5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום
5.2 בטיחות וזהירות בדרכים
הוראה זו מבוטלת
למעבר להוראה המעודכנת
היערכות לבטיחות ולזהירות בדרכים בתחילת
שנת הלימודים
5.2‎-3

1 בספטמבר 1999
תאריך תחולה
עדכון
מטרת הפרסום מבוא 1.
מערכת החינוך רואה בנושא הבטיחות בדרכים משימה לאומית ראשונה במעלה המחייבת
את כל ציבור המחנכים לראות בנושא זה את אחד האתגרים המרכזיים.
נושא הבטיחות בדרכים במערכת החינוך מחייב היערכות של הנהלת המוסד החינוכי,
החל מגן הילדים ועד לסיום התיכון, ושל כל הצוות החינוכי, גם בתחום התשתית והארגון
וגם בתחום הפדגוגי והלימודי.
היערכות המוסד החינוכי בנושא החינוך לבטיחות בדרכים חייבת להתחיל בחופשת הקיץ
ולהשתלב במהלך ההיערכות הכללית לקראת פתיחת שנת הלימודים.
פעילות מרוכזת לקראת שנת הלימודים 2.
תשתית בטיחותית
לפני תחילת הלימודים הנהלת המוסד החינוכי אחראית לוודא שבוצעו בסביבת
המוסד החינוכי כל עבודות התשתית הנדרשות להבטחת שלומם של התלמידים:
2.1
מעברי חצייה צבועים וברורים -
מעקות בטיחות שלמים וצבועים
-
גדרות שלמות ובטיחותיות סביב בית-הספר, ובכלל זה שערים נעולים -
שילוט מתאים וברור -
תמרורים תקינים ומוצבים במקומות הנראים לעין, ובכלל זה סימון על הכביש
ועל שפת המדרכה.
-
במקרים שבהם לא הושלמה עבודת התשתית הבטיחותית יפנו המנהלים בעוד מועד
ולפני תחילת שנת הלימודים אל האחראים ברשות המקומית ויוודאו את השלמת
הדרוש לפני שיחלו הלימודים.
תשתית חינוכית
לקראת פתיחת שנת הלימודים יצוידו גני-הילדים ובתי-הספר בעזרים מתאימים כדי
לעורר את מודעות המורים, התלמידים וההורים לנושא שמירת הבטיחות בדרכים.
2.2
עם פתיחת שנת הלימודים יושם דגש על הדרכת התלמידים בהליכה בטוחה אל
בית-הספר ובחזרה ממנו. דגש מיוחד יושם על בחירת המסלול הבטוח בהליכה
ובחציית-כביש בכלל ועל הדרכת התלמידים הצעירים ובני המשפחה בפרט.
פעילויות הסברה והדרכה למורים
כדי להגביר את מודעותם של המורים ושל המחנכים בנושא החינוך לבטיחות
בדרכים חשוב לשלב הרצאות ודיונים בנושא במסגרת ימי-ההיערכות, השתלמויות
הגננות והמורים וישיבות הצוותים החינוכיים גם לפני תחילת שנת הלימודים וגם
במהלך השנה.
המטרה היא לחשוף את כלל המחנכים לחשיבות נושא החינוך לבטיחות בדרכים
ולאפשרויות המגוונות של שילוב הנושא במערכת הלימודים, בכל שכבת גיל,
ולהכשיר אותם להדרכת ההורים בנושא.
להכנת ימי השתלמות ולהדרכת המורים ניתן להיעזר בתכנית הלימודים "החינוך
לבטיחות בדרכים", ברכזי הבטיחות הבית-ספריים ובמפקחים על החינוך לבטיחות
בדרכים במחוזות.
2.3
פעילות הסברה והדרכה להורים 2.4
מערך ההסברה בפתיחת שנת הלימודים מבוסס על עבודה משותפת של
התלמידים עם ההורים וכל המשפחה בנושא הבטיחות בדרכים. להתנהגותם
של ההורים ולעמדותיהם יש מקום מרכזי בחינוך הילדים לבטיחות בדרכים,
ולכן חשוב להציג לפניהם את מורכבות הנושא ואת חשיבות תפקידם בהקנייתו
לילדים. חשוב לשתף את ההורים בפעילויות במסגרת בית-הספר ולערוך להם
היכרות עם חומרי הלימוד ועם הנושאים הבטיחותיים שעוסקים בהם בכיתות.
א.
בהיערכות לקראת פתיחת שנת הלימודים מומלץ שהמחנכים יערכו פעילות
הסברה להורים באספות ההורים הכלליות, ובפרט להורי תלמידי כיתה א'
החדשים, עוד לפני תחילת הלימודים. בפעילות זו יש להדגיש את תפקידם
המכריע של ההורים בחינוך ילדיהם לבטיחות בדרכים, את מקומה של
הדוגמה האישית ואת חשיבותם של התרגול והחזרה להפנמת הנושא.
ב.
רצוי להזמין את תלמידי כיתות א' ואת הוריהם לבית-הספר ולקיים אתם סיור
במסלול הדרך הבטוחה לבית-הספר. הדרך הבטוחה לבית-הספר היא הדרך
שאינה דרך ראשית, הדרך שיש לחצות בה כבישים מועטים, שאינם כבישים
סואנים והמסומנים במעברי חצייה (רצוי מרומזרים או שתלמידי משמרות
הזה"ב מוצבים בהם).
מומלץ לשתף בפעילות זו גם תלמידים מכיתות ו' כדי לתרגל עם הילדים
הצעירים הליכה בטוחה במעבר החצייה עם משמרות הזה"ב.
ג.
"הדרך הבטוחה"
במגמה ללמד את התלמידים לבחור בדרכים בטוחות יותר בדרכם אל
בית-הספר ובחזרה ממנו מומלץ להכין בכל רשות מקומית סדרת מפות של
בתי-הספר והרחובות הסמוכים אליהם. כל תלמיד יקבל מפה של סביבת בית
הספר שלו ויסמן עליה את הדרך הבטוחה מביתו אל בית הספר ובחזרה ממנו.
המורים ילמדו את נושא "הדרך הבטוחה" לבית-הספר בכיתות וימליצו להורים
לתרגל את ההליכה בדרך הבטוחה עם ילדיהם.
הכנת המפות והדרכת המורים וההורים תיעשינה במשותף על-ידי מנהלי
מחלקות החינוך ברשויות המקומיות, ראשי מטות הבטיחות והמפקחים על
החינוך לבטיחות במחוזות.
ד.
חשוב להדגיש להורים את תפקידם האחראי של תלמידי משמרות הזה"ב
המוצבים במעברי החצייה שליד בית-הספר ולבקש מהם לשוחח על-כך גם עם
ילדיהם הצעירים וגם עם ילדיהם המוצבים במשמרות הזה"ב.
ה.
רצוי להמליץ להורים של תלמידי הכיתות הנמוכות ללוות את ילדיהם
לבית-הספר בימים הראשונים ללימודים ולהדריך אותם בהליכה בדרך
הבטוחה לבית-הספר ובהתנהגות בטוחה בהסעות התלמידים.
ו.
מומלץ להכין חוזר מיוחד בנושא הבטיחות בדרכים בדרך לבית-הספר ובחזרה
ממנו ולשלוח אותו להורים עם התלמידים.
ז.
הסעות תלמידים 2.5
ברכב פרטי: באספות ההורים מומלץ שהמורים ידריכו את ההורים המביאים
את ילדיהם ברכב פרטי לשמש דוגמה להתנהגות בטיחותית, לחגור חגורת
בטיחות בעת הנסיעה ברכב, להישמע להוראות משמרות הזה"ב, לא לעצור
במקומות אסורים (ליד מעבר חצייה, ליד צומת, ליד מעקה בטיחות ובמקומות
שמוצב בהם תמרור האוסר עצירה) ולהקפיד שהנוסעים יצאו מהרכב רק
לכיוון המדרכה או שולי הכביש, ולא לכיוון הכביש.
א.
בהסעות תלמידים: לפני תחילת שנת הלימודים מומלץ להזמין את תלמידי
הכיתות הנמוכות ואת הוריהם (ובמיוחד את תלמידי כיתות א' ואת הוריהם)
ולתרגל אתם את הנסיעה בהסעה לבית-הספר. התרגול צריך לכלול עלייה
לאוטובוס בבית-הספר, הכרת מסלול הנסיעה, ירידה בתחנה המתאימה ליד
הבית ועלייה בתחנה זו. חשוב להבהיר לתלמידים שהעלייה לאוטובוס ההסעה
והירידה ממנו תיעשינה רק בדלת הקדמית ושיש לחכות לאוטובוס בתחנה
רחוק מהכביש. בירידה מהאוטובוס צריך להתרחק מהכביש ולחכות על
המדרכה או על השוליים עד שהאוטובוס ייסע והכביש יהיה פנוי, ורק אז
להתחיל בחצייה.
ב.
עלון הסברה בנושא "בטיחות ותרבות התנהגות בהסעות תלמידים" חולק
ברשויות המקומיות. מנהלים ורכזי בטיחות המעוניינים לחלק את העלונים
לתלמידים ולהורים יפנו אל המפקחים על החינוך לבטיחות בדרכים במחוזות.
ג.
ברכב ציבורי: בשיעורים הראשונים של תחילת שנת הלימודים מומלץ
שהמורים ידריכו את התלמידים הנוסעים בהסעה ציבורית להתנהגות
בטיחותית, ובכלל זה המתנה נכונה, רחוק משפת הכביש, עלייה לרכב רק
לאחר עצירתו, התנהגות נכונה בזמן הנסיעה, ירידה מהרכב רק לאחר עצירתו
וחציית הכביש רק לאחר שהרכב נסע והכביש פנוי.
ד.
מומלץ שההורים והמורים יסבירו לתלמידים את הסכנות הכרוכות בנסיעה
בטרמפים ויבהירו להם שאין לנסוע ברכב עם נהגים בלתי מוכרים ושרצוי
להעדיף את הנסיעה בתחבורה ציבורית.
ה.
תחום הסעות והצטיידות הוציא, במשותף עם תחום הבטיחות והזהירות
בדרכים, שתי דפדפות הסברה: "דפי מידע" לנהגים, לרשויות המקומיות,
להורים ולבתי-הספר ודפדפת "בטיחות ותרבות בהסעות תלמידים" למורים,
להורים ולתלמידים. בבתי ספר שיש בהם הסעות תלמידים מומלץ לדון
בכיתות על הנושא ולחלק את הדפדפות לתלמידים. לקבלת הדפדפות נא לפנות
לגף ההסעות וההצטיידות במחוזות.
ו.
היערכות בין-משרדית
לקראת פתיחת שנת הלימודים מתבצעת היערכות משולבת בין המשרדים השונים,
ושותפים בה משרד החינוך, משרד התחבורה-הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים,
משטרת ישראל-אגף התנועה ומתנדבי המשמר האזרחי.
משרד החינוך נערך לפעילות בתחילת שנת הלימודים, בהנהגת תחום הבטיחות
והזהירות בדרכים בירושלים, דרך המפקחים על החינוך לבטיחות בדרכים בכל
המחוזות ובאמצעות צוותי ההדרכה וההנחיה והרכזים לחינוך לבטיחות בדרכים
בבתי-הספר. משרד התחבורה נערך לפעילויות בהנהגת הרשות הלאומית לבטיחות
בדרכים, דרך רכזי המבצעים ורכזי המחוזות, באמצעות מטות הבטיחות העירוניים
בכל הארץ.
בשלושת הימים הראשונים ללימודים יוצבו מתנדבים בחלק ממעברי החצייה שליד
בתי-הספר כדי לסייע לתלמידי משמרות הזה"ב ולכלל התלמידים בחצייה. בימים
הראשונים ללימודים המורים מתבקשים ללמד את הנושא בשיעורים ולהזכיר
לתלמידים את כללי-ההתנהגות הבטיחותית בדרך לבית-הספר ובחזרה ממנו.
ההיערכות הבין-משרדית היא פרי עבודה משותפת המתקיימת בין הרשות הלאומית
לבטיחות בדרכים במשרד התחבורה לבין התחום לבטיחות בדרכים במשרד החינוך
ומשטרת ישראל כמסורת רבת שנים של שיתוף פעולה פורה במשך כל השנה בכלל
ובמבצעים עונתיים כמו פתיחת שנת הלימודים בפרט.
שיתוף פעולה זה והתגייסות כל הגורמים הבינמשרדיים אמורים להבטיח את
שלומם של התלמידים בדרכים עם פתיחת שנת הלימודים ולהדגיש את מרכזיותו
של נושא הבטיחות בדרכים כאחד הנושאים החשובים במערכת החינוך כולה.
2.6
פעילות מרוכזת בתחילת שנת הלימודים 3.
משמרות הזה"ב
במהלך חופשת הקיץ ובתחילת שנת-הלימודים נערכים קורסי הכשרה לתלמידי
כיתות ו' שישמשו מפקדי משמרות הזה"ב במהלך שנת הלימודים. ההכשרה נעשית
גם במקומות שמופעלים בהם תלמידים בכיתות בוגרות יותר במשמרות הזה"ב.
תלמידי המשמרות מוצבים במעברי החצייה שנקבעו לכך החל מהיום הראשון
ללימודים.
3.1
על מנהלי בתי-הספר לוודא שנוהל הפעלת משמרות הזה"ב יתבצע כתקנו החל
מהיום הראשון ללימודים:
קביעת מורה אחראי לנושא -
בדיקת תקינות הציוד לתלמידי משמרות הזה"ב: תמרורי "עצור" נייד (עגולים),
מוטות צבועים בצבע צהוב באורך 1.60 מ' ומדים צהובים זוהרים (אפודות
לקיץ ומעילים לחורף)
-
קביעת מקום מסודר לאחזקת הציוד ומקום שבו ילבשו התלמידים את מדי
המשמרות בטרם צאתם אל מעברי-החצייה
-
עדכון ההורים בדבר חשיבותה של פעילות ילדיהם במשמרות הזה"ב והחובה
להגיע בזמן למשמרת
-
הסברה לתלמידים כיצד להצטייד בימים חמים במיוחד (כובע, משחה להגנה
מהשמש ומימייה).
-
במקרים שבהם לא מוצבים תלמידי-משמרות הזה"ב ישלחו המנהלים חוזרים
להורים ובהם יודיעו על היעדרות תלמידי המשמרות וימליצו להורים ללוות את
ילדיהם הצעירים לבית הספר ולהדריך אותם בחצייה בטוחה.
בימים הראשונים יצטרפו לתלמידי משמרות הזה"ב נציגי המינהל לבטיחות
בדרכים, מטות הבטיחות העירוניים ומתנדבים נוספים.
הדרכת התלמידים בכיתות
בימי הלימודים הראשונים, החל מהיום הראשון ללימודים, ידונו המורים עם
התלמידים בנושא הבטיחות בדרכים, וידגישו את הנושאים האלה:
3.2
חשיבות ההליכה כהלכה *
בחירת המסלול הבטוח לבית-הספר ובחזרה ממנו *
הישמעות לתלמידי משמרות הזה"ב *
התנהגות בטיחותית בהסעות, ובכלל זה חגירת חגורות בטיחות ושמירה על
כללי העלייה לרכב הפרטי והציבורי והירידה ממנו
*
שמירה על כללי הרכיבה על אופניים, ובכלל זה חבישת קסדה בטיחותית *
בחירת מקומות בטוחים למשחק *
הימנעות ממשחקים מסוכנים (דגש מיוחד על כללי הבטיחות לגלישה ב"רולר
בליידס" ראה בחוזר נה/9, סעיף 346; ראה גם פרק ו' בחוזר מיוחד ז',
התשנ"ז, "נוהלי בטיחות במערכת החינוך")
*
שימוש במחזירי אור בשעות החשכה *
עזרה הדדית בבטיחות בדרכים (בוגר עוזר לצעיר ומשמש דוגמה להתנהגות
אחראית ובטיחותית).
*
רצוי לשלב בלימוד גם תרגול מעשי של חציית כבישים והליכה בדרך. להכנת שיעורי
ההדרכה בכיתות ניתן להיעזר בתכנית הלימודים לבטיחות בדרכים ובעלוני "קשר
של זה"ב" ו"שביל הזה"ב". העלונים מגיעים לבתי-הספר והם מכילים חומר עזר
למחנכים והצעות לפעילויות בנושא החינוך לבטיחות בדרכים.
לקראת חגי חודש תשרי כדאי להזכיר לתלמידים שאסור לשחק או לטייל בכביש גם
בחגים ובמיוחד ביום הכיפורים, שבו התנועה נפסקת לכאורה, אבל קיימת עדיין
תנועת רכב ביטחון או רכב בתפקידי הצלה וחירום הנוסע במהירות ואינו ערוך
לעצירה מול ילדים ההולכים על הכביש.
חשוב להבהיר לתלמידים כיצד להתנהג בשעות הפנאי וגם בחגים ובמועדים, כאשר
הדרכים עמוסות.
שילוב נושא הבטיחות בדרכים במהלך שנת הלימודים 4.
שילוב מערכתי
נושא "הבטיחות בדרכים" נקבע על-ידי הנהלת המשרד כנושא שיש להקצות משאבי
זמן להסברתו ולהוראתו בכל מערכת החינוך, החל מגן הילדים ועד כיתה י"ב. שעות
ההוראה של הנושא יכולות להתפרס גם בשעה שבועית לאורך כל שנת הלימודים גם
בפעילויות מרוכזות וגם בשילוב במקצועות הלימוד השונים. על מנהלי בתי-הספר
לוודא שנושא הבטיחות בדרכים משולב במסגרת החינוכית בכל הכיתות.
4.1
תכנית הלימודים "החינוך לבטיחות בדרכים ולטיפוח תרבות ההתנהגות בדרכים"
תכנית הלימודים בנושא הבטיחות בדרכים מיועדת לכל מערכת החינוך, החל
מגן-הילדים ועד כיתה י"ב. התכנית ערוכה לפי עקרונות, מטרות ונושאים לימודיים
שעל פיהם ניתן לבנות את תכניות הלימודים הבית-ספריות והכיתתיות (גם בגן
הילדים). תכנית הלימודים היא הבסיס לכתיבת כל חומרי הלימוד בנושא הבטיחות
בדרכים, והיא משמשת אמת-מידה לבדיקת חומרי-הלימוד הקיימים ולבחינת
התאמתם.
התכנית תורגמה לערבית ולאנגלית, ונשלחה לגני הילדים ולכל בתי-הספר, בכל
המגזרים ובכל הגילים. צוותים חינוכיים המעוניינים לקבל חוברות נוספות והדרכה
לעבודה עם תכנית הלימודים מוזמנים לפנות אל מפקחי הגף לבטיחות בדרכים
במחוזות.
4.2
רכזים לבטיחות בדרכים בבתי-הספר
בבתי-הספר פועלים כאלף וחמש מאות רכזים לבטיחות בדרכים. הרכזים הוכשרו
בהתשלמויות במהלך החופשות ובמסגרת המכללות להכשרת עובדי הוראה, בשיתוף
תחום הבטיחות בדרכים. הרכזים הבית-ספריים מונחים על-ידי מערכת הפיקוח של
תחום הבטיחות בדרכים, ונמצאים בקשר הדרכה קבוע עם המפקחים במחוזות.
ההשתתפות בקורס להכשרת רכזים היא תנאי למינוי לתפקיד הריכוז.
תפקידם של רכזי הבטיחות הוא להגביר את המודעות לנושא הבטיחות בדרכים
במערכת החינוך ולשתף את כל הגורמים בקהילה - ובכלל זה המשטרה, מטה
הבטיחות, מחלקת החינוך ומערכת התחבורה העירונית, גורמי ההצלה והבטיחות,
ארגונים מתנדבים וקהילת ההורים - בעשייה חינוכית משותפת למען הבטיחות
בדרכים ביישוב ובמוסד החינוכי.
פירוט תפקידי הרכז לבטיחות בדרכים בבית-הספר
4.3
עליו לרכז את הלמידה בנושא החינוך לבטיחות בדרכים וארגון הפעילויות
בבית-הספר, כדלקמן:
1) עליו לעורר מודעות ופתיחות לנושא הבטיחות בדרכים בקרב התלמידים
ובקרב צוות בית-הספר.
א.
2) עליו להנחות את צוות המורים וההנהלה, לארגן השתלמויות בית ספריות
בנושא ולעדכן את הצוות הבית-ספרי בהתפתחויות, במחקרים ובתכניות
החדשות.
3) עליו לללמד את נושא הבטיחות בדרכים בכיתות, להנחות את המורים
ולסייע להם בהוראת הנושא בכיתות ובהפעלת פרויקטים שונים, ובכיתות י"א
עליו להיות אחראי להפעלת תכנית החינוך התעבורתי.
4) עליו לרכז צוות להכנת תכנית לימודים בית-ספרית להוראת נושא הבטיחות
בדרכים ולשלב את הנושא במקצועות הלימוד האחרים.
5) עליו לרכז חומרי לימוד בנושא, ובכלל זה חומרי לימוד והסברה חדשים
ועדכניים, ולהציע אותם למורים.
6) עליו לרכז חומרי למידה להכנת מרכזי-למידה, לוחות קיר פעילים,
קישוטים ופרסומים בבית הספר וכו'.
7) עליו ליזום פרויקטים, הצגות ואירועים בנושא ולארגן פעילויות ומבצעים
בית ספריים וקהילתיים בשילוב אוכלוסיית ההורים, כגון תחרויות, חידונים,
תערוכות וכנסים לתלמידים, למורים ולהורים.
עליו לעקוב אחרי ליקויים ומפגעים תעבורתיים בבית-הספר ובסביבתו, ובכלל
זה בדיקת תקינות מעברי-החצייה, התמרורים, מעקות הבטיחות וכו'.
ב.
עליו לגבש צוות חירום לטיפול במקרי תאונות בקרב אוכלוסיית בית-הספר. ג.
עליו לשתף פעולה עם גורמי חוץ, ובכלל זה הרשות המקומית, המשטרה, מגן
דוד אדום, מטה הבטיחות העירוני, המועצה הלאומית למניעת תאונות וכל מי
שיכול לסייע בנושא.
ד.
עליו לשמור על קשר קבוע עם הגף לבטיחות בדרכים במשרד החינוך ועם
המפקחים על החינוך לבטיחות בדרכים ובמחוזות.
ה.
עליו לפקח על פעילות משמרות הזה"ב בבית-הספר ועל הסעות התלמידים
לבית-הספר וממנו.
ו.
חיילות ובנות השירות הלאומי בהדרכת בטיחות בדרכים
תחום הבטיחות בדרכים מעסיק חיילות ובנות שירות לאומי ככוח עזר בהדרכת
הזה"ב בבתי-הספר היסודיים בכל רחבי הארץ.
נוסף להדרכה מארגנות המתנדבות (החיילות ובנות השירות) הפסקות פעילות,
ומפעילות את חבורת הילדים בבתי-הספר כנאמני זה"ב הן במסגרת הלימודית והן
בקהילה.
קיימת אפשרות להפנות לתחום הבטיחות בדרכים תלמידות כיתה י"ב העומדות
לפני גיוס ומתאימות להדרכה.
4.4
מרפ"דים מחוזיים מדגימים לקידום החינוך לבטיחות בדרכים
תחום החינוך לבטיחות בדרכים, בשיתוף אגף המרכזים הפדגוגיים, מפעיל שישה
מרפ"דים מחוזיים מדגימים. מטרת הפעילות במרפ"דים אלה היא להשביח את
איכות החינוך לבטיחות בדרכים באזור ההזנה של המרפ"ד ולשמש מוקד התמחות
והטמעה לכלל בתי הספר במחוז.
הצוות המקצועי המשולב הפועל במרפ"ד כולל מומחי פדגוגיה, מומחי תכניות
ושיטות ומומחי תוכן בתחום החינוך לבטיחות בדרכים. הצוות מוביל תכניות
המיועדות ליישם את תכנית הלימודים לבטיחות בדרכים. לקחי הפעלת התכנית
מחייבים יותר מעורבות כוללת של הנהלת המחוז והפיקוח הכולל והמשך שותפות
פעילה של הרשות המקומית וגורמים ציבוריים מקומיים וקהילתיים וכן מאמצים
מרוכזים בקבוצה נבחרת של צוותי בתי ספר בראשות מנהליהם.
4.5
הכשרת מורים במכללות להכשרת עובדי-הוראה
החל משנת הלימודים התשנ"ז נפתח במכללות להכשרת עובדי-הוראה מסלול חדש
להתמחות משנית בנושא החינוך לבטיחות בדרכים.
מכללות המעוניינות לשלב את נושא החינוך לבטיחות בדרכים בהכשרת המורים
והגננות תפנינה אל מטה תחום הבטיחות בדרכים בירושלים.
4.6
השתלמויות מורים
תחום הבטיחות בדרכים מקיים השתלמויות מחוזיות וארציות להכשרת גננות
ומורים להוראת תכניות הלימודים החדשות בשכבות הגיל השונות. מורים
המעוניינים להשתלב בהשתלמויות יפנו אל המפקחים על החינוך לבטיחות בדרכים
במחוזות.
4.7
סדנה יצירתית לפיתוח אמצעי הוראה
בכפר הירוק פועלת סדנה יצירתית למורים שמטרתה פיתוח עזרי למידה חדישים
ובניית מרכזי למידה ואמצעי המחשה בנושא החינוך לבטיחות בדרכים. מורים
ורכזים המעוניינים להשתלב בסדנה היצירתית יפנו אל המפקחים על החינוך
לבטיחות בדרכים במחוזות.
4.8
מרכזי הדרכה ומגרשי הדרכה זעירים
הוראת החינוך לבטיחות בדרכים מחייבת גם התנסות אמיתית ופעילות בתנאי דרך
שונים. לשם-כך מתבצעים חלק מהשיעורים ברחובות הסמוכים לבתי-הספר וחלק
מהשיעורים במרכזי הדרכה, כדלקמן:
4.9
מרכזי הדרכה עירוניים: בערים הגדולות קיימים 12 מרכזי הדרכה לרכיבה
בטוחה על אופניים. למרכזים אלה מגיעים תלמידים מכיתות ד'-ו' ליום שלם
של פעילות והתנסות שבמהלכו הם מתרגלים רכיבה נכונה, השתלבות בתנועה
וטיפול הולם באופניים ובעזרי הבטיחות לרוכב. כמו-כן מגיעים למרכזי
ההדרכה תלמידי כיתות ח' לשם תרגול והתנסות מעשית ברכיבה נכונה
ובטוחה לקראת אליפות האופניים הארצית המתקיימת מדי שנה.
*
מגרשים לנהיגה ברכב זעיר: תכנית הדרכה לתלמידים בנהיגה ברכב זעיר
פועלת בפארק המוטורי "נחשונית" ובפארק "סיירי לכיש". במגרשי ההדרכה
לרכב זעיר מתנסים תלמידי כיתות ו'-ז' בנהיגה ברכב מיוחד המיועד לילדים
וחווים הדמיה של תנאי כביש ותקשורת בין נהגים, הולכי-רגל ותלמידי
משמרות הזה"ב. לפרטים נוספים ניתן לפנות אל המפקחים במחוזות.
*
תכניות וחומרי למידה לגני-הילדים ולבתי הספר היסודיים
החינוך לבטיחות בדרכים נקבע כחלק ממערך לימוד החובה בגן הילדים ובכיתות
א'-ו' (ראה חוזר מט/1, סעיף 8). גם הגננות בגני-הילדים וגם המחנכים והמורים
בבתי-הספר חייבים לשלב את נושא הבטיחות בדרכים כחלק מהתכנית הלימודים
בגנים ובכיתות.
להלן פירוט חומרי הלמידה לפי שכבות הגיל:
4.10
"לנוע בעולם מתנועע": זוהי תכנית חדשה לגני ילדים. התכנית כוללת מדריך
לגננת וערכה לפעילויות ולמשחק בגן. להפעלת התכנית תעבורנה הגננות
השתלמות והכשרה באמצעות מנחות שתיקבענה לשם-כך על-ידי האגף לחינוך
קדם-יסודי והתחום לבטיחות בדרכים. לפרטים נוספים נא לפנות אל
המפקחות על הגנים במחוזות.
*
"לומדים תנועה": זוהי תכנית לימודים לכיתות א', הממוקדת בהוראת נושא
הבטיחות בדרכים באמצעות פעילויות בתנועה, שכלול התפיסה החזותית
והשמיעתית ופיתוח ההבנה של מורכבות המצבים בדרך והתאמת ההתנהגות
הבטיחותית. את התכנית מלמדים מחנכי הכיתה ומורים לתנועה שהוכשרו
לכך. למורים ניתנת גם הנחיה באמצעות מורות-מנחות במחוזות.
*
"ילדים בדרכים": מארז לפעילויות משותפות להורים ולילדים בכיתות א'. *
"אני זהיר": מארז לתלמיד ומדריך למורה לכיתות א'-ג'. *
"בצאתך לדרך" - חמש דקות לבטיחות בדרכים: מדריך למורה לכיתות א'-ב'.
המורים מתבקשים להקדיש בכל יום לפחות עשר דקות לפעילות חינוכית
בנושאים המופיעים בחוברת.
*
"בצעד זהיר ובטוח":" חוברת עבודה ומדריך למורה לכיתה ג'. *
"במדינת אל תאונה": מארז חוברות לתלמידים ומדריך למורה לכיתות ב'-ד'. *
"דרכי נועם": חוברת הדרכה לתלמידי כיתות ד'-ה'. *
"משפחה על גלגלים": מארז חוברות לתלמידי כיתות ה'-ו'. *
"אפילו בדרכים": זוהי ספריית פעילויות ממוחשבת בבטיחות בדרכים לכיתות
ב'-ד' בפיתוח מטח והתחום לבטיחות בדרכים. הנושאים לקוחים מתכנית
הלימודים במטרה להעלות את מודעות התלמידים להתנהגותם ולתרגל את
כללי הבטיחות. רכישה והדרכה דרך מטח.
*
"מה שבטוח": זוהי לומדת מולטימדיה בבטיחות בדרכים לכיתות ד'-ו', בפיתוח
מטח והתחום לבטיחות בדרכים. הלומדה כוללת ארבעה מרכיבים שונים:
התמודדות עם דילמות באופן חווייתי והומוריסטי, סימולציה של בלימת רכב
מנקודת המבט של הנהג, עריכת סרט וידיאו בטיחותי וחידון מידע. רכישה
והדרכה דרך מטח.
*
תכנית חדשה לכיתות ה' תפעל בשנת הלימודים התש"ס במסגרת ניסוי
ובאמצעות רכזים לבטיחות בדרכים שיוכשרו להוראת התכנית.
*
תכניות וחומרי למידה לחטיבות הביניים ולחטיבה העליונה 4.11
"יוצרים בזהב": תכנית המופעלת בכיתות ז' ובסיומה מוקמת תערוכה מיצירות
התלמידים.
*
"נתיבים והליכות": תכנית המקשרת בין הכבוד וההתחשבות בזולת לבין
הבטיחות בדרכים (מיועדת לכיתה ח').
*
"מצפנית": מערך צפייה וניתוח תאונות (תכנית לכיתות ט'). *
"בטיחות בדרכים לכיתות ט' ": זוהי תכנית לימודים חדשה בדגש על הולך
הרגל, רוכב האופניים והנוסע ברכב. התכנית היא בת שעה שבועית לכיתה (30
שעות בשנה). התכנית נלמדה בשנת הלימודים התשנ"ח בכ-300 כיתות ובשנת
הלימודים התשנ"ט הורחבה התכנית לעוד כ-300 כיתות. בתי הספר
המעוניינים להצטרף יפנו אל המפקחים על הבטיחות בדרכים במחוזות.
*
"בטיחות בדרכים לכיתות י' ": זוהי תכנית לימודים חדשה בדגש על הרכב
הדו-גלגלי המנועי, על הפיזיקה והמכניקה של הרכב, על הנדסת תנועה ועוד.
התכנית היא בת שעה שבועית לכיתה (30 שעות בשנה), והיא נוסתה בשנת
הלימודים התשנ"ח בכ-100 כיתות. במהלך הקיץ התקיימה הכשרת מורים
לתכנית החדשה. לפרטים נוספים ניתן לפנות אל המפקחים על הבטיחות
בדרכים במחוזות.
*
"חינוך תעבורתי לכיתות י"א: מתוך דאגה הולכת וגוברת לאבדן חיי אדם
בתאונות דרכים, ובהנחה שניתן להשפיע על מגמה זו באמצעות שינוי נורמות
התנהגות וחשיבה של "הגורם האנושי" כגורם דומיננטי בתאונות דרכים,
הוכנה תכנית לימודים הכוללת בתוכה שני מרכיבים עיקריים:
*
חינוך לערכים ולנורמות התנהגות נכונות בכל מקום, ובפרט בכביש 1.
הכרת החוק ודרישותיו בתחום הנהיגה והבנת ההיגיון שבבסיס החוקים
האלה.
2.
התכנית היא בת 27 שעות, והיא עוסקת בתקנות התעבורה, בהתנהגות בכביש
ובלחץ החברתי על הנהג ועל הנוסע ברכב. תכנית זו משותפת לתחום הבטיחות
והזהירות בדרכים ולשירות הפסיכולוגי-הייעוצי במשרדנו, לרשות הלאומית
לבטיחות בדרכים ולאגף הרישוי במשרד התחבורה.
בתום לימוד התכנית התלמידים נבחנים על ידי אגף הרישוי (מבחן תיאוריה).
תלמידים העוברים את הבחינה מקבלים תעודה שתוקפה שנתיים מיום
הוצאתה. חומרי לימוד ניתנים לתלמידים תמורת תשלום של 25 ש"ח לתלמיד.
בתי ספר המעוניינים להשתלב בתכנית יפנו למפקחים על הבטיחות בדרכים
במחוזות.
"אור ירוק לחוק" - סדנה לכיתות י"א-י"ב: תחום הבטיחות והזהירות בדרכים
במשרד, בשיתוף המועצה הלאומית לקידום שלטון החוק והדמוקרטיה,
מפעילים סדנה בכיתות י"א-י"ב בנושא החינוך לבטיחות בדרכים. הסדנה
מופעלת סביב סיפור של תאונת דרכים המנותח במהלך הסדנה מהיבטיו
המשפטיים. תוך כדי הסדנה נבנית קטגוריה וסנגוריה, נבחרים עדים מקרב
התלמידים, ובסיומה נערך משפט המנוהל לעתים על ידי שופט בדימוס.
*
הסדנה מודרכת על ידי סטודנטים למשפטים ומקיפה שכבה שלמה. משך
הסדנה 5 שעות. בדבר פרטים יש לפנות אל המפקחים לבטיחות בדרכים
במחוזות.
"שעה קלה על נהיגה" - שיחות על בטיחות בדרכים עם תלמידי י"ב הנוהגים או
הנוסעים ברכב מנועי:
זהו אוגדן של 25 שיעורים המיועד לשימוש מחנכי י"ב
בשעת מחנך כחלק מהנושאים המומלצים לשעות מחנך. כדי להכשיר מחנכים
להוראת התכנית בכיתות תתקיימנה השתלמויות למחנכי כיתות י"ב במחוזות.
בתי-ספר המעוניינים להשתלב בתכנית יפנו אל המפקחים לבטיחות בדרכים
במחוזות.
*
הסרט "דנה לא רוקדת": הסרט הופק בשיתוף פעולה בין שירות הסרטים
הישראלי, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים במשרד התחבורה והתחום
לבטיחות ולזהירות בדרכים במשרד. הסרט מבוסס על אירוע אמיתי שקרה
לדקלה יצחק ומביא את סיפורה של דנה, רקדנית צעירה ומוכשרת, הניצבת
בפני אפשרות לפריצת דרך בין-לאומית. כל החלומות נגדעים באחת לאחר
שדנה נפגעת קשות בתאונת דרכים והופכת למשותקת.
*
הסרט הופץ לבתי-הספר ברחבי הארץ. בית ספר המעוניין לקבל אותו יפנה
למפקחים לבטיחות בדרכים במחוזות.
הסרט "תסתכל לי בעיניים": הסרט מופץ לבתי הספר העל-יסודיים ונמצא גם
במרפ"דים ואצל המפקחים לחינוך לבטיחות בדרכים. הוא מיועד לצפייה
לתלמידי י'-י"ב. לסרט מצורף מערך פעילות שהוכן על ידי תחום הבטיחות
בדרכים במשרד. מומלץ לא להקרין את הסרט ללא מערך הפעילות.
*
"נהיגה נכונה": זוהי תכנית הפועלת בבתי ספר על-יסודיים ומיועדת לכיתות
י"ב. מטרתה חינוך לנהיגה נכונה ובטוחה בדגש על שינויי התנהגות
נורמטיביים. בתי ספר המעוניינים להשתלב בתכנית יפנו למפקחים לבטיחות
בדרכים במחוזות.
לפרטים נוספים על התכניות ועל חומרי הלימוד ועל דרך שילובם במערכת
החינוך ניתן לפנות למפקחים על הבטיחות בדרכים במחוזות.
*
רשימת הכתובות של מפקחי התחום לבטיחות ולזהירות בדרכים 5.
מטה התחום
בנין לב-רם, רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911,
טל' 2294 / 2240 / 2170 / 2285 / 2209 / 02‎-5602249, פקס' 02‎-5602542:
ציון שבת, מנהל התחום -
רחל עוזרי, סגנית מנהל התחום -
רחל רותם, מפקחת ארצית בחינוך הקדם יסודי והיסודי -
מקס אבירם, מפקח ארצי בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה -
לאה בר-אל, מנחה ארצית -
אריה מי-רז, רכז ארצי של החינוך התעבורתי.
-
המפקחים במחוזות
מס' הטלפון הכתובת במחוז שם המפקח החטיבה המחוז
06‎-6500265
קרית הממשלה,
נצרת עלית 17105
מרגלית רטר
יסודי ועל
יסודי
צפון
04‎-8353812/26
04‎-5353812
בניין מגדל הנביאים,
רח' חורי 2, חיפה
33045
- נגה בכרך
- אביבה אלעזרי
- יסודי
- על יסודי
חיפה
03‎-6935116
03‎-6935117
בניין הדר דפנה,
שד' שאול המלך 39,
תל-אביב 64928
- שרית פרידמן
- חוה גיל-הר
- יסודי
- על-יסודי
תל-אביב
03‎-6935121
03‎-6935122
03‎-6935119
בניין הדר דפנה,
שד' שאול המלך 39,
תל-אביב 64928
חיים רובינשטיין,
יעקב נגר
יסודי
ועל-יסודי
מרכז
02‎-5601484
02‎-5601483
כנפי נשרים 22,
גבעת שאול, ירושלים
- שושי כהן
- עמי כהן
- יסודי
- על יסודי
ירושלים
02‎-5601484
02‎-5601483
כנפי נשרים 22,
גבעת שאול, ירושלים
- ציונה סקר
- מאיר ריפס
- יסודי
- על יסודי
מנח"י
07‎-6464023/4
07‎-6464282
רח' הנשיאים 15,
באר-שבע 84105
דני ארץ-קדושה
יצחק אביגזר
יסודי
ועל יסודי
דרום
04‎-8353819
בניין מגדל הנביאים,
רח' חורי 2, חיפה
33045
יוסף אבו-מוך
יסודי
ועל יסודי
המגזר
הערבי
03‎-6922818/9
האגף לחינוך
התיישבותי,
רח' ארניה 10,
תל-אביב
61070
יהודה קליקשטיין
על-יסודי
החינוך
ההתיישבותי

למידע נוסף יש לפנות אל הפיקוח על החינוך לבטיחות בדרכים
במחוזות וכן אל הנהלת תחום החינוך לבטיחות בדרכים
ואל הנהלת אגף המרכזים הפדגוגיים.


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס/1(א), כ' באלול התשנ"ט, 1 בספטמבר 1999