8. עובדי הוראה
7.6 תנאי שירות
העברה יזומה של עובדי הוראה
8.5‎-8

1 בספטמבר 1999
תאריך תחולה
עדכון
מטרת הפרסום העברה בגלל סגירת כיתה או בגלל צמצום בתקן מורה עודף במהלך שנת הלימודים 1.
נסגרה כיתה או צומצם התקן של מוסד חינוכי במהלך שנת הלימודים, רשאי מנהל
המחוז להעביר עובד הוראה (להלן "עובד") עודף או להשלים את משרתו במוסד
חינוך רשמי אחר באותה מגמה, במסגרת היקף משרתו הקבועה, אך לא יותר
ממשרה מלאה אחת. בסמכותו של מנהל המחוז להציע למורה משרה ברדיוס של עד
30 ק"מ ממקום מגוריו.
1.1
הודעה חתומה על ידי מנהל המחוז על ההעברה היזומה תישלח על ידי גף כוח אדם
בהוראה במחוז לעובד על גבי הטופס המקובל, בצירוף נימוקים להחלטה ותוך ציון
שמו וכתובת המוסד שהמורה מועבר אליו.
1.2
העברה לקראת שנת לימודים חדשה 2.
מנהל המחוז מוסמך ליזום העברת עובד בתוך המחוז וברדיוס של עד 30 ק"מ
ממקום מגוריו לקראת שנת הלימודים החדשה, במקרים האלה:
2.1
נסגרה כיתה או מגמה או צומצם התקן של מוסד חינוכי.
-
יש מחסור בעובדי הוראה במוסד אחר או יש צורך בעובד מסוג מסוים במוסד
אחר.
-
העובד אינו מתאים לסגל ההוראה או לאקלים הסביבתי. -
ההעברה תביא לחיסכון בנסיעות ובהוצאות דמי נסיעה. -
העובד מונה לתפקיד מנהל, סגן מנהל או מרכז. -
לפני גיבוש ההחלטה על העברה יזומה ממוסד חינוכי אחד למשנהו המפקח הישיר
חייב לבדוק היטב את העובדות ולקבל את תגובת עובד ההוראה על השיקולים
ביסוד הכוונה להעבירו. תרשומת על השיחה שהתקיימה בין המפקח לעובד ההוראה
תועבר לגף כוח אדם בהוראה במחוז, והגף יעביר את התרשומת, בצירוף התיק
האישי, לעיונו ולהכרעתו של מנהל המחוז.
ההעברה תהיה למוסד חינוך רשמי אחר, באותה מגמה ובאותו היקף משרה של
העובד, אך לא יותר ממשרה מלאה אחת.
2.2
הודעה חתומה על ידי מנהל המחוז על ההעברה, בצירוף הנימוקים, תישלח לעובד
בדואר רשום עד 30 ביוני על גבי הטופס המקובל. העתק ההודעה יישלח לסניף
המקומי של הארגון היציג.
2.3
דינו של עובד הוראה השוהה בחופשה ללא תשלום מטעם קרן השתלמות כדין כל
עובד אחר; דהיינו, אם חלים עליו הקריטריונים המפורטים לעיל מנהל המחוז רשאי
להעבירו למוסד חינוכי אחר בהעברה יזומה.
2.4
ערעור העובד 3.
סבור העובד שיש בהעברה המוצעת משום הרעה בתנאי עבודתו, יגיש על כך ערעור בכתב
למנהל המחוז תוך שבוע ימים מיום מסירת ההודעה על העברתו. לא קיבל מנהל המחוז
את הערעור, יעבירו להחלטת מנהל אגף כוח אדם בהוראה, בצירוף כל המסמכים הנוגעים
בדבר.
החלטת מנהל אגף כוח אדם בהוראה תובא לידיעת ראש הארגון היציג.
לפרטים נוספים אפשר לפנות אל גף כוח אדם בהוראה במחוז בו הנך מועסק.הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס/1(א), כ' באלול התשנ"ט, 1 בספטמבר 1999