8. חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי
8.5 תנאי שירות
שיבוץ לעבודה של עובדי הוראה
במוסדות החינוך הרשמיים
8.5‎-9

1 בספטמבר 1999
תאריך תחולה
חדש
מטרת הפרסום 


תשומת לב עובדי ההוראה מופנית לכך שהסמכות לשיבוץ בעבודה במוסדות החינוך הרשמיים
היא בידי המפקח ועובד ההוראה חייב להציג טופס שיבוץ החתום על ידי המפקח (או על ידי
המפקח המקצועי) וגף כוח אדם בהוראה במחוז. בשנת הלימודים התש"ס העסקתם של עובדים
חדשים טעונה גם אישור בכתב של מנהל המחוז.
עובדי ההוראה הרשומים להלן לא יועסקו בשום מקרה ללא טופס השיבוץ החתום כאמור:
עובדי הוראה חדשים (כולל סטאז'רים)
1.
עובדי הוראה המשובצים לעבודה בהיקף משרה גדול יותר מזה שהם קבועים בו
2.
עובדי הוראה העוברים או המועברים ממוסד אחד למשנהו בתוך המחוז
3.
עובדי הוראה החוזרים מחופשה ללא שכר (כולל שבתון)
4.
עובדי הוראה המועברים בהסתייגות ממחוזות אחרים
5.
עובדי הוראה המשובצים לעבודה לאחר שקיבלו הודעה על הפסקת עבודה בתום השנה
הראשונה.
6.
מפקחים המפנים עובד הוראה לעבודה ללא אישור גף כוח אדם בהוראה במחוז כנדרש, וכן
מנהלי בתי ספר הקולטים עובד הוראה לעבודה ללא קבלת טופס שיבוץ החתום על ידי המפקח
ומאושר על ידי גף כוח אדם בהוראה במחוז, עוברים עברת משמעת על כל המשתמע מכך.
עובדי ההוראה מתבקשים להיות ערים לכך שעליהם לקבל את טופס השיבוץ מהמפקח או מגף
כוח אדם בהוראה במחוז (החתום ע"י שני גורמים אלה) לפני תחילת עבודתם, כדי שלא ייגרמו
עיכובים בתשלום שכרם.
לפרטים נוספים אפשר לפנות אל גף כוח אדם בהוראה במחוז בו הנך מועסק.הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס/1(א), כ' באלול התשנ"ט, 1 בספטמבר 1999