2. אורחות חיים במוסדות החינוך
2.2 בריאות
תלמידים נשאים או חולים באיידס
2.2‎-13
3 באוקטובר 1999
תאריך תחולה
עדכון
סעיף 31
בחוזר נד/1
מטרת הפרסום 


מבוא 1.
מחלת האיידס פגעה בעולם כולו וגם בישראל, ויש לעשות כל מאמץ כדי למנוע את
התפשטותה. לצערנו עדיין לא פותח חיסון היכול למנוע הידבקות בנגיף האיידס, אך
הטיפול התרופתי המשולב הניתן היום ("קוקטייל") הביא לשיפור משמעותי באיכות
ובמשך החיים של נשאים וחולים באיידס.
ידוע לנו, על פי הדיווחים ממשרד הבריאות, כי במערכת החינוך יש מספר קטן של
תלמידים נשאים וחולים באיידס. בשל אופייה המיוחד של המחלה עלינו להתייחס לנושא
זה על כל היבטיו: הרפואיים, האתיים והחינוכיים-המניעתיים.
ההנחיות המפורטות להלן נקבעו בוועדה משותפת של משרדנו ושל משרד הבריאות. הן
תסייענה למנהל ולצוות בית הספר וכן למפקחות על הגנים ולגננות להתמודד עם נושא
האיידס.
ההתייחסות לתלמיד נשא או חולה איידס בגן ובבית הספר 2.
בספרות הרפואית בארץ ובעולם לא דווח על אף מקרה של העברת הנגיף בין כותלי הגן
ובית הספר במגע יום-יומי רגיל בין תלמידים. מידע זה נמסר לנו על-ידי משרד הבריאות.
אי לכך, אין סיבה שתלמידים נשאים או חולים באיידס לא ילמדו בגן ובבית הספר.
תלמיד נשא או חולה איידס זכאי לכל הזכויות כמו כל תלמיד אחר. אין למנוע ממנו כל
פעילות לימודית או חברתית בגן ובבית הספר, אלא אם הרופא המטפל בו נתן הוראות
אחרות.
החלטות לגבי שינוי בתכנית הלימודים של התלמיד החולה תיעשינה בכל מקרה לגופו,
על-פי צורכי התלמיד ובהתבסס על הדו"ח הרפואי.
כפי שנהוג במקרה של כל תלמיד הנעדר מהגן או מבית הספר, יש לשמור על קשר עם
התלמיד החולה בביתו. רצוי לעודד תלמידים לכתוב לו מכתבים, לטלפן אליו או לבקרו
בביתו. בכל מקרה יש לנהוג על-פי המלצת הרופא המטפל.
מי צריך לדעת על תלמיד נשא או חולה איידס? 3.
היותו של ילד נשא או חולה איידס אינו מסכן את סביבתו. אי לכך דבר הנשאות או
המחלה צריך להיות ידוע רק להורי הילד, לאפוטרופסו ולרופא המטפל בו. יחד עם זאת,
אנו ממליצים לעודד את ההורים לשתף את הגננת או גורם משמעותי לילד בבית-הספר
(מנהל, מחנכת, יועצת) בדבר מחלת הילד או היותו נשא איידס, כדי שיוכל לקבל את
מלוא העזרה והתמיכה שכה דרושות לו.
בכל מקרה, חובה על האנשים המעורבים בהשגחה על הילד, בטיפול בו ובחינוכו,
והמודעים לסוד הרפואי לכבד את זכות הילד לפרטיות ולשמור בסוד את דבר המחלה.
כללי טיפול והגיינה לכלל התלמידים בגנים ובבתי-הספר 4.
נגיף האיידס מועבר דרך נוזלי הגוף (הדם, נוזל הזרע ונוזלי הנרתיק), ואין הוכחה לכך
שהוא מצוי בהפרשות גוף אחרות, כמו הקאות, נזלת, רוק ושתן, במידה המסכנת את
הסביבה.
יחד עם זאת, יש לטפל בפציעות, בדימומים ובהפרשות גוף אחרות בכפפות חד-פעמיות
ובמגבות נייר חד-פעמיות. יש לדאוג לכך שפצעים מדממים יהיו חבושים וסגורים.
משטחים (שולחן, רצפה) שבאו במגע עם נוזלי הגוף או עם הפרשות יש לרחוץ במים,
בסבון ובאקונומיקה, ובכל מקרה יש לנקות היטב את הידיים במים ובסבון אחרי כל
טיפול.
יש למנוע שימוש משותף במכשירים שיכולים לבוא במגע עם דם (סכיני גילוח, מברשות
שיניים וכו').
ראוי לציין כי כללי היגיינה אלה הם אוניברסליים, והם מסייעים במניעת הידבקות גם
במחלות נוספות (כגון צהבת זיהומים מסוג
B).
בדיקת איידס 5.
מך המחקר ומהספרות המקצועית עולה כי מתבגרים ובוגרים צעירים הם בסיכון גבוה
להידבקות בנגיף האיידס במגע מיני בלתי מוגן. חשוב כי ההורים יהיו מעורבים בכל
הקשור לבריאות ילדיהם ולחינוכם להתנהגות אחראית בתחום המיני.
יחד עם זאת, יש למתבגרים מעל גיל 14 הזכות לפנות אל אחד ממרכזי האיידס כדי
לעבור בדיקת איידס גם ללא אישור ההורים או האפוטרופוס.
להלן נוסח החוק לגילוי נגיפי איידס בקטינים, התשנ"ו-1996. יש להעבירו לידיעת
המתבגרים כחלק מתכנית חינוכית למניעת איידס:
על אף הוראות כל דין, בדיקה לגילוי נגיפי איידס בקטין תיערך לפי בקשת
קטין, אף ללא אישור הורהו או אפוטרופסו (להלן - נציגו), ובלבד שהבדיקה
תיערך במוסד רפואי ששר הבריאות הכיר בצו לצורך זה ושרופא באותו מוסד
אישר בכתב את עריכתה, לאחר שהתקיימו כל אלה:
(א) "1.
הרופא נתן לקטין הסבר מלא על אופן הבדיקה ומשמעותה, על דרכי
ההידבקות בנגיפי האיידס ועל הדרכים למנוע הידבקות, ונוכח כי הקטין
הבין את ההסבר שנתן לו;
1.
הרופא שוחח עם הקטין בדבר האפשרות לקבל את הסכמת נציגו, אך
הקטין התנגד לכך;
2.
הרופא שוכנע כי, בהתחשב בגיל הקטין, בבגרותו הנפשית וביכולתו לגבש
רצון עצמי, מחייבת טובתו את הבדיקה ללא קבלת אישור נציגו.
3.
לעניין אישור רופא לפי סעיף קטן (א), רשאי הרופא להיוועץ בעובד סוציאלי
כהגדרתו בחוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996 (להלן - עובד סוציאלי).
(ב)
תוצאה שלילית של בדיקה לגילוי נגיפי איידס תימסר לקטין בידי אחד מאלה:
רופא, אחות או עובד סוציאלי, ובלבד שעברו הכשרה לעניין זה.
(א) 2.
תוצאה חיובית של בדיקה לגילוי נגיפי איידס תימסר לקטין בידי צוות
ובנוכחות פקיד סעד כמשמעותו בחוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958
(להלן - פקיד סעד);
1. (ב)
הצוות ופקיד הסעד ידונו עם הקטין בדבר האפשרות למסור את תוצאת
הבדיקה לנציגו; הסכים הקטין, יזמין הצוות את נציגו וימסור לו את
תוצאת הבדיקה וכן ידריך את הקטין ואת נציגו לעניין דרכי פעולה ודרכי
טיפול בקטין; התנגד הקטין, ידריך הצוות את הקטין בלבד.
2.
ראה אדם הפועל לפי חוק זה כי קיים חשש לטובתו של קטין שקיבל הודעת תוצאה
שלילית על פי סעיף קטן (א), יודיע על כך לצוות; נוכח הצוות כי קיים חשש ממשי
כאמור, ימסור על כך הודעה לפקיד הסעד.
(ג)
אדם הפועל לפי חוק זה חייב חובת סודיות כלפי קטין, בכל עניין הקשור לבדיקה לגילוי
נגיפי איידס בקטין; קיבל אדם מידע או מסמכים לפי חוק זה, לא יעשה בהם שימוש ולא
יגלה אותם לאחר אלא לעניין הודעה לפקיד סעד, אם נתקיימו התנאים למסירתה, תוך
הגנה על פרטיותו של הקטין."
3.
אפשר להיבדק בכל אחד מהמרכזים הרפואיים הגדולים בארץ, חינם, תוך שמירה על
סודיות רפואית מוחלטת. כמו-כן, כל רופא יכול לקחת דגימת דם ולשלחה לאחד מן
המרכזים הרשומים מטה לצורך זיהוי נוגדני איידס, וכך מתאפשר להיבדק באזורים
מרוחקים ממרכזי בדיקות האיידס.
רשימת מרכזי הבדיקות
מס' הטלפון בית החולים העיר
03‎-6973653
03‎-6974587
איכילוב תל אביב
03‎-5303401 המרכז הרפואי שיבא תל-השומר
03‎-9376920
03‎-9376725
המרכז הרפואי ע"ש רבין (בילינסון) פתח-תקוה
08‎-9441314
08‎-9441892
קפלן רחובות
02‎-6231921 הדסה ירושלים
04‎-8543134
04‎-8542281
רמב"ם חיפה
07‎-6400865 סורוקה באר-שבע
06‎-6524053
06‎-6525447
העמק עפולה
תכניות חינוכיות 6.
כאמור, מחלת האיידס מתפשטת במהירות בעולם, ועדיין לא פותח חיסון נגד המחלה.
הדרך היחידה, לפי שעה, לעצירת התפשטות המחלה היא דרך חינוך והסברה.
מערכת החינוך רואה את עצמה שותפה במאמץ החברה לעצירת התפשטות המחלה וכן
בשינוי יחס החברה כלפי נשאים וחולים באיידס. מטרות אלה תקודמנה באמצעות
תכניות חינוכיות-מניעתיות המופעלות בבתי הספר בנושא מניעת איידס (ראה להלן
רשימה ביבליוגרפית בנושא איידס).
בחוזר מז/9, סעיף 342, נקבע כי התכנית לחינוך לחיי משפחה ולחינוך מיני היא תכנית
חובה בבית הספר בגילאים השונים. התכנית למניעת איידס היא חלק מתכנית זו,
ומטרתה לבנות ולחזק דפוסי התנהגות מינית אחראית ולהביא לשינוי ביחסה של החברה
כלפי חולים ונשאים.
עקרונות לתכנית למניעת איידס
מתן מידע אמין ומקצועי:
- מהי מחלת האיידס?
- כיצד נדבקים במחלה?
- כיצד אפשר למנוע הידבקות?
- כיצד נערכת בדיקת איידס?
1)
בדיקת רגשות ועמדות בנושא, במישור האישי והחברתי:
- הפרכת מיתוסים ושמועות אודות המחלה
- הפחתת חששות וחרדות בלתי רציונליים
- התייחסות שוויונית ומכבדת לנשאים ולחולי איידס
2)
פיתוח ערכים וכלים להתמודדות: 3)
פיתוח ערכים כמו כבוד הפרט, זכויות הפרט, סוד רפואי, אחריות אישית
וזוגית
-
אימון במיומנויות התנהגותיות כמו תקשורת, קבלת החלטות, בחירה,
אסרטיביות, עזרה לזולת
-
הפעלת תכנית מודולרית, בהתאם לצרכים הייחודיים ולגיל התלמידים:
- בגיל הרך: לימוד והפנמה של כללי היגיינה
- בחטיבת הביניים: התמודדות החברה עם נושא האיידס
4)
- בחטיבה העליונה: אימוץ דפוסי התנהגות מינית אחראית
פתיחת ערוצי תקשורת בבית הספר לדיון בנושא, ברמה האישית וברמה הקבוצתית:
5)
פיתוח היכולת של הצוות החינוכי והתלמידים לדון בפתיחות בנושא -
פיתוח היכולת לפנות לעזרה בשעת הצורך. -
יום האיידס הבין-לאומי חל בכל שנה ב-1 בדצמבר, והוא מלווה בכתבות ובתכניות רבות
בתקשורת. רצוי שגם התלמידים בבית הספר יעסקו ביום זה בנושא המלחמה באיידס.
הפעילויות יכולות להיות רבות ומגוונות: עיוניות, סדנאיות ויצירתיות (פרסומות,
סיסמאות ועוד).
מנהל בית הספר והמפקחת על גני הילדים ידאגו שכל הצוות החינוכי - מורים, גננות
והעובדים האחרים - יקבל הכשרה כללית על המחלה, על דרכי ההידבקות ועל כללי
ההיגיינה. כמו כן ידאג המנהל לכך שהצוות החינוכי (היועץ, המחנכים, המורים
לביולוגיה, האחות) ישתלם בתכנית החינוכית למניעת איידס, ויעביר אותה בקרב
התלמידים.
משרד החינוך עורך השתלמויות ומדריך צוותי בתי ספר בנושא מניעת איידס. בחינוך הממלכתי
יש לפנות להזמנת השתלמויות אל הפיקוח על היחידה לחינוך מיני ולחינוך לחיי משפחה, שפ"י,
טל' 02‎-5603235/6.
בחינוך הממלכתי-דתי נמצאת בשלבי סיום כתיבת תכנית בחינוך לחיי משפחה, ובתוכה פרק על
מחלת האיידס. לפרטים ולהזמנת השתלמויות יש לפנות למנהל החינוך הדתי, הפיקוח על
החינוך לחיי משפחה, טל' 02‎-5604117.

רשימה ביבליוגרפית בנושא איידס
7.
תכניות וספרים
"איידס - שאלה של חיים", ברנע-בש, ירושלים, התשנ"ד, תכנית חינוכית לתלמידים
בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה להתמודדות עם נושא האיידס, הוצאת משרד
החינוך והתרבות. רכישה בחברת "רכגולד", רח' המנור 7, תל-אביב 66558, טל'
03‎-5180555, פקס' 03‎-5180233.
1)
"איידס - לדעת ולחיות", שטרקשל ובר-גיא, ירושלים, התשמ"ט, תכנית חינוכית
לתלמידים בחטיבה העליונה של בתי-הספר להתמודדות בנושא איידס, הוצאת
משרד החינוך. רכישה בחברת "רכגולד".
2)
"איידס והכשל החיסוני", אשנהיימר וגרנות, הוצאת "רמות", אוניברסיטת תל-אביב,
1992. בספר תיאור מגפת האיידס, התפשטותה והשפעתה על מערכת החיסון של
האדם.
3)
"איידס - תופעה חובקת עולם", פרופ' מורג, הוצאת אקדמון, 1998. 4)
"אפשר למות מזה", פרן אריק, הוצאת עלמה, 1992. זהו ספר קריאה לבני הנעורים
המתאר את התמודדותה של הלן עם מחלת האיידס ואת התמיכה שהיא מקבלת
מבני משפחתה.
5)
קלטות
"איידס - עכשיו", מנחה ירון לונדון. הקלטת ניתנת לרכישה ולהשאלה באגודה
לתכנון המשפחה, טל' 03‎-5101511/2.
1)
תכניות ליום האיידס הבינלאומי: ערוץ 2 - 1.12.92, מנחה רפי רשף. הקלטת ניתנת
להשאלה במרפ"דים.
2)
סדנת תלמידים בנושא איידס - סרט הדרכה למנחים בנושא. הקלטת ניתנת
להשאלה במרפ"דים.
3)
"סיפורו של ריאן" - סרט באורך מלא המספר על הילד האמריקאי ריאן ועל
התמודדותו עם מחלת האיידס. הקלטת ניתנת להשאלה בספריות וידיאו.
4)
"הכי זהו-זה", קלטת 2: "מין בטוח". הקלטת ניתנת לרכישה בחנויות הספרים. 5)
"אהבה קטלנית", סרט באורך מלא בנושא איידס ומין בטוח. הסרט ניתן להשאלה
בספריות וידיאו.
6)
"איידס זה לא רק מילה", מתוך הסדרה "עניין של זמן" שהופקה על ידי הטלוויזיה
החינוכית. הקלטת ניתנת להשאלה במרפ"דים.

7)

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס/2(א), כ"ג בתשרי התש"ס, 3 באוקטובר 1999