4. בחינות
4.3 בחינות בגרות
שקלול ציונים לצורך הפקת ספח לתעודה
(תוספת לסעיף 190 בחוזר נה/5)
4.3‎-12
3 באוקטובר 1999
תאריך תחולה
תוספת
לסעיף 190
בחוזר נה/5
מטרת הפרסום ספח לתעודת בגרות משקף את הציון הסופי במקצוע לאחר המועד האחרון שבו נבחן הבוגר
(במקצוע השלם או בתת-מקצוע שניתן לשקללו עם תת-מקצוע שבו קיים ציון ממועד קודם).
להלן פירוט האפשרויות:
אם נבחן הבוגר בתת-מקצוע, ובכך השלים את המקצוע על פי ההרכב הנדרש, הוא יקבל
ספח שבו ישוקללו ציוני מרכיב/מרכיבי המקצוע הקודם/ים עם ציון הבחינה בתת-מקצוע
שבו הוא נבחן במועד האחרון.
א.
אם נבחן הבוגר בכל תת מקצוע/ות המרכיבים את המקצוע השלם במועד האחרון, הוא
יקבל ספח הקובע את הציון המשוקלל על פי מרכיבי בחינה זו. לנבחן זה אין אפשרות
בחירה של שקלול תת-שאלון של המועד האחרון עם תת-שאלון שבו נבחן בעבר.
ב.
לסיכום: הבסיס לשקלול הציון הסופי הוא תמיד הציון האחרון של הבחינה במקצוע השלם
במועד האחרון של הבחינה בתת מקצוע שבו נבחן הבוגר בעבר עם ציון הבחינה בתת מקצוע
המשלים שבו נבחן הבוגר במועד האחרון.
אם נבחן הבוגר בתת-מקצוע יותר מפעם אחת, במועדים שונים, הוא לא יוכל לבחור בגבוה
שבין הציונים. בכל מקרה ייערך השקלול על פי ציון הבחינה האחרון בתת-מקצוע זה.
בשאלות אפשר לפנות אל מנהל אגף הבחינות,
מר משה דקלו, טל' 02‎-5602585.הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס/2(א), כ"ג בתשרי התש"ס, 3 באוקטובר 1999