1. אוכלוסיות מיוחדות
1.5 מחוננים
ביצוע מבחני קבלה לתכניות ייחודיות
למצטיינים ולמחוננים
(תשס)1.5‎-1
המחלקה למחוננים מבקשת להביא לידיעת ציבור המורים, היועצות והמנהלים של בתי הספר
היסודיים, כי החודש יחל תהליך בחינות הקבלה לתכניות ההעשרה המיוחדות לתלמידים
מחוננים ומצטיינים כדי לשלב תלמידים חדשים בתכניות אלה בשנת הלימודים התשס"א.
הבחינות תיערכנה על ידי מכון סאלד, למגזר היהודי.
בימים אלה נשלח למנהלי בתי הספר היסודיים ברחבי הארץ מכתב בדואר רשום. המכתב כולל
הסברים על התהליך, עותק של מכתב הסבר להורים, עותק של מבחן הסינון הראשוני (שלב א')
ותדרוך להעברת המבחנים. מנהלי בתי הספר שלא יקבלו את המכתב עד כ"ט במרחשוון
התש"ס, 8.11.99, ישאירו הודעה למכון סאלד במענה הקולי בטלפון 02‎-6494459, וזאת
לאחר שיבדקו בסניף הדואר הקרוב אם התקבל על שמם דואר רשום שטרם נאסף.
לוח הזמנים של תהליך בחינות הקבלה
ח' בכסלו התש"ס, 17 בנובמבר - בחינת שלב א' (סינון ראשוני): הבחינה תבוצע על ידי
סגל בית הספר. בתי הספר מתבקצע את הבחינות ולבדוק אותן על פי התדרוך
שהם קיבלו במכתב.
-
כ"ד בכסלו התש"ס, 3 בדצמבר - המועד האחרון למשלוח רשימת התלמידים הרשאים
לגשת לבחינת שלב ב': עריכת הרשימה תיעשה על ידי סגל בית הספר על סמך תוצאות
מבחני שלב א' ובהתאם להנחיות שבמכתב.
-
ינואר/פברואר: מכון סאלד ישלח להורי התלמידים המופיעים ברשימות זימונים למבחן
שלב ב'. הזימונים יישלחו לבתי הספר, והמורים ימסרו אותם לתלמידים.
-
ינואר/אפריל: מכון סאלד יבצע את בחינות שלב ב'.
-
יוני - סיום משלוח ההודעות על קבלה או על אי-קבלה לתכניות: ההודעות תישלחנה
בדואר ישירות להורי התלמידים שנבחנו בשלב ב'.
-
מנהלי בתי הספר מתבקשים להקפיד על ביצוע המבחנים ועל משלוח הרשימות בהתאם
למועדים הכתובים. מכון סאלד לא יוכל לבחון תלמידים ששמותיהם יישלחו באיחור.
ערעורים
המורים או ההורים רשאים לערער על תוצאות מבחני שלב ב' ולבקש מבחן חוזר שיתקיים
כשנה לאחר המבחן הראשון. יש אפשרות לערער גם על ההחלטה לא להגיש תלמיד למבחן שלב
ב'.
את הערעורים יש לשלוח לנציג המחוזי של ועדת הערר.
המועד האחרון להגשת הערעורים לוועדות הערר על תוצאות המבחנים שנערכו בשנים קודמות
הוא כ"ב בכסלו התש"ס, 1.12.99. פניות שתגענה לוועדת הערעורים לאחר מועד זה תטופלנה
בשנת הלימודים התשס"א.
לפרטים נוספים אפשר לפנות אל המחלקה למחוננים, טל' 02‎-5602972.


הודעות ומידע


חוזר מנכ"ל תשס/2(א), כ"ג בתשרי התש"ס, 3 באוקטובר 1999