3. ארגון ומינהל
3.11 תשלומי הורים
תשלומי הורים בהתש"ס
(תשס)3.11‎-1
שר החינוך קבע, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת ובעצה אחת עם מרכז השלטון
המקומי, עם ארגון ההורים הארצי, עם הסתדרות המורים ועם ארגון המורים העל-יסודיים,
את מחירי האגרות ואת השירותים המקובלים לשנת הלימודים התש"ס.
להלן העלויות שעודכנו:
תשלומי חובה
1.
חומרי מלאכה, חומרי לימוד וערכות להוראת הטכנולוגיה והמדעים
- כיתות ז'-ט': 83 ש"ח לתלמיד
- כיתות י"א-י"ב: 60 ש"ח לתלמיד.
משרד החינוך יממן חומרי מלאכה, חומרי לימוד וערכות להוראת הטכנולוגיה והמדעים
כדלקמן:
בחינוך הרגיל:
- לגנ"י: 85 ש"ח לכל תלמיד
- לכיתות א'-ו': 64 ש"ח לכל תלמיד
- לכיתות ז'-ט': 6 ש"ח לכל תלמיד
- לכיתות י': 65 ש"ח לכל תלמיד
- לכיתות י"א-י"ב: 5 ש"ח לכל תלמיד.
לתלמידי בתי ספר לחינוך מיוחד:
- לכיתות א'-ו': 64 ש"ח לכל תלמיד
- לכיתות ז'-ט': 89 ש"ח לכל תלמיד
- לכיתות י'-י"ב: 65 ש"ח לכל תלמיד.
התשלום עבור חומרי מלאכה, חומרי לימוד וערכות מוגדר כתשלום חובה רק אם
מספקים לתלמידים חומרי מלאכה, חומרי לימוד וערכות להוראת הטכנולוגיה והמדעים.
1.1
ביטוח תאונות אישיות
כל שכבות הגיל (לרבות גני טרום-חובה שהוחל עליהם חוק חינוך חובה): 22 ש"ח
לתלמיד.
במזכירויות בתי הספר אפשר לקבל את הפוליסה, את טופסי התביעה ואת הנוהל
להגשתם, וגני הילדים יוכלו לקבלם ברשות המקומית.
1.2
תשלום מיוחד - שירותי בריאות השן לכיתות א'-ט'
- שירות מקיף: 53 ש"ח לתלמיד
- שירות בסיסי: 27 ש"ח לתלמיד.
התשלום עברו שירותי בריאות השן הוא חובה רק ברשויות מקומיות שבהן השירות ניתן
בפועל. השירות מותנה בהקמת ועדה ציבורית, בהרכב של משרד הבריאות, משרד
החינוך, הרשות המקומית וועד ההורים היישובי, שתפקח על ביצוע השירות. השירות
מורכב משירות בסיסי ומשירות מקיף, כדלקמן:
1.3
השירות הבסיסי כולל: א.
בדיקה שנתית של כל התלמידים (מגן חובה ועד כיתה ח'/ט') והודעה בכתב
להורים על מצב שיני ילדיהם;
1)
חינוך לבריאות השן בכל הכיתות (כולל גן חובה) על ידי רופא שיניים, שיננית
או אדם מתאים אחר, בהיקף של 3 שעות בשנה לפחות, כדלהלן:
2)
כל תלמיד מקבל מברשת שיניים (אפשר בזמן הבדיקה הראשונית); א)
לגני חובה מוצע לרכוש את התכנית של "שגב", "ילי ועומרי", לגן הילדים
ולכיתות א'-ב' את המארז "שינני" הכולל תדריך, כרזות משחקים, ספר
שירים וסיפורים (ניתן להשיג את המארז גם בשפה הערבית) ואת התכנית
"הכי בריא להיות בריא"
ב)
בכיתות ג'-ט' אפשר להשתמש בשקופיות או בשקפים. ג)
אפשר לרכוש את החומרים המוזכרים ב-ב' וב-ג' במחלקה לחינוך לבריאות,
משרד הבריאות, רח' דוד המלך 20, ירושלים, טל' 6228864‎-02. במחלקה
לחינוך לבריאות אפשר להשיג כרזות וחוברות הדרכה נוספות בשפות עברית,
ערבית, רוסית ואנגלית.
השירות המקיף כולל: ב.
עזרה ראשונה לשיכוך כאבים בלבד לתלמידי כל הכיתות, שתינתן בזמן קבוע
בכל יום עבודה
1)
טיפול שיניים יזום מדורג; דהיינו: 2)
בתחילת שנת הלימודים החדשה, ולאחר הבדיקה השנתית לכל הכיתות
(כ-20 ימי עבודה) או במקביל לה, מתחילים את הטיפול היזום בכיתות
א' (יזום פירושו שתלמידים הזקוקים לטיפול יוזמנו למרפאה, ואין
לחכות ליזמה מצדם).
א)
כל תלמיד זכאי לקבל טיפול מונע בסיסי במרפאה, הכולל ניקוי שיניים,
איטום חריצים, סתימות, קיטוע מוך השן (Pulpotomy) ועקירות.
ב)
סדר הטיפולים הוא לפי סדר הכיתות: מתחילים בכיתה א' וממשיכים לפי
הסדר.
ג)
במסגרת השירות אין מבצעים טיפולי שורש, סתימות שורש, כתרים,
יישור שיניים או טיפולים מורכבים אחרים שהם מחוץ לסל השירות.
ד)
טיפולי עזרה ראשונה במקרה של חבלה מטופלים בנפרד על פי חוזה של
משרד החינוך עם ספק שירות.
ה)
תשלומי חובה
2.
2.1
המחיר המרבי המחיר המומלץ סל תרבות
77 ש"ח 63 ש"ח - גני חובה
77 ש"ח 63 ש"ח - כיתות א'-ד'
111 ש"ח 91 ש"ח - כיתות ה'-ו'
147 ש"ח 118 ש"ח - חטיבות הביניים
175 ש"ח 147 ש"ח - החטיבות העליונות
המחיר המרבי המחיר המומלץ 2.2 מסיבות סיום
59 ש"ח 40 ש"ח - סיום גן חובה
134 ש"ח 113 ש"ח - סיום בית הספר היסודי (כיתה ו')
163 ש"ח 121 ש"ח - סיום חטיבת הביניים (כיתה ט')
181 ש"ח 136 ש"ח - סיום החטיבה העליונה
השאלות ספרי לימוד (כולל חוברות עבודה)
- כיתות א'-ג': 203 ש"ח
- כיתות ד'-ו': 216 ש"ח
- כיתות ז'-ט': 230 ש"ח
- כיתות י'-י"ב: 260 ש"ח.
התכנית מונהגת רק בבתי ספר וברשויות שהצטרפו להסדר בשיתוף עם ועדי ההורים.
2.3
השאלת ספרי עיון
- כיתות א'-ו': 28 ש"ח
- כיתות ז'-י"ב: 55 ש"ח.
גביית תשלום מותרת רק במוסדות המספקים בהשאלה ספרי עיון, לומדות ותוכנות
לעבודה בכיתה או בבית, בעיקר ספרים שרכישתם יקרה כמו אנציקלופדיות, אטלסים,
מילונים וכו'.
2.4
מסיבה כיתתית אחת: 5.5 ש"ח
מותר לקיים עד 3 אירועים בשנה בעלות כוללת של 13 ש"ח.
2.5
ארגון ההורים הארצי: 1.5 ש"ח
ועד ההורים היישובי/המקומי: 1.5 ש"ח.
כל שכבות הגיל.
2.6
תכנית לימודים נוספת
- כיתות א'-ו' (תוספת של 5 ש"ש לכל היותר): כ-106 ש"ח לש"ש
- כיתות ז'-י"ב (תוספת של 6 ש"ש לכל היותר): כ-132 ש"ח לש"ש.
הערכת המחיר מבוססת על 35 תלמידים בכיתה.
2.7
טיולים
2.8
טבלת העלויות המרביות בטיול החודשי ובטיול הארוך, מעודכנת
לשנה"ל התש"ס

להלן טבלה המציגה את העלויות המרביות בטיול החודשי ובטיול הארוך, מעודכנת ליום רביעי,
כ' באלול התשנ"ט (1.9.99). עדכון המחירים צמוד למנגנון ההתייקרויות המתפרסם פעמיים
בשנה:
הטיול הארוך הטיול החודשי מרכיבי הטיול
שלושה ימים יומיים יום שלם חצי יום
3750‎-4200 2500‎-3200 1250‎-1500 748 הסעות (לכיתה)
25.2 17.5 8.8 8.8 כניסה לאתרים (לתלמיד)
780 520 260 260 מלווה חמוש (לכיתה)*
115 59 - - כלכלה (לתלמיד)
63 30 - - לינה (לתלמיד)
לתלמיד
61
לתלמיד
40
לכיתה
375
לכיתה
375
הדרכה

10

7

-

-
חובש:
לשלוש כיתות (לתלמיד)

520

418
400

260

247
235

-

63
56

-

48
43
אירוח
מלווים (לכיתה)**
עלות לתלמיד:
באוטובוס ל-35 תלמידים
באוטובוס ל-40 תלמידים
*  הסכום מבוסס על שכירת מלווה חמוש אחד בתשלום ועל גיוס מלווים נוספים
    מבין ההורים והמורים, בתנאי שהאישור הביטחוני מחייב זאת.
** ההשתתפות היא בעלות האירוח של שלושה מלווים.
בשנת הלימודים התש"ס יסב המשרד את תקציב המלגות המוגדל בסך 15 מיליון ש"ח לסיוע
במימון טיולים לתלמידים ממשפחות נזקקות. כספי הסיוע יועברו לבתי הספר על פי מדד
הטיפוח ולפי מספר התלמידים. בית הספר יכנס ועדה לדיון בבקשות לסיוע שתוגשנה על ידי
הורים שהכנסתם נמוכה. קביעת זכאי הסיוע תיעשה על ידי ועדה בהשתתפות מנהל בית הספר
או נציגו, יועץ חינוכי, נציג ועד ההורים ונציג שירותי הרווחה העירוניים או היישובים.
בתי הספר חייבים לפרט להורים בכתב את כל השירותים שיסופקו בטיול, את עלותם, את כל
סוגי הפעולות ואת עלותם ובכלל זה מסלול מפורט של הטיול. להלן הצעות לחיסכון בהוצאות
עבור טיולים:
השהייה והלינה בתנאי שדה הן ערך חינוכי וגם דרך להוזלת הטיול; על כן יש לעודד
טיולי תרמיל ולינה בחניונים מוסדרים, בשיטת הקמפינג, תוך שילוב הכנת הארוחות
באופן עצמאי.
א.
אפשר ליזום את יציאתן של כמה כיתות במקביל ובכך להגיע לניצול מרבי של מקומות
הישיבה באוטובוסים, אך יש להימנע מהסעת תלמידים ומלווים במספר הגבוה ממספר
המושבים באוטובוסים.
ב.
כדאי לארגן קבוצות הדרכה מלאות, בנות 25 תלמידים כל אחת.
ג.
אפשר "לשחרר" חלק מהאוטובוסים וליזום הסעת תלמידים בשיטת ה"הקפצות".
ד.
ניתן לבשל במטבחים לשירות עצמי.
ה.
ניתן לגייס מאבטחים מבין מורי בית הספר וההורים.
ו.
ניתן לרכוש כרטיסי כניסה משולבים לאתרי "רשות שמורות הטבע" ו"רשות הגנים
הלאומיים".
ז.
רצוי שההדרכה במהלך שעות הסיור והטיולים החודשיים תינתן על ידי מורי הכיתות
ומחנכיהן.
ח.
ניתן להשיג הנחה משמעותית על טיולים המתקיימים בעונות שאינן עונות השיא.
ט.
הוראות הקבע הנוגעות לתשלומי הורים מובאות בחוזר הוראות הקבע נט/1(ג), סעיף 2-.3.11
בשאלות אפשר לפנות לסגן מנהל המינהל הפדגוגי, ד"ר יאיר סמוכה,
טל' 02‎-5604028

3. נספחים
נספח א טופס פירוט תשלומי ההורים
בית הספר ________________________
היישוב ___________________________
פירוט תשלומי ההורים לשנת הלימודים _____________ (שכבה   )


הסכום
המבוקש
הסכום
המרבי
הסכום
המומלץ
סעיפי המשנה הסעיף
      1. ביטוח תאונות אישיות תשלומי
חובה
      2. חומרי מלאכה וערכות
ללימוד טכנולוגי

      3. שירותי בריאות השן תשלום
מיוחד
      1. טיולים וסיורים לימודיים
(לפי פירוט מצ"ב)
תשלומי
רשות
      2. השאלת ספרי עיון
      3. תכנית השאלת ספרי לימוד
(כולל חוברות עבודה)

      4. דמי חבר לארגון ההורים
הארצי

      5. סל תרבות: מס' הפעילויות
בתשלום: ___________

      6. מסיבות כיתתיות
      7. מסיבות סיום
      8. שיעורי שחייה
      9. תל"ן (תכנית לימודים
נוספת)תוספת של ___ ש"ש

      10.
      11.
על החתום

חתימת יו"ר ועד ההורים: _________ חתימת מנהל בית הספר: _________
שם: _____________                             שם: ___________________
תאריך: _____________                         תאריך: _______________

נספח ב טופס דיווח שנתי על השימוש בכספי ההורים
בבית הספר ___________
היישוב ______________
דו"ח שנתי על שימוש בכספי הורים לשנת הלימודים _________(שכבה   )

נכון לתאריך ______________

הערות יתרה
הוצאה
בפועל
הכנסה סעיפי המשנה הסעיף
בפועל מתוכננת
          1. ביטוח תאונות אישיות תשלומי
חובה
          2. חומרי מלאכה וערכות
ללימוד טכנולוגיה

          3. שירותי בריאות השן תשלום
מיוחד
          1. טיולים וסיורים לימודיים
(לפי פירוט מצ"ב)
תשלומי
רשות
          2. השאלת ספרי עיון

          3. השאלת ספרי לימוד (כולל
חוברות עבודה)

          4. דמי חבר לארגון ההורים
הארצי

          5. סל תרבות: מס' הפעולויות
בתשלום: ___________

          6. מסיבות כיתתיות
          7. מסיבות סיום
          8. שיעורי שחייה
          9. תל"ן (תכנית לימודים
נוספת) תוספת של ___ ש"ש

          10. מלגות לתלמידים מעוטי
יכולת
מלגות
          11. הנחות לאחים או לאחיות
לומדים באותו בית הספר
הנחות
            סעיפים
נוספים
עורך הדו"ח               מאשר הדו"ח
שם: ________________               שם: ________________
תפקיד: ________________         תפקיד: ________________
חתימה: ________________         חתימה: ________________

הודעות ומידע


חוזר מנכ"ל תשס/2(א), כ"ג בתשרי התש"ס, 3 באוקטובר 1999