הוראה זו מבוטלת
ההוראה המעודכנת נמצאת באתר חוזרי מנכ"ל החדש
למעבר להוראה המעודכנת


4. בחינות
4.3 בחינות בגרות
בחינת הבגרות במקרא, ממלכתי, נושא מסכם
(תשס)4.3‎-6
החל מקיץ התש"ס, בפרק "הנושא המסכם" - בשאלונים 900091, 137 (2 י"ל, רמה
רגילה) ו-900111 (4 י"ל, רמה מוגברת), וכן בשאלון 165 (השלמה לרמה מוגברת
לתלמידים אקסטרנים) - יהיו בכל שאלה ארבעה סעיפים: שני סעיפים יתייחסו למאמרים
הקשורים לנושא המסכם ושני סעיפים יתייחסו לטקסט המקראי. על התלמיד לענות על
שני סעיפים - אחד המתייחס למאמר ואחד המתייחס לטקסט המקראי.
1.
הדברים מתייחסים גם לנושא מסכם בית ספרי (ייחודי).
2.
לפרטים: הגב' תמר שילה, המפמ"רית למקרא בחינוך הכללי, טל' 02‎-5603600.


הודעות ומידע


חוזר מנכ"ל תשס/2(א), כ"ג בתשרי התש"ס, 3 באוקטובר 1999