6. דרכי הוראה
6.2 טיולים ופעילות חוץ-בית-ספרית
טופס תיאום טיולים - עדכון מספר
הטלפון הסלולרי
(תשס)6.2‎-2
מוסד חינוך המגיש בקשה לתיאום טיולים נדרש למלא בעמודה המתאימה בטופס הבקשה את
מספר הטלפון הסלולרי שיימצא בטיול והמיועד לקשר בשעת חירום.
הניסיון מוכיח עד כמה חשוב למלא פרט זה. למרות זאת, רבים עדיין אינם מקפידים למלאו
ובכך מונעים מחדר המצב לטיולים, מיחידת הפיקוח ומהקב"טים ברשויות ובמועצות
האזוריות את האפשרות להעביר להם הודעות חירום בנושאי ביטחון ובטיחות.
החל מפרסום חוזר זה לא יטופלו טפסים שיחסר בהם מספר הטלפון הסלולרי ויוחזרו לשולח.
בשאלות אפשר לפנות אל מר רוני נעמן, מנהל מינהלת הטיולים,
טל' 02‎-5603005/6

הודעות ומידע


חוזר מנכ"ל תשס/2(א), כ"ג בתשרי התש"ס, 3 באוקטובר 1999