6. דרכי הוראה
6.3 ספרי לימוד
השלמות ותיקונים לרשימת ספרי הלימוד
המאושרים בבתי הספר הערביים בפיקוח
משרדנו שהופיעה בחוזר "הודעות
ומידע" נח/9(ב), סעיף 6.3‎-5
(תשס)6.3‎-3
ברשימה שלהלן תיקונים והשלמות לרשימת ספרי הלימוד המאושרים בבתי הספר הערביים
לשנת הלימודים התשנ"ט שהופיעה בחוזר "הודעות ומידע" נח/9(ב). הספרים בחוזר זה, יחד
עם התיקונים וההשלמות שלהלן, מאושרים לשנת הלימודים התש"ס.
1. דת האסלאם
2. גני ילדים
3. חינוך מיוחד
4. גיאוגרפיה
5. היסטוריה
6. אזרחות
7. מתמטיקה לבתי הספר היסודיים
8. מדעי הטבע
9. טכנולוגיה לבתי"ס יסודיים ולחטי"ב
10. נושאים מיוחדים
11. עברית
בשאלות אפשר לפנות אל הגב' ברלנטי אדריס, המחלקה לאישור ספרי לימוד
בבתי הספר הערביים, טל' 02‎-5601063.

הודעות ומידע


חוזר מנכ"ל תשס/2(א), כ"ג בתשרי התש"ס, 3 באוקטובר 1999