ילאמרופ יתלב ךוניחו יתרבח ךוניח .7
תויורחת 7.12
ינבל םיירוקמ תוזחמ תביתכ תורחת
ב"י-'ה תותיכמ רעונ
7.12-2(סשת)
לש תישימחה תורחתה תחיתפ לע עידומ ןורטאיתהו תונמאה תארוה לע זכרמה חוקיפה
םידליל תרופ הנרוא ןורטאית םע הלועפ ףותישב תמייקתמ תורחתה .הריעצ תואזחמ
,םידימלת תצובק לש וא דימלתה לש תירוקמ הריצי ירפ תויהל םיכירצ תוזחמה .רעונלו
תוריציה תא רחבת תיתונמא הדעו .תירפס תיב תרגסמב וא תישיא תרגסמב ובתכנש
.הפוסאכ רואל הנאצות רשא רתויב תובוטה
.1
יפ לע ,ץראב םינושה תוזוחמב רפסה יתבמ תושפוחב תוזחמ תביתכל תואנדס הנמייקתת
הנדס םייקתת ליבקמב .תוזוחמב ןורטאית תארוהל םיכירדמה לצא םדקומ םושיר
ןורטאית ינקחש ףותישב לעפת הנדסה .תויזוחמה תואנדסב םיפתתשמל תיצרא תרגסמב
.ןורטאיתה תגצהב תיחנומ הייפצ לולכתו ,רעונלו םידליל תרופ הנרוא
.2
:ןורטאיתה תארוהל םיכירדמל תונפל רשפא הכרדהה תלבקל
04-9833779 'לט ,ןובנ הידנ :הפיחו ןופצה זוחמ
09-9506287 'לט ,רטרופ הנינפ :זכרמה זוחמ
03-5530870 'לט ,יקסנילק ימת :ביבא לת זוחמ
03-6734445 'לט ,תימע קירא :םורדה זוחמ
050-793859 'לט ,רבמע לעי :י"חנמ + םילשורי זוחמ
050-708266 'לט ,יבעוז המרכ :יברעה רזגמה
08-8579231 'לט ,גרובזנרב הנרוא :יתובשייתה ךוניחל להנימה
050-651457 'לט ,"הריעצ תואזחמ" תזכרמ ,דאקע הנרוא :יצרא
.052-658928 'לט :הפי ימענ ,ןורטאיתלו תונמאל תיר"מפמה
.3

:ב"י-'ה תותיכמ רעונ ינבל םיירוקמ תוזחמ תביתכב תורחתה ןונקת ןלהל
הלעי אל םליגש יאנתב ,ב"י-'ה תותיכמ תורענו םירענ ףתתשהל ולכוי תורחתב :םיפתתשמה ליג
.הזחמה תשגה םויב הנש 18 לע
לש םוי-םויה ייחמ םיאשונב קוסעיו ,ירוקמ היהי - 'דכו יתמרד ,ימוק - הזחמה :הזחמה
.ונוזחו ומלוע ,ונוימד ירפ ,בתוכה
.תוקד 50-75 היהי הזחמה לש הגצהה ךשמ :הריציה ךרוא
יושעו הביתכה לע לקי תויומדה טועימ) ןטק היהי תויומדה רפסמש ץלמומ :תויומדה רפסמ
.(תויומדה לש תואנ בוציע חיטבהל
תורושה ןיב לופכ חוור ריאשהל שי) םיקתוע ינשב ספדומ שגומ תויהל הזחמה לע :השגהה ךרד
.(בותכה ידצב םיבחר םיילושו
.תורחבנה תוריציל וחלשיי םינוקיתו תורעה .עוצקמ ישנא ידי לע ארקיי הזחמ לכ :הכרדה
ורזחוי אל ולבקתיש תוזחמה .תיצראו תיזוחמ ,תישיאו תיתצובק תרגסמב וחנוי םידימלת
.םיחלושל
,םיאמב ,םיאזחמ לולכת רשא טופיש תדעוול האירקל ושגוי רתויב םיבוטה תוזחמה :טופיש
.ןורטאיתל םירומו םינקחש
תויוכזה לכ ."הריעצ תואזחמ" תפוסאכ רואל ואצוי (5-6) רתויב םיבוטה תוזחמה :םוסרפ
.ךוניחה דרשמל תורומש
.רעונלו םידליל תרופ הנרוא ןורטאיתב הקפהל ץלמוי רתויב בוטה הזחמה :הקפה
ןורחא דעומה .ס"שתה םידומילה תנש ךלהמב חולשל שי תוזחמה תא :תוזחמה תשגה דעומ
.(2000 ינוי) ס"שתה ןוויס שדוח אוה תוזחמה תשגהל
,ןורטאיתו תונמא תארוהל תיר"מפמה ,הפי ימענ :תוזחמה חולשמל תבותכה
.91911 םילשורי ,ךוניחה דרשמ ,םר בל ןיינב

עדימו תועדוה


1999 רבוטקואב 3 ,ס"שתה ירשתב ג"כ ,(א)2/סשת ל"כנמ רזוח