8. עובדי הוראה
8.5 תנאי שירות
תמריצים לעובדי הוראה וחינוך בהתש"ס
(תשס)8.5‎-4

כללי 1.
בהתאם להחלטות ממשלה שהתקבלו במהלך השנים 1993‎-1998 תופעל מערכת
התמריצים למורים בשנת הלימודים התש"ס (החל מיום כ' באלול התשנ"ט, 1.9.99) על
פי שלוש קטגוריות כדלקמן:
באזור עדיפות לאומית א' תינתנה הטבות מרביות לכל עובדי ההוראה והחינוך,
כמפורט בנספח א להלן.
1.1
באזור עדיפות לאומית ב' שבוטל תינתנה הטבות מופחתות, כמפורט בנספח ב להלן,
לעובדי הוראה וחינוך שעברו להתגורר ולעבוד ביישובים שבאזור זה לפני 1.12.95.
מי שעבר להתגורר ולעבוד באזור זה מיום 1.12.95 ואילך, לא יהיה זכאי לקבל את
התמריצים.
1.2
ביישובים שנכללו בעבר בין ערי ואזורי הפיתוח ואינם נכללים עוד באזור עדיפות
לאומית (ראה את רשימת היישובים בנספח ג להלן) יינתנו תמריצים רק לעובדי
הוראה וחינוך שהיו זכאים לתמריצים בהתשנ"ג (ובכלל זה עובדי הוראה ששהו
בשנת הלימודים התשנ"ג בשנת שבתון).
עובדי הוראה וחינוך אלו ימשיכו לקבל את אותם התמריצים שקיבלו בהתשנ"ג כל
עוד הם מתגוררים ועובדים דרך קבע באותו יישוב. לעומת זאת, מורים שעברו לגור
ולעבוד ביישובים אלה מהתשנ"ד ואילך, לא ניתן יהיה לאשרם לתמריצים.
1.3
לוח זמנים להגשת בקשות 2.
מידע מפורט זה על מערכת התמריצים המוענקים לעובדי-הוראה וחינוך באזור עדיפות
לאומית מבטל את כל ההודעות הקודמות בנושא זה.
עובדי הוראה וחינוך הזכאים לתמריצים בשנת הלימודים התש"ס יגישו עם תחילת שנת
הלימודים בקשות לקבל תמריצים מכל סוג ללשכות המחוזיות. הגף לדיור ולתמריצים לא
יטפל בבקשות שתוגשנה אחרי י"ב בסיוון התש"ס (15 ביוני 2000).
מורים שהגישו בקשות בעבר, וקודמו בשכרם בוותק, מתבקשים לא למלא שנית את
טופסי הבקשות, כל עוד לא חל שינוי במקום עבודתם או במקום מגוריהם.
הזכאים לתמריצים 3.
עובדי הוראה וחינוך המדורגים בדירוג עובדי הוראה (מפקחים, מנהלי בתי-ספר, מורים,
גננות, מדריכים, עובדי מתנ"סים, עובדי חינוך ברשויות ובבעלויות) ופסיכולוגים
חינוכיים המדורגים בדירוג האקדמי - כל אלה זכאים לתמריצים בתנאים האלה:
אם הם מוסמכים, בעלי תעודת הוראה או בעלי תואר אקדמי (מורה "מוסמך" הוא
מי שיש בידו תעודת הוראה בחינוך היסודי או רשיון הוראה קבוע בחינוך העל
יסודי)
(א)
אם הם גרים ביישוב הנמצא באזורי עדיפות לאומית א' ועובדים בו. (ב)
הערות
מורה הגר ביישוב באזור עדיפות לאומית א' ועובד ביישוב אחר באזור עדיפות
לאומית א', וכן מורה המשנה את מקום עבודתו או את מקום מגוריו בין יישוב
ליישוב באזור עדיפות לאומית א', זכאותו לתמריצים או להמשך קבלת תמריצים
תיקבע על ידי מנהל הגף לדיור ולתמריצים.
(א)
מורה המשנה את מקום עבודתו ו/או את מקום מגוריו בין היישובים שאינם נכללים
עוד באזורי עדיפות לאומית (לפי נספחים ב ו-ג), זכאותו להמשך קבלת תמריצים
תבוטל.
(ב)
קבלת התמריצים מוגבלת לתקופת העבודה והמגורים באחד היישובים שברשימה.
עזב עובד ההוראה את היישוב ו/או הפסיק לעבוד - יבוטלו התמריצים באורח
אוטומטי.
(ג)
מורה העובד במשרה חלקית זכאי לתמריצים במידה יחסית להיקף משרתו, בתנאי
שיעבוד במחצית המשרה לפחות במהלך כל שנת-הלימודים.
(ד)
התמריצים אינם חלק מן השכר לצורך פנסיה ופיצויי פיטורין. (ה)
הענקת התמריצים אינה נובעת מהסכמים קיבוציים החלים בדירוג עובדי הוראה
אלא היא פרי החלטת ממשלה.
(ו)
הודעה על ביטול תמריצים למורה תינתן רק באישור הגף לתמריצים. (ז)
מהתמריצים ינוכו מסים כחוק.
(ח)
פירוט התמריצים 4.
קידום ותק (תמריץ שווה קידום בשווי כספי של שנות ותק)
הוותק המוכר לצורך תשלום השכר יקודם -
4.1
ביישובים שבאזור עדיפות לאומית א': ב-4 שנים; -
ביישובים שבאזור עדיפות לאומית ב' שבוטל: ב-3 שנים. -
קידום הוותק יחול לגבי עובדי ההוראה והחינוך הזכאים, בכל שלבי הוותק
המקצועי. הוותק המוכר של עובדי הוראה וחינוך בשנות הוותק 33‎-36 יקודם
בשיעור השווה להפרש בין השכר המשולב של שנת הוותק ה-35 לשכר בשנת הוותק
ה-36, כפול מספר שנות הקידום, לפי סוג היישוב.
קידום הוותק מוגבל לתקופת העבודה והמגורים באחד היישובים שברשימה. עזב
עובד ההוראה את היישוב, יבוטל קידום הוותק באורח-אוטומטי, והעובד יוחזר
לוותקו הריאלי בעבודה.
בקשה לקידום הוותק יש להפנות ללשכה המחוזית של משרד החינוך התרבות
והספורט, על גבי טופס שניתן לקבל בלשכה המחוזית ובמחלקות החינוך באזורי
עדיפות לאומית.
עובד הוראה וחינוך שאינו מועסק במישרין על ידי משרד החינוך יגיש בקשה
ללשכה המחוזית, ואישור הבקשה יישלח למעסיק לביצוע, והעתקו יישלח למורה
ולגזברות. תחולת האישור לקידום הוותק: ראשית שנת הלימודים שבה הוגשה
הבקשה.
קבוצות שאינן מדורגות לפי ותק, אלא לפי דרגות, כמו פסיכולוגים חינוכיים
המדורגים לפי הדירוג האקדמי, יש לקדמן לפי אותו עיקרון, בהתאם לאישור הגף
לדיור ולתמריצים:
ביישובים שבאזור עדיפות לאומית א': שווי כספי של 2 דרגות -
ביישובים שבאזור עדיפות לאומית ב' שבוטל: שווי כספי של 1.5 דרגות. -
ההתחשבנות עם הרשויות תיעשה על פי אותם הנהלים הקיימים לגבי עובדי-הוראה
וחינוך המועסקים במישרין על ידי הרשויות.
לימודים אקדמיים לקראת תארים בישראל
הגף לדיור ולתמריצים משתתף בשיעור של 75% בהוצאות שכר הלימוד במוסדות
המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה - של כל עובד הוראה וחינוך הזכאי
לתמריצים - לאחר שהגף לדיור ולתמריצים מאשר את תכנית הלימודים, ובתנאי
שהוא לומד מערכת שעות של 6 שעות שבועיות לפחות. חוגי הלימוד שיאושרו
חייבים להיות בתחום המקצועות הנלמדים בבית הספר או בנושאי חינוך כללים,
לקראת תואר.
קבלת ההשתתפות מותנית במגורים ובעבודה בהוראה באזור עדיפות לאומית א'.
בקשה להשתתפות יש להגיש ללשכה המחוזית של משרד החינוך, על גבי טופס
שניתן לקבל בלשכה.
עובד הוראה וחינוך שאינו מועסק במישרין על ידי משרד החינוך יגיש את הבקשה
ללשכה המחוזית. אישור הבקשה יישלח למעסיק לביצוע, והעתק האישור יישלח
למורה ולגזברות.
ההשתתפות תינתן מראשית שנת הלימודים שהוגשה בה הבקשה.
הערות
4.2
מורים תושבי אזור עדיפות לאומית א' המקבלים מענקי שעות מטעם הגף
להשתלמות זכאים אפוא לקבל גם החזר שכר לימוד מטעם הגף לדיור
ולתמריצים, בהתאם להוראות הנזכרות לעיל.
(א)
למורים הלומדים בארץ בשלוחות של אוניברסיטאות מחו"ל המוכרות על ידי
המועצה להשכלה גבוהה תהיה תקרת ההשתתפות בשכר לימוד בגובה של
75% משכר הלימוד הנהוג באוניברסיטאות בארץ, ותינתן לשנת לימודים אחת
בלבד.
(ב)
מורים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה זכאים להחזר שכר לימוד בתנאי
שילמדו שני קורסים אקדמיים לתואר במהלך שנת הלימודים.
(ג)
ההשתתפות בשכר לימוד אינה חלה על לימודים בחו"ל. (ד)
ההשתתפות אינה חלה על אגרות לימודים, על דמי בחינות ועל פיגורים, וסכום
ההשתתפות לא יעלה על גובה שכר לימוד שנתי.
(ה)
השתתפות בשכר דירה
סכום ההשתתפות של הגף לדיור ולתמריצים בשכר דירה באזורי עדיפות לאומית
בשנת הלימודים התש"ס יעמוד על 80% מגובה שכר הדירה בדירות עמידר ועמיגור
וכן בדירות השייכות לרשויות מקומיות ועוד.
התחשיב להשתתפות הגף יהיה על פי ההוצאה השנתית הכוללת בגין שכר-דירה
ל-12 חודשים, והיא תבוצע ב-12 תשלומים חודשיים שווים.
הדירות השכורות בשוק החופשי אינן כלולות בהסדר זה, והשתתפות הגף תתבסס
אפוא על מחירי שכר דירה של עמידר ביישוב, להוציא יישובים שקיימת בהם
מצוקת דיור ושכר הדירה בהם הוא מן הגבוהים בארץ, כמו אילת, ערד, טבריה
ועוד. במקומות אלה ייקבע שיעור ההשתתפות על ידי ועדה בראשות מנהל הגף
לדיור ולתמריצים ובהשתתפות נציג המחוז - הממונה על נושא התמריצים
במחוז - ונציג הרשות - מנהל מחלקת החינוך.
בקשה להשתתפות יש להגיש ללשכה המחוזית של משרד החינוך, על גבי טופס
שניתן לקבל בלשכה. עובד הוראה וחינוך שאינו מועסק במישרין על ידי משרד
החינוך יגיש את הבקשה ללשכה המחוזית. אישור הבקשה יישלח למעסיק לביצוע,
והעתק האישור יישלח למורה ולגזברות.
הערות
4.3
להשתתפות בשכר דירה זכאי עובד הוראה וחינוך מוסמך, הגר ועובד באותו
יישוב, בתנאי שהוא אינו בעל דירה אחרת - על שמו או על שם אשתו - באותו
יישוב או ביישוב אחר שבאזור עדיפות לאומית.
(א)
מורים המקבלים השתתפות בשכר-דירה מגורם אחר אינם זכאים להשתתפות
נוספת מטעם המשרד.
(ב)
ההשתתפות לא תינתן לעובדי הוראה השוכרים דירה מקרוב משפחה מדרגה
ראשונה (אב/אם, בן/בת, אח/אחות, חתן/כלה, סב/סבתא, בן/בת הזוג של
עובד-ההוראה).
(ג)
השתתפות בשכר-דירה תינתן למורים השוכרים דירה לתקופה של 6 חודשים
לפחות במהלך שנת הלימודים.
(ד)
החל משנת הלימודים התשנ"ח ואילך מורה המוכר את דירתו בתוך אזור
עדיפות לאומית אינו מקבל כל סיוע בשכר דירה.
(ה)
בקשה להשתתפות בשכר דירה יש להגיש בכל שנת לימודים, בצירוף חוזה
שכירות מקורי מסודר כחוק.
(ו)
הצטרפות לקרנות ההשתלמות של עובדי הוראה וחינוך 4.4
הגף לדיור ולתמריצים יישא בהפרשות לקרן - של העובד ושל המעסיק גם יחד
- לגבי עובד הוראה וחינוך הזכאי לתמריצים, הגר ועובד באחד היישובים
שבאזור עדיפות לאומית ואשר יצטרף לאחת משלוש קרנות ההשתלמות לעובדי
הוראה, בהתאם לתקנוני הקרנות.
(א)
באזור עדיפות לאומית חלק המעסיק פטור מתשלום מס-הכנסה. חלק העובד
המשולם על ידי המעסיק חייב ב"זקיפת הטבה" לצורך מס-הכנסה.
(ב)
כדי ליהנות מן ההסדר על עובד ההוראה להגיש בקשה אישית להצטרפות,
מאושרת על ידי הגף לדיור ולתמריצים למורים.
(ג)
תשלום חלקו של העובד בקרן ההשתלמות על ידי הגף לדיור ולתמריצים יהיה
מוגבל לתקופת עבודתו ומגוריו באחד היישובים שברשימה. עזב העובד את
מקום מגוריו או את מקום עבודתו ביישוב לפני תום 5 שנים מתחילת החיסכון
הראשון מכל סיבה שהיא, יפסיק הגף לדיור ולתמריצים לגביו את ההסדר
האמור, ויגבה מן הקרן את כל התשלומים ששולמו על ידו בגין חברותו של
העובד בקרן ההשתלמות.
ההצטרפות לקרן תאושר מראשית שנת הלימודים התש"ס, ובלבד שתוגש לפני
י"ב בטבת התש"ס (31 בדצמבר 1999). מורים שיגישו בקשות בין התאריכים
כ"ג בטבת - י"ב בסיוון התש"ס (16.6.2000‎-1.1.2000) יצורפו לקרן מיום
י"ג בטבת התש"ס (1.1.2000).
עובדי חינוך המועסקים במערכות החינוך הבלתי פורמאליות, תושבי אזור
עדיפות לאומית, שאושרו על ידי הגף, זכאים להצטרף לקרנות ההשתלמות
המקוצרות "מקור" ו"מישור" במסגרת התמריצים, והמעסיק יישא בהפרשות
לקרן של העובד והמעסיק גם יחד. הגף לדיור ולתמריצים יחזיר למעביד את
חלקו של העובד בקרן.
פסיכולוגים חינוכיים, תושבי אזור עדיפות לאומית, שאושרו על ידי הגף לדיור
ולתמריצים, זכאים להצטרף לקרן ההשתלמות לאקדמאים במסגרת
התמריצים, והמעסיק יישא בהפרשות לקרן של העובד והמעסיק גם יחד. הגף
לדיור ולתמריצים יחזיר למעבידים את חלקו של העובד בקרן.
(ד)
הוצאות נסיעה של מורים משתלמים בשנת שבתון
הגף לדיור ולתמריצים יישא בהוצאות הנסיעה למקום ההשתלמות ובחזרה של עובד
הוראה הגר באחד היישובים שבאזור עדיפות לאומית. החזר הוצאות הנסיעה יהיה
לפי התעריפים של התחבורה הציבורית, ויבוצע על ידי קרנות ההשתלמות. עובד
הנוסע להשתלמות ברכבו הפרטי יהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה לפי מספר הימים
שבהם הוא נוסע להשתלמות ולפי תעריפי התחבורה הציבורית באותם קווי נסיעה
בינעירוניים בלבד.
בקשה לקבלת ההחזר יש להגיש ישירות לקרן ההשתלמות המתאימה, על גבי טופס
שניתן לקבל בקרן.
הזכאים להחזר הוצאות נסיעה
עובדי הוראה המדורגים בדירוג עובדי הוראה (מפקחים, מנהלי בתי ספר, מורים,
גננות ומדריכים) זכאים להחזר הוצאות נסיעה בתנאים האלה:
4.5
אם הם אושרו לצאת לשנת שבתון במסגרת התמריצים על ידי הגף לדיור
ולתמריצים למורים;
(א)
אם הם ממשיכים לגור באזורי עדיפות לאומית א'; (ב)
אם שיעור משרתם הממוצע במסגרת מענק ההשתלמות הוא לפחות 50%. (ג)
הערות
החזר הוצאות הנסיעה יאושר רק עד לאוניברסיטה הקרובה. (א)
החזר הוצאות הנסיעה יהיה לפי תחשיב של 6 שעות שבועיות של לימודים
באותו יום ולא יותר מפעמיים בשבוע.
(ב)
החזר הוצאות הנסיעה יבוצע במידה יחסית להיקף המשרה ולשעות
ההשתלמות ולאחר אישור הגף לתמריצים.
(ג)
דו"חות נסיעה שיגיעו לקרנות ההשתלמות לאחר י"ב בתמוז התש"ס
(15.7.2000) לא יכובדו.
(ד)
בשאלות אפשר לפנות אל מנהל הגף לתמריצים, מר יצחק ויצמן,
טל' 02‎-5602921.

נספחים
5.
נספח א
אזורי עדיפות לאומית א'
לעניין ההטבות הניתנות לעובדי הוראה וחינוך
(פירוט היישובים הוא לפי א'-ב')
אזור עדיפות לאומית א'

53. בית שאן
54. בן עמי
55. בני יהודה
56. בני עצמון
57. בצת
58. בקעות
59. בקעתה
60. בר יוחאי
61. ברור חיל
62. ברוש
63. ברעם
64. ברק
65. ג'ש (גוש חלב)
66. גבולות
67. גבים
68. גבעולים
69. גבעת יואב
70. גדות
71. גדיד
72. גדיש
73. גדעונה
74. גונן
75. גורן
76. גורנות הגליל
77. גילת
78. גיתית
27. אליפז
28. אליפלט
29. אלמוג
30. אלקוש
31. אמירים
32. אניעם
33. אפיק
34. ארגמן
35. ארז
36. אשבול
37. אשדות יעקב
(איחוד)
38. אשדות יעקב
(מאוחד)
39. אשל הנשיא
40. אשלים
41. באר אורה
42. בארי
43. בדולח
44. בטחה
45. ביכורה
46. ביריה
47. בית ג'ן
48. בית הגדי
49. בית הלל
50. בית הערבה
51. בית יוסף
52. בית קמה
1. אביבים
2. אביטל
3. אבירים
4. אבן מנחם
5. אבני איתן
6. אבנת
7. אבשלום
8. אדירים
9. אדמית
10. אודם
11. אוהד
12. אומן
13. אופקים
14. אור הגנוז
15. אור הנר
16. אורטל
17. אורים
18. איבים
19. איילת השחר
20. אילון
21. אילות
22. אילת
23. אל רום
24. אלוני הבשן
25. אלי סיני
26. אלי על
149. כפר חרוב
150. כפר מימון
151. כפר סאלד
152. כפר עזה
153. כפר ראש הנקרה
154. כפר רוזנוולד-זרעית
155. כפר רופין
156. כפר שמאי
157. כרי דשא
158. כרם בן זמרה
159. כרם שלום
160. להבות הבשן
161. לוטן
162. לימן
163. מאחז נמרוד
164. מבוא החמה
165. מבועים
166. מבטחים
167. מג'דל שמס
168. מגאר
169. מגן
170. מגן שאול
171. מדרשת בן גוריון
172. מורג
173. מחולה
174. מחנה בלדד
175. מחנה יתיר
176. מחניים
177. מטולה
178. מיטב
179. מיצר
180. מירב
181. מירון
182. מכורה
114. חרפיש
115. חריש
116. טבריה
117. טבא זנגריא
118. טירת צבי
119. טללים
120. יבול
121. יהל
122. יובל
123. יונתן
124. יושביה
125. יזרעאל
126. יחיעם
127. יטבתה
128. ייטב
129. יכיני
130. יסוד המעלה
131. יעל
132. יערה
133. יפית
134. יפתח
135. יראון
136. ירדנה
137. ירוחם
138. ישע
139. יתד
140. כברי
141. כיסופים
142. כמהין
143. כנף
144. כפר בלום
145. כפר גלעדי
146. כפר דרום
147. כפר הנשיא
148. כפר ורדים
79. גלגל
80. גן אור
81. גני טל
82. געתון
83. גרופית
84. גשור
85. גשר
86. גשר הזיו
87. דבורה
88. דוב"ב
89. דוגית
90. דורות
91. דימונה
92. דישון
93. דלתון
94. דן
95. דפנה
96. דקל
97. האון
98. הגושרים
99. הילה
100. ורד יריחו
101. זמרת
102. זרועה
103. חבר
104. חד-נס
105. חולית
106. חולתה
107. חוסן
108. חמדת
109. חמרה
110. חניתה
111. חספין
112. חצבה
113. חצור הגלילית
252. נתיב העשרה
253. נתיבות
254. סאסא
255. סופה
256. סמר
257. סעד
258. סער
259. ספיר
260. ספסופה
261. ע'ג'ר
262. עבדון
263. עברון
264. עזוז
265. עידן
266. עין אל-אסד
267. עין גב
268. עין גדי
269. עין הבשור
270. עין הנצי"ב
271. עין השלושה
272. עין זיוון
273. עין חצבה
274. עין יהב
275. עין יעקב
276. עין קניא
277. עין תמר
278. עיר אובות
279. עלומים
280. עלמה
281. עמוקה
282. עמיעוז
283. עמיר
284. עראמשה
285. ערד
218. נהריה
219. נוב
220. נווה אור
221. נווה אטי"ב
222. נווה איתן
223. נווה דקלים
224. נווה זוהר
225. נווה חריף
226. נח"ל אלישע
227. נח"ל אמיתי
228. נח"ל גבעות
229. נח"ל יתיר
230. נח"ל משכיות
231. נח"ל סנסנא
232. נח"ל עין חגלה
233. נח"ל רותם
234. נחל עוז
235. נטועה
236. נטור
237. ניסנית
238. ניצנה (קהילת חינוך)
239. ניצני סיני
240. ניר יצחק
241. ניר יפה
242. ניר משה
243. ניר עוז
244. ניר עם
245. ניר עקיבא
246. נירים
247. נירן
248. נעמי
249. נצר חזני
250. נצרים
251. נתיב הגדוד
183. מלאה
184. מלילות
185. מלכיה
186. מלכישוע
187. מנות
188. מנרה
189. מסדה
190. מסילות
191. מסלול
192. מסעדה
193. מעגלים
194. מעגן
195. מעוז חיים
196. מעונה
197. מעין ברוך
198. מעלה אפרים
199. מעלה גלבוע
200. מעלה גמלא
201. מעלות תרשיחא
202. מעליא
203. מפלסים
204. מצובה
205. מצפה רמון
206. מצפה שלם
207. מרגליות
208. מרום גולן
209. משאבי שדה
210. משגב עם
211. משואה
212. משמר הירדן
213. משמר הנגב
214. מתת
215. נאות גולן
216. נאות הכיכר
217. נאות מרדכי
342. שומרה
343. שומריה
344. שוקדה
345. שחרות
346. שיבולים
347. שיזפון
348. שיטים
349. שלוחות
350. שלומי
351. שליו
352. שמיר
353. שניר
354. שעל
355. שער הגולן
356. שפר
357. שרשרת
358. שתולה
359. תאשור
360. תדהר
361. תומר
362. תושיה
363. תל קציר
364. תל תאומים
365. תלמי אליהו
366. תלמי ביל"ו
367. תלמי יוסף
368. תפרח
369. תקומה
314. רוויה
315. רוחמה
316. רועי
317. רחוב
318. ריחאניה
319. רם און
320. רמות
321. רמות נפתלי
322. רמת מגשימים
323. רנן
324. רעים
325. רפיח ים
326. רשפים
327. רתמים
328. שאר ישוב
329. שבי ציון
330. שדה אליהו
331. שדה אליעזר
332. שדה בוקר
333. שדה נחמיה
334. שדה ניצן
335. שדה צבי
336. שדי אברהם
337. שדי תרומות
338. שדמות מחולה
339. שדרות
340. שובה
341. שובל
286. פארן
287. פאת-שדה
288. פדויים
289. פטיש
290. פסוטה
291. פעמי תש"ז
292. פצאל
293. פקיעין (בקיעה)
294. פקיעין חדשה
295. פרזון
296. פריגן
297. צאלים
298. צבעון
299. צוחר
300. צופר
301. צוריאל
302. צפת
303. קדמת צבי
304. קטורה
305. קטיף
306. קלחים
307. קליה
308. קלע
309. קצרין
310. קרית שמונה
311. קשת
312. ראש פינה
313. רביבים

הוספת יישובים מיש"ע לאזור עדיפות לאומית א' -
עפ"י החלטת הממשלה מתאריך 27.1.1997
370. אריאל
371. עמנואל
372. קרית ארבע (היישוב היהודי בחברון)
373. קרני שומרון (נווה מנחם בלבד)
412. אספר
413. מעלה עמוס
414. נוקדים
415. תקוע
מועצה אזורית הר
חברון

416. אדורה
417. אשכולות
418. הר עמשא
419. חגי
420. טנא
421. כרמל
422. מעון
423. מצדות יהודה
424. סוסיא
425. עתניאל
426. פני חבר
427. שמעה
428. שני
429. תלם
מועצה אזורית מטה בנימין
394. בית אל
395. דולב
396. חלמיש (נווה צוף)
397. טלמון
398. כוכב השחר
399. כוכב יעקב
400. מעלה לבונה
401. מעלה מכמש
402. מצפה יריחו
403. נחליאל
404. עופרה
405. עטרת
406. עלי
407. פסגות
408. רימונים
409. שילה
מועצה אזורית גוש עציון
410. בית עין
411. כרמי צור
מועצה אזורית שומרון
374. אבני חפץ
375. איתמר
376. אלון מורה
377. ברכה
378. גנים
379. חומש
380. חיננית
381. חיננית ב'
382. חרמש
383. יצהר
384. כדים
385. כפר תפוח
386. מבוא דותן
387. מגדלים
388. עינב (ענב)
389. קדומים
390. ריחן
391. שבי שומרון
392. שקד
393. שא-נור
נספח ב
אזור עדיפות לאומית ב' (שבוטל)
לעניין ההטבות הניתנות לעובדי הוראה וחינוך
(פירוט היישובים לפי סדר הא'-ב')
51. מנוף
52. מנחמיה*
53. מסד
54. מצפה
55. מצפה אבי"ב
56. מצפה נטופה
57. ניר דוד*
58. עמיעד*
59. פוריה - כפר עבודה
60. פוריה - נווה עובד
61. פוריה עילית
62. פרוד*
63. צביה
64. צורית
65. קורנית
66. קרית גת
67. רקפת
68. שגב (עצמון)
69. שדה אילן
70. שדה נחום*
71. שדמות דבורה
72. שורשים
73. שכניה
74. שרונה
26. יד מרדכי*
27. יובלים
28. יודפת
29. יעד
30. יקנעם עלית
31. כדורי
32. כורזים*
33. כחל
34. כליל
35. כלנית
36. כמון
37. כנרת*
38. כסרא סמיע
39. כפר זיתים
40. כפר חיטים
41. כפר חנניה
42. כפר קיש
43. כרכום*
44. כרמיה*
45. לביא
46. לבנים
47. לפידות
48. מגדל*
49. מורשת
50. מכמנים
1. אבטליון
2. אילניה
3. אלמגור*
4. אמנון*
5. אפיקים*
6. ארבל
7. אשחר
8. אתגר
9. בית-זרע*
10. גבעת אבני
11. גילון
12. גיתה
13. גנוסר*
14. דגניה א'*
15. דגניה ב'*
16. הזורעים
17. הררית
18. זיקים*
19. חזון
20. חלוץ
21. חמדיה*
22. חרשים
23. טל-אל
24. טפחות
25. יבנאל
* יישובים שהורדו החל מתאריך 1.9.98.
נספח ג
רשימת היישובים שנכללו בעבר בין ערי ואזורי הפיתוח
ואינם נכללים עוד באזורי עדיפות לאומית

מועצה אזורית שומרון
47. ברקן
48. יקיר
49. מעלה שומרון
50. נופים
51. סלעית
52. עלי זהב
53. עץ אפרים
54. פדואל
55. צופים
56. קרית נטפים
57. שערי תקווה
58. רבבה
מועצה אזורית גוש-עציון
59. אלון שבות
60. אלעזר
61. הר גילה
62. כפר עציון
63. מגדל עוז
64. נווה דניאל
65. קידר
66. ראש צורים
27. צורף
28. קרית מלאכי
29. רמת ישי
30. קציר
31. שילת
32. תמרת
מועצה אזורית מטה
בנימין

33. אלון
34. בית חורון
35. גבע בנימין
36. גבעון החדשה
37. הר אדר
38. חשמונאים (רמת
מודיעין)
39. כפר אדומים
40. מבוא חורון
41. מתתיהו
42. נופי פרת
43. נילי
44. נעלה
45. עלמון (ענתות)
46. עופרים
1. אורנית
2. אלון הגליל
3. אלקנה
4. אלפי מנשה
5. אפרת
6. בית אריה
7. בית שמש
8. ביתר
9. גבעת אל
10. גבעת זאב
11. גבר-עם
12. גינות שומרון
13. הושעיה
14. הרדוף
15. יבנה
16. כפר רות
17. כפר תבור
18. כרמיאל*
19. מגדל העמק
20. מודיעין עלית
21. מעלה אדומים
22. מעלה נחל
23. נצרת עלית*
24. עדי
25. עכו*
26. עפולה

* יישובים שהורדו החל מתאריך 1.9.98.

הודעות ומידע


חוזר מנכ"ל תשס/2(א), כ"ג בתשרי התש"ס, 3 באוקטובר 1999