9. תכניות לימודים
9.7 מקצועות הלימוד
לימודי ערבית בבתי הספר העבריים
(תשס)9.7‎-4
הבחינות הארציות בערבית, שנה"ל התש"ס 1.
כמקובל בשתים עשרה השנים האחרונות, תתקיימנה בשנת הלימודים התש"ס בחינות
ארציות בערבית (בבתיה"ס העבריים) במועדים האלה:
ביום ראשון, כ"ו באדר ב' התש"ס (2.4.2000), לתלמידי כיתות ח' -
ביום שני, כ"ז באדר ב' התש"ס (3.4.2000), לתלמידי כיתות ט' -
ביום שלישי, כ"ח באדר ב' התש"ס (4.4.2000), לתלמידי כיתות י' -
ביום רביעי, כ"ט באדר ב' התש"ס (5.4.2000), לתלמידי כיתות י"א -
ביום חמישי, א' בניסן (4.6.2000), לתלמידי כיתות ו' (ערבית מדוברת והבנת
הנשמע).
-
ביום שלישי, י"א באייר התש"ס (16.5.2000), לתלמידי כיתות ז'.
-
כל הבחינות תכלולנה הבנת הנשמע ומושגים מתחום התרבות. הבחינות תתקיימנה בשיעור
השני. חוזרים מפורטים יישלחו למנהלי בתי הספר.
הכנס הארצי של המורים לערבית 2.
הכנס המסורתי השנים עשר של המורים לערבית (בבתיה"ס העבריים) בגבעת חביבה
יתקיים השנה ביום ה', כ"ג בכסלו התש"ס (2 בדצמבר 1999).
הדרכה בתחום עולם הערבים והאסלאם 3.
בשנת הלימודים התש"ס פועלים ארבעה מדריכים בנושא "עולם הערבים והאסלאם"
בבתי הספר העבריים. המדריכים הם:
מר יצחק (איני) עבאדי, מדריך ארצי וכן מדריך לבתי הספר ולמורים במחוזות
חיפה והצפון (בכלל זה החינוך ההתיישבותי). כתובתו: קיבוץ דגניה א' 15120, טל'
06‎-6758550, פקס'06‎-6750808.
1.
גב' דנה גל-עד, לבתי הספר ולמורים במחוזות ת"א והמרכז (ובכלל זה החינוך
ההתיישבותי). כתובתה: סמטת המעלות 5, רמת השרון 47273.
2.
גב' אסנת סברון, לבתי הספר ולמורים במחוז הדרום (ובכלל זה החינוך
ההתיישבותי), טל' 08‎-8573317.
3.
מר מנשה ברטוב, לבתי הספר ולמורים במחוזות מנח"י וירושלים (ובכלל זה החינוך
ההתיישבותי), טל' 02‎-5336314.
4.
לפרטים נוספים אפשר לפנות אל מר שלמה אלון, המפמ"ר לערבית ולאסלאם,
טל' 02‎-5603588.

הודעות ומידע


חוזר מנכ"ל תשס/2(א), כ"ג בתשרי התש"ס, 3 באוקטובר 1999