9. תכניות לימודים
9.8 הנושא המרכז
הנושא המרכז - שנה שנייה, "הזכות לכבוד
והחובה לכבד - לחוות כבוד"
(תשס)9.8‎-2
חוברת בתוקף חוזר מנכ"ל העוסקת ברציונל של הנושא המרכז 1.
הפיקוח על הנושא המרכז השנתי ממליץ בשנה זו על הדגשה של הפעילות בכיוון של
כיבוד בין כל הבאים בשערי ביתה ספר ופתיחת ערוצי תקשורת ביניהם.
בימים אלה נשלחת לכל מוסדות החינוך חוברת - בתוקף חוזר מנכ"ל - ובה הרציונל
לנושא המרכז הפועל זו השנה השנייה וכן הצעות לעיסוק בנושא.
השנה אנו מציעים להוסיף לכותרת "הזכות לכבוד והחובה לכבד" כותרת משנית: "לחוות
כבוד".
"עשה לך חג - יום זכויות האדם" - האגודה לזכויות האזרח בישראל 2.
האגודה לזכויות האזרח בישראל מציעה להוסיף ללוח השנה הבית ספרי מועד נוסף, והוא
יום זכויות האדם החל ב-10 בדצמבר.
התכנית שהאגודה מציעה מבוססת על מעורבות התלמידים בגיבוש המשמעות של זכויות
האדם תוך התייחסות למשמעויות ולמרכיבים השונים הבונים חג.
מטרות התכנית
כינון מסגרת קבועה להרחבתו ולהעמקתו של הידע של התלמידים בנושא זכויות
האדם
-
פיתוח מחויבות התלמידים לזכויות האדם במישור האישי והחברתי -
הכרה וכיבוד של השונות בתוך בית הספר ובין קהילות שונות בחברה הישראלית. -
את התכנית מלווה החוברת "עשה לך חג: יום זכויות האדם", ובה הסבר על התכנית ועל
הרקע התיאורטי, וכן הצעות ודוגמאות לפעילויות שתציינה את יום זכויות האדם
בבתי-הספר.
לרכישת החוברת אפשר לפנות אל דובית אטר, מחלקת החינוך,
האגודה לזכויות האזרח בישראל, רח' כנפי נשרים 64, ירושלים 91354,
טל' 02‎-6521218 ו-03‎-5254162.

התקליטור "מסע בעולם האגדה" במסגרת הנושא השנתי 3.
התקליטור כולל מאגר נושאים שאחד מהם עוסק ביחסי אנוש, ובמסגרתו מטופלות
סוגיות כמו אהבת הבריות, אלימות ואלימות מילולית בין איש לאשתו ובין איש לרעהו,
ביקור חולים, יחסי חכמים ותלמידיהם, תקשורת בין-אישית ועוד. נושא נוסף הוא ערכים
שונים, והוא כולל סוגיות כמו שכר ועונש ועוד.
בכל הסוגיות האלה עולה הנושא "הזכות לכבוד והחובה לכבד" בצורה בולטת.
מטרות התכנית
היכרות עם ספרות חז"ל -
הסקת מסקנות הנוגעות ליחיד, לשונה ולכיבוד הבריות כפי שאלו עולים באגדות
השונות.
-
לפרטים: הגר זמר, מנהלת תל"ם, רח' פארן 7, ירושלים 91911,
טל' 02‎-5601082/3, פקס' 02‎-5601160

הודעות ומידע


חוזר מנכ"ל תשס/2(א), כ"ג בתשרי התש"ס, 3 באוקטובר 1999