הוראה זו מבוטלת
ההוראה המעודכנת נמצאת באתר חוזרי מנכ"ל החדש
למעבר להוראה המעודכנת
חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי 7.
פעילות חברתית וקהילתית 7.9
"מחויבות אישית - שירות לזולת" - תכנית חינוכית-חברתית-קהילתית 7.9‎-2
 
1 בנובמבר 1999
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  


1. ייחודה של התכנית
 
התכנית "מחויבות אישית - שירות לזולת" מושתתת על שיתוף פעולה
בין בית הספר, הצוות החינוכי שבו ותלמידיו לבין הקהילה על מוסדותיה
המגוונים. זהו שיתוף פעולה מורכב בשל התרבות הארגונית המגוונת
של המוסדות השונים ובשל המטרות השונות שיש לכל גוף. כללי שיתוף
הפעולה הזה לא גובשו עדיין, והוא מושפע מהכשרתם ומטבעם של
האנשים הפועלים במוסדות השונים.
 
.1.1
התכנית מתבססת על עשייה של התלמיד המתבגר, ובמקרים רבים זו
התנסות ראשונה שלו בעשייה מסוג זה. עשייה זאת מחייבת התמדה,
אחריות, תקשורת בין-אישית, לעתים מורכבת, היכרות עם תופעות
חדשות והבנה מעמיקה יותר של מצבי חיים שהתלמיד לא התנסה
בהם לפני כן, כגון תופעות של זקנה, מוגבלות, חריגות וכו'.
 
1.2 
הליווי וההערכה משותפים אף הם: מצד אחד המוסד המחנך - בית
הספר - ומצד שני המוסד הקולט או המשפחה הנהנית מתרומתו של
התלמיד. לכל אחד עשויות להיות אמות מידה שונות של ליווי והערכה,
ויש למצוא למרכיבים השונים מכנה משותף, מינוח משותף וכלי
הערכה אחידים.


 
1.3 
2. יעדיה החינוכיים של התכנית
לחזק את הרגשת ההשתייכות של התלמיד לקהילתו
 
2.1 
להציג לתלמיד את צורכי החברה שאינם יכולים לבוא על סיפוקם
באמצעות השירותים הממוסדים ולטפח את הכרתו בכך שמחובתו
לתרום מזמנו לסיפוקם
 
2.2 
להדריך את התלמיד לקבל החלטות ערכיות בתחום חובותיו האישיות,
החברתיות והלאומיות
 
2.3 
לטפח אצל התלמיד מודעות לערכם של האחריות האישית, כושר
ההתמדה והמסירות בעת מילוי תפקיד בכלל ובהגשת עזרה לזולת
בפרט
 
2.4 
לסייע לתלמיד להתמודד עם קשיים ועם כישלונות, להביאו להכיר בכך
שקשיים וכישלונות הם חלק לגיטימי של עשייה ולהדריכו איך לתכנן את
השלב הבא על בסיס הלקחים שהופקו
 
2.5 
לשפר את התקשורת הבין-אישית של התלמיד עם הזולת הקרוב
(הורה, מורה, ידיד), תוך התחשבות בצרכיו, וליצור היכרות והתייחסות
נכונה לזולת הרחוק (הזר, השונה)
 
2.6 
לסייע לתלמיד לעמוד על נטיותיו, על יכולותיו ועל מגבלותיו
 
2.7 
לאפשר לתלמיד להכיר מגוון אפשרויות תעסוקתית.
 
2.8 
3. דרכי הפעלתה של התכנית
 
התהליך שהתלמיד מתנסה בו  .3.1
שלב ההכנה לקראת הפעילות: יש לחשוף לפני התלמיד בעיות
חברתיות מגוונות שאין להן פתרון ממוסד ולעמוד על כך שעזרה
שיש בה מסירות, יצירתיות ואהבת האדם יכולה בהחלט לסייע
ולתרום לפתרון חלקי של הבעיות. אחרי כן יוצגו לתלמידים תחומי
פעילות מגוונים. כל תלמיד יבחר לעצמו תחום פעילות. המורה,
המחנך או רכז המחויבות יכולים לסייע למתלבט בעצה או בידע
נוסף כדי שבחירתו תהיה מתאימה לאישיותו.
 
-   
שלב הפעילות: אחרי שבחר התלמיד תחום פעילות, הוא ילווה
בהנחיה על ידי אחד העובדים במקום פעילותו, שיבהיר לו כיצד
עליו לפעול. בבית הספר צריכה להיות כתובת שניתן להיוועץ בה
בבעיות מטרידות המתעוררות בעת הפעילות. חלק מן הבעיות,
שהן משותפות לתלמידים רבים, תידונה עם אחד המורים בדיון
קבוצתי תומך. הדיון הקבוצתי יכול להתקיים בשעת מחנך או יחד
עם אחד המורים המופקד על ליווי קבוצת תלמידים מסוימת.
 
-   
שלב ההערכה: ההערכה תתבסס הן על תיעוד שתיעד התלמיד
והן על תיעוד של המקום הקולט או מקום הפעילות, תוך שימוש
בתבחינים מובנים וידועים למורים, לתלמידים ולנציגי המקומות
הקולטים. ההערכה תציין את מידת ההתמדה של התלמיד, את
מידת מסירותו למילוי משימתו ואת מערכת התקשורת
הבין-אישית שפיתח התלמיד במקום עבודתו עם העובדים
האחרים או עם המטופלים. אפשר להוסיף מרכיבים חשובים
אחרים, כגון מידת היעילות של ניצול הזמן, תפוקות ועוד.
 
-   
תפקידי מנהל בית הספר והצוות החינוכי הבית ספרי בהפעלת תכנית
"המחויבות האישית-שירות לזולת"
א. תפקידי מנהל בית הספר
כדי שהתהליך החינוכי שהתלמיד אמור להתנסות בו יעלה יפה מנהל
בית הספר
חייב -  
3.2 
ליצור מעורבות של צוות המורים בתכנית;  *   
להקצות די זמן תלמיד וזמן מורה להכנת התלמידים לקראת
הפעילות ולהדרכתם כיצד לתעד בצורה מגוונת את ההתנסויות
שלהם ולהעריך נכונה את עבודתם (זמן מורה נחוץ גם כדי
שהמורה יבדוק את מקומות הפעילות ויברר באיזו מידה ניתן
בהם לתלמידים הסיוע הנדרש למילוי תפקידם ואם מטרות
הפעילות ראויות);
 
*   
ללוות את התלמידים ואת המורים בזמן הפעילות ולהטות אוזן
קשבת לבעיות העולות מן ההתנסות שלהם וכן ליצור מסגרת
חינוכית מתאימה לעיבוד החוויות שהתלמידים חווים במקומות
הפעילות;
 
*   
להקצות זמן לסייע לתלמידים להיפרד ממקום פעילותם בצורה
מודעת והדרגתית.
 
*   
ב. תפקידי הצוות החינוכי   
התכנית "מחויבות אישית - שירות לזולת" תתבצע בליווי צוות חינוכי
שיכלול את מחנכי הכיתות המשולבות בתכנית, את המורים
המקצועיים היכולים לקבל על עצמם ליווי קבוצות קטנות של תלמידים
במקומות השמה מסוימים ואת רכז המחויבות האישית שידאג לאתר
את הצרכים של הקהילה ואת מקומות ההשמה המתאימים.
 
 
אלה תפקידי הרכז:   
להציב את התלמידים במקומות ההשמה השונים (עד כמה
שניתן לפי בקשותיהם)
 
*   
לשמור על קשר עם המורים האחראים על קבוצות תלמידים, עם
המחנכים ועם תלמידים בודדים הפועלים כיחידים בחונכות
לגווניה  
*   
לברר אם מקומות ההשמה ממלאים את חלקם בהסכם (אם לא,
עליו להפסיק את פעילות התלמידים שם).
 
*   
רכז מחויבות עירוני
בעיריות רבות מונה רכז מחויבות עירוני.
אלה תפקידיו:  
3.3 
איתור צרכים בראייה עירונית  *   
שיבוץ בתי הספר העירוניים במקומות השמה לפי ראייה עירונית  *   
מעקב ובקרה ובמקומות הקולטים כדי לברר באיזו מידה
הארגונים והמוסדות השונים עומדים במחויבותם לסייע לבני
הנוער בעבודתם (עליו מוטלת האחריות להפסיק פעילות אם
המוסד או הארגון אינם עומדים במחויבותם)
 
*   
ארגון השתלמות מקצועית לכל התלמידים בעיר העוסקים באותו
סוג של פעילות
 
*   
שמירה על קשר רציף ובלתי אמצעי עם רכזי המחויבות
הבית-ספריים.
 
*   
4. הפעולות שמינהל החברה והנוער יוזם כמערך מסייע
מערכת השתלמויות בת 56 שעות המתבצעת בפגרת הקיץ להכשרת
רכז המחויבות בבית הספר
 
4.1 
השתלמות למורים בת 14 שעות המתבצעת במרכזי ההדרכה
המחוזיים או בבתי הספר (כל בית ספר יכול להזמין במרכז ההדרכה
המחוזי הנחיה בית ספרית לצוותו)
 
4.2 
השתלמות בצורת ימי מוקד לתלמידים בבתי ספר
 
4.3 
סמינר קיץ לפעילי "מחויבות אישית" - לתלמידים שהצטיינו בפעילות
בהיותם בכיתה י' והבוחרים לסייע בהפעלת הנושא בבית הספר
(הסמינר מתקיים במחנות הקיץ של מינהל החברה והנוער במחוזות
השונים)
 
4.4 
קורס לנציגי המוסדות הקולטים ולרכזי "מחויבות אישית" ברשויות
 
4.5 
עריכת הסכמים עם גופים מרכזיים ארציים, כגון מד"א, איך לקלוט את
הפעילים
 
4.6 
הכנת חומר עזר למורה בצורה חוברות הדרכה בנושאים האלה:  4.7 
רשימת מקומות השמה לקראת פעילות ובמהלך פעילות  *   
תכנית הדרכה לחונכים/חונכות אישית  *   
תכנית לעבודה עם קשישים - "אין לך גיל שאין לו גיל משלו"  *   
"נוער שוחר איכות הסביבה"  *   
"מודעות לילדים שונים" (לילדים הפעילים עם ילדים הזקוקים
לחינוך מיוחד)
 
*   
"מחויבות אישית - בטיחות בדרכים"
(חוברות אלה הוכנו ברובן בשותפות עם גופים שונים, כגון הג'וינט
וברוקדייל, והיחידה לבטיחות במשרד ועוד)
 
*   
הכנת מערך של טקסים והסמלה שמטרתו לעודד את הפעילות
במסגרת "חודש הילד והנער" בשיתוף עם בית הנשיא, עם הכנסת
ועם ארגוני המתנדבים
 
4.8 
שילוב תכנית המחויבות האישית בשלבים הראשונים של המסלולים
לקראת "פרס הנוער הישראלי".
 
4.9 
5. הנחיות למנהל בית הספר
מומלץ לכלול בתעודת הבגרות הערכה לפעילות במסגרת המחויבות
האישית. הערכה זו תכלול את ציון העובדה שהבוגר, אשר שירת
בקהילה, השלים את "פעילות המחויבות האישית".
 
5.1 
על המנהל לקבוע תבנית קבועה ואחידה של תיעוד הפעילות שיהיו בה
תרומה לעיבוד החוויות וכן מרכיב להערכה. התיעוד יכול להיעשות
בדרכים מגוונות - בכתב, בתמונות, בהקלטות וכו'. יש להבטיח הדרכה
והערכה של התיעוד על ידי מורים מהצוות הבית ספרי.
 
5.2 
על המנהל לבנות על בסיס ההתנסות יחידת לימוד שתצטרף בגישה
רב-תחומית למקצועות רלוונטיים לרמה מוגברת, אולם בשום אופן אין
לחייב בכך את כל הפעילים.
 
5.3 
מומלץ למסד את משרתו של רכז "המחויבות האישית" ברשויות,
בעיקר כאשר מדובר ברשויות גדולות, שבהן בתי ספר על-יסודיים
אחדים.
 
5.4 

לפרטים נוספים אפשר לפנות אל מינהל החברה והנוער במחוז, לפי
הפירוט הזה:


מס' הפקס'  מס' הטלפון  הכתובת  שם המנהל  המחוז 
06‎-6500188  06‎-6500110  בית הממשלה, נצרת
עילית 17105
 
אליעזר ארט  צפון 
   06‎-6500364       
04‎-8353718  04‎-8353717/9  חורי 2, מגדל
הנביאים, חיפה
 
גדעון בן
מיכאל
 
חיפה 
03‎-5124882  03‎-5124879/0  שוקן 18, תל-אביב
66556
 
יצחק דוידוביץ  מרכז 
03‎-5124812  03‎-5124890/1  שוקן 18, תל-אביב
66556
 
משה רובוביץ  תל-אביב 
07‎-6464174  07‎-6464252  דרך הנשיאים, ת"ד
610, באר-שבע
 
אלי שיטרית  דרום 
   07‎-6464014       
02‎-5601510  02‎-5601515/6  כנפי נשרים 22,
ירושלים
 
זאב אלון  ירושלים 
06‎-6570971  06‎-6477426  פאולוס השישי 39,
נצרת 16000
 
תאופיק
זחאלקה
 
המגזר
הערבי
 

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס/3(א), כ"ב חשוון תש"ס, 1 בנובמבר 2000