חוזר זה בוטל


בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5.
שעת חירום 5.4
הדרכת קרב מגע להגנה עצמית ולהתנהגות במצבי חירום לכיתות
ט', י' ו-י"א
(תשס)5.4‎-2
פרויקט הדרכת "קרב מגע" להגנה עצמית במוסדות החינוך, המופעל
משנת הלימודים התשנ"ג באחריות משרדנו ובשיתוף פעולה הדוק עם
אגף הנוער והנח"ל במשרד הביטחון, יופעל גם השנה.
 
1. 
מטרת הפרויקט היא להקנות לתלמידים מיומנות וכלים שבעזרתם הם
יוכלו להגיב ולהתמודד במצבי חירום.
 
2. 
הכשרת התלמידים בבתי הספר מתבצעת על ידי צוותי מדריכות קרב
מגע/חיילות אשר יפעלו לפי תכנית הדרכה שנתית שתוכן ותופעל על ידי
האגף לביטחון במשרדנו.
 
3. 
להלן הרכב תכנית ההכשרה בכיתות ט', י' ו-י"א:  4. 
בהדרכה הבסיסית לכיתות ט' יקבלו התלמידים הרצאת מבוא
ביטחונית ואימון מעשי בהגנה עצמית ובהתנהגות במצבי לחץ
שיתחלק על פני 8 שיעורים בני שעתיים, סך הכול 16 שעות אימון
שבועיות.
 
א.   
תלמידי כיתות י'-י"א שכבר עברו הכשרה בסיסית בעבר יקבלו 6
שעות אימון רענון בהגנה עצמית.
 
ב.   
בחינוך הממלכתי-דתי, בכיתות בנים, תהיה ההדגמה על ידי שתי
מדריכות, והתרגול יהיה בין הבנים לבין עצמם, מטעמי הלכה. ניתן יהיה
להסתייע בהעברת האימון בבתי הספר הממלכתיים-דתיים גם
במדריכים/בחיילים ממוצא דרוזי שיוכשרו להדרכת בתי ספר במגזר
הדרוזי.
 
5. 
קציני הביטחון המחוזיים ונציג ביטחון מוסדות החינוך לקרב מגע,
בשיתוף סגל הפיקוח הצבאי, נפגשו עם הנהלות בתי הספר במהלך
אוגוסט 1999 וייפגשו אתן בתחילת שנת התש"ס כדי לתאם לוח זמנים
של ההדרכה בבתי הספר.
 
6. 
תלמיד שאינו כשיר להשתתף בשיעורי חינוך גופני לא תאושר
השתתפותו בשיעורי קרב מגע.
 
7. 
   
להלן הוראות הבטיחות באימוני קרב מגע:  8. 
"קרב מגע" הוא פעילות שבה התלמידים מתורגלים להתגוננות
נכונה מפני תקיפה פיזית. תכנית זו מתבצעת בקרב תלמידי
כיתות ט'-י' ומועברת על ידי מדריכות חיילות שהוכשרו לכך.
 
8.1   
הוראת "הגנה עצמית" תיעשה על ידי מדריכה שהוסמכה לכך.  8.2   
המדריכה רשאית להפעיל קבוצת תלמידים שלא תעלה על 20
משתתפים (10 זוגות).
 
8.3   
לפני תחילת הפעילות בבתי הספר תקבל המדריכה מידע אודות
התלמידים שיש להם מגבלות רפואיות.
 
8.4   
בתחילת השיעור תברר המדריכה עם התלמידים אם כולם
בריאים וכשירים לפעילות.
 
8.5   
מדריכה המאתרת התנהגות חריגה מבחינה בריאותית אצל
תלמיד תפסיק את פעילותו בשיעור.
 
8.6   
תלמידים שאינם משתתפים בשיעורי חינוך גופני מפאת בריאות
לקויה לא ישתתפו בשיעור קרב המגע אלא באישור של רופא.
 
8.7   
ערכת עזרה ראשונה תימצא במקום האימון או בקרבתו המיידית.
8.8   
האימון ייערך באולמות סגורים (באולם התעמלות, בחדר כיתה
גדול, במקלט וכו'). מומלץ לקיים את האימון באולם ספורט. אם
אין אולם ספורט זמין, ייבחר חדר הכיתה הגדול ביותר הקיים
בבית הספר (יש לקחת בחשבון את מספר התלמידים
המתאמנים ולדאוג שהחדר יהיה מרווח במידה מספקת לביצוע
תנועות ותרגולים בשיעור).
 
8.9   
יש לסדר את הכיתה לקראת שיעור קרב המגע, ובכלל זה הזזת
הכיסאות, השולחנות וחפצים העלולים לגרום חבלה למתאמנים
והצמדתם לקירות.
 
8.10
 
 
כאשר התרגולים כוללים קפיצות או נפילות, יש לדאוג שיימצאו
מזרנים מתאימים.
 
8.11
 
 
המשתתפים ילבשו בגדים מתאימים לאימון (אימוניות או בגדים
רגילים) ונעלי ספורט. יש להקפיד שבעת האימון לא יימצאו בכיסי
החניכים או על גופם חפצים קשים וחדים כמו מפתחות, אולרים,
עדיים שונים, שעונים וכו'.
 
8.12
 
 
התרגילים יבוצעו רק לאחר הכנה וחימום מתאימים.  8.13
 
 
בשיעור יהיו נוכחים בכיתה מחנך הכיתה או מורה אחר נוסף
למדריכה החיילת.
 
8.14
 
 
בתחילת כל שיעור יימסרו לתלמידים נוהלי הבטיחות הנוגעים
לשיעורי קרב מגע בכלל ולתרגול הספציפי בפרט.
 
8.15
 
 
לפי כל תרגיל חדש יש לתת למשתתפים הסבר כללי של שלבי
הביצוע ושל כללי הבטיחות הייחודיים לאותו תרגיל.
 
8.16
 
 
תרגיל הדגמה
תלמיד הנבחר על ידי המדריכה לצורך הדגמה יתודרך באופן
ברור ומפורט, תוך מתן דגש לנקודות האלה:
 
8.17
 
 
חניקה, התקפה, שימוש בחפצים, פציעה וכו'  -   
קביעת סימנים מוסכמים בין המדריך לתלמיד ובין
התלמידים לבין עצמם, המסמנים מצב חירום הדורש
הפסקה מיידית של ביצוע התרגיל.
 
-   
במקרה שהסימנים המוסכמים לא הובנו כראוי על ידי התלמיד,
והמדריכה מרגישה כי נשקפת לו סכנה (של חנק למשל), תפעל
המדריכה בכוח המינימלי הדרוש להיחלצות מסכנה זו.
 
 
אירוע חריג
באירוע שבו נפגעה המדריכה או נפצע תלמיד תבוצענה הפעולות
האלה:
 
8.18
 
 
הפסקת השיעור והנחיה לתלמידים להמתין בכיתה  -   
הפניית הנפגע למרפאת בית ספר ופנייה לאחות בית הספר
-   
דיווח למנהל בית הספר  -   
דיווח לגורמי צה"ל האחראים  -   
דיווח לממונה באגף הביטחון של משרד החינוך.  -   
המשך השיעור יהיה לפי שיקול דעתו של מנהל בית הספר, שיוכל
להתייעץ עם האחראים הישירים: הממונה הארצי לקרב מגע
במשרד החינוך וקצינת קרב המגע המרחבית.
 
 
עם סיום השיעור, ולפני שחרור התלמידים, תברר המדריכה אם
התלמידים מרגישים בטוב.
 
8.19
 
 


בשאלות אפשר לפנות לממונה על אימוני קרב מגע, מר רמי לוסטיג,
טל' 03‎-7730492.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/3, כ"ב חשוון תש"ס, 1 בנובמבר 1999