חוזר זה מבוטל
אוכלוסיות מיוחדות 1.
חינוך מיוחד 1.2
תיקון ותוספת לחוזר נט/6(ב), סעיפים 1.2‎-12 עד 1.2‎-16, בנושא
יישום חוק החינוך המיוחד: ועדות השמה וערר
1.2‎-24
 
1 בדצמבר 1999
 
  תאריך תחולה 
עדכון חוזר תשנט/6(ב)
סעיף 1.2‎-12; 1.2‎-13
; 1.2‎-14 ; 1.2‎-15
; 1.2‎-16
 
  מטרת הפרסום  


בחוזר נט/6(ב) פרסמנו את הסעיפים 1.2‎-12 עד 1.2‎-16, העוסקים ביישום
חוק החינוך המיוחד: ועדות השמה וערר. אנו מבקשים לעדכן כמה עמודים
ונספח אחד וכן להוסיף את נספח י"ג. יש להחליף את עמודים 18‎-5 שלהלן
בעמ' 3 ו-4 של סעיף 1.2‎-12, 19 ו-20 של סעיף 1.2‎-13 ו-12‎-3 של סעיף
1.2‎-16 בחוזר נט/6(ב), וכן להוסיף את נספח י"ג שלהלן.

ההנחיות המובאות בסעיפים 1.2‎-13 עד 1.2‎-16 מתייחסות למכלול
ההיבטים הקשורים בהפניית תלמידים אל ועדות ההשמה והערר
ובעבודתן של הוועדות, והן מבוססות על בחינה של פעילות ועדות
ההשמה והערר בשנים האחרונות לאור חוק החינוך המיוחד
ומשמעויותיו. תשומת לב מיוחדת ניתנת בסעיפים אלה לכל נושא
שנדרשת בו מעורבותם של הורי התלמיד המופנה אל ועדת ההשמה
או הערר.
 
ה. 
הממונה על ועדות ההשמה והערר באגף החינוך המיוחד מקיים
מעקב אחר עבודתן של ועדות אלה, יוזם פעולות הדרכה לחברי
הוועדות, מטפל בכל נושא הקשור למינוים של חברי ועדות ההשמה
והערר ולנהלים הקשורים בעבודתן, ומשמש כתובת לשאלות ולתלונות
בכל הנושאים הקשורים להליכי ההפניה וההשמה של תלמידים על-פי
חוק החינוך המיוחד. אפשר לפנות אל הממונה על ועדות ההשמה
והערר לפי הכתובת הזו: רח' ז'בוטינסקי 71, רמת-גן 52544, טל'
03‎-6931805/4.
 
ו. 
4. הזכאות לחינוך מיוחד חינם
על-פי חוק החינוך המיוחד, כל ילד חריג, מגיל שלוש ועד גיל עשרים ואחת,
הלומד במסגרת חינוך מיוחד על-פי החלטת ועדת השמה או ערר, זכאי
לחינוך מיוחד חינם.
התאריך הקבוע לעניין זכאותו של ילד חריג בגיל שלוש לחינוך מיוחד חינם
הוא התאריך הקובע לעניין חוק לימוד חובה. דהיינו, ילד שהגיע לגיל שלוש
בראשית שנת לימודים, אם מלאו לו שלוש שנים לפני א' בטבת באותה שנת
לימודים, הילד יהיה זכאי להתחיל את לימודיו בגן לחינוך מיוחד באותה שנה,
אם ועדת ההשמה קבעה את זכאותו לחינוך מיוחד והחליטה על השמתו בגן
לחינוך מיוחד.
התאריך הקובע לעניין סיום זכאותו של תלמיד לחינוך מיוחד חינם הוא
בהתאמה לאמור לעיל. דהיינו, שנת הלימודים האחרונה לזכאותו היא השנה
שבה תמלאנה לו 21 שנים.
החלטות ועדות ההשמה והערר בדבר זכאותו של ילד לחינוך מיוחד והשמתו
במסגרת חינוך מיוחד ויישומן ייעשו על-פי התאריכים שנזכרו לעיל.

5. צמצום הפנייתם של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים במסגרות
החינוך הרגיל אל ועדות ההשמה
מדיניות משרדנו בכל הקשור לטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים
במסגרות החינוך הרגיל מיועדת בעיקרה למנוע הפניה של תלמידים אל
ועדות ההשמה, אם ניתן לטפל בהם בכיתה הרגילה. על בסיס מדיניות זו
המשרד מאפשר למסגרות החינוך הרגיל להשתמש בשירותי החינוך
המיוחד במסגרת "סל השילוב". מתן שירותי סל השילוב אינו מחייב הפניית
תלמידים אל ועדת ההשמה (למעט גן משולב; ראה בהמשך).
משרדנו גם פועל להקמת ועדות שילוב יישוביות/אזוריות אשר תוודאנה
שהמסגרת החינוכית שהתלמיד בעל הצרכים המיוחדים לומד בה מיצתה
את כל האפשרויות לטיפול בתלמיד במסגרת הכיתה הרגילה לפני שהועברה
ההפניה אל ועדת ההשמה (ראה בחוזר "הוראות קבע" נח/9(ב), סעיף
1.2‎-6, בנושא "תכנית השילוב במסגרות החינוך הרגיל לטיפול בתלמידים
בעלי צרכים מיוחדים הלומדים בכיתות רגילות ובכיתות חינוך מיוחד").
הבדיקה הנעשית על-ידי ועדת השילוב אינה פוטרת את ועדת ההשמה
מאחריותה לבדוק אם אכן התלמיד המופנה אליה נזקק למסגרת של חינוך
מיוחד, ואינה גורעת מסמכותה על-פי חוק להחליט על שילוב של התלמיד
במסגרת החינוך הרגיל.


בשאלות הנוגעות לסעיפים 1.2‎-12 עד 1.2‎-16 אפשר לפנות אל הממונה
על ועדות השמה וערר, הגב' כרמלה איגל, טל' 03‎-6931805/4
ו-02‎-5603280.על-פי התיקון לחוק החינוך המיוחד (מתאריך י"א בניסן התש"ם,
6.4.90) יש לציין במכתב שיישלח להורים אודות ההחלטה של
ועדת ההשמה כי ביצוע ההחלטה מותנה במגבלות חוק
התקציב.
 
ג.   
6. דיון חוזר בוועדת ההשמה
סעיף 10 לחוק החינוך המיוחד קובע, שמנהל מוסד לחינוך מיוחד (גן ילדים
לחינוך מיוחד, בית-ספר לחינוך מיוחד או כיתה לחינוך מיוחד בבית-ספר
לחינוך רגיל) יביא פעם בשלוש שנים את עניינו של תלמיד הלומד במסגרת זו
לדיון חוזר לפני ועדת ההשמה. מנהל המוסד החינוכי או ארגון ציבורי יכולים
ליזום דיון חוזר בענייניו של תלמיד גם לאחר תקופה קצרה מזו. הורה רשאי
ליזום בכל עת דיון חוזר בעניינו של ילדו, בתנאי שחלפה שנה ממועד
ההחלטה הקודמת בעניינו.
על מנהל בית-הספר או על הגננת מוטלת האחריות ליזום דיון חוזר בוועדת
ההשמה בעניינו של תלמיד פעם בשלוש שנים, כאמור לעיל, וכן במקרים
המחייבים דיון חוזר בגין העברת תלמיד בין מסגרות חינוך, על-פי המפורט
בתת-סעיף 2 לעיל.
לצורך הדיון החוזר ידאגו המנהל או הגננת למילוי שאלון הפניה מעודכן
ולהפניית הילד לשירות הפסיכולוגי לצורך ביצוע הערכה פסיכולוגית מעודכנת,
על-פי הנהלים המפורטים בתת-סעיף 2 לעיל.
כל הנהלים האחרים המפורטים בחוזר זה חלים גם על הדיון החוזר.

7. ועדות השמה לילדים המתגוררים במוסדות פנימייתיים
ילד חריג המתגורר במוסד פנימייתי או במשפחה אומנת יוכל להיקלט
במסגרת החינוך המיוחד רק אם ועדת השמה החליטה על זכאותו לחינוך
מיוחד ועל השמתו בסוג מסגרת זה, על-פי הנהלים בסעיפים 1.2‎-12 עד
16-.1.2
למען הסר כל ספק מודגש כי קבלת תלמיד למוסד פנימייתי אינה אישור
לקבלתו למסגרת חינוך מיוחד, גם אם היא מצויה בתחום המוסד הפנימייתי
שהתלמיד מתגורר בו.
ככלל תתקיים ועדת ההשמה בעניינו של ילד המתגורר בפנימייה ברשות
המקומית השולחת את הילד למוסד הפנימייתי. החליטה ועדת ההשמה של
הרשות השולחת על השמתו של התלמיד במסגרת חינוך מיוחד, יהיה עליה
להשתתף בהוצאות הקיום של המסגרת החינוכית שבה ילמד התלמיד,
על-פי שיעורי השתתפות שייקבעו על-ידי שר החינוך התרבות והספורט (ראה
סעיף 4(ג) בחוק החינוך המיוחד).
ילדים השוהים לאורך שנים מחוץ למסגרת משפחתם - במשפחות אומנות
או בפנימיות - אפשר שוועדת ההשמה תתקיים, במידת הצורך, ברשות
המקומית שבתחומה הם שוהים, תוך הסכמה בין הרשויות המקומיות
הנוגעות בדבר.
תלמיד שהתקבל למוסד פנימייתי שקיים בתחומו בית ספר לחינוך מיוחד או
גן לחינוך מיוחד -
אם התלמיד לא עבר ועדת השמה, או שוועדת ההשמה החליטה
שאינו זקוק למסגרת חינוך מיוחד, הוא ייקלט באחת ממסגרות החינוך
הרגיל ברשות המקומית שבתחום שיפוטה נמצא המוסד הפנימייתי.
 
- 
אם התלמיד עבר ועדת השמה, וועדת ההשמה החליטה על השמתו
בכיתה לחינוך מיוחד בבית-ספר לחינוך רגיל, ייקלט התלמיד בכיתה
מתאימה לחינוך מיוחד באחד מבתי-הספר הרגילים ברשות המקומית
שבתחום שיפוטה נמצא המוסד הפנימייתי.
 
- 
אם ועדת ההשמה החליטה על השמתו בגן לחינוך מיוחד או
בבית-ספר לחינוך מיוחד, יוכל התלמיד להיקלט בבית-הספר לחינוך
מיוחד או בגן לחינוך מיוחד שבתחום המוסד הפנימייתי או בתחום
השיפוט של הרשות המקומית שהמוסד הפנימייתי נמצא בו.
 
- 
בכל מקרה, הרשות המקומית שבתחומה נמצא המוסד הפנימייתי היא
האחראית למצוא לתלמיד מסגרת חינוכית ההולמת את ההחלטה של ועדת
ההשמה.
ילד שהוצא מביתו לפנימייה במצבי חירום על פי החלטה של ועדת ההחלטה
של משרד העבודה והרווחה ילמד במסגרת החינוכית המקבילה למסגרת
החינוכית האחרונה שבה למד.


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס/4(א), כ"ב כסליו תש"ס, 1 בדצמבר 1999