ילאמרופ יתלב ךוניחו יתרבח ךוניח .7
ל"הצל הנכה 7.1
ל"הצל תונכומו תורישל תונוכנ 7.1-1
 
1999 רבמצדב 1
 
   הלוחת ךיראת
רזוחה ןוכדע
,'ג דחוימה
א"נשתה
 

לטוב הז רזוח
    םוסרפה תרטמ


תויכוניח תוקופתו תורטמ ,תונורקע .1
אובמ 1.1
תארקל הנכה" ,א"נשתה ,'ג דחוימה רזוחה תא ףילחמ הז רזוח"
  ."ב"י-ו א"י ידימלתל ל"הצב תורישה
   
תינכת ליעפהל םיידוסי-לעה רפסה יתב תא בייחמ ךוניחה דרשמ
תארקל םידימלתה תא ןיכהל תדעוימה תיבלש-בר תיכוניח
.ל"הצב םתוריש
חפטל אוה ךוניחה תודסומ לש םייזכרמה םידיקפתה דחא
לע לבקל םתוא דדועלו תיתרבחה תוברועמה תא םהידימלתב
תורישה .הנידמהו הרבחה ,הליהקה ןעמל תוריש ידיקפת םמצע
תיחרזא הבוח שומימ אוה רחא ימואל תוריש וא ל"הצב
םמצע לע לוטיל רעונה ינב לש םתונכומבו םתונוכנב תאטבתמה
תורטמה םע תוהדזהו תיתרבח תוברועמ ךות תישיא תוירחא
.ל"הצ ינפב תובצומה
,תדחוימ תיכוניח תינכת תבייחמ ל"הצב תורישל רעונה ינב תנכה
  .ןלהל תטרופמה תינכתה תקסוע רקיעב הז אשונבו
   
ינב ללכ תנכה :ל"הצלו ךוניחה דרשמל ףתושמה יזכרמה דעיה
יתועמשמ תורישל םתונוכנו םתונכומ קוזיח ךות ,ל"הצל רעונה
לש ותובישח תשגדהו ,ויתויטנו ויתולוכי יפ לע שיא שיא ,םרותו
.תויברק תודיחיב תורישה
 
   
תורישה תובישח תא םג םינבה יבגל ושיגדי יתד יתכלממה ךוניחב
תויאבצ-םדקה תוניכמהו רדסהה תובישי תרגסמב יתועמשמה
יתועמשמה תורישה תובישח שגדות תונבה יבגל .ל"הצ ללכו
  .ימואלה תורישב םרותהו
   
הרבחה להנימ לע תלטומ תינכתה תלעפהל תללוכה תוירחאה
,ידוסי-לע ךוניחל ףגאה םע ףותישב ,תוזוחמבו הטמב רעונהו
ךוניח ןיצק תדקפמו טרופסה תושר ,םידומיל תוינכתל ףגאה ,י"פש
.ל"הצב ישאר רעונו
 
   
 
תינכתה תלעפהל תונורקע
 :תונורקע השולש לע תססובמ תינכתה
1.2
 המוזי תוליעפב ,ףצרב ב"י-'י תותיכב תינכתה תלעפה    
 ל"הצ לשו ךוניחה תכרעמ לש תויוליעפ בולישו תללוכ הייאר    
:הלאה םימרוגה ןיב ףותיש ךות תימוחת-בר תבלושמ תוליעפ
רפס יתבב) רפסה תיב בר ,יתרבחה ךוניחה זכר ,התיכה ךנחמ
,ץראה תעידילו ח"לשל הרומה ,יכוניחה ץעויה ,(םייתד םייתכלממ
שיש ל"הצ ימרוגו םינ"דמ ,םייעוצקמ םירומ ,ינפוג ךוניחל הרומה
,םיחא ,םירוה ןוגכ ,הליהקב םינוש םימרוגו אשונב העיגנ םהל
םימרוגהו ,יאבצ ןויסינ םהל שיש בושייה יבשותו רפסה תיב ירגוב
רפסה יתבב תונבל ימואלה תורישה לע םיארחאה
.םייתד-םייתכלממה
 
   
 
 תינכתה תורטמ  1.3
םעלו לארשי תנידמל רשקה תשוחת תא רעונה ינבב חפטל
תאו םתבוח תא םתועדומל איבהלו םמע תוהדזהה תאו לארשי
  םעהו הנידמה ןוחטיב לע רומשל ,םיחרזאכ ,םתוכז
   
םרוגכ ל"הצ לש ותובישח תא רעונה ינב לש םתועדומל איבהל
םולשה ךילהת םודיקלו לארשי תנידמ לש המויק תחטבהל יזכרמ
   
 ל"הצב תורישל תונוכנה תא חפטל    
ותוירחאלו תויכרע תולאשל רעונה ינב לש םתועדומ תא ררועל
ותורישב םירושקה םיאשונב ויתוערכהב טרפ לכ לש תישיאה
  יאבצה
   
םיירשפא םילולסמ לעו סויגה יכילהת לע עדימ םיסייגתמל תונקהל
  יאבצה תורישב
   
ךילהתב יטנוולר תעד לוקיש לש תויונמוימ רעונה ינבל תונקהל
םתלוכיל םאתהב ,ל"הצב םתוריש יבגל תוטלחה תלבק
  אבצה יכרוצ יפ לעו םהירושיכלו
   
ןיב הנחבה ךות ירסומו יכרע תעד לוקיש רעונה ינבל תונקהל
לילעב תויקוח יתלבו תויקוח תודוקפ
 
   
תארקל הנכהכ אשונל תועדומו ינפוג רשוכ לש ההובג המר חפטל
  תורישב םיכורכה םיצמאמה
   
ולכויש ידכ ,ינפוגה ןומיאה תרותב יסיסב עדי רעונה ינבל תונקהל
  ל"הצב יתועמשמ תורישל תינפוג םמצע תא רישכהל
   
ךילהת םע תודדומתהל תישיא תולגוסמו תונכומ תשוחת חפטל
  יאבצה תורישה לא רפסה תיבמו םירוהה תיבמ רבעמה
   
 ובוחב ןפוצ ל"הצל סויגהש עודי אלה ינפמ תודרח גיפהל  .אי  
לש סויגהו הנכהה ךילהתב םירוהה לש תיבויח תוברועמ דדועל
  ל"הצל םהידלי
 .בי  
בחרנ סיסב אוה יתועמשמה תורישהש רעונה ינבל ריהבהל
  טרפל החימצ תויורשפאל
 .גי  
תונוכנה תא םייתד םייתכלממה רפסה יתבב םינבה ברקב חפטל
איבהלו רדסהה תובישי תרגסמב םרותו יתועמשמ תורישל
  תויאבצ-םדקה תוניכמה לש המורתה תא םתעידיל
 .די  
תונוכנה תא םייתד םייתכלממה רפסה יתבב תונבה ברקב חפטל
תויגוס לע דומעלו ימואלה תורישב םרותו יתועמשמ תורישל
ילולסמ יבגל תוטלחהה תלבק ךילהתבו תורישה תרגסמב תוידוחיי
  םיתוריש
 .וט  
םע שגפמל םייתד םייתכלממה רפסה יתבב רעונה ינב תא ןיכהל
תרגסמב תווצמ תרימשלו יתד םייח חרוא םויקלו תונוש תויסולכוא
תוריש ןתמב תיתדה תוביוחמה תא םהינפל שיגדהלו תורישה
  ימואלה תורישהו יאבצה תורישה תרגסמב לארשי תנידמל
 .זט  
ןפואב ל"הצ ללכב תרשל תוניינועמה יתדה ךוניחה תונב תא ןיכהל
.ינטרפ
 
 .זי  
יכוניחה ךילהתה 2
:הזב הז םירוזש םהש הלועפ יריצ השולש לע תתשומ יכוניחה ךילהתה
 עדימה ריצ  2.1
תורישה ילולסמלו סויגה ךילהתל רשקב ןימאו ינכדע ,םדקומ עדימ
תכרעמל רובעל םידמועה רעונ ינבל ןוחטיב הנקמו תודרח ןיטקמ
  .תרכומ יתלבו הנוש םייח
   
ל"הצ תונוטלשלו רעונה ינבל תרשפאמ הגוהנה סויגה תטיש
עדימה הז ךילהתב .תוטלחה תלבק לש הנבומ ךילהת םייקל
םהלש ישיאה תויופידעה רדס תא רידגהל רעונה ינבל עייסמ
עדימ ןתמל תוירחאה .עיצמ ל"הצש תויורשפאה תרגסמב
.ל"הצ ימרוג לע הרקיעב תלטומ תורישל םידמעומל
 
   
תונחמב ,"דחא םויל לייח" ,ןויע ימיב רבעומ עדימה
ל"הצ יניצק םע ,םינ"דמ םע רעונ ינב ישגפמב ,"תוסנתה-ןומיא"
ל"הצ תודיחיב םירויסבו ל"הצב םיתרשמה רפסה תיב ירגוב םעו
תודיחי ילייח םע תורישי רעונה ינב תא שיגפהל ודעונש ויסיסבבו
.ןושאר ילכמ עדימ םהל ריבעהל ידכ ,תויאבצ
 
   
יכרעה ךוניחה ריצ
  :הלאה תונורקעה לע תתשומ הז ריצ
 2.2
ידכ ל"הצב ותוריש תעב ותלוכי בטימכ םורתל תוביוחמ שי טרפל
,לארשי תנידמ לש הנוחטיב לעו המויק לע הרימשה תא חיטבהל
  הלעמב הנושאר תיחרזא הבוחכ
   
ותנידמ םעו ומע םע טרפה תוהדזהל יוטיב אוה ל"הצב תורישה
  .וצראל םעה לש רשקה תויכשמהלו
   
רטשמב לשממה תוטלחה שומימל יוטיב איה ל"הצ תוליעפ
  .יטרקומד
   
תודוקפל תויצה תבוחל תועדומ תשוחת חתפת תינכתה תלעפה
סיסב לע ,וישעמל ל"הצב תרשמה לש תישיאה תוירחאלו אבצה
הדוקפל תיקוח הדוקפ ןיב הנחבהב ירסומו יכרע תעד לוקיש
  .לילעב תיקוח-יתלב
   
תחתפמו תוגיהנמ ידיקפתב תוסנתה תנמזמ תינכתה תלעפה
  .םייתועמשמ םידיקפתב תאשל תונכומה תאו תונוכנה תא
   
הנומאה תקמעהל יתדה רפסה תיבב ףיצרה יכוניחה ךילהתה
.הנידמל המורתהו תורישה תבוח תא שיגדמ תווצמ םויקלו
תוריש .תיתדה תוהזה שומימ תא אטבמ ימואלהו יאבצה תורישה
יכרע שומימל םימרות ימואלה תורישב תבהו ל"הצב יתדה לייחה
.וכנחתה םה םהילעש הרותה
 
   
תולגתסההו תוסנתהה ריצ
ליגר רגבתמהש הלאמ םינוש ,םישדח םיבצמל תולגתסהה תלוכי
תויוסנתהה .יאבצה לולסמב ותחלצה תא הבר הדימב עבקת ,םהילא
לש החותיפב יתועמשמ בלש םה ורבטצהש תויווחה דוביעו תונושה
בושח הז אשונב .םירכומ יתלבו םישדח םיבצמל תולגתסה תלוכי
,יתרבחה ךוניחה זכרל ףסונ ,רפסה תיבב ץעויה לש וקלח דחוימב
.ל"הצ ידקפמלו התיכה ךנחמל
 
 2.3
 :תונווגמ תויוסנתה רעונה ינבל םינמזמ ל"הצו ךוניחה דרשמ  
תיב) תורכומ תוביבסמ רבעמ יבצמ םע תודדומתהב תוסנתה
  תורכומ יתלבו תושדח תוביבסל (רפסה תיבו הליהקה ,םירוהה
   
תימינפ תעמשמ חתפל ידכ תוכמס םע תודדומתהב תוסנתה
  תואמצע לע הרימש תלוכיו
   
םיצמאמב תומדקומ תויוסנתה ידי לע תינפוגה תונכומה תרבגה
  תוינפוג תומישמבו םיינפוג
   
,הדש ימיב - תומישמ עוציבב תידדהה הרזעה לש הכרע תרכה
םיצ"שמה תונחמב ,ל"הצ תונחמב תוסנתהה ןומיאב ,םילויטב
תוצעומבו (םיריעצ םיכירדמ) םיצ"דמהו (םיריעצ ח"לש יכירדמ)
  רעונהו םידימלתה
   
םקלחבש רעונה ינב ייחמ םייתימא םיטקילפנוק ןורתפב תוסנתה
  אבצה ייחל םג םיינייפוא םה
   
תורגבתההמ קלחכ תימצע הרכהו תונולשיכ םע תודדומתה
.םיחקל תקפהו
 
   
יכוניחה ךילהתה טוריפ .3
יכ יואר ןכלו ,תבכרומ המישמ איה תוריש תארקל רעונה ינב לש םתנכה
."ל"הצל הנכה זכר" וירומ ןיבמ הנמי רפסה תיב להנמ
הדימל ירמוח לע תססובמ "ל"הצל תונכומו תורישל תונוכנ" תינכתה
הרבחה להנימב תולבוקמה תויכוניחה תוסיפתל םאתהב ודבועו וסונש
,(י"פש) יצועייה-יגולוכיספה תורישב ,יתדה ךוניחה להנימב ,רעונהו
הכרדהה תוכרעמבו םידומיל תוינכתל ףגאב ,ינפוגה ךוניחה לע חוקיפב
.ל"הצ לש ךוניחהו
 
 3.1
 :םידבר השולש תעצומה תוינכתב  3.2
תויעובשה תועשה תרגסמב ןליעפהל הבוחש תוינכת :א דבור
"ץראה תעידיו ח"לש" ,"ינפוג ךוניח" ,"ךנחמ תועש"ל תודעוימה
  "יתנשה לויטה"ו
   
םהידימלת ןיבש רפס יתבל רקיעב ,תוצלמומ תוינכת :ב דבור
הדשה תודיחיב יתועמשמ תורישל םיילאיצנטופ םידמעומ
  ל"הצ לש תורחבומה תודיחיבו
   
תיב לש ותעד לוקיש יפ לע ,הקמעהו הבחרה תוינכת :ג דבור
תכנחתמה הייסולכואה לש םידחוימה היכרצל םאתהב ,רפסה
.וב
 
   
ב"י - 'י תותיכב תוינכתו םינכת
 
 3.3
תיבה יכוניחה ךילהתה לע תססבתמ "ל"הצל תונכומו תורישל תונוכנ" תינכתה
,ארקמ ןוגכ דומילה תועוצקמב םינגועמה םירסמה לע ראשה ןיבו ,ירפס
,היגולואיצוס) הרבחה יעדמו תורפס ,לארשי ץרא ידומיל ,הירוטסיה ,תוחרזא
,הלא תועוצקמב הדימלה ירמוחו םיאשונה טוריפ .(הנידמה עדמו היגולוכיספ
.םסרופי ,םיר"מפמה תוצלמה יפ לע
 
 3.4

:תוזוחמבו הטמב רעונהו הרבחה להנימ ילהנמ לא תונפל ןתינ תולאשב
 דרשמב 'לטה 'סמ  זוחמה
 02-5603190  הטמב ץראה תעידיו ח"לש םוחת שאר
 06-6500110  ןופצה זוחמב רעונהו הרבחה להנימ להנמ
 04-8353719  הפיחב רעונהו הרבחה להנימ להנמ
 03-5124879  זכרמה זוחמב רעונהו הרבחה להנימ להנמ
 03-5127591  ביבא לתב רעונהו הרבחה להנימ להנמ
 02-5601515  םילשוריב רעונהו הרבחה להנימ להנמ
 07-6464002/3  םורדה זוחמב רעונהו הרבחה להנימ להנמ


עבק תוארוה


1999 רבמצדב 1 ,ס"שת וילסכ ב"כ ,(א)4/סשת ל"כנמ רזוח