ארגון ומינהל 3.
מבנה שנת הלימודים 3.5
חופשות לימודים בחודש דצמבר (תשס)3.5‎-3
חנוכה: מיום ראשון, כ"ו בכסלו התש"ס (5 בדצמבר 1999), עד יום שישי, א'
בטבת התש"ס (10 בדצמבר 1999). הלימודים יתחדשו ביום ראשון, ג'
בטבת התש"ס (12 בדצמבר 1999), בשעה הראשונה לפי מערכת השעות
הקבועה.


הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/4, כ"ב כסליו תש"ס, 1 בדצמבר 1999