בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
בחינות הבגרות בגיאוגרפיה - התש"ס (תשס)4.3‎-7
1. מבנה בחינת הבגרות בגיאוגרפיה
בהתש"ס לא יחולו שינויים במבנה בחינת הבגרות בגיאוגרפיה, והן
תתקיימנה כבעבר במתכונת כדלהלן:
3 י"ל
נושאי החובה:
ארץ ישראל והמזרח התיכון.
נושאי הבחירה: נוסף לנושאי החובה ניתנים לבחירה 2 חבלים או 2
נושאים או חבל ונושא מבין אלה:
החבלים
א. ארצות הברית
ב. ארצות הברית הבתר-תעשייתית
ג. מערב אירופה
ד. העולם המתפתח (העולם השלישי).
הערה: מבין החבלים 1 ו-2 הנבחן רשאי לבחור את חבל 1 או את
חבל 2 (ולא את שניהם).
הנושאים
א. יישובים עירוניים
ב. גיאוגרפיה כלכלית
ג. גיאולוגיה
ד. גיאומורפולוגיה
ה. האקלים ומזג האוויר.
 
1.1 
5 י"ל
נושאי החובה: ארץ ישראל והמזרח התיכון, וכן חבל שלא נכלל בתכנית
הבחינה (Unseen).
נושאי הבחירה: נוסף לנושאי החובה ייבחנו התלמידים על 2 חבלים או
על 2 נושאים או על חבל ועל נושא נוספים על אלו שבתכנית 3 י"ל
(סה"כ 4) על פי רשימת החבלים והנושאים שהוזכרו לעיל.
 
1.2 
2. מאמרים לבחינת הבגרות בגיאוגרפיה, התש"ס
בשאלוני בחינות הבגרות בגיאוגרפיה בקיץ התש"ס (ולאקסטרנים גם
בחורף התשס"א) תיכלל בפרק "הגיאוגרפיה של ארץ ישראל" שאלת
בחירה (נוספת על שש השאלות המופיעות כרגיל בפרק זה),
שתתבסס על המאמרים הבאים בספר "תמורות בגיאוגרפיה של
ישראל - גלעין ושוליים", בהוצאת האגף לתכניות לימודים ו"מעלות":
 
2.1 
היישוב הקהילתי בין כפר לפרבר: תמורות בהתיישבות הכפרית
בישראל - לביאה אפלבום ודוד ניומן
 
א.   
התברגנות של שכונות בערי ישראל - עמירם גונן  ב.   
תעשיות עתירות ידע בישראל - דניאל פלזנשטיין  ג.   
המצפים בגליל: לקחים ראשונים - ארנון סופר ורחל פינקל  ד.   
ההתיישבות החדשה בגליל כאמצעי לפיתוח אזור שוליים -
גבריאל ליפשיץ.
 
ה.   
בפרק "המזרח התיכון" תיכלל במועדים שהוזכרו לעיל שאלת בחירה
(נוספת על ארבע השאלות המופיעות כרגיל בפרק זה), שתתבסס על
המאמרים הבאים בספר "יישוב, חברה וכלכלה - פרקים בגיאוגרפיה
של המזרח התיכון", בהוצאת האגף לתכניות לימודים ו"מעלות":  
2.2 
המזון ומגבלותיו במזרח התיכון - מרוין ווינבאום  א.   
צמיחה עירונית בהווה - ג'ון אינס קלרק  ב.   
ערי המזרח התיכון - מייקל בונין  ג.   
מתחים בתהליכי המודרניזציה באזור המפרץ הפרסי - אבי
פלסקוב
 
ד.   
המשק המצרי על פרשת דרכים - גד גילבר.
 
ה.   
חלק מן הנתונים שבמאמרים שהוזכרו לעיל אינם מעודכנים. המורים
מתבקשים לעיין במקורות מידע ובנתונים מעודכנים ולהציגם
לתלמידים.
 
2.3 
מומלץ ללמד את הגיאוגרפיה של ישראל ושל המזרח התיכון, נוסף
למאמרים שצוינו, גם על פי המאמרים האחרים הנכללים בספרים
שהוזכרו לעיל.
 
2.4 

בשאלות הבחירה שהוזכרו לעיל, בפרקים "ארץ ישראל" ו"המזרח
התיכון", תיתכן התייחסות הן למאמרים שצוינו והן לנושאים הרלוונטיים
מספרי הלימוד המקובלים. לדוגמה: ייתכן שילוב בין המאמר על
"התפוצצות האוכלוסייה במצרים" (שאינו מופיע בשנה זו). לבין החומר
המקביל לו בספרו של ארנון סופר, "תמורות בגיאוגרפיה של המזרח
התיכון".
 
2.5 


בשאלות אפשר לפנות אל המפמ"ר לגיאוגרפיה, מר יצחק הינברגר,
טל' 02‎-5603598.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/4, כ"ב כסליו תש"ס, 1 בדצמבר 1999