בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
בחינות הבגרות בערבית בבתיה"ס העבריים, מועד קיץ התש"ס (תשס)4.3‎-9
בשל מיעוט הנבחנים בבחינות הבגרות בערבית בהיקף 3 יחידות
(שאלון 910633 - ערבית לבתי"ס עבריים) יהפוך השאלון כולו לבחינה
בית-ספרית, באישור המפמ"ר. השאלונים יוכנו על ידי בית-הספר ויוגשו
לאישורו המוקדם של המפמ"ר. מבנה השאלון, תוכנו ומשכו יהיו ללא
שינוי, על פי הדגם בשנת הלימודים התשנ"ט. הבחינה בעל-פה (20%
מתוך הציון הכולל) תהיה גם היא פנימית, והציון לשני החלקים יחושב
על ידי בית הספר וידווח על גבי טופס 9540. בתי הספר יתבקשו
למסור למפמ"ר את מספר הניגחינה ואת טיוטת השאלון
לאישור עד יום שלישי, כ"ג באדר א' התש"ס, 29 בפברואר 2000.
הנבחנים האקסטרניים ימשיכו להיבחן בשאלון החיצוני הרגיל בהיקף
של 3 י"ל (שאלון 016).
 
1. 
החל מקיץ התש"ס אפשר להיבחן בערבית בהיקף של י"ל אחת.
הבחינה מיועדת לתלמידי כיתות י' (הלומדים ערבית מכיתה ז').
הבחינה חיצונית, בכתב ובעל-פה. משך הבחינה בכתב - שעה
ומחצה. ערך הבחינה בעל-פה הוא 20% מן הציון הכולל. הנבחנים
בהיקף של י"ל אחת יוכלו להיבחן ב-2 י"ל נוספות בהמשך לימודיהם,
עד להיקף של 3 י"ל.
 
2. 
הבחינות בהיקף של 4 ו-5 י"ל נותרות במבנה הקיים שלהן, ללא שינוי.
 
3. 

הבחינה הארצית המסורתית בכיתות י' תתקיים השנה ב-כ"ח באדר
ב' התש"ס, .4.4.2000 תלמידים שלא ייגשו לבחינת בגרות בהיקף של
י"ל אחת ייבחנו אף השנה בבחינה הארצית הרגילה.
 
4. 
בתי הספר קיבלו דגם של מבנה השאלון ב-י"ל אחת. דגמי כל
השאלונים מתפרסמים בביטאון המורים לערבית.
 
5. 


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל המפמ"ר לערבית ולאסלאם,
מר שלמה אלון, טל' 02‎-5603588, פקס' 02‎-5603596.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/4, כ"ב כסליו תש"ס, 1 בדצמבר 1999