חוזר זה מבוטל
למעבר לחוזר המעודכן לחצו כאן
אורחות חיים במוסדות החינוך 2.
בריאות 2.2
נוהל הטיפול בתלמידים חולים בביתם באמצעות עמותת "תללים" -
עדכון
2.2‎-14
 
2 בינואר 2000
 
  תאריך תחולה 
עדכון חוזר תשנט/1(א)
סעיף 2.2‎-3
 
  מטרת הפרסום  


בחוזר הוראות הקבע נט/1(א) פרסמנו בסעיף 2.2‎-3 את נוהל הטיפול
בתלמידים חולים בביתם באמצעות עמותת "תללים". אנו מבקשים להחליף
את הנספח בעמ' 3 של סעיף זה בנספח שלהלן.


5. נספח
טופס הפניה לבקשה לטיפול בתלמיד חולה באמצעות עמותת תללי"ם
הטופס ימולא ב-5 עותקים (לתיק התלמיד במסגרת החינוכית, למפקח,
למפקח הכולל, לסגן מנהל המינהל הפדגוגי ולעמותת תללי"ם)
לכבוד
עמותת תללי"ם
רח' דוד המלך 18
ירושלים
טל' 02‎-6259389 ו-02‎-6242978, פקס' 02‎-6259497
פרטי התלמיד/ה
שם התלמיד/ה:________________________ הכיתה:________________________
מס' ת"ז:________________________
כתובת התלמיד/ה בבית:___________________ מס' הטלפון:__________________
פרטי ביה"ס/הגן
שם ביה"ס/הגן:________________________ היישוב:________________________
הכתובת:________________________
מס' הטלפון:________________________מס' הפקס':________________________
הגורם המטפל בתלמיד בביה"ס/בגן הילדים:
1)______________ תפקיד:_______________ מס' הטלפון בביתו:______________
2)______________ תפקיד:_______________ מס' הטלפון בביתו:______________
תאריך תחילת ההיעדרות מהמסגרת החינוכית:________________________
משך ההיעדרות הצפוי:________________________
סיבת ההפניה (מהי המחלה?):________________________
(נא לצרף אישור רפואי מגורם מוסמך.)
הסיוע שהתלמיד מקבל מביה"ס (לצורך תיאום הסיוע של תללי"ם):_________________
הערות נוספות:______________________________________________________________________
אישור הסכמת ההורים

______________
תאריך
________________
חתימה
________________________
שם מנהל/ת המסגרתהוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס/5, כ"ד טבת תש"ס, 2 בינואר 2000