>--

חוזר זה מבוטל
ארגון ומינהל 3.
בינוי ופיתוח 3.2
הנוהל להגדרת הצרכים לבנייה ולחידוש של מוסדות חינוך 3.2‎-2
 
2 בינואר 2000
 
  תאריך תחולה 
עדכון סעיף
3.2‎-1
בחוזר הוראות
הקבע תשנח/6
 
  מטרת הפרסום  
1. מטרות הנוהל
קבלת תמונה כוללת של צורכי הפיתוח של מוסדות החינוך בארץ
לצורך קביעת סדרי העדיפויות להקצאת תקציבי הפיתוח, ובכלל זה
תקציבי מפעל הפיס.
 
1.1 
קידום תהליך התכנון של מוסדות החינוך על ידי הסדרה מוקדמת של
בעלות הרשות המקומית על המגרשים המיועדים לבנייה, כדי שניתן
יהיה לאשר את הפרוגרמות ולאפשר את השלמת ההליך של אישור
תכניות ההגשה האדריכליות עוד לפני הגשת הבקשות לבנייה
 
1.2 
הוצאת הודעות מוקדמות לרשויות המקומיות בדבר התקצוב המתוכנן
לבנייה ולחידוש של מוסדות החינוך שבתחומן, כדי שתוכלנה לקדם את
תכניות הביצוע בהתאם לכך.
 
1.3 
2. החומר שיש להגיש לתחום המיפוי והתכנון
רשימת הבקשות - רשימה כוללת של צורכי הפיתוח על גבי טופסי
הבקשות (ראה בנספח א להוראה זו), שתוכן כדלקמן:
 
2.1 
בנייה חדשה - גני ילדים ובתי ספר (נספח א1 וJ(2- ברשימה
תפורטנה כל הבקשות להרחבת מוסדות חינוך קיימים ולבניית
מוסדות חינוך חדשים, כנגזר מהתחזיות ומההחלטות שהתקבלו
במסגרת תכנית האב למערכת החינוך ביישוב.
ברשימה יש לכלול גם את הבקשות שהצורך בהן הוכר עקרונית
בעבר אך טרם אושר תקציב לבנייתן, וכן פרויקטים שהוחל
בבנייתם ויש לבנות בהם שלבים נוספים, בהתאם לפרוגרמה.  
2.1.1
 
 
חידוש והתאמה של מבנים קיימים - בתי ספר בלבד (נספח א3)
התכנית לחידוש ולהתאמה של מבנים מיועדת לשיפור מהותי
במצבם של מבני החינוך הישנים ולהתאמתם ליעדים
ולסטנדרטים עדכניים.
ברשימה יש לכלול רק שינויים או תוספת פרויקטים לתכנית
התלת-שנתית, שאושרה במהלך 1999.
יש לכלול ברשימה גם פרויקטים שהוגשו במהלך 1999 אך טרם
נתקבלה תשובה כלשהי לגביהם עד למועד הגשת הבקשות על
פי נוהל זה.
מומלץ לקדם את התכנון המפורט של הפרויקטים הנכללים
בתכנית התלת-שנתית, כדי שיהיו מוכנים לקראת שנת התקציב
הבאה.
עבור כל פרויקט מבוקש יש לצרף את החומר הזה:
 
2.1.2
 
 
תכנית בינוי של כל המבנים והמתקנים הקיימים על מגרש
בית הספר, בקנה מידה של 500:1, בציון מספרו של כל
מבנה
 
א.   
תרשים המצב הקיים של כל המבנים בבית הספר בקנה
מידה של 100:1 או של 200:1, בציון ייעודי החללים ושטחי
הנטו והברוטו של כל מבנה בנפרד
 
ב.   
תמונות של המבנים הקיימים.  ג.   
להלן יעדי התכנית והקריטריונים להגשת בקשות לחידוש
ולהתאמה של מבנים:
 
 
התאמת המבנה לצרכים החינוכיים של בית הספר  א.   
התאמת מבנה קיים בבית ספר שאושרה לו תוספת
בנייה
 
1)   
שינוי הייעוד החינוכי של בית הספר כתוצאה
מרה-ארגון במערכת החינוך
 
2)   
התאמת המבנה לסטנדרטים ולתקנים קיימים
3)   
התאמת המבנה לצורך מימוש תכניות ויזמות פדגוגיות
חדשות, בכפיפות להמלצת הפיקוח  
4)   
שילוב שימושים במבני חינוך וציבור המצויים בתחום
הרשות
 
5)   
פתרון בעיות פיזיות קשות מוכחות במבנה  ב.   
שיפוץ עמוק במבנה  1)   
טיפול במפגעים בטיחותיים או תברואתיים  2)   
איטום אקוסטי למניעת רעש מטוסים ועורקי תחבורה
מהירים, בכפיפות להמלצת המשרד לאיכות הסביבה
 
3)   
שימור מבנים ואתרים בעלי ערך מיוחד, בכפיפות להחלטות
המועצה הארצית לשימור מבנים ואתרים.
 
ג.   
הנחיות כלליות להכנת הבקשות   
יש לדרג את הבקשות בסדר עדיפויות יורד, על פי שיקול
דעתם של מנהלי אגפי החינוך ברשויות המקומיות.
 
א.   
בעת הכנת רשימת הצרכים יש לקחת בחשבון ניצול מרבי
של כל מבני החינוך הקיימים ביישוב ולהימנע מבקשות
בנייה העתידות להקטין אכלוס או לרוקן מוסדות חינוך
קיימים.
 
ב.   
חובה לציין את סמלי המוסדות הנכללים בבקשה, ובכלל זה
סמלי המוסדות המתוכננים (כמצוין בפרוגרמות), וכן את כל
יתר הפרטים, כמפורט בטפסים שהוזכרו לעיל.
 
ג.   
תחזיות תלמידים ל-3 השנים הקרובות - על גבי טופסי התחזיות (ראה
בנספח ב להוראה זו), כדלקמן:
 
2.2 
תחזית כוללת: יש למלא עבור כל התחום המוניציפאלי, לכל שלב
חינוך (נספח ב2,1 ו-5).
 
2.2.1
 
 
תחזית אזורית: יש למלא תחזית נפרדת לכל אזור תכנון שבו
מבוקשים בנייה או חידוש, רק במקרים שבהם גודל היישוב או
המרחקים בין אזורי המגורים מחייבים התייחסות נפרדת (נספח
ב 2, 4 ו-6).
 
2.2.2
 
 
התחזיות תוכנה בנפרד עבור כל סוג פיקוח וכל שלב חינוך.   
יש לבסס את התחזיות על מגמות ההתפתחות ביישוב, כפי שבאו לידי
ביטוי בשנים האחרונות, ועל נתונים אחרים, ככל שתמצא הרשות לנכון.
 
 
מפת גני הילדים ביישוב, כדלקמן: במקרה של בקשה לבניית גן ילדים
יש לצרף לבקשה את מפת היישוב, ועליה יש לסמן את כל מבני הגנים
הקיימים, ובכלל זה אלה שאינם מאוכלסים כיום בכיתות גן וכן המבנים
שבבנייה או שתוקצבו וטרם הוחל בבנייתם.
 
2.3 
3. לוח הזמנים
עד סוף חודש מרס תוגשנה למנהל תחום המיפוי והתכנון כל הבקשות
לשנת התקציב הבאה, בצירוף החומר המבוקש (כל זאת על גבי
הטפסים בנספחים א ו-ב להוראה זו, כמפורט ב-2 למעלה).
 
3.1 
עד אמצע חודש יוני ישלים תחום המיפוי והתכנון את בדיקת הבקשות,
יתקיימו, במידת הצורך, דיונים עם הרשויות הפונות, ותינתנה תשובות
המיפוי כמפורט ב-4 שלהלן.
 
3.2 
עד סוף חודש אוגוסט אפשר יהיה לערער על ההחלטות של תחום
המיפוי והתכנון בעניין הגדרת הצרכים וסדרי העדיפויות בפני מנהל
מינהל הפיתוח. הדיונים בערעורים יסתיימו עד אמצע חודש נובמבר,
ובמהלכם יובאו בחשבון גם נתוני התלמידים המעודכנים בשנת
הלימודים השוטפת.
 
3.3 
עד סוף חודש ספטמבר על הרשויות המקומיות להשלים את הסדרת
הבעלות על המגרשים
המיועדים לבנייה חדשה שהוסכם לכלול אותם
ברשימת הצרכים לתקציב השנה הבאה ולהעביר למנהל תחום
המיפוי והתכנון את כל המסמכים הדרושים. פרויקט שהצורך בו הוכר,
אך עניין המגרש לא יוסדר עד למועד זה, לא ייכלל ברשימת הצרכים
לשנת התקציב הבאה. לגבי פרויקט של חידוש יש להגיש את מסמכי
הקרקע יחד עם הגשת התכנית האדריכלית המפורטת, כמפורט להלן,
ב-.4.2.2
 
3.4 
מתחילת חודש ינואר יחל מנהל מינהל הפיתוח להודיע לכל רשות
מקומית על הפרויקטים שבתחומה המיועדים לביצוע בתקציב של
אותה שנה. הודעת מנהל מינהל הפיתוח היא בבחינת הצהרת כוונות
לצורך התארגנות הרשויות והשלמת התכניות האדריכליות לביצוע.
האישורים התקציביים יישלחו כמקובל, בחתימת חשב המשרד ומנהל
תחום הבינוי והתקצוב או בהודעת מפעל הפיס - בהתאם לגוף
המתקצב את הפרויקטים.
האישורים התקציביים יוצאו רק לפרויקטים שיש להם תכנית אדריכלית
מאושרת על ידי תחום הבינוי והתקצוב.
 
3.5 

 
יש להדגיש, כי כל עוד לא אושר תקציב המדינה בכנסת, אין מינהל
הפיתוח רשאי להודיע לרשויות המקומיות באופן חד-משמעי על
הפרויקטים המתוכננים להיות מתוקצבים. הגדרת הצרכים אינה אישור
תקציבי כלשהו ואין בה התחייבות לעיתוי ביצוע הפרויקט. לכן, כל עוד לא
התקבלה הרשאה תקציבית חתומה על-ידי חשב המשרד ומנהל תחום
הבינוי והתקצוב, או על ידי הנהלת מפעל הפיס, הרשות המקומית
מנועה מלפרסם מכרז לבנייה או לחתום על חוזה לביצוע הבנייה.

 
4. מבנה תשובת תחום המיפוי והתכנון
תשובת תחום המיפוי והתכנון לבקשות לבנייה חדשה תתחלק
לקטגוריות האלה:
 
4.1 
קטגוריה א': הסכמה לכלול את הפרויקט, כולו או חלקו, ברשימת
הצרכים לתקציב. כל הפרויקטים שייכללו בקטגוריה זאת ירכיבו
את רשימת הצרכים לקראת הכנת התקציב, ומתוכה ייבחרו
מאוחר יותר הפרויקטים לביצוע, על פי סדרי העדיפויות שייקבעו,
בתנאי שהרשות המקומית השלימה את הטיפול בנושא
המגרשים (כמפורט ב-3.4 למעלה) ובהתאם לאפשרויות
התקציב. על פרויקטים אלה יודיע ראש מינהל הפיתוח לרשויות
המקומיות עד מתחילת חודש ינואר, כמפורט לעיל.
 
4.1.1
 
 
קטגוריה ב': הכרה עקרונית בצורך בפרויקט, בכולו או בחלקו, אך
אי הכרה בצורך לתקצבו כבר באותה שנה. במקרים שבהם יוכר
הצורך בפרויקט בטווח השנתיים עד שלוש השנים הקרובות
יאשר תחום המיפוי והתכנון פרוגרמה לתכנון, וימליץ להקצות
לפרויקט כספי תכנון. לצורך אישור הפרוגרמות לתכנון על הרשות
המקומית להגיש למנהל תחום המיפוי את הטופס "מגרש למוסד
חינוך", ממולא ומלווה במסמכים הדרושים, כמפורט בטופס.
תהליך אישור הפרוגרמות לפרויקטים אלה יחל בינואר, עם
השלמת הטיפול בתקציב.
 
4.1.2
 
 
קטגוריה ג': אי-הסכמה עקרונית ודחיית הבקשה, עם פירוט
הנימוקים להחלטה.
 
4.1.3
 
 
קטגוריה ד': הודעה כי הבקשה תובא לדיון נוסף.  4.1.4
 
 
קטגוריה ה': הודעה שהפרויקט המבוקש אינו כלול בנושאי
הבנייה המטופלים על ידי מינהל הפיתוח.
 
4.1.5
 
 
תשובת תחום המיפוי והתכנון לבקשות לחידוש ולהתאמה תינתן בשני
שלבים:
4.2 
שלב א': הכרה עקרונית בצורך בפרויקט והכללתו בתכנית
התלת-שנתית. ההחלטה תתקבל על פי מידת התאמת הפרויקט
ליעדי התכנית.  
4.2.1
 
 
שלב ב': אישור הפרויקט על ידי ועדה מקצועית וקביעת היקף
התקציב עבורו. שלב זה יתבצע רק לאחר הגשת טופס "מגרש
למוסד חינוך" ונספחיו, התכנית האדריכלית המוצעת וכתבי
הכמויות ואומדני העלויות.
במקרים שבהם יימצא שהתכנית המוצעת אינה מבטאת את יעדי
התכנית כפי שפורטו בבקשה יוצא הפרויקט מהתכנית
התלת-שנתית.
 
4.2.2
 
 


למידע ולפרטים נוספים אפשר לפנות אל תחום המיפוי והתכנון במינהל
הפיתוח,
משרד החינוך, ירושלים, טל' 02‎-5603382/3.


5. נספחים
נספח א - טופסי בקשות לבנייה ולחידושנספח ב - טופסי תחזיות תלמידים וכיתות

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס/5, כ"ד טבת תש"ס, 2 בינואר 2000