>--

חוזר זה מבוטל
ארגון ומינהל 3.
מינהל מוסדות חינוך 3.7
שבוע לימודים בן 6 ימים 3.7‎-8
 
2 בינואר 2000
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  


ככלל יהיה שבוע הלימודים במוסדות החינוך בן 6 ימים (לפי סעיף 4א' לחוק
חינוך ממלכתי, התשי"ג-1953). שבוע לימודים של פחות מ-6 ימים במוסד
חינוך רשמי יונהג באישור השר, על פי כללים והתנאים שהשר יקבע, באישור
ועדת החינוך והתרבות של הכנסת ובאמצעות מנהלי המחוזות.


שאלות אפשר להפנות אל ד"ר יאיר סמוכה, סגן מנהל המינהל הפדגוגי,
טל' 02‎-5604027.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס/5, כ"ד טבת תש"ס, 2 בינואר 2000