הארוה יכרד .6
תירפס-תיב-ץוח תוליעפו םילויט 6.2
לויטב םייאופר םיוולמ - ךוניחה תכרעמב םילויטב ןוחטיבה 6.2‎-17
 
2000 ראוניב 2
 
   הלוחת ךיראת
ףיעס ןוכדע
רזוחב 6.2‎-11
עבקה תוארוה
(ג)4/טנ
 
לטוב הז רזוח
    םוסרפה תרטמ
עבקה תוארוה רזוחב 6.2‎-11 ףיעס תא ףילחמו לטבמ הז ףיעס
.(ג)4/טנ
 
 .1
בייחמ םיימואלה םינגבו עבטה תורומשב ,םיחותפה םיחטשב לויט לכ
.(ןלהל 5-ב האר תולקהו םיללכ) יאופר הוולמ תופתתשה
 
 .2
לפכבו םירגובמה םיוולמה תרגסמב ללכיהל לוכי יאופרה הוולמה
.(הנושאר הרזע שיגמו שומח הוולמ לשמל) דיקפת
 
 .3
אשונ יאופרה הוולמה יכ אדווי לויטה יארחא וא רפסה תיב להנמ
דויצ לימרת ומע אשונו ותכמסה לע הדיעמה ףקות תב הדועת
  :םייאופרה םיוולמה טוריפ ןלהל .ודיקפתל םיאתמה
 .4
תועש 44 וכשמש סרוק רגוב :(ר"עמ) הנושאר הרזע שיגמ
לכ םותב תועש 20 ןונער רבעש ,האייחהב/הנושאר הרזעב
  .ךכ לע הדועת גיצמו םייתנש
 4.1  
וא ,(הלעמו 6 בלש) םישבוח סרוק רגוב ,ל"הצב שבוח :שבוח
ליעפו סנלובמא יגהנ סרוק רבעש א"דמב גהנ/שבוח וא קידמרפ
  .א"דמב
 4.2  
 .(וז העיבקב ללכנ וניא רנירטו) םיכרצה לכ לע הנוע :אפור  4.3  

 
 
התוא הכימסמה הדועת גיצת םא ר"עמכ שמשל הלוכי :תוחא
הכימסמה הדועת תאשונ איה םא וא ,(תידועיס תוחא אל) תוחאכ
.שבוחל ףילחת הניא איה הרקמ לכב .ר"עמכ התוא
 
 4.4  
 הוולמ שבוח לש דיקפת אלמל םיכמסומה  .5
לויט תוולל השרומ היהי ,6 בלש ,ל"הצב םישבוח סרוק רבעש ימ
  .ל"הצב רידס תורישמ ורורחש םוימ םייתנש דע שבוחכ
 5.1  
תומלתשה סרוק רובעל שבוחה ביוחי ורורחש רחאל םייתנש
סרוקה .םייתנש לכ םותב האלה ןכו ,םימי השולש ךשמייש ןונערו
לש דחא םוי לולכיו א"דמב הכרדהה תקלחמ ידי לע רבעוי
  .סנלובמא לע תוסנתה
 5.2  
יווילב קסע אלש רחאל תאזו ,םילויט תוולל שקבמה יאבצ שבוח
רובעל ביוחי ,ל"הצמ ורורחש םוימ םינש 5 הוולמ שבוחכ םילויט
לש הכרדהה תקלחמ ידי לע רבעוי סרוקה .םימי 10 לש סרוק
  .תוסנתה ימי השולש לולכיו א"דמ
 5.3  
,(בדנתמ וא דבוע) א"דמב סנלובמא יגהנ סרוק רבעש גהנ/שבוח
  .םילויט הוולמ שבוח שמשל לוכי ,א"דמב ליעפ אוהו
 5.4  
הוולמ שבוח שמשל לוכי א"דמ לש סנלובמא יגהנ סרוק רגוב לכ
ןונער סרוקב בייח ליעפ וניאש רגוב .סרוקה םויס םוימ הנש דע
  .יאבצ שבוחל המודב
 5.5  
לופיט תדיינ לע שדוחב תורמשמ 6 תוחפל) ליעפ קידמרפ
  .הוולמ שבוח שמשל לוכי (ן"טנ-ץרמנ
 5.6  
רובעי קידמרפכ ליעפ וניאו רבעב קידמרפ סרוק םייסש קידמרפ
םיליעפ םניאש גהנ/שבוחלו יאבצ שבוחל המודב תויומלתשה
  .םעוצקמב
 5.7  
הרעה
תרשאמה סיכ תדועת םימייסמל ןתנית א"דמב ןונער סרוק לכ םויסב
.תוניחבה תא ורבעש הדבועה תאו ןונערה סרוקב םתופתתשה תא
.םייתנשל הדועתה ףקות
 
 
 לויטב יאופר הוולמ תופתתשהל םיללכ  .6
ףרצל הבוח ןיא וב אצמנ ךוניחה דסומש ףוצר בשוימ רוזאב לויטב
  .יאופר הוולמ
 6.1  
תידיימה ותעגהב ישוק וב שיש לולסמ ללוכה ,ינוריע חטשב לויטב
גאדי ,תוריבעו השיג תויעב לשב (תוקד 30 לעמ) ץוליח חוכ לש
  .יאופר יווילל לויטה יארחא
 6.2  
ךותב אצמנה רתאל רעונ תעונת/יכוניח דסומ ידימלת לש העיסנב
הוולמ ףרצל הבוח ןיא (בושייל בושיימ העיסנ) רחא בושיי ימוחת
םירתאב ,תאז םע .יאופר
 
 6.3  
שי יאופר הוולמ תופתתשה םיבייחמ םניא וגוסו לויטה יפוא םהבש
  :הלאה םירוזאב ,תאז לכב הזכ הוולמ ףרצל
 
 1 רוזא לכב 6.3.1
 
 
םישיבכה וקל ברעממו חרזממ ,םורדמ אצמנה רוזאה לכב
םישיבכל םידומצה וא םיצחנה םיבושייה תא ללוכ אל) אבה
םירבחמה ,241‎-25‎-222‎-234‎-232 םישיבכה וק :(הלא
- תקוש תמוצ-רתימ :הלאה םיתמצה/םיבושייה וק תא
- םירוא תמוצ - תליג תמוצ - אישנה תמוצ - עבש רתאב
  .םולשבא תמוצ - תולובג תמוצ - םילאצ תמוצ
6.3.2
 
 
גהנ לוכי העסהה בלשב יאופר הוולמ שרדנ םהבש םילויטב
שמשל ,הרובעתה ןונקת יפ לע ר"עמל ךמסוה אוה םא ,סובוטוא
  .ינקת הנושאר הרזע קית היהי סובוטואב .ר"עמ
 6.4  
 םילויטב םייאופרה םיוולמה רפסמ  6.5  
םידימלת 99 דע שי םא .יאופר הוולמ היהי םידלי 50 לכל
  .םיר"עמ ינשב קפתסהל רשפא
6.5.1
 
 
לע ר"עמ דועו דחא שבוח היהי - 199 דעו םידימלת 100-מ
שבוח - 100 :המגודל) םידימלת 50 לש תוצובקל הקולח יפ
  .(םיר"עמ 2-ו שבוח-150 ;ר"עמו
6.5.2
 
 
 .האלה ןכו ,םיר"עמ 2-ו םישבוח 2 ויהי םידימלת 200-ל 6.5.3
 
 
 .אפור תוחכונ בייחמ םידימלת 400-מ הלעמל ובש לויט 6.5.4
 
 
רושיאה ספוטב לבקתת םיוולמה רפסמ יבגל תקיודמ היחנה
  .לויטל ינוחטיבה
 
האממ תוחפ הנומה לויטל םג (ר"עמ םוקמב) שבוח ףרצל שי
  :ולא םירקמב ,םידימלת
 6.6  
וא םויל מ"ק 15 לעמ הפוצר תילגר הכילהב ךורכה לויטב
  "דדונ עסמ"ב
6.6.1
 
 
תואצמיה תובייחמה תויצקרטא וכלהמב תוננכותמש לויטב
וא (גנילפנס) םהמ השילגו םיקוצמ לע סופיט תמגודכ ,שבוח
  םימ יווקמו םיבג תייצח/רבעמ וא תיתיווז השילג
6.6.2
 
 
לולסמה ךרואל יופצ וננכתמ לש וטופישו ותכרעה יפלש לויטב
וא ךוסימ וא קחרמ לשב רשק תריציב ישוק וא יתוחיטב ישוק
וא ,השיג יכרד רסוח לשב בוכר יאופר יוניפ תעגהב ישוק
.עוריאה דעוממ תוקד 60 ךות הרזע עיגת יכ ריבסש
 
6.6.3
 
 
שורדל םיאשר ולא םימרוג ןוחטיבה ימרוג לש רושיא וב שרדנש לויטב
.ל"כנמה ירזוחב עובקל לעמ םייאופר םיוולמ
 
 .7
 יאופר דויצ  .8
הרזעב יסיסב סרוק רגוב ר"עמ וא שבוח ,אפור) יאופר הוולמ לכ
הרשכהב ינוש שיש רחאמ .יאופר דויצ ובו לימרתב דיוצי (הנושאר
לש תולוכתה ןלהל הנטרופת ,םידיקפתה ילעב לש תונמוימבו
  :םתשולש לש יאופרה דויצה ילימרת
 8.1  
אפור לש לימרתה תלוכת
תומכה טירפה
10 דחא ג"מ ,ןילנרדא 'פמא
6 ןיפורטא 'פמא
5 ג"מ 20 ,דיסופ 'פמא
2 טנוברק יב םוירטאנ 'פמא
5 ג"מ 10 ,יגולויזיפ םוירטאנ 'פמא
20 ג"מ 500 ,לומקא 'לבט
5 ל"מ 2 ,ג"מ 10 ןימארפ 'פמא
1 ג"מ 100 ,ןטרוקארטלוא 'פמא
5 ל"מ 2 ,ג"מ 1 םוילאו 'פמא
5 ג"מ 10 ,2% ןיאקודיל 'פמא
1 ל"מ 500 ,לצאמה
10 (סקטל) תולודג 'רטס אל תופפכ
1 ינוניב ץוליח ןוראוצ
10 3 דגא
2 5 ,חתמתמ דגא
1 1 תינלפסא
2 תילירטס ,ןילזו הזג
1 מ"ס 70 ,םידירו םסוח
2 'מ 2 ,םיקרוע םסוח
1 םוח דמ
 
 8.2  
תומכה טירפה
10 1.5 טחמ םע ,ק"מס 2 ,ראול קרזמ
10 1.5 טחמ םע ,ק"מס 10 ,ראול קרזמ
1 טחמ אלל ,ק"מס 50 ,ראול קרזמ
10 פ"ח ,1.5 ,ראול טחמ
10 פ"ח ,1.5 ,ראול טחמ
G 14 10 ןולפנוו גוסמ טחמ
G 18 10 ןולפנוו גוסמ טחמ
G 22 10 ןולפנוו גוסמ טחמ
1 1 'סמ ריווא בתנמ
1 2 'סמ ריווא בתנמ
1 3 'סמ ריווא בתנמ
10 דב שלושמ
10 תולופמאל תירוסמ
1 ןועש םע םד ץחל-דמ
1 פוקסוטטס
2 ץחלב יוריעל רישכמ
1 השיבחל םיירפסמ
12 ןוחטיב תוכיס
1 א"דמ לוורש טרס
1 תיקש+ןוירסירת רדחמ תכרע
2 אפורל תיללכ םירישכמ תכרע
1 פוקסוגנירל תכרע
2 ריעז חותינל תיוולנ הכרע
1 יוריע תכרע
1 סקרוטומינפ תכרע
1 הימוטוקירק תכרע
 
 
תומכה טירפה
10 ילירטס ,3"3" הזג דפ
40 דוי דפ
30 רוע יוטיחל דפ
1 חצמ תרונמ
1 רבחמ םע מ"מ 7 לי'גמ המדרה רוניצ
1 רבחמ םע מ"מ 8 לי'גמ המדרה רוניצ
2 תישיא הדש תשובחת
2 תינוניב הדש תשובחת
2 הלודג הדש תשובחת
2 תויווכל תשובחת
1 קיר אפור לימרת
1 הרואת לקמ
1 המשנהל סיכ תכסמ
1 5‎-2 תוכסמ + רגובמל ובמא חופמ
  1 ןשקס
 
שבוח לש לימרתה תלוכת
1 (הלוכתל םאתהב לדוגב) בג לימרת
10 םישלושמ
10 (םיילילג) םידגא
20 ילירטס 3"3" הזג דפ
3 'מ 2 ןוקיליס םיקרוע םסוח
2 םידירו םסוח
2 תויווכל ןילטמ תשובחת
2 תויטסלא תושובחת
10 תוישיא תושובחת
2 ןטב תושובחת
 
 8.3  
תומכה טירפה
50 לומקא תוילבט
20 קבדימ דגא
2 (תרהוז תרפרופש) STICK LIGHT
CC50 ןידילופ/ילזונ ןידיסקהרולכ
(1‎+1) םילילג 2 (תינלפסיא) 2"-1" ,רטסלפ
1 תושובחתל םוינימולאמ םיירפסמ
1 (ובמא) המשנהל תינקת סיכ תכסמ
2 יראווצ הרדש דומע עוביקל היפלדליפ ןוראווצ
1‎+1‎+1 4 ,3 ,2 'סמ ריווא בתנמ
20 70% ,רועה יוטיחל לוהוכלא-דפ
1 תיברזר הרונו תויברזר תוללוס םע סנפ
דחא רטיל קיטסלפמ םימ תיימימ
(הליכמ הכרע לכ) 2 יוריעל דויצ םע ןמטרה יוריע תוכרע

(דחא רטיל

VENFLON 18G 2
VENFLON 21G 2
G 18 2 ןולפנוו גוסמ טחמ
G 21 2 ןולפנוו גוסמ טחמ
(הכרע לכל 2)4 יוריע ןתמל תוכרעמ
4 רועה יוטיחל רמוח
4 3"3" דפ
דחא לילג 1" ,ריינ תינלפסיא
תוגוז 5 תוימעפ דח תופפכ
 
 
בכרב היהתש תלפקתמ הקנולאב שבוח לכ דיוצי לימרתל ףסונ
.לויטה

 
 
תומכה טירפה
 
 
ר"עמ לש לימרתה תלוכת
1 (הלוכתל םאתהב לדוגה) בג לימרת
10 3" (םינוש םילדג) ילילג דגא
1 1" תינלפסיא לילג
'חי 2 'מ 2 (ןוקיליס) םיקרוע םסוח
1 תכתממ רמוח ךותיחל הנושאר הרזעל םיירפסמ
10 דב שלושמ
1 דיל יטסלפ דס
20 ילירטס ,3"3" הזג דפ
10 70% לוהוכלא ,רועה יוטיחל דפ
8 תוישיא תושובחת
2 ןטב תושובחת
2 תויווכל ןילטמ תושובחת
1‎+1‎+1 4 ,3 ,2 'סמ ריווא בתנמ
תוגוז 5 תוימעפ דח תופפכ
 
 8.4  
תוארוהו םנכות רוריבב וניוצי הספוק לכ לעו קובקב לכ לע :הרעה
.שומישל ןורחאה ךיראתה הז ללכבו ,םהב שומישה
 
 


עבק תוארוה


2000 ראוניב 2 ,ס"שת תבט ד"כ ,5/סשת ל"כנמ רזוח