עובדי הוראה 8.
תנאי שירות 8.5
מילוי מקום של עובדי הוראה 8.5‎-11
 
2 בינואר 2000
 
  תאריך תחולה 
עדכון
 
חוזר זה בוטל
  מטרת הפרסום  


1. כללי
לצורך התייעלות ובקרה על ניצול השעות של מילוי מקום במערכת
החינוך מוצג להלן נוהל חדש להפעלה ולדיווח.
 
1.1 
הנוהל מתייחס למילוי מקום בחינוך היסודי ובחטיבות הביניים בחינוך
הרגיל, ובכלל זה כיתות של החינוך המיוחד בבתי-ספר אלו.
 
1.2 
2. עקרונות ההקצאה של שעות מילוי מקום
שעות המוקצות לבתי-הספר תאפשרנה לתת מענה לשעות היעדרות
מורים משעות הוראה בלבד.
 
1.1 
הפעלת שעות מילוי מקום בכיתות שבהן מורה נעדר תהיה אך ורק
לשעות אורך בהתאם למערכת השעות לתלמיד (ראה את חוזר
המינהל הפדגוגי מיום 16.4.99).
 
2.2 
אין לאשר מילוי מקום למורים שיצאו להשתלמויות ולכנסים.
 
2.3 
שעות מילוי המקום תהיינה שעות בודדות, ולא שעות תקן.
 
2.4 
שעות שהוקצו לפתרון בעיות פרופסיונליות תנוצלנה לפתרון בעיות של
שעות מילוי מקום.
 
2.5 
בשלב זה לא תופעל השיטה בגני ילדים ובבתי-ספר בחינוך המיוחד.
 
2.6 
3. שיטת ההקצאה של שעות מילוי מקום
מכסת השעות של מילוי מקום תהיה 60 שעות בודדות לכיתה לשנה
בחינוך היסודי ו-45 שעות בודדות לכיתה לשנה בחטיבות הביניים.
ההקצאה תיעשה באמצעות אמח"י.
 
3.1 
מפתח החישוב למוסד הוא מספר השעות לכיתה (ביסודי או בחט"ב)
כפול מספר הכיתות התקניות או הנורמטיביות במוסד.
 
3.2 
אישור של חריגה מהמכסה שהוקצתה לבית-הספר והקצאה מהמאגר
המחוזי יהיו בידי מנהל המחוז.
 
3.3 
בסוף כל שנת לימודים תיערך בדיקה באחריות המחוז ברמת המוסד
כדי לתגמל את בתי הספר שלא ניצלו את כל המכסה שהוקצתה להם
על ידי החזרת החיסכון לבית הספר לצורך מימון פעולות פדגוגיות.
התגמול ייעשה לאחר אישור הפעולה הפדגוגית.
 
3.4 
בתי-ספר שיחרגו ממכסת השעות של מילוי מקום שהוקצו להם יוזמנו
לבירור אצל מנהל המחוז.
 
3.5 
4. תנאי שירות של עובדי הוראה ממלאי מקום
נעדר מורה מן העבודה, רשאי המנהל להזמין לעבודה ממלא מקום.
הנהלת בית הספר תיערך ותעשה את הסידורים הדרושים לקיומם של
לימודים תקינים בכוח האדם העומד לרשותה, ובכל מקרה אין לשלח
את התלמידים לפני השעה 12 לבתיהם.
הסדר זה אינו חל על עובדי הוראה שנקראו לשירות מילואים ממושך
ועל מורות היוצאות לחופשת לידה.
 
4.1 
הנהלת בית הספר רשאית לאשר למורה עבודה בשעות נוספות במילוי
מקום.
 
4.2 
רצוי להעסיק כממלא מקום מורה המתאים להוראה באותו רובד חינוכי.
 
4.3 
מספר שעות העבודה של ממלא מקום אינו יכול לעלות על מספר
השיעורים שנקבע בשעות ההוראה שבהן המורה הנעדר משובץ
כמורה יחיד (אם בכיתה משובצים שני מורים, אין להזמין מילוי מקום
באותה עת).
 
4.4 
אם ממלא המקום הוא מורה באותה מוסד, הוא יוכל למלא מקום רק
בשעות שבהן הוא פנוי מהוראה בכיתה אחרת על פי מערכת השעות
ואינו מדווח בתפקיד אחר.
 
4.5 
מנהל בית ספר הממלא את מקומו של מורה הנעדר מעבודה אינו
זכאי לקבל תשלום נוסף תמורת עבודה זאת.
 
4.6 
סגני מנהלים ובעלי תפקידים במוסדות חינוך, המקבלים שעות תפקיד
בהיקף העולה על 8 ש"ש אינם רשאים למלא מקום של מורים תמורת
שכר. תחולת ההוראה מ-1 בספטמבר 1981.
 
 
שכרם של עובדי הוראה ממלאי מקום  4.7 
לעניין סעיף זה -
"ימי עבודה" הם ימים שבהם הלימודים מתקיימים במוסד
החינוכי שבו עובד ההוראה מועסק לפי מערכת הלימודים באותו
מוסד.
"שכר משולב" הוא כפי שהוגדר בהסכם הקיבוצי מ-6.4.86,
דהיינו שכר הכולל את התוספות הייחודיות - תוספת שחיקה וותק
בשחיקה - כפי שהוא מופיע מעת לעת בטבלאות המתפרסמות
על ידי המחלקה לתנאי שירות.
 
4.7.1
 
 
שכר שעת הוראה לעובד הוראה ממלא מקום כנ"ל הוא שכר
כולל, כאמור, ואין להוסיף עליו תוספת אחרת כלשהי.
 
4.7.2
 
 
שכרם של מורים ממלאי מקום המקבלים את התשלום
במשכורת החודש שלאחר החודש שבוצעה בו העבודה יחושב
לפי ערך השכר בחודש שלאחר החודש שבוצעה בו העבודה.
 
4.7.3
 
 
שכרם של עובדי הוראה ממלאי מקום מצוות בית הספר,
המועסקים עד 51 ימי עבודה רצופים, יהיה לפי ותקם ודרגתם,
בצירוף גמול הכשרות, ללא תוספת שהייה.
 
4.7.4
 
 
שכרם של עובדי הוראה ממלאי מקום שאינם מצוות המורים,
המועסקים עד 51 ימי עבודה רצופים, יהיה כמפורט להלן:
 
4.7.5
 
 
למורה ממלא מקום בבית ספר יסודי יהיה השכר לשעת
הוראה בשיעור השכר המשולב החודשי של מורה בכיר
בשנת הוותק השלישית חלקי 120, בצירוף תוספת שהייה.
 
א.   
למורה ממלא מקום בבית ספר על-יסודי (וחטיבת הביניים
בכלל זה) יהיה השכר לשעת הוראה בשיעור השכר
המשולב החודשי של מורה בכיר בשנת הוותק השלישית
חלקי 96, בצירוף תוספת שהייה.
 
ב.   
למורה ממלא מקום במוסד להכשרת מורים ובכיתות י"ג-י"ד
יהיה השכר לשעת הוראה בשיעור השכר המשולב החודשי
של מורה בכיר בשנת הוותק השלישית חלקי 84, בצירוף
תוספת שהייה.
 
ג.   
עובדי ההוראה יהיו זכאים לקבל, בתום תקופת עבודתם כממלאי
מקום, כספים עבור חופשה כדלקמן:
 
4.7.6
 
 
ממלאי מקום בגן ילדים ובבית ספר יסודי: 20% מהשכר.
 
-   
ממלאי מקום בבית ספר על-יסודי (וחטיבת הביניים בכלל
זה) ובמוסד להכשרת מורים: 24% מהשכר.  
-   
עובד הוראה ממלא מקום אשר קיבל בתקופת ההעסקה (עד 51
ימי עבודה רצופים) סכומים גבוהים משהגיעו לו על-פי השכלתו
וותקו, ינוכו הסכומים העודפים ממשכורתו.
 
4.7.7
 
 


בשאלות אפשר לפנות לד"ר יאיר סמוכה, סגן מנהל המינהל הפדגוגי,
בטל' 02‎-5604029.


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס/5, כ"ד טבת תש"ס, 2 בינואר 2000