>--

עובדי הוראה 8.
רישוי 8.6
הבהרה לחוזר מיוחד ה', התשנ"ז, "תקנון למתן רשיונות הוראה
בחינוך העל-יסודי"
8.6‎-1
 
הבהרה לחוזר
מיוחד ה', התשנ"ז
 
  תאריך תחולה 
 
בכל מקום שצוין בחוזר מיוחד ה', התשנ"ז, של עובד ההוראה יש "תואר
אקדמי מארץ דוברת אנגלית", הכוונה ללימודים שהתקיימו באותה ארץ
ושעובד ההוראה שהה בארץ שבה למד במשך כל שנות לימודיו לתואר.
לפיכך בעלי תארים אקדמיים משלוחות אוניברסיטה בחו"ל הלומדים בארץ
לשם קבלת התואר אינם עומדים בדרישות כמצוין לעיל.


בשאלות אפשר לפנות אל הגב' אילנה דינור, מנהלת גף דירוג והסמכה,
טל' 02‎-5603760/051.הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס/5, כ"ד טבת תש"ס, 2 בינואר 2000