בחינות 4.
עבודות גמר 4.4
עבודת גמר על שירת אצ"ג (תשס)4.4‎-1
רכזי עבודות גמר בבתי הספר מתבקשים ליידע תלמידים שיבחרו לכתוב
עבודות גמר על נושא הנוגע לשירת אורי צבי גרינברג שיש אפשרות להסתייע
במנחים מטעם "בית מורשת אצ"ג". המעוניינים בהנחיה יפנו ל"בית מורשת
אצ"ג", רח' יפו 34, ת"ד 31415, ירושלים 91000. שלוש עבודות הגמר
המצטיינות שתיכתבנה על שירת אצ"ג תזכינה את כותביהן בפרס בסך
2,500 ש"ח, תרומת בית מורשת אצ"ג.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל ד"ר נילי לוי, המפמ"רית לספרות בחינוך
הכללי,
טל' 02‎-5603605.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/5, כ"ד טבת תש"ס, 2 בינואר 2000