לחוזר זה פורסם עדכון בחוזר סב/2(א) אורחות חיים במוסדות החינוךb>
2.
הורים ותלמידים 2.3
העסקת (העבדת) ילדים בהופעות, בפרסום ובדוגמנות 2.3‎-2
 
1 בפברואר 2000
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  רקע  1. 
בשנים האחרונות משתתפים יותר ילדים בהצגות, בהופעות טלוויזיה,
בצילומי פרסומת ובדוגמנות, ועל מערכת החינוך לתת את דעתה
לנושא זה.
משרד העבודה והרווחה פרסם בחודש פברואר 1999 את התקנות
לעבודת נוער המגדירות את תנאי העסקת ילדים בהופעות ובפרסומות,
וכן מפורטות להלן.
העסקת ילדים יכולה להיות חיובית ובונה, אך גם שלילית והרסנית. יש
לזכור ששיתופם של ילדים בתכניות טלוויזיה, בהצגות ובהופעות
מאפשר לחלק מהילדים למצות את כשרונותיהם האמנותיים, לחזק
את ביטחונם העצמי ולשפר את הדימוי שלהם. ילדים יכולים ליהנות
משיתופם בהופעות ולראות בהופעה אתגר אישי וכיוון שבו הם יכולים
להתבטא ולהתפתח גם בעתיד; קולם נשמע באופן אותנטי בקרב בני
גילם ובקרב גילאים אחרים ובעולם המבוגרים; הם בעלי דעות, ויש
להם רעיונות שהם חולקים עם הציבור.
יחד עם זאת, "עולם הזוהר" הקשור בפרסום, ביופי ובכסף, שהפך
למושא הערצה אצל ילדים רבים, ולעתים גם אצל הוריהם, יכול להיות
עולם אכזרי, נצלני ומתסכל. לדוגמה: סוכנים העוסקים בשיווק ילדים
לדוגמנות, להופעות ולצילומי פרסומת משוטטים שעות רבות במקומות
שילדים מתרכזים בהם, בעיקר מחוץ לשערי בתי-הספר ובקניונים. הם
ניגשים אל ילדים שאינם מלווים בהוריהם ומציעים להם הצעות
 
 
מפתות, כגון הופעה בתכנית ילדים, הופעה בפרסומות ועוד, והם
מצליחים לנצל את תמימותם של הילדים ומקבלים מהם פרטים
אישיים (שמם, שם ההורים, כתובת ומספר טלפון), ותוך כמה ימים
פונים להורים ומציעים להם לחתום על חוזה וכן על התחייבות כספית
(של 000,000‎-7,3 ש"ח) עבור הכנת "בוק" תצלומים לילדם המוכשר
והמיוחד שמחכה לו הצלחה בעולם הזוהר. ההורים עלולים לגלות כי
החוזה אינו מבטיח דבר, כי הכסף שנגבה עבור "בוק" התצלומים הוא
מנופח ומוגזם, וכי לא מגיעה אל הילד שום הצעה מהסוכנות. יש
מקרים שבהם ההורים עלולים להפסיד את כספם, והילד עלול להיפגע
ולהתאכזב: החלומות הופכים לאשליות, הביטחון והאמון בהבטחות
מתערער, והדימוי העצמי נפגע. הילד מבין שהוליכו אותו שולל וניצלו
את תמימותו.
לעניין זה נזכיר את ההוראות בחוזר נז/5, סעיף 208, בדבר איסור
כניסת סוכנים לחצרות מוסדות חינוך (ראה נספח א להלן).
אנו מאמינים שיש לתת לילד בעל כישורים וכשרונות הזדמנות להופיע,
בתנאי שהדבר לא יזיק לו אלא יסייע לו למצות את יכולותיו ואת
כשרונותיו. תפיסה זו באה לידי ביטוי בחוזר זה, ומבטאת את הרצון
לפעול לטובתו של הילד ולהנחות את כל הנוגעים בדבר לפעול ברוח זו.
מטרות חוזר זה  
 
ליידע מנהלים, מורים ותלמידים אודות החוק והתקנות בדבר
העסקת ילדים
 
-   
להנחות מנהלים וגננות בדבר מתן חוות דעת הנדרשת מהם על
פי תקנות משרד העבודה
 
-   
לשתף פעולה עם ההורים כדי שילד המשתתף בהופעה או
בפרסומת ייתרם ולא יינזק
 
-   
להנחות את הצוות החינוכי בדבר שילוב היבטים שונים הקשורים
בנושא זה בתכנית חינוכית-מניעתית
 
-   
להעמיד לרשות בית-הספר, ההורים והתלמידים מספרי טלפון של
גופים היכולים לסייע במתן מידע.
 
-   
החוק  2. 
החוק מסדיר את התנאים שבהם מותר לקטין לעבוד ולמעסיק
להעסיקו. להלן סעיפי חוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953:
 
2.1   
"לא יועבד ילד שעדיין לא מלאו לו 15 שנה" (סעיף 2(א)
לחוק עבודת נוער).
 
-   
"ילד שמלאו לו 14 שנה וטרם מלאו לו 15 שנה, מותר
להעבידו בתקופת חופשת לימודים רשמית... בעבודות קלות
שאין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו..." (סעיף 2א'
לחוק).  
-   
על פי סעיף 4 לחוק, שר העבודה והרווחה רשאי לתת היתר,
לתקופה מוגבלת, להעבדת ילד שלא מלאו לו 15 שנים או
לתיווך להעבדתו של אותו ילד בהופעה ציבורית אמנותית או
לצורכי פרסום או בצילומים. העסקת ילד בהופעה כאמור
כוללת גם הופעה חד-פעמית וגם העסקה שהיא ללא
תמורה.
 
-   
כאשר התרבו המקרים של העסקת קטינים בדוגמנות ובצילומי
פרסומת, הוחלט לקבוע תקנות מיוחדות ומפורטות שתסדרנה
העבדת קטינים בתחום זה, ותישמורנה על הזכויות של קטינים,
כמפורט להלן:
תקנות עבודת נוער (העבדת ילד או תיווך להעבדת ילד בהופעה
או
בפרסומת) - התשנ"ט-1999

התקנות שלהלן מפרטות את התנאים להעבדת ילדים מגיל שנה
אחת ועד גיל 15 בהופעה או בפרסומת (לצורך העבדת ילד או
תיווך להעבדת ילד בתחומים אלו יש לקבל היתר מיוחד ממשרד
העבודה והרווחה):
 
2.2   
הגדרות (סעיף 1 לתקנות העבדת ילדים)
"הופעה": הופעה ציבורית, או הופעת פרסום, לרבות הופעה
מוקלטת ולרבות חזרה, לימוד או אימון לצורך הופעה.
"הופעה ציבורית": הופעה בציבור, לרבות הופעה אמנותית
והופעה בסרט או בסדרת טלוויזיה ולרבות בדרך של משחק,
שירה, ריקוד ונגינה.
"הופעת פרסום": הופעה לצורכי פרסום או צילומים לצורך
פרסום, לרבות דגמון.
 
א.   
העבדת ילד או תיווך להעבדת ילד מחייבים קבלת היתר.
הבקשה להיתר תוגש על ידי מי שמבקש להעביד את הילד,
ותכלול, בין היתר, את הסכמת הורי הילד, אישור רופא
שבדק את הילד, את עמדת מנהל המוסד החינוכי שבו הוא
לומד, את עמדת הגננת - אם הילד בגן ילדים - ואת עמדת
הילד, אם הוא בוגר דיו (סעיף 4(א) לתקנות).
 
ב.   
אין להעסיק ילדים מגיל 6 ועד גיל 15 בשעות הלימודים
בבית הספר (סעיף 5(11) לתקנות).
 
ג.   
לא יועבד ילד בהופעה אלא בהתקיים התנאים המפורטים
להלן (סעיף 5 לתקנות):
 
ד.   
אין בה אלימות, עידוד לאלימות, שימוש בעירום או
ברמזים מיניים או מסרים גזעניים.  
-   
אין בה עידוד לצריכת משקאות משכרים, לשימוש
בסמים, לעישון או להימורים (למעט הגרלות המותרות
על פי החוק).
 
-   
מקום ההופעה עומד בתנאים בטיחותיים ואחרים
המתאימים לילד.
 
-   
לילד ניתן יחס של כבוד, סובלנות והתחשבות
במגבלותיו ובצרכיו, לרבות כיבוד בקשותיו להפסקות.
 
-   
הורה או בן משפחה בגיר אחר של הילד נוכח בזמן
העבדת הילד, בכל זמן ההופעה (הוראה זו אינה חלה
על הופעה ציבורית של ילד שהוא בן 8 שנים ויותר).
 
-   
בעל ההיתר דואג להסעת הילד להופעה, ובמידת
הצורך ללינה של ילד שבתום ההופעה איננו יכול לחזור
לביתו, בליווי הורה/בן משפחה בגיר אחר.
 
-   
בעל ההיתר מסר להורים ולילד, באמצעות ההורים,
העתק מתקנות עבודת הנוער או תיווך להעבדת ילד
בהופעה או בפרסומת, התשנ"ט-1999.
 
-   
הערות והנחיות למנהל בית הספר או לגננת  3. 
הנחיות בדבר מתן עמדת המנהל או הגננת לגבי העסקת הילד  3.1   
על המעסיק (המעביד) או המתווך בהעבדת ילדים מתחת
לגיל 15 להגיש בקשה להעבדת ילד בהופעה ציבורית או
בצילומי פרסום למשרד העבודה.
 
-   
התקנות ב-2.2 לעיל מחייבות את המעסיק ואת משרד
העבודה לבדוק אם התנאים המפורטים בתקנות אמנם
מתקיימים, ומשרד העבודה מחליט בהתאם אם לתת אישור
למעסיק.
 
-   
כפי שמצוין ב-2.2 ב לעיל, נדרשת, בין היתר, עמדת מנהל
המוסד החינוכי שבו הילד לומד או עמדת הגננת כדי לקבל
היתר להעסקת ילד. עמדת המנהל או הגננת חשובה כיוון
שהם הגורמים המקצועיים הבאים במגע יום-יומי עם הילד.
 
-   
המנהל או הגננת יכתבו את חוות דעתם על-גבי טופס
הבקשה של משרד העבודה (ראה את דוגמת הטופס
בנספח ב להלן).
 
-   
 
לצורך קביעת עמדתו של מנהל המוסד החינוכי או עמדתה
של הגננת מומלץ כי הם ייוועצו עם גורמים חינוכיים בבית
הספר או בגן המכירים את הילד, כגון מחנך, מורה,
פסיכולוג, יועץ וכדומה.
המנהל או הגננת ינהגו בהתאם לדרישות החוק וישקלו את
עמדתם לגבי העבדת הילד על פי הפרמטרים האלה:  
-   
משך העסקת הילד: העסקה חד-פעמית או מתמשכת
(הופעה המתקיימת ערב ערב, למשל, עלולה לפגוע
במהלך החיים התקין של הילד)
 
*   
שעות ההעסקה: אחר הצהריים, בערב או בלילה
(ולדוגמה: העסקה בשעות מאוחרות עלולה לפגוע
בעירנותו של הילד בשעות הבוקר בבית הספר)
 
*   
המצב הלימודי של הילד ויכולתו להשלים את החומר
שהחסיר
 
*   
המצב האישי-החברתי של הילד (לדוגמה: יכולת
העמידה שלו במצבי לחץ בהופעות; תרומת ההעסקה
לחיזוקה של תחושת המסוגלות שלו)
 
*   
היכולת של גורמים מתוך בית הספר (מורים, תלמידים)
לעזור לילד ולתמוך בו.
 
*   
עמדת המנהל או הגננת איננה מכריעה בעניין מתן היתר
להעבדת הילד, אלא מספקת מידע נוסף וחשוב על הילד,
שיעמוד לנגד עיני נותני ההיתר (משרד העבודה והרווחה).
 
-   
אם במהלך העסקת הילד ניכרת פגיעה בתפקודו התקין
בבית הספר (למשל: היעדרות ממושכת מהלימודים), יוכל
המנהל לשנות את עמדתו לגבי העסקת הילד באמצעות
פנייה ישירה למשרד העבודה והרווחה (מספרי טלפון ראה
בתת-סעיף 5 להלן).
 
-   
חשוב שיהיה שיתוף פעולה בין הגננת להורי הילד כדי
להבטיח שתפקודו של הילד ושילובו בחברת הילדים בגן לא
ייפגעו באופן משמעותי.
 
-   
חשוב שיתקיים שיתוף פעולה בין בית הספר להורי הילד כדי
להבטיח את טובתו של הילד וכדי שלא תהיה פגיעה ברמת
ההישגים שלו ובתפקודו התקין לכשיחזור ללימודים סדירים.
-   
יידוע ההורים  3.2   
רצוי לתת להורים מידע, במסגרת אספות-הורים הנערכות
באופן שגרתי, על התופעה של העסקת ילדים בהופעות
ובצילומי פרסומת.
 
-   
רצוי להמליץ להורים את ההמלצות האלה:  -   
להנחות את ילדיהם לא למסור פרטים מזהים (שם,
טלפון, כתובת וכו') לאדם זר
 
*   
אם סוכן פונה אל ההורים - לבדוק ולהתייעץ עם גורמים
מומחים (ראה רשימה בתת-סעיף 5 להלן).
 
*   
התערבות חינוכית  4. 
על הצוות החינוכי לתת את דעתו לסוגייה של העסקת ילדים בהופעות,
בפרסום ובדוגמנות ולהתייחס לנושא זה במסגרת הפעילות
החינוכית-החברתית הנערכת בבית הספר.
יש לשלב את הנושא במסגרת התכנית ההתפתחותית הרחבה של
"כישורי חיים" ובמסגרת הפרקים העוסקים בחינוך מיני ולהתייחס
לתופעה על היבטיה השונים, וזאת כדי להגביר את מודעות התלמידים
לתופעה של העסקת ילדים ולתת בידיהם כלים המאפשרים קבלת
החלטות שהן טובות עבורם.
יש להתאים את ההתערבות החינוכית לצורכי התלמידים ולשלב
ההתפתחותי שהם נמצאים בו. אפשר להיעזר במדריכות המחוזיות
בנושא חינוך מיני וחיי משפחה (טל' 02‎-5603235/6).
להלן נושאים לדיון במסגרת התכנית הרחבה של "כישורי חיים"
 
 
מידע ומודעות  א.   
מידע אודות התופעה  -   
מידע אודות חוקים ותקנות בנושא העבדת ילדים  -   
בירור מושגים כגון זוהר, פרסום, פיתוי, אשליה, ניצול, חיקוי,
הצלחה, כשרון
 
-   
שקילת "רווחים" מול "מחירים" אישיים.  -   
דימוי עצמי  ב.   
בדיקת כישורים, יכולות, רצונות, חלומות, שאיפות ומשאלות  -   
איך אפשר לממש יכולות וכישורים?  -   
איך אפשר לפתח תחומי התעניינות?  -   
דימוי גוף  ג.   
להיות יפה - מהו אידיאל היופי?  -   
מי הן הדמויות לחיקוי ולהערצה? מהו "עולם הזוהר"?
 
-   
הסיכונים הגופניים והנפשיים הכרוכים בדיאטות וברזון  -   
אורח חיים בריא - אכילה נבונה ופעילות גופנית מותאמת  -   
חיזוק מיומנויות מסייעות  ד.   
אי-מסירת מידע לאדם זר  -   
בחינה ובדיקה של הצעה  -   
עמידה במצבי לחץ ובפיתויים  -   
שיחה והתייעצות עם ההורים  -   
התייעצות עם גורמים מוסמכים בנושא.
 
-   
טלפונים לבירור, לבדיקה ולהתייעצות  5. 
משרד החינוך: שפ"י, חינוך מיני וחינוך לחיי משפחה, טל'
02‎-5603235/6;
"הקו הפתוח", טל' 02‎-5602538/9
 
1)   
משרד העבודה והרווחה: הגב' ורדה אדוארדס, סגנית מפקח
עבודה ראשי, והגב' מירב שבירו, טיפול בבקשות להיתרים של
עבודת ילדים, טל' 02‎-6752306; תלונות על עבודת נוער, טל'
800‎-444446‎-1
 
2)   
המועצה לשלום הילד, נציב קבילות ילדים ובני נוער, טל'
02‎-5639191.
 
3)   


בשאלות אפשר לפנות אל הגב' חוה ברנע, שפ"י, טל' 02‎-5603235/6.


נספחים  6. 
נספח א - איסור כניסת סוכנים לחצרות מוסדות חינוך
אנו חיים בעולם צרכני, שבו ילדים נחשבים לכוח קנייה משמעותי,
וסוכני שיווק אינם חוסכים שום מאמץ כדי להגיע לקהל יעד זה ולפתותו
לקנות מוצרים ממוצרים שונים (כגון משחקי מחשב, עיתוני ילדים,
מדבקות שונות ועוד). בסעיף 208 של חוזר המנכ"ל נז/5 פרסמנו
איסור על סוכנים שונים להיכנס לחצר המוסד החינוכי, כדי להגן על
הילדים מפני החשיפה לפיתוי וללחץ שמפעילים המשווקים. להלן נוסח
הסעיף:
 
 
איסור מכירת מצרכים בחצר של מוסד חינוך - רענון   
אנו חוזרים ומזכירים את ההוראה שפורסמה בחוזר מג/8, סעיף 215,
על האיסור של כניסת סוכנים לחצרות מוסדות החינוך:
 
 
אין להרשות לסוכני ספרים, לצלמים או לרוכלים להיכנס לתחומה
של חצר מוסד חינוך (בית ספר וגן ילדים).
 
1.   
ניתן להרשות מכירה מאורגנת של ספרים או של ציוד אחר, כאשר
היא מאורגנת על ידי ועד ההורים, בהסכמת מנהל המוסד.
 
2.   
נספח ב - דוגמה לטופס בקשה להיתר להעבדת ילד בהופעה
לפי סעיפים 4(ב) ו-27ו לחוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953
אל: שר העבודה והרווחה
פרטי הבקשה
 
סוג ההיתר המבוקש - הופעה ציבורית/הופעת פרסום (מחק את
המיותר).
 
(א)   
פרטי מבקש ההיתר  (ב)   
שם פרטי _____________  שם משפחה ______________
מס' זהות ___________ בתאגיד - שם התאגיד __________
מס' רישומו במרשם המתנהל על פי דין _________________
שם פרטי ושם משפחה של מנהל התאגיד ________________
מס' זהות ____________________________________
1.   
מען מקום העסק _______________________________ 2.   
מס' הטלפון ____________ מס' פקסימיליה ___________  3.   
פרטי הילד  (ג)   
שם משפחה _______ שם פרטי _______ מס' זהות _______  1.   
תאריך לידה ___________________  מין ___________  2.   
כתובת __________________  (היישוב, הרחוב, מס' הבית)
מס' הטלפון __________________________________
3.   
שם האב ________________  מס' זהות _____________  4.   
שם האם ________________ מס' זהות _____________  5.   
שם האפוטרופוס (אם מונה) ________  מס' זהות ________  6.   
כתובת הילד אם אינו מתגורר אצל הוריו (נא פרט) _________
__________________________________________
מס' טלפון ___________________________________
7.   
שם המוסד החינוכי שבו הילד לומד ומענו _______________
מס' טלפון ___________________________________
 
8.   
פרטי ההופעה הציבורית
(אין למלא סעיף זה בהופעת פרסום)  
(ד)   
שם ההופעה __________________________________  1.   
סוג ההופעה __________________________________  2.   
תפקיד הילד __________________________________  3.   
שם המחבר __________________________________  4.   
מען התיאטרון (או מקום ההצגה האחר) שבו מתכוונים להציג __
__________________________________________
__________________________________________
מען האולפן או מקום עריכת הצילומים של הסרט/סדרת הטלוויזיה
__________________________________________
__________________________________________
 
5.   
פרטי ההעבדה בשיעורי לימוד או אימון, בחזרות ובהופעות
(שיעורי לימוד או אימון יש לפרט אך ורק אם הם מתנהלים
מחוץ לכותלי בית הוריו של הילד)
 
השעות 
משעה - עד שעה
התקופה 
מיום - עד יום
 
    1) שיעורי לימוד או אימון
    2) חזרות
    3) הופעות
6.   
מען שיעורי הלימוד או האימון ______________________
מס' טלפון ___________________________________
7.  


התחייבות המבקש
אני החתום מטה מתחייב למלא אחר כל תנאי ההיתר שאקבל, הוראות
החוק ותקנותיו, לרבות מתן מידע למפקח עבודה בנוגע להעבדת הילד.
אני מסכים כי מי שהוסמך על פי החוק לתת היתר להעבדת ילד בהופעה
יקבל מידע מהמרשם הפלילי בנוגע אליי, ומרישומי תיקים פתוחים שבהם
הוגש כתב אישום נגדי, לשם החלטה בבקשתי לקבלת היתר כאמור, כמו גם
לשם החלטה, אם תידרש כזו, בדבר ביטולו, סיוגו או התלייתו של היתר
כאמור.
_____________
שם המבקש

_____________
חתימה
תאריך ____________


עמדת הילד
(ימולא בידי ילד שמלאו לו שש שנים לפחות)
אני _________________ מודיע כי פרטי הבקשה להיתר הוסברו לי
על ידי __________________________________________
עמדתי היא _______________________________________
בקשות מיוחדות שלי _________________________________
תאריך ___________________  חתימה _________________


הסכמת ההורים או האפוטרופוס
אנו ___________ הוריו (או האפוטרופוס אם מונה) של ___________
מסכימים להעבדתו בידי המבקש. ידועות לנו הוראות תקנות עבודת הנוער
(העבדת ילד בהופעה או בפרסומת), התשנ"ט-1999, ואנו מתחייבים למלא
אחר כל תנאי ההיתר שיינתן, הוראות החוק ותקנותיו ככל שהם נוגעים
לחובותינו.
במהלך השנה שקדמה להגשת בקשת זו הוגשה בקשה להיתר להעבדת
הילד כן/לא (מחק את המיותר).
אם הוגשה בקשה יש לציין את מספר ההיתר/שם המבקש ואם ניתן ההיתר
________________________________________________
_____________________
חתימת האב

______________________
חתימת האפוטרופוס (אם מונה)
תאריך ______________   

__________________   
חתימת האם   אישור הרופא הבודק
אני מאשר כי ביום _____________ בדקתי את הילד וקבעתי כי מבחינה
רפואית הוא מתאים להעבדה אצל המבקש בתנאים ובהגבלות אלה (אם יש):
_________________________________________________
_________________________________________________

______________
שם הרופא
______________
חתימה וחותמת
תאריך ______________


עמדת מנהל המוסד החינוכי שבו הילד לומד
עמדתי לעניין העבדת הילד אצל המבקש היא כדלקמן (נא ציין אם לדעתך
תהיה להעבדה השפעה שלילית על הלימודים הסדירים של הילד וכן אם יש
הגבלות אחרות):
_____________________
שם מנהל בית הספר/הגננת
_____________________
חתימה וחותמת
תאריך ___________________


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תש"ס/6, כ"ה שבט תש"ס, 1 בפברואר 2000