7. חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי
7.6 משלחות נוער לחו"ל
7.6-4 בקשת אישור ליציאת משלחת לפולין, לליטה ולצ'כיה
 
 תאריך תחולה   1 בפברואר 2000
 
  מטרת הפרסום   עדכון
 בסעיף 7.6-2 של חוזר הוראות הקבע נט/10(א) עודכנו הנהלים ליציאת
משלחות נוער לפולין, לליטה ולצ'כיה. כמו כן הובאו בסעיף 5.3-1 של חוזר
הוראות הקבע נט/1(ב) נוהלי אבטחת משלחות היוצאות לחו"ל.
הגורם המאשר יציאת משלחות נוער לפולין, לליטה ולצ'כיה הוא מנהל מינהל
החברה והנוער במחוז, הממונה על אישור יציאת משלחות הנוער לפולין,
לליטה ולצ'כיה. בנספח ג להלן מובאת רשימה של המנהלים המחוזיים של
מינהל החברה והנוער.
7.6-2 להלן הנהלים לקבלת אישור ליציאת משלחות בהתאם לסעיף
שהוזכר לעיל:

בית ספר, מרכז קהילתי, תנועת נוער וכל מוסד או ארגון חינוכי
הנמצאים בפיקוח משרד החינוך המוציאים בני נוער לפולין, לליטא
ולצ'כיה כחלק מהפעילות החינוכית שלהם - בין אם הנסיעה מתקיימת
במהלך שנת הלימודים, בזמן הלימודים, ובין אם היא נערכת במסגרת
.החופשות - חייבים לקבל אישור לנסיעה זו מטעם משרד החינוך
 
 .1
לצורך קבלת אישור ליציאת משלחת נוער לפולין, לליטא ולצ'כיה על
מנהל המוסד המשגר לפנות אל המפקח המחוזי הממונה על אישור
יציאת משלחות נוער לפולין, לליטא ולצ'כיה. הפנייה תיעשה באמצעות
"טופס בקשת אישור ליציאת משלחת נוער לפולין, לליטא ולצ'כיה"
.המובא בנספח א להלן
 
 .2
לטופס הבקשה הזה יש לצרף את הטופס "בקשה לאישור ביטחוני
ליציאת משלחת לחו"ל - נסיעה לפולין, לליטא ולצ'כיה", וזאת בהתאם
להוראות הקבע המעודכנות בנושא. טופס הבקשה לאישור ביטחוני
.לפולין, לליטא ולצ'כיה מובא בנספח ב להלן
.את הבקשה יש להגיש 45 ימים לפחות לפני המועד המתוכנן לנסיעה
 
 
המפקח המחוזי הממונה על אישור יציאת משלחות נוער לפולין, לליטא
7.6-2 ולצ'כיה יבדוק את הבקשה על-פי הנהלים וההנחיות בסעיף
.שהוזכר לעיל ובהתאם לכך יאשר את יציאת המשלחת
 
 .3
.אישור היציאה מותנה במילוי כל הנתונים שנרשמו בטופס הבקשה
אם חלו שינויים לאחר שניתן האישור, על מנהל המוסד המשגר להודיע
על-כך בכתב למפקח המחוזי הממונה על אישור יציאת משלחות נוער
לפולין, לליטא ולצ'כיה ולקבל את אישורו לשינויים. לפיכך, אם לאחר
שניתן אישור יציאה חלו שינויים בנתונים, ומנהל המוסד המשגר לא
.פעל כמפורט לעיל, יפוג תוקפו של האישור
 
 .4
על המפקח לדווח לכל הגורמים הרלוונטיים על השינויים שאושרו על
.ידו
 
 .5


בשאלות אפשר לפנות אל מנהלי המחוזות של מינהל החברה והנוער
.(ראה רשימה בנספח ג להלן)


נספח א
בקשת אישור ליציאת משלחת נוער לפולין, לליטא ולצ'כיה
נספח ב
- בקשה לאישור ביטחוני ליציאת משלחת לחו"ל
לפולין, לליטא ולצ'כיהג) רשימת אתרים בפולין)
ורשה
בית הקברות
בית קורצ'אק
(כיכר השילוחים (אומשלגפלאץ
ארמון התרבות
בית הכנסת נוז'יק
אנדרטת רפופורט
הבונקר
(חומת הגטו (רח' זלוטה
WALICOW 'רח
כלודנה
"מסעדת "מנורה
"גן "ססקי
המכון היהודי
קבר החייל האלמוני
פאביאק
גן שופן
גן קרשינסקי
העיר העתיקה
(בית המשפט (רח' לשני
"גן "וילנוב
כיכר שלושת הצלבים
גורה קליוריה
קרקוב
אושוויץ
בירקנאו
"מכרות המלח "וילצ'קה
"מפעל "שינדלר
פלאשוב
ארמון ואוול
העיר העתיקה
בית הקברות
"מסעדת "אריאל
הגטו
"הרובע היהודי "קזימייש
לובלין
קזימייש דולני - מרכז העיירה/קיר המצבות
בית הקברות הישן
בית הקברות החדש
הישיבה
(הגטו (העיר העתיקה
מאיידנק
טרבלינקה
טיקוצין
זקופנה
הערות
מכיוון שיש עוד אתרים רבים שאינם מוזכרים כאן, אפשר כמובן
- 'להוסיפם, אך חשוב לפרט את שם האתר בכל עיירה (לדוגמה: לודז
.(בית הקברות
 
 .1
.יש לציין את שעת ההגעה לאתר ואת שעת היציאה ממנו
 
 .2
.22 יש לסיים את הפעילות ולהגיע למלון לא יאוחר מהשעה
 
 .3
נספח ג
רשימת המנהלים המחוזיים של מינהל החברה והנוער הממונים על אישור
יציאת משלחות נוער לפולין, לליטא ולצ'כיה
 'מס' הפקס  מס' הטלפון  הכתובת  שם המנהל  המחוז
 06-6500188  06-6500110 ,בית הממשלה
 נצרת
 אליעזר ארט  צפון
    06-6500364  17105 עילית    
 04-8353718  04-8353717/9 חורי 2, מגדל
 ,הנביאים
גדעון בן
 מיכאל
 חיפה
      חיפה    
 03-5124882  03-5124879/0 שוקן 18, תל-אביב
 66556
 יצחק דוידוביץ  מרכז
 03-5124812  03-5124890/1 שוקן 18, תל-אביב
 66556
 משה רובוביץ  תל-אביב
 07-6464174  07-6464252 דרך הנשיאים, ת"ד
 ,610
 אלי שיטרית  דרום
    07-6464014  באר-שבע    
 02-5601510  02-5601515/6 ,22 כנפי נשרים
 ירושלים
 זאב אלון  ירושלים


נספח ד
טופס אישור ליציאת משלחת נוער לפולין, לליטא ולצ'כיהנספח ה
דף עזר לבקשה לאישור של יציאת משלחת נוער לפולין ולצ'כיה

 הדרישות על-פי חוזר המנכ"ל  הנושא הנבדק
.הביקור בפולין יימשך 8 ימים לפחות
 
א. היעד, המועד
ומשך הנסיעה
 
הגיל: מכיתה י"א (ומעלה אין לאשר השתתפות תלמידים
.(מכיתות נמוכות יותר
בחירת בני הנוער תתבסס על: הצטרפות חופשית, עניין
בנושא, התאמה חברתית, יכולת תרומה למסגרת ויכולת
.רגשית לעמוד במסע
 
ב. בני הנוער
 
תפקיד במוסד: מורה המשמש בתפקיד מחנך כיתה או מורה
.מקצועי המכיר מקרוב את חברי הקבוצה
המורה המלווה יהיה בעל אישור על השתתפות בהשתלמות
למורים-מלווים למסע לפולין ולצ'כיה מטעם מינהל החברה
.והנוער
 
ג. המורים-המלווים
 
המדריך יהיה בעל תעודת הסמכה להדרכת סיורי תלמידים
."בפולין ובצ'כיה מטעם מינהל החברה והנוער ו"יד ושם
.חובה להציב מדריך בכל אחד מהאוטובוסים במשלחת
 
ד. המדריכים
 
ההכנה תתפרס לאורך תקופה של 5 חודשים, ותכלול הכנה
.לימודית והכנה חברתית-רגשית, בהיקף של 40 שעות לימוד
ההכנה תעסוק בנושאים המפורטים בסעיף 7.6-2 של חוזר
.הוראות הקבע נט/10(א) ובשיטות המוצעות בו
 
ה. הכנת בני הנוער
 
התכנית צריכה לשקף ולבטא את כל המטרות שנקבעו למסע
.ופורטו בחוזר המנכ"ל שהוזכר לעיל
אתרי הביקור ומסלול המסע ייקבעו על-פי תרומתם להשגת
.מטרות המסע
חובה לכלול בתכנית המסע השתתפות בטקסים במחנות
.ההשמדה ובאתרים המומלצים
תכנית המסע תכלול גם פעילות חינוכית-תרבותית לשעות
הערב. תכנית פעילות זו תקיף את כל ערבי הסיור בפולין
ובצ'כיה ותתבסס על תוכני המסע ועל מטרותיו בהתאם לפירוט
.המופיע בחוזר המנכ"ל שהוזכר לעיל
 
ו. תכנית המסע
 
יש לוודא כי קיים אישור ביטחוני מטעם הקב"ט בהתאם
להוראות הביטחון ולנהלים הנוגעים ליציאת משלחות נוער
.לחו"ל
 
ז. אישור ביטחוני
 
מועדי היציאה יהיו בחודשים ספטמבר-אוקטובר-נובמבר או
מרס-אפריל-מאי
 
ח. מועדי יציאתה
של המשלחת
 


נספח ו
שירותים רפואיים בפולין
,ככלל יהיו השירותים הרפואיים בפולין מושתתים על הרפואה המקומית
:כדלקמן

 הערות  מס' הטלפון  הכתובת  שם בית החולים  העיר
ביה"ח ברמה רפואית
.טובה
 
22-8236411
22-8227494 :מיון
 
,מרכז העיר
 BANACHA 'רח
BANACHA
 
וארשה
 
1. מיועד לילדים עד
.18 גיל
2. מצויד בציוד רפואי
מתקדם מאוד ובעל
רמה רפואית טובה
.מאוד
 
  בין פלשוב
לויליצ'קה, ליד
 HIT המרכז המסחרי
POLISH-AMERICAN

CHILDREN

HOSPITAL

 
קראקוב
 
למבוגרים - מחלקת
לב ומחלות פנימיות
.ציוד טוב ומתקדם-
 
  ,8 רח' סקווינסקה
ליד הרובע היהודי
 
COLLEGIUME
 MEDICAL
 
למבוגרים - טראומה
.לא ברמה טובה -
 
  21 רח' קופרניקה
(ליד תחנת הרכבת)
 
II CATTEDRAL
CHIRRURGY
 
 
למבוגרים - בעיות
.ראש
 
   BOTANCZNQ 3 'רח קליניקה
נוירוכירורגית
 
 
  999
 
 LAZARZA 'רח תחנת אמבולנסים
מרכזית
 
 
לא מומלץ - רק
בשעת חירום, כשאין
אפשרות להגיע
.לקראקוב
 
  בין אושווינצ'ים
לקצוביץ
 
בי"ח אושווינצ'ים
 
אושוויץ
 
בי"ח אזורי מעט טוב
.יותר מאושווינצ'ים
 
    SZPITAL
 WOJEWOEENI
 


נספח ז
כללי התנהגות בהיפרדות מהמשלחת ובזמן החופשי והדגשי בטיחות שונים

היפרדות יחיד מהמשלחת
האחריות הביטחונית על ילד המופרד מקבוצתו חלה על ראש
  :המשלחת בלבד. עליו לפעול לפי הנהלים האלה
 .1
 .הילד ילווה על ידי מורה/הורה ישראלי    
 .תיקבע נקודת חבירה מסודרת    
 .המלווה יצויד במכשיר טלפון נייד    
יועבר למלווה מספר הטלפון הנייד של המשלחת ושל קב"ט
  .המקום למקרה של תקלות
   
'יינתן לו שם המלון שבו תשהה הקבוצה בלילה, כתובתו ומס
.הטלפון שלו
 
   
פיזור המשלחת לזמן חופשי
:בפולין אפשר לפזר את המשלחת לזמן חופשי רק במקומות האלה
א. בעיר העתיקה של ורשה
ב. בעיר העתיקה של קרקוב
ג. במרכז העיירה קזימייש דולני
ד. בשוק ליד המלון "פורום" בוורשה
.ה. בזקופנה
לפני פיזור המשלחת יתדרכו אותה ראש המשלחת והמאבטח
:בנושאים האלה
א. שעת המפגש
ב. נקודת המפגש
(ג. אופן ההליכה (בזוגות לפחות
ד. סימני זיהוי של המאבטחים
ה. תיחום האזור שמותר לטייל בו
ו. שימת לב לכייסים
ז. אופן הקריאה לעזרה במקרה של בעיות
.ח. מספר הטלפון הנייד של ראש המשלחת
 
 .2
 דגשים  
 .עם פיזור המשלחת האחריות היא על ראש המשלחת    
פיזור המשלחת במקום שונה מהמקומות המוזכרים לעיל דורש
  .אישור מוקדם של מאבטח המשלחת
   
פיזור המשלחת בשעות הערב והלילה ולאחר הגעתה למלון
.אסור
 
   
איסור הביקור בדיסקוטקים ובבתי קזינו
מסיבות חינוכיות ואבטחתיות דיסקוטקים ובתי קזינו הם מחוץ לתחום
.עבור כל משתתפי המשלחות
איסור זה כולל בתי קזינו ודיסקוטקים הנמצאים במלון שבו המשלחת
.לנה
 
 .3
שעות הפעילות של המשלחת
על המשלחת להגיע למלון עד השעה 22. שעת היציאה מהמלון בבוקר
.22 לא תהיה לפני 6. תותר פעולה חינוכית במלון גם לאחר השעה
 
 .4
שעות המנוחה של נהגי האוטובוס
יש להקפיד כי נהג האוטובוס יהיה משוחרר מפעילות לפחות 8 שעות
.לצורך מנוחה
 
 .5
סיורים בשעות הלילה
ככלל, לאחר רדת החשכה לא מאושרים סיורים בבתי קברות, ביערות
ובמחנות השמדה. באופן יוצא מן הכלל אפשר לקיים סיור לילה
:במקומות האלה
א. בית הקברות בגורא קלווריא
ב. בית הקברות בליז'נסק
.'ג. בית הקברות בלודז
 
 .6
על ראש המשלחת לאסור על חברי המשלחת קניית צעצועים המדמים
כלי נשק, כגון אקדחים, רובים וסכינים, מכיוון שאחזקתם בידי חבר
משלחת עלולה לגרום להטעיית השוטרים המקומיים או אחד
.מהמאבטחים ולפגיעה בחבר המשלחת
 
 .7
שינויים כלשהם בלוח הזמנים המקורי שהועבר לידי קב"ט משרד החינוך
של שגרירות ישראל במקום, אם לא קיים לאחר יציאת המשלחת מהארץ
יבוצעו רק באישור נציג הקב"ט של משרד בסיס ביטחון ("בייס") בזמן
שהיית המשלחת במקום. החינוך בפולין או באישור הקב"ט
 
 .8


הוראות קבע


2000 חוזר מנכ"ל תש"ס/6, כ"ה שבט תש"ס, 1 בפברואר