>--

חוזר זה מבוטל
עובדי הוראה 8.
הכשרת עובדי הוראה 8.2
ההתמחות בהוראה (סטאז') 8.2‎-2
 
1 בפברואר 2000
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  


היעדים  1. 
ההתמחות בהוראה היא חוליה חיונית במעבר משלב ההכשרה
להוראה לשלב הכניסה למקצוע.
יעדיה העיקריים של שנת ההתמחות הם: סיוע למתמחה בעיצוב דפוסי
פעולה פרופסיונליים, מתן אפשרות למתמחה להתנסות בהוראה
בתנאי אמת ומתן כלים למערכת לקליטה נכונה ולהערכה של המורה
החדש.
 
 
מסגרות ההתמחות  2. 
ההתמחות בהוראה תבוצע בשנת עבודתו הראשונה של המורה
במערכת החינוך.* סטודנט להוראה בשנה ד' ללימודיו רשאי
לעשות את ההתמחות במקביל לסיום לימודיו במכללה.
 
2.1   
משך תקופת ההתמחות הוא שנת לימודים, ולא פחות משישה
חודשי עבודה באותה שנת לימודים.
 
2.2   
היקף המשרה יהיה שליש משרה, לפחות.  2.3   
סטודנט שיבחר להתמחות במקביל לשנה הרביעית ללימודיו
במכללה ישתכר על-פי דרגת שכר של "מורה מוסמך בכיר" על
סמך אישור מהמכללה על סיום המטלות של שנה ג'. מתמחה
שיעשה את ההתמחות בתום לימודיו ישתכר על-פי התואר שבידו.
 
2.4   
* הכוונה גם לגננות בגני הילדים.
השיבוץ לעבודה כמתמחה בהוראה  3. 
האחריות על מציאת מקום עבודה מוטלת על המועמד להתמחות
כדין כל מורה חדש. המועמד להתמחות יפנה ללשכת כוח אדם
בהוראה במחוז שבו הוא מבקש עבודה, ויצרף לפנייתו "טופס
הפניה למתמחה בהוראה" וכן "גיליון הערכה" מטעם המכללה.
המפקח במחוז יסייע למתמחה במציאת מקום עבודה.
 
3.1   
כללי השיבוץ של המתמחה יהיו כשל כל עובד הוראה חדש
המופנה לעבודה.
 
3.2   
המתמחה והמכללה  4. 
במהלך שנת ההתמחות ישתתף המתמחה ב"סדנת התמחות"
שבועית שתתקיים במכללה. ההשתתפות בסדנה תיחשב חלק
מלימודי החובה לקראת התואר הראשון למי שיבחר לעשות את
שנת ההתמחות במקביל לשנת הלימודים הרביעית במכללה.
 
4.1   
מתמחה שיבחר לעשות את שנת ההתמחות בתום לימודיו
במכללה יחויב להשתתף ב"סדנת ההתמחות" באחת מן
המכללות האקדמיות לחינוך לפי בחירתו. בכל מקרה
ההשתתפות בסדנה היא חלק בלתי נפרד של חובות ההתמחות
בהוראה.
 
4.2   
בית-הספר והמורה החונך  5. 
כדי להקל על המתמחה בתהליך ההסתגלות ילווה אותו במהלך
שנת ההתמחות מורה חונך שהוא מורה עמית מסגל בית-הספר.
מינוי המורה החונך הוא באחריותו של מנהל בית הספר. עיקר
תפקידו של המורה החונך הוא לסייע למתמחה בעצה מקצועית
ובתמיכה. תפקיד נוסף של המורה החונך הוא להשתתף בוועדת
ההערכה הבית-ספרית ולהביא לפניה נתונים על עבודת
המתמחה.
 
5.1   
המורה החונך זכאי לגמול עבור עבודתו.
 
5.2   
תהליך ההערכה  6. 
במהלך שנת ההתמחות תוערך עבודתו של המתמחה על-ידי
ועדת הערכה בית ספרית שתכלול את מפקח בית-הספר, את
המנהל, את המורה החונך ומורה בכיר מצוות בית-הספר.
 
6.1   
הערכת המתמחה תתבסס על צפייה בעבודתו, על משוב מתועד
של בעלי התפקידים בבית-הספר ועל שיחה של ועדת ההערכה
עם המתמחה. באמצע שנת הלימודים יוערך המתמחה
בתהליכים של הערכה מעצבת, ובסוף השנה בהערכה מסכמת.
 
6.2   
התחומים שהמתמחה יוערך לפיהם: הוראה, ניהול כיתה,
השתלבות בבית-הספר, וכן האחריות של המתמחה כלפי עצמו,
כלפי תלמידיו, כלפי ההורים וכלפי המערכת הבית-ספרית.