ארגון ומינהל 3.
רישום והעברות תלמידים 3.10
רישום לגני ילדים ולבתי-ספר יסודיים לקראת שנת הלימודים
התשס"א
(תשס)3.10‎-1
מועד הרישום  1. 
הרישום לגני ילדים ולבתי-ספר יסודיים יתקיים מיום רביעי, א'
באדר ב' התש"ס (8 במרס 2000), ועד יום שני, כ' באדר ב'
התש"ס (27 במרס 2000), ועד בכלל.
 
1.1   
רשות החינוך המקומית רשאית לקבוע, בהתאם לצורכי המקום
ובהתחשב בנוחות הקהל, כמה ימי רישום לגני ילדים ולבתי-ספר
בתקופת הרישום כנ"ל, ובלבד שלא תקבע פחות משישה ימי
רישום, שבשניים מהם יהיו משרדי הרישום פתוחים גם בימים
שמחוץ לתקופת הרישום הנ"ל.
 
1.2   
מועדי רישום אלה מחייבים את כל הילדים בגיל 5 וכן בגיל 3 ו-4
הנכללים בצו לימוד חובה (החלה בגני ילדים), התשנ"ט-1999.
 
1.3   
בימים אלה ניתן לערוך גם את הרישום לגני ילדים של
טרום-חובה, אך רשות החינוך המקומית רשאית לערוך את
הרישום לגני ילדים אלה גם בימים שמחוץ לתקופת הרישום
הנ"ל.
 
1.4   
רשויות החינוך המקומיות מתבקשות לעשות את כל הסידורים כדי
לסיים את רישום התלמידים במועד שנקבע על-ידן. יש להבהיר
לציבור ההורים, שסיכוייו של תלמיד ללמוד במוסד חינוך סמוך
לביתו גדולים, אם יירשם בתקופת הרישום.
 
1.5   
החייבים ברישום  2. 
לכיתה א'
תאריכי הלידה של החייבים ברישום לכיתה א' לשנת הלימודים
התשס"א הם: א' בטבת התשנ"ד (15 בדצמבר 1993) עד ל'
בכסלו התשנ"ה (3 בדצמבר 1994).
הורי ילדים שנולדו מ-א' בטבת התשנ"ה (4 בדצמבר 1994)
ימלאו טפסים המיועדים לגני חובה.
במקרים מיוחדים, אם הורים אלה ירצו לרשום את ילדם
לבית-ספר, הם יוכלו למלא, נוסף על טופס הרישום לגן חובה,
טופס העברה לבית-ספר. אם יימצא מאוחר יותר, על פי
הקריטריונים המקובלים (המלצת גננת, בדיקת רופא המשפחה
וחוות דעת של השירות הפסיכולוגי), כי הילד מתאים ללמוד
בכיתה א', תשתמש הרשות המקומית בטופס העברה לצורך
דיווח על הרישום.
 
2.1   
לגנים (גילאי 5 ו-4‎-3)
תאריכי הלידה של חייבי הרישום על פי חוק לימוד חובה לשנת
הלימודים התשס"א הם:
 
2.2   
גילאי 5: א' בטבת התשנ"ה (4 בדצמבר 1994) עד ל'
בכסלו התשנ"ו (23 בדצמבר 1995)
 
-   
גילאי 4 (שנכללו בצו לימוד חובה): א' בטבת התשנ"ו (24
בדצמבר 1995) עד כ"ט בכסלו התשנ"ז (10 בדצמבר
1996)
 
-   
גילאי 3 (שנכללו בצו לימוד חובה): א' בטבת התשנ"ז (11
בדצמבר 1996) עד ל' בכסלו התשנ"ח (29 בדצמבר
1997).
התאריכים שצוינו לגילאי 3 ו-4 תקפים גם לילדים שאינם
נכללים ביישובים ובאזורים שנכללו בצו לימוד חובה (החלה
בגני ילדים), התשנ"ט-1999, והמעוניינים להירשם לגנים
על פי 5.2 להלן.
 
-   
תלמיד שלא נרשם במועד  3. 
רשות החינוך המקומית תשלח להורי תלמיד שלא נרשם בזמן
הודעה בכתב שבה הם יידרשו לרשום את התלמיד תוך 7 ימים
מיום מסירת ההודעה.
 
3.1   
לא מילאו ההורים אחר האמור בהודעה, או התברר שאין
לתלמיד הורים - תקבע רשות החינוך המקומית את גן הילדים או
את בית הספר שבו ילמד התלמיד במקום הקרוב ביותר למקום
מגוריו.
 
3.2   
הגיעה רשות החינוך המקומית להסדר אחר עם ההורים, ישובץ
התלמיד בגן הילדים או בבית הספר על פי ההסדר שנקבע.
 
3.3   
רשות החינוך המקומית תשלח להורי התלמיד הודעה בכתב
בעניין גן הילדים או בית הספר שבו שובץ ילדם ובעניין חובת
הלימוד הסדיר שלו באותו מוסד.
 
3.4   
מועדי ההעברה לנרשמים לבתי ספר ולגני חובה (לגילאי 5
ולגילאי 3 ו-4 הנכללים בצו לימוד חובה (החלה בגנ"י),
התשנ"ט-1999)
 
4.   
מועדי ההעברה זהים לימי הרישום שנקבעו על-ידי רשות החינוך
המקומית.
במועד ההעברה הורים רשאים להגיש בקשה לרשות החינוך
המקומית להעביר את בנם או את בתם -
 
4.1   
ממוסד רשמי אחד למשנהו;  -   
ממוסד רשמי למוסד פרטי;  -   
ממוסד רשמי למוסד פטור;  -   
ממוסד רשמי למוסד מיוחד  -   
ממוסד פרטי למוסד רשמי;  -   
ממוסד פטור למוסד רשמי.  -   
העברות תלמידים בין מוסדות חינוך יכולות להתבצע גם מחוץ
למועד (בתנאי שהתלמידים משובצים כתלמידים במוסד חינוך),
כפי שיפורט להלן:
הורים רשאים להגיש בכל עת בקשה להעביר את בנם או את
בתם -
 
4.2   
ממוסד רשמי למוסד מיוחד  -   
ממוסד פרטי למוסד רשמי;  -   
ממוסד רשמי אחד למשנהו, מטעמים חינוכיים אלה:  -   
אי-התאמת התלמיד לחברת הילדים  -   
קשיים של הורים או של תלמידים עם מנהל המוסד או
עם מוריו
 
-   
בעיות הסתגלות;  -   
ממוסד רשמי אחד למשנהו, משום שהתלמיד העתיק את
מקום מגוריו בתחום השיפוט של רשות החינוך המקומית;
 
-   
ממוסד רשמי אחד למשנהו, בשל מחלת התלמיד;  -   
ממוסד פרטי אחד למשנהו.  -   
על-פי הנאמר לעיל, לא ניתן להעביר תלמידים ממוסד רשמי
למוסד פרטי (מוכר שאינו רשמי) אלא במועד העברה הזהה
למועד הרישום.
הרשויות המקומיות מתבקשות לתת את דעתן על סעיף זה
ולהקפיד על נוהלי ההעברה.

 
 
טפסים ונוהל  5.   
לכיתות א' ולגני ילדים  5.1   
טופסי הרישום, בצירוף חוברת הדרכה לרשמים, יחולקו
לרשויות המקומיות לקראת הרישום. קליטת הנתונים
תיעשה באמצעות החברה לאוטומציה במינהל השלטון
המקומי.
 
5.1.1
 
 
משרד החינוך, בשיתוף מרכז השלטון המקומי ובתמיכתו,
ימשיך את ההסדר שהיה קיים בשנים קודמות ברשויות
המקומיות:
 
5.1.2
 
 
טופסי הרישום, בצירוף דפי ההדרכה לרשמים, יחולקו
לרשויות המקומיות לקראת הרישום.
 
א.   
רשויות החינוך המקומיות מתבקשות להעביר את
טופסי הרישום, לרבות הטפסים מבתי-ספר מוכרים
שאינם רשמיים, לחברה לאוטומציה במרכז השלטון
המקומי, במהלך תקופת הרישום ולא יאוחר מ-כ"ו
באדר ב' התש"ס (2 באפריל 2000).
 
ב.   
החברה לאוטומציה תהיה בקשר עם כל הרשויות
המקומיות החל מתחילת תקופת הרישום, ותקבע עם
כל רשות מקומית את נוהלי איסוף החומר והעברתו.
 
ג.   
החברה לאוטומציה תקלוט את כל טופסי הרישום
לצורך הכנת קובץ תלמידים מלא שיעמוד לרשות
משרד החינוך והרשויות המקומיות.
 
ד.   
קובץ התלמידים הנזכר לעיל ישמש בסיס להקצאת
המשאבים לרשויות המקומיות.
 
ה.   
הרשויות המקומיות מתבקשות לעשות כל מאמץ כדי למנוע
שיבוש בהתארגנות במערכת מוסדות החינוך לקראת
השנה הבאה.
 
5.1.3
 
 
לגילאי 4‎-3
הרשויות המקומיות והבעלויות מתבקשות לפרסם במכתבים
המופנים להורים לקראת מועד הרישום ועל לוחות המודעות בעת
הרישום את תוכן הצהרת המבקש כפי שמופיע בטופס הרישום
לגילאי 4‎-3, כדי למנוע תלונות של הורים בדבר אי-ידיעת תוכן
ההצהרה שהם חותמים עליה (הצהרת המבקש מופיעה
בנספח א להלן).
 
5.2   
סמל גן
בטופס הרישום יש להשתמש אך ורק בסמלי גן המופיעים בקובץ
הממוחשב (ניתן לקבל תדפיס של קובץ זה במחוזות, מהממונים
על גני ילדים). טופסי
רישום ללא פירוט סמלי גן ייפלטו כשגויים, ומשרדנו לא יוכל
להעביר את ההשתתפות בגין הילדים שלא פורטו סמלי הגן
שלהם בטופס הרישום.
ברשויות מקומיות שעדיין משתמשות בקובץ ממוחשב הנמצא
ברשות המקומית בסמל גן ישן חייבים הסמלים לעבור הסבה
לסמלי הגן החדשים.
גני הילדים אשר טרם קיבלו אישור בטיחות חייבים לקבל אישור
מהממונה על הבטיחות במחוז עד א' באלול התש"ס (1
בספטמבר 2000). גנים שאין להם אישור זה לא יהיו זכאים
לתשלום.
יש להקפיד ולשבץ בכל כיתת גן מספר ילדים על-פי האישור
שניתן לגן. שיבוץ ילדים מעל המכסה המאושרת לא יזכה
בתשלום.
 
5.3   
שכר הלימוד בגני ילדים לגילאי 4‎-3  6. 
בשנת הלימודים התשס"א יפעיל משרד החינוך שכר לימוד
מדורג בגנים לגילאי 4‎-3, כפי שהיה נהוג אשתקד. הסדר זה יחול
על גני הילדים שבבעלות רשויות החינוך המקומיות, על ארגוני
נשים ועל בעלויות אחרות, פרט לגילאי 4‎-3 הנכללים ביישובים
הכלולים בצו לימוד חובה (החלה בגני ילדים), התשנ"ט-1999,
ולגנים ששר החינוך החליט להרחיבם.
 
6.1   
שכר הלימוד המדורג שיחול על ההורה ייקבע לפי העיקרון של
ההכנסה החודשית הממוצעת ברוטו לנפש (לרבות קצבת
ילדים). גובה שכר הלימוד יפורסם במועד מאוחר יותר, בתיאום
עם מרכז השלטון המקומי. גובה שכר הלימוד עשוי להשתנות
במהלך שנת הלימודים, בהתאם לשינויים במשק.
 
6.2   
ההכנסה לנפש הקובעת לצורך מתן הנחה בשכר לימוד לשנת
הלימודים התשס"א היא עד 1,590 ש"ח לחודש ברוטו. ההכנסה
תחושב על בסיס שלושת תלושי המשכורת של אוקטובר, נובמבר
ודצמבר 1999. לוח דרגות ההנחה להתשס"א מצורף בנספח ב
להלן.
 
6.3   
השתתפות משרד החינוך תהיה בשיעור של 75% מן ההפרש
שבין שכר הלימוד לבין התשלום שייקבע להשתתפות ההורים,
כאמור ב-6.2 לעיל.
 
6.4   
ביישובים המשתייכים למועצות האזוריות שאינן יישובי פיתוח ייהנו
הילדים בגני הילדים מהשתתפות משרד החינוך על פי השיעורים
שנקבעו בהסכם עם ארגון המועצות האזוריות: 85% לגן ילדים
ראשון ו-10% לגן ילדים שני.
 
6.5   
להלן פירוט המקרים שבהם יהיו גילאי 4‎-3 פטורים - פטור מלא
או חלקי - מתשלום שכר לימוד:
 
6.6   
יישובי ואזורי שיקום שכונות
בשנת הלימודים התש"ס חל חוק לימוד חובה על גילאי 4‎-3
המתגוררים ביישוב שאושר כיישוב שכולו בסטטוס של
שיקום שכונות ובאזורים בתוך יישוב שאושרו כשייכים
לפרויקט שיקום השכונות ואשר שמם פורסם בצו שהוצא על
ידי שר החינוך. לפיכך, ילדים הגרים באזורים שהוגדרו
כשייכים לפרויקט שיקום השכונות על פי החלטת ועדת
השרים לענייני שיקום שכונות יהיו פטורים משכר לימוד מלא
(100%) בגני ילדים, והוראות החוק יחולו עליהם.
 
6.6.1
 
 
יישובי עדיפות לאומית א' -למעט יהודה ושומרון
בשנת הלימודים התש"ס חל חוק לימוד חובה על תלמידים
בגיל 4 המתגוררים ביישובים בעדיפות לאומית א' ואשר
שמם פורסם בצו על ידי שר החינוך. ילדים אלה יהיו פטורים
משכר לימוד מלא (100%) בגני הילדים. ילדים בגיל 3
ימשיכו ליהנות מפטור בשיעור של 90%.
 
6.6.2
 
 
יישובי עדיפות לאומית א' - יהודה שומרון
הילדים הגרים ביישובים אלה ימשיכו להיות פטורים משכר
לימוד בשיעור של 90%, כבעבר, בגלל שייכותם לאזור
עדיפות לאומית א'.
 
6.6.3
 
 
יישובים באשכולות 2‎-1
ביישובים שהוגדרו כאשכולות 2‎-1 - על פי מדד האפיון של
המועצות המקומיות ושל המועצות האזוריות ודירוגן לפי
הרמה החברתית-הכלכלית של האוכלוסייה (מחקר הלמ"ס
עפ"י נתוני מפקד 1995 ו-1996) - יהיו גילאי 4‎-3 פטורים
מתשלום שכר לימוד מלא (100%) בשנת הלימודים
התש"ס.
 
6.6.4
 
 
שבעת היישובים
ביישובים בית שמש, עפולה, עכו, מגדל העמק, נצרת עילית,
קרית גת וכרמיאל זכאים ל-80% הנחה כל הילדים שאינם
נכללים בפרויקט שיקום השכונות ואינם לומדים בחינוך
המיוחד ואינם עולים.
 
6.6.5
 
 
ילדי עולים שעלו לארץ לאחר כ"ו בסיוון התשנ"ז (1 ביולי 1997)
ייהנו מהחזר של 90% משכר הלימוד.
 
6.7   
בטופס הרישום לגני ילדים לגילאי 4‎-3 תיכלל בקשה להנחה
בשכר הלימוד בחינוך המיוחד, כמפורט להלן:
 
6.8   
קוד 9, דרגה 11 - 100% הנחה: ילד חריג, הלומד במוסד
לחינוך מיוחד על פי החלטת ועדת השמה, יהיה פטור
משכר לימוד כאמור בחוק החינוך המיוחד
התשמ"ח-1988, על פי אישור ועדת ההשמה.
 
-   
קוד 2, דרגה 1 - 90% הנחה: ילדים שאובחנו לחינוך מיוחד
ושובצו בגנים רגילים או משולבים, לפי הפירוט הזה:
 
-   
משותקי מוחין ובעלי נכויות פיזיות קשות  1.   
אוטיסטים  2.   
עיוורים וחירשים  3.   
בעלי נכויות קשות אחרות -
יקבלו 90% הנחה משכר הלימוד, על פי אישור ועדת
ההשמה.
 
4.   
רשות חינוך מקומית המעוניינת, מסיבות כלשהן, לתת הנחות
מעבר לדרגת התשלום שנקבעה (עד 4 דרגות) תישא בהפרש
בין דרגת התשלום המתחייבת על-פי לוח דרגות ההנחה לבין
דרגת ההנחה שנקבעה על-ידי הרשות. במקרה זה תדווח
הרשות למשרד החינוך על דרגת ההנחה המקורית, ולא על
דרגת ההנחה המיוחדת שניתנה על-ידה
.
במקרים שבהם אושרה הנחה מיוחדת, מסיבות כלשהן, על ידי
ועדת הערעורים המרכזית המשותפת למשרדנו ולמרכז השלטון
המקומי, יישא משרדנו בחלקו היחסי, כאמור ב-6.4 לעיל.
הרשות מתבקשת להגיש ערעורים על דרגות הנחה למקרים
מיוחדים עד ה' באדר התשס"א (28 בפברואר 2001). לא
תטופלנה בקשות להנחה ולערעורים שתוגשנה אחרי מועד זה.
 
6.9   


הרשויות המקומיות מתבקשות להיערך מבעוד מועד ולקבוע את
כל ההסדרים המקומיים לביצוע הרישום בזמן ובדייקנות. לבירורים
נוספים אפשר לפנות אל האגף לארגון מוסדות חינוך, טל' 02‎-5604001. 
נספחים  7. 
נספח א הצהרת המבקש הנחה בשכר לימוד   
כל הפרטים שמסרתי בעת הגשת הבקשה דלעיל הם נכונים
ומלאים, ואני מסכים שתבדקו אותם בכל דרך שתמצאו לנכון,
לרבות בדרך של ביקור חוקר מטעם משרד החינוך (ו/או כל גוף
שהוא ימנה לצורך כך) בביתי ו/או בדיקת חשבונות ו/או כל מסמך
שמשרד החינוך ימצא לנכון, וידוע לי שהממצאים עשויים להשפיע
על דרגת ההנחה שנקבעה.
 
1.   
אני יודע, כי אם יתברר שהפרטים שמסרתי אינם נכונים ו/או אינם
מלאים, אשלם את שכר הלימוד המרבי ללא כל הנחה.
כן ידוע לי, כי מסירת מידע שאינו נכון כדי לקבל הנחה בשכר
לימוד היא עברה על החוק.
 
2.   
אני מתחייב להודיע לרשות המקומית או לבעלות אם יחול כל
שינוי בפרט או בפרטים שמסרתי בטופס בקשה זה, וזאת תוך
שבועיים ממועד השינוי, שאם לא כן עלולה להתבטל דרגת
ההנחה שנקבעה לי. במיוחד אני מתחייב להודיע על שינויים
במעמד, במקצוע ובהכנסות.
 
3.   
ידוע לי כי:  4.   
כדי שתידון בקשתי להנחה בשכר הלימוד עליי לצרף
לבקשה זו, בעת הגשתה, את כל המסמכים העשויים
להשפיע על שיעור שכר הלימוד;
א.   
ללא הצגת כל המסמכים ייקבע לי שכר הלימוד המרבי
ב.   
טופס רישום זה אינו משמש תעודת כניסה לגן ילדים;
תעודת הכניסה תימסר רק לאחר סידור תשלום שכר
הלימוד שייקבע על-ידי משרד החינוך;
ג.   
אין הרשות מתחייבת להיענות לבקשה זו; הקליטה
והשיבוץ ייעשו בהתאם לאמות המידה הנהוגות ברשות;
ד.   
שכר הלימוד עשוי להשתנות לפי החלטת משרד החינוך;
ה.   
לאחר הגשת הבקשה לא יתקבלו מסמכים נוספים
לערעור אלא בגין מאורעות שאירעו לאחר הגשת הבקשה.
ו.   
אני מצהיר שכל הפרטים הרשומים לעיל נכונים ולא רשמתי את
הילד לגן אחר.
אני חותם על הצהרה זו
לאחר שקראתי אותה
_____________
חתימת הרושם
___________
מס' תעודת הזהות
___________
שם הרושם
 
5.   
נספח ב לוח דרגות ההנחה - התשס"א
 
 
דרגת התשלום (ב-%)
הכנסה חודשית לנפש
10 931‎-0
20 1008‎-932
30 1093‎-1009
40 1175‎-1094
50 1278‎-1176
60 1340‎-1279
70 1422‎-1341
80 1558‎-1423
90 1590‎-1559
100 1591 ומעלה
 
 


הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/6, כ"ה שבט תש"ס, 1 בפברואר 2000