ארגון ומינהל 3.
בינוי ופיתוח 3.2
תמיכה בפרויקטים לעיצוב ולשיפור חזות מבני חינוך, 2000 - נוהל
ההפעלה, המימון והביצוע
(תשס)3.2‎-2
המחלקה לעיצוב חזות מבני חינוך פועלת במגמה לפתח וליישם מדיניות
בתחום עיצוב המבנה החינוכי וחזותו ועיצוב הסביבה הלימודית בתשומת לב
להיבטים אסתטיים.
במסגרת זו המחלקה מסייעת בייעוץ מקצועי בתחומים הקשורים לעיצוב
הסביבה הלימודים המורחבת (כולל חצר בית-הספר), בשיפור חזות המבנה
הן בתהליכי חידוש מבנים והן במבנים החדשים, בפיתוח המודעות
האסתטית ובשילוב עבודות אמנות ועבודות עיצוב ייחודיות במרחב
בית-הספר.
בתכנית העבודה לשנת 2000 מתוכננת התערבות עיצובית ואמנותית במבני
חינוך ותמיכה בפרויקטים לעיצוב ולשיפור החזות.
אפשר להגיש בקשות לתמיכה בפרויקטים לעיצוב ולשפור חזות מבני חינוך
לשנת 2000, באמצעות הרשות המקומית בלבד ועל פי הנחיות הנוהל
להגשת בקשה לתמיכה בפרויקט, עד ח' באדר ב' התש"ס, (15.3.2000).


את הנוהל להגשת בקשה לתמיכה בפרויקט אפשר לקבל בפקס'
02‎-5603462
או בדואר, לפי הכתובת הזו: המחלקה לעיצוב חזות מבני חינוך, משרד
החינוך,
רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911.
לפרטים נוספים אפשר להתקשר לטל' 02‎-5602117/8.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/6, כ"ה שבט תש"ס, 1 בפברואר 2000