להנימו ןוגרא .3
בושחמו עדימה תייגולונכט 3.6
ירתאבו - דרשמה לש טנרטניאה רתא - "חוא"ב םינוכדעו תושדח
תודיחיה
3.6-5(סשת)
םיסרוק םויק רושיאל הדעווה :תודסומל ןועדימ - םירגובמ ךוניחל ףגאה
תודסומל ןועדימ המסרפ (הארוה ידבוע טעמל) תומלתשה לומגל
ידבוע רובע תומלתשה לומגל םיסרוק לש רושיאה ךילה תא גיצמה
.הדעוול םישגומה םינוש םיספט דירוהל תורשפא שי ןכ ומכ .רוביצ
 
 .1


http://www.education.gov.il/adult-education. :רתאה תבותכלע שגד םשוה ףגאה רתאב :םירוה ףותיש - ידוסי םדק ךוניחל ףגאה
שיו ,תוינכת יריצקת םיראותמ .םידלי ינגב םירוה ףותיש לש אשונה
ינג תיירפסב םירוה תוברועמ" ןוגכ ,םיטנוולר םימוסרפל הינפה
ןגב םידומילה תועש ךלהמב םהידליב םירוה תוננובתה" ,"םידליה
תוינידמ תגצומ ןכ ומכ .דועו "דליה תוליעפב םירוה תוברועמ" ,"םידליה
ירזוח תוארוהב יוטיב ידיל האבה םידלי-םירוה רשקה יבגל דרשמה
.ל"כנמה
 
 .2


http://www.education.gov.il/preschool. :רתאה תבותכ


רתאב :ץראה יבחרב םיינרות םיגוחו םיעוריא - תינרות תוברתל ףגאה
םימייקתמה םיינרות םיגוח לעו םיעוריא לע עדימ אוצמל רשפא ףגאה
תא ,גוחה/עוריאה דעומ תא ללוכ עדימה .עובש ידמ ץראה יבחרב
תוטטיצו םיגיגה םימסרופמ ןכ ומכ .דועו רשקה שיא יטרפ תא ,אשונה
ברה ומכ םיינרות םישיא לעו םיכרע לעו לארשי יגח לע תורוקמה ןמ
.דועו סנייר בקעי ברה ,ןליא-רב ריאמ
 
 .3


http://www.education.gov.il//toranit. :רתאה תבותכ


תושרה רתאב :טרופסהו ינפוגה ךוניחה ןואטיב - טרופסה תושר
ןוכמ םעטמ רואל םיאצויה טרופסהו ינפוגה ךוניחה ינואטיב םימסרופמ
םייעוצקמ ,םייעדמ םיטביהב קסוע ןואטיבה .טרופסה תושרו טייגניו
ךוניחל םירומל רקיעב דעוימו טרופסהו ינפוגה ךוניחה לש םיימושייו
.טרופס ירחושלו תוללכמב םיטנדוטסל ,םינמאמל ,ינפוג
 
 .4


http://www.education.gov.il//sport. :רתאה תבותכ
תועדוה


2000 ראורבפב 1 ,ס"שת טבש ה"כ ,6/סשת ל"כנמ רזוח