בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
מודולריות בבחינות הבגרות במדעי המחשב - עדכון (תשס)4.3‎-11
סעיף זה מחליף את סעיף 122 בחוזר נו/4.
 
1. 
החל משנת הלימודים התשנ"ו הופעלה מודולריות בבחינות הבגרות
במדעי המחשב על ידי צבירת יחידות הלימוד הקיימות כיום וקביעת ציון
"עובר" לשאלון שמאפשר את השקלול לרמה גבוהה יותר.
הציון "עובר" פירושו שהציון הסופי (הממוצע בין ציון הבחינה לציון
השנתי) של השאלון החוסם חייב להיות 55 לפחות.
 
2. 
בשאלון הראשי, סמל שאלון 899300 (3 י"ל), השאלון החוסם הוא
מדעי המחשב א', סמל שאלון 899222; כלומר: התלמיד יהיה זכאי
לציון בגרות במדעי המחשב ברמה של 3 י"ל רק אם הציון הסופי של
שאלון 899222 הוא 55 לפחות.
הצירופים הנכללים בשאלון הראשי - 899300 - הם 899222 +
899122 או 899222 + 899127.
 
3. 
בשאלון הראשי 899500 (5 י"ל) השאלון החוסם הוא מדעי המחשב
ב', סמל שאלון 899205; כלומר: התלמיד יהיה זכאי לציון בגרות
במדעי המחשב ברמה של 5 י"ל רק אם הציון הסופי של השאלון
899205 הוא 55 לפחות.
הצירופים הנכללים בשאלון הראשי 899500 הם כל הצירופים של
899300 + 899205.
 
4. 
החל משנת הלימודים התשס"א אפשר יהיה לממש פתרונות בשפת
C גם בשאלונים 899122 ו-899205, נוסף לאפשרות לממש
פתרונות בשפת C בשאלון 899222 בהתש"ס.
 
5. 
במהלך שנת הלימודים התש"ס תותאם תכנית הלימודים החדשה
כמתחייב מתהליך ההטמעה של התכנית. פרטים יפורסמו בחוזרי
המפמ"ר.
 
6. 


פרטים נוספים אפשר לקבל מהמפמ"ר למדעי המחשב, טל'
03‎-5124831.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/6, כ"ה שבט תש"ס, 1 בפברואר 2000