בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5.
שעת חירום 5.4
פינוי בתי ספר לצורך קליטת אוכלוסייה מפונה במצב חירום (תשס)5.4‎-4
משרד החינוך אישר למשרד הפנים-המנהל לשעת חירום לקבוע כמה
בתי ספר בכל רשות מקומית כאתר לצורך קליטת אוכלוסייה מפונה
בשעת חירום.
 
1. 
כמות בתי הספר לא תעלה על 10 אחוזים מסך כל בתי ספר הקיימים
באותה רשות.
 
2. 
המשך הלימודים של אותם תלמידים שהתפנו מבתי-הספר יהיה
בבתי-ספר אחרים באותה רשות, על פי תכנון מראש של הרשות
המקומית-מנהל מחלקת החינוך ברשות.
 
3. 
ארגון בתי הספר על ידי משרד הפנים והרשות המקומית לצורך קליטת
אוכלוסייה מפונה יתפרס על פני 5 שנים.
 
4. 
האחריות לקליטת האוכלוסייה ולטיפול השוטף בה היא על הרשות
המקומית.
 
5. 
סגל ההוראה והתלמידים לא יתוכננו לסייע לקליטת האוכלוסייה
המפונה.
 
6. 
עובדי הרשות המקומית מבית-הספר המתפנה ימשיכו לעבוד על פי
הנחיותיה של הרשות המקומית.
 
7. 


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל מנהל גף שעת חירום,
מר שאול יגיל, טל' 02‎-5603001.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/6, כ"ה שבט תש"ס, 1 בפברואר 2000