תודחוימ תויסולכוא .1
תוימינפ 1.8
א"סשתה םידומילה תנשל יתיימינפה ךוניחל ןווכה 1.8-1 (סשת)
 יללכ  .1
ךוניחה דרשמב זוחמ אוה "רעונה תיילעו יתובשייתה ךוניחל להנימה"
.(ב"י-'ז תותיכ) ידוסי-לעה ליגב םידימלת לש יתיימינפה ךוניחב לפטמה
תרבח וא "רעונה ירפכ" תמגודכ "תיכוניח היימינפ" תרגסמב ךוניחה
ןתמלו םייכוניח םידעי תגשהל םיכרדה תחא אוה םיצוביקב רעונ
.ותחפשמו דימלתה לש תוימונוקא-ויצוסו תוידומיל תויעבל תונורתפ
 
 
 תיתיימינפה תכרעמה לע עדימ תלבק  .2
יעוצקמ-ןיבה תווצה וא םיצעויה ,רפסה יתבב םידימלתה ןווכה לע םינוממה
לש המשהלו הטילקל ףגאה םע ףיצר יעוצקמ רשקב םידומילה תנש ךלהמב ודמעי
,"רעונה תיילעו יתובשייתה ךוניחל להנימ"ב תוימינפב םידימלתה
  - ןתינ ותועצמאבו
 
 ;יתיימינפה ךוניחב תומולגה תויורשפאה לע עדימ לבקל    
ךותמ דימלתה רובע תומייקה תויורשפאה לולכמ תא ןובשחב איבהל
,ויגשיהל ,וירושיכל ,ותוישיאל רתויב תומיאתמה תוביטנרטלאה
.יתיימינפ ךוניח לש תורשפאה הז ללכבו ,ויתולאשמלו ויכרצל
 
   
 
 םייתיימינפה רפסה יתב  .3
.םהלש םידומילה ילולסמו םייפוא תניחבמ םינווגמ םייתיימינפה רפסה יתב
לנויצר יפ לע תוכנחתמה תונווגמ הייסולכוא תוצובק םהב תודמול
םהיכרוצל םאתהב תונבנה תויכוניח תושיגו ידוחיי יכוניח
.םידימלתה לש םתלוכילו
 תוידוחיי תוינכתו רפסה יתב יגוס
 
 .יתדה רזגמל ןהו יללכה רזגמל ןה םיכייתשמ רפסה יתב  3.1  
תונוש םידומיל תוינכתו תומגמ תולעפומ םייתיימינפה רפסה יתבב
  :תיגולונכט הדועתל וא/ו (תיקלח וא האלמ תינכת) תורגבל לולסמב
 3.2  
 םיינויע רפס יתב    
 םייגולונכט רפס יתב    
 םיימי רפס יתב    
 םייאלקח רפס יתב    
 םיצוביקב רעונ תורבח    
 תויעוצקמו תוינויע ,תוינוכית תובישי    
 .תונבל תונפלוא    
.םייתנש-שש רפס יתבב םייניב תוביטח יאליגל םג תוימינפ תומייק
 3.3  
 תוידוחיי תוינכת  3.4  
הרשעהו דימלתה יכרוצ יפ לע תועוצקמה לכב רזע ירועיש
  היימינפה לש תילמרופ יתלבה תרגסמב תיתוברת
   
םהיגשיהש היצביטומ ילעב םידימלת םדקל התרטמש בוליש תינכת
ידומיל רובגת םילבקמ םידימלתה התרגסמבו םיכומנ םיידומילה
וז תינכתל) םהלש לאיצנטופה שומימו תועינ םהל רשפאמה
םידימלת ;יונישל היצביטומ ילעבכ ונחבואש םידימלת ופדעוי
תינכת םהב תלעפומ התייה אל וליאש ךוניח תומוקמל םינפומ הלא
  (םתוא םילבקמ ויה אל ,בוליש
   
,(14-12 ליג) 'ז-'ו תותיכב םידימלתל ןורתפכ - הניכמ תרגסמ
םהיגשיה ןיבל םיידומילה םהיגשיה ןיב רעפהש םידימלתל תדעוימה
םידימלת ,דומיל תונש שולשמ הלעמל אוה םליג ינב לש םייביטמרונה
םלצא ונחבוא אלש ףא ,דוסי תויונמוימב םיטלוש םניא 12 ליגבש
עבונ ידומילה םבצמש איה החנהה) יביטנגוקה םוחתב תויעב
םצמצל םהל ורשפאי הניכמ תרגסמב םידומילהו תיתביבס החנזהמ
ןב - ד"ממ :תוניכמ שולש תומייק ;םייתנש דע הנש ךלהמב רעפה תא
תמר 'ממו (םילשורי די לע) םירעי תירק 'ממ ,(האורה רפכ) ריקי
  (ןועבטב) הסדה
   
םהו ,ןפלואל םיקוקזה םילועל הנעמ ןתינ ןהבש םילועל תוינכת
תינכתב םיבלושמ ליבקמבו תיביסנטניא ןפלוא תרגסמב םידמול
ןכ ומכ) תיכוניח-תידומיל הכימת תללוכה ,הליגרה םידומילה
,םימעה רבחמ םילועל תונורתפ ןתמל הכורע תיתיימינפה תכרעמה
תיבה םידומילה תינכת תרגסמב תורחא תוצראמו היפויתאמ
.(היימינפה תרגסמבו תירפס
 
   
 הלבקל םינוירטירק  .4
םימרוגב םידקמתמ תיתיימינפה תיכוניחה תרגסמב הטילקל םינוירטירקה
םימרוגבו םידומילה םוחתב דימלתה דוקפתב ,החפשמה דוקפתב םירושקה
.םייתביבסו םייתרבח ,םיילאיצוס ,םייתוברת
 
 
 היינפה יכרד  .5
ךוניחל להנימה" תרגסמב דימלתה לש ורודיס תורשפא תקידב םשל
תורגסמה ןמ תחאל ותמאתה תא ןחבאל ידכו "רעונה תיילעו יתובשייתה
הטילקל ףגאה לש םייזוחמה םידרשמל יכוניחה ץעויה חלשי תויכוניחה
  :םידימלתה תודוא יטנוולר עקר רמוח תוימינפב םידימלת תמשהלו
 
רפס יתב) "דימלתה תיינפהל ןולאש" תועצמאב תיכוניח תעד תווח
השקבב להנימה לש םייזוחמה םידרשמל ונפי ולא תוח"וד םתושרב ןיאש
  (תוח"ודה תלבקל
   
 .ויכרצו דימלתה תרכהל עייסל יושעה ףסונ עדימ לכ    
בושייב הטילקה ףגא גיצנ םע ינושאר ןויאירל ונמזוי דליהו םירוהה
.וב תררוגתמ החפשמהש
 
 
 היימינפה לע חוקיפ  .6
"רעונה תיילעו יתובשייתה ךוניחל להנימ"ב תורושקה תוימינפה לכ
וידיקפת .יתיימינפה ךוניחה םוחתב החמומ עוצקמ שיא ידי לע תוחקופמ
דליה לש טרפה תחוורו םייחה תוכיא ,ךוניחה תוכיא תחטבא תא םיללוכ
הלאש לכב חקפמל תונפל םיאשר ומצע דליהו םירוהה .היימינפב ךנחתמה
.םתוא תודירטמה היעבו
חקפמ לש אוה חוקיפה יתד יתכלממה ךוניחה ידי לע תוחקופמה תוימינפב
תיילעו יתובשייתה ךוניחל להנימה" לש הכרדהלו ךוניחל ףגאהמ יתד
."רעונה
 
 


לש המשהלו הטילקל ףגאה לש םייזוחמה םידרשמה לא תונפל רשפא ףסונ עדימל
:הז טוריפ יפל ,16-8 תועשב ,'ה-'א םימיב תוימינפב םידימלת
03-6930259 'סקפ ,03-6930198 'לט ,א"ת ,17 ןלפק 'חר :זכרמהו א"ת זוחמ
02-6244092 'סקפ ,02-6244099 'לט ,'א 19 דוסיה ןרק 'חר :םילשורי זוחמ
04-8624932 'סקפ ,04-8621195 'לט ,7 ם"ילפ 'חר ,ם"יצ ןיינב :הפיח זוחמ
.07-6274226 'סקפ ,07-6295632 'לט ,1 דלאס הטיירנה 'חר :עבש ראב זוחמ
תועדוה


2000 סרמב 1 ,ס"שת 'א רדא ד"כ ,(א)7/סשת ל"כנמ רזוח