ארגון ומינהל 3.
טכנולוגיית המידע ומחשוב 3.6
חדשות ועדכונים ב"אוח" - אתר האינטרנט של המשרד -
ובאתרי היחידות
(תשס) 3.6‎-6
"או"ח" - אינטרנט ומידע חינוכי - נוהל הקצאה ורישום של שמות
DOMAIN  
1. 
, רמה שלישית- K12: המעוניינים שלאתר האינטרנט של בית ספרם תהיה כתובת
אינטרנט המציינת
K12 יוכלו למצוא ב"אוח" את הנוהל המסדיר את הליך
הניהול של רישום שמות ה-Domain, רמה שלישית-,
K12 על ידי משרד החינוך.
ההוראה מתארת את הרישום
המינהלי של השמות ואת הקשר עם הרשם הטכני הנמצא מחוץ למשרד (איגוד
האינטרנט הישראלי או ספק האינטרנט).


כתובת האתר: /http://www.education.gov. il .


האגף לחינוך קדם יסודי - שבוע לימודים בן 41 שעות: באתר האגף
מוצגות הנחות היסוד והמטרות למעבר לשבוע לימודים בן 41 שעות על פי
חוק יום לימודים ארוך. כמו כן מתוארות ההשלכות המעשיות על גן הילדים
כתוצאה מהמעבר: המערך הפדגוגי, ארגון סדר היום בגן והמבנה
הארגוני לצוות הגן.
 
2. 


כתובת האתר: http://www.education.gov. il/preschool .


מרכז ההסברה: מה קרה בחודש אדר לפני 100 שנה?: באתר מרכז
ההסברה אפשר למצוא תאריכון המציין ימים ואירועים מיוחדים המצוינים
במהלך השנה. התאריכון כולל אזכור לגבי הולדתם ומותם של אישים,
אירועים היסטוריים ותיאור קצר של מה שהתרחש בהם וכן אירועים מתחום
התרבות והכלכלה.
 
3. 


כתובת האתר: http://www.education.gov. il/hasbara .
הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/7(א), כ"ד אדר א' תש"ס, 1 במרס 2000