בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
בחינת הבגרות בתנ"ך 5 י"ל - שאלוניםJ 03201 ו-03202,
בחינוך המוכר-החרדי
(תשס) 4.3‎-14
החל מקיץ התשס"א יחולו שינויים בסגנון ובתוכן של שאלות הבקיאות בתורה
וברש"י ובשאלות העיון בנביאים ראשונים, כדלקמן:
שאלות בקיאות בתורה: במקום השאלות באיזה נושא או באיזה הקשר
נאמרו הדברים המצוטטים מהמקרא או מרש"י תהיה הכותרת באיזה הקשר
נאמרו הדברים ומה משמעות הקטע המצוטט מרש"י.
 
א. 
שאלות העיון בנביאים ראשונים: במקום השאלות באיזה נושא או
באיזה הקשר נאמרו הדברים המצוטטים מהמקרא או מרש"י תעסוקנה
השאלות בהשוואה בין האירועים השונים המופיעים בפרקים הנלמדים
בתורה או בנ"ך ובסיבות או בתוצאות לאירועים אלו.
 
ב. 


בשאלות אפשר לפנות אל המפמ"ר לתנ"ך בחינוך המוכר-החרדי,
טל' 02‎-5602969.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/7(א), כ"ד אדר א' תש"ס, 1 במרס 2000