תכניות לימודים 9.
מקצועות הלימוד 9.7
"יצירה של צעירים" - כתב עת ליצירות של תלמידים
בחטיבה העליונה
(תשס) 9.7‎-8
במטרה לעודד כתיבה יצירתית של תלמידים תוציא המזכירות הפדגוגית כתב
עת המיועד לשמש במה לביכורי יצירה של תלמידים בחטיבה העליונה.
רכזי הוראת הספרות מוזמנים לשלוח לפיקוח על הוראת הספרות במשרד
החינוך (ירושלים 91911) שירים וסיפורים ממיטב יצירותיהם של תלמידים. כל
בית ספר ישלח עד ארבע יצירות. על גבי השיר או הסיפור יצוין שם התלמיד
ושם בית הספר וכתובתו. המערכת לא תחזיר לבית הספר את כתבי היד שלא
יפורסמו בכתב העת.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל:
- ד"ר נילי לוי, המפמ"רית לספרות בחינוך הכללי, טל' 02‎-5603604,
פקס' 02‎-5602928;
- הגב' אסתר קולומבוס, המפמ"רית לספרות בחינוך הדתי,
טל' 02‎-5601004 ו-02‎-5604127, פקס' 02‎-5604018.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/7(א), כ"ד אדר א' תש"ס, 1 במרס 2000