תכניות לימודים 9.
הנושא המרכז 9.8
הנושא המרכז לשנת התשס"א: "ערבות ומעורבות - כל
ילדה שווה, כל ילד שווה"
(תשס) 9.8‎-6
הנושא המרכז להתשס"א, "ערבות ומעורבות - כל ילדה שווה, כל ילד שווה",
מאפשר לכל תלמידה ותלמיד עשייה לשינוי מתוך תפיסה המדגישה שוויון, צדק
וכבוד לזולת. בשנים התשנ"ט-התש"ס הדגישה מערכת החינוך את "הזכות
לכבוד והחובה לכבד". הנושא המרכז לשנת התשס"א מאפשר מעבר מן ההבנה
ומהאמירה אל העשייה.
"ערבות ומעורבות" מתוך גישה פלורליסטית הטוענת ש"כל ילדה שווה, כל ילד
שווה" מאפשרת עשייה מתוך תפיסה הומניסטית הדוגלת בשוויון
הזדמנויות, בצמצום פערים בחברה ובשוויון בין המינים. זוהי עמדה
המדגישה את היכולת של כל תלמידה ותלמיד לחולל שינוי ואת העוצמה של עשייה
קבוצתית. זוהי עמדה המחנכת לאזרחות פעילה בחברה דמוקרטית ומדגישה
את ייחודו ואת ערכו של כל פרט.
תהליך האיתור והבחירה של נושאי המעורבות ודרכי הפעולה אמור אף הוא
להיות תהליך דמוקרטי בתוך בתי הספר. ראוי לאפשר לתלמידים את הבחירה
ולעודד אותם לעשייה: כל תלמידה וכל תלמיד יפעלו בהתאם לכישוריהם ולנטיות
לבם בתהליך של העצמת האני ומתוך הכוונה לתרום לחברה.
אפשר לראות בנושא המרכז "ערבות ומעורבות - כל ילדה שווה, כל ילד שווה"
תהליך העוסק בהעצמת הפרט בנקודות החוזק שלו מתוך גישה הומניסטית
הרצויה בחברה פלורליסטית כשלנו.
אין בכוונתו של משרד החינוך, לקראת שנת התשס"א, לצאת במכרז לגופים
חיצוניים אשר יכינו תכניות. משום כך לא יוכן קטלוג ולא יופק יריד
לתכניות. בכוונתנו לעודד פעילויות מקומיות ביזמתם של התלמידים, המורים
וההורים - פעילויות שתעודדנה את התלמידים לנצל את יכולתם לטובת החברה
מתוך גישה ש"כל תלמידה שווה, כל תלמיד שווה".


בשאלות אפשר לפנות אל הגב' טובה מטלון, מפקחת בפועל על הנושא
המרכז השנתי, טל' 02‎-5603718, פקס' 02‎-5602668.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/7(א), כ"ד אדר א' תש"ס, 1 במרס 2000