תשס/7(א) 1.7-3 תלמידים עולים זכאים - הבהרות
 

חוזר זה בוטל


אוכלוסיות מיוחדות 1.
עולים 1.7
תלמידים עולים זכאים - הבהרות 1.7‎-3
 
1 במרס 2000
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  כל תלמיד שנולד בחו"ל ועלה לארץ - בין אם בתוקף חוק השבות ובין אם על פי
חוק הכניסה - זכאי לשעות עזר.
שעות עזר אלו תוקצינה לבתי הספר עבור התלמידים הזכאים בהתאם
לתאריך העלייה או לתאריך הכניסה שלהם לארץ ועל פי טבלת השעות
שפורסמה בנספח לחוזרי המינהל הפדגוגי בנושא תקן השעות
לבתי-הספר היסודיים ולחטיבות הביניים שפורסמו ב-.27.6.99
 
1. 
תלמידים עולים הלומדים בחטיבה העליונה (בכיתות י'-י"ב) יהיו זכאים
לשעות עזר, וכן להקלות בבחינות הבגרות, כפי שפורסם בחוזרי
הוראות הקבע נט/4(א), סעיף 4.3‎-9, ו-נט/2(א), סעיף 4.3‎-6, בהתאם
לתאריך עלייתם או לתאריך כניסתם לארץ.
 
2. 
"סל קליטה לתלמיד עולה" - המתוקצב בהתאם לכללים המפורטים בחוזר המינהל
הפדגוגי "סל קליטה לתלמידים עולים - השתתפות המשרד במימון הוצאות
החינוך בשנה"ל התש"ס" (27.6.99) - יוענק לכל התלמידים הזכאים
באמצעות הבעלויות על בתי הספר ומערכת התשלומים המאוחדת.
 
3. 


לבירורים נוספים אפשר לפנות אל הגב' רחלה שיפר, טל' 02‎-5603619.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס/7(א), כ"ד אדר א' תש"ס, 1 במרס 2000