להנימו ןוגרא .3
ךוניח תודסומ להנימ 3.7
םידליה ינגל םיחלשנה דרשמה ימוסרפ 3.7‎-10
 
2000 סרמב 1
 
   הלוחת ךיראת
שדח
 
    םוסרפה תרטמ


יכוניחה תווצה ירבח לכ לש םשומישל םידעוימ תוננגל םיחלשנה דרשמה ימוסרפ
,ל"כנמ ירזוח ,םיגולטק ,הדימל-הארוה ירמוח םיללוכ םימוסרפה .םידליה ןגב
ידמ תווצה שומישל ורמשייש ידכ םידליה ןגל םיחלשנה םינותיעו םירחא םירזוח
.וימוחתמ םאיצוהל ןיאו ,ןגה שוכר אופא םה םימוסרפה .הנשב הנש


.03‎-6935509 'לט ,ידוסי-םדק ךוניחל ףגאל תונפל רשפא תולאשב
עבק תוארוה


2000 סרמב 1 ,ס"שת 'א רדא ד"כ ,(א)7/סשת ל"כנמ רזוח