חוזר זה בוטלארגון ומינהל 3.
מינהל מוסדות חינוך 3.7
אישור השימוש בפרסומת מסחרית 3.7‎-11
 
1 במרס 2000
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  


הוועדה לאישור השימוש בפרסומת מסחרית ביחידות משרד החינוך ובמוסדות
חינוך מונתה על ידי המנהלת הכללית.
הועודה פועלת על פי הנחיית החשב הכללי באוצר והוועדה הממשלתית
הבין-משרדית לפרסומת מסחרית, בהתאם לתקנות להגנת הצרכן והוראות התכ"ם.
מוסדות החינוך ויחידות המשרד לא יערכו פעילויות המשלבות פרסומת
במסגרת בתי הספר וגני ילדים בלא היתר מפורש ובכתב של הוועדה.


מוסדות חינוך, אגפי המשרד וגופים חיצוניים ומסחריים המבקשים אישור
לפעילות
הכוללת פרסומת מסחרית מתבקשים לפנות אל הגב' עירית ליבנה, יו"ר הוועדה
לפרסומת מסחרית, משרד החינוך, רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס/7(א), כ"ד אדר א' תש"ס, 1 במרס 2000