חוזר זה בוטלארגון ומינהל 3.
מינהל מוסדות חינוך 3.7
מתכונת הלימודים בגני הילדים העצמאיים* והצמודים לבתי
הספר במגזר הערבי והדרוזי
3.7‎-12
 
1 במרס 2000
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  גן צמוד הוא כל גן הממוקם בחדר כיתה במבנה בית ספר שנמצאות בו כיתות
של בית ספר, למעט חטיבה צעירה (ראה סעיף 206 בחוזר נב/5). כל הגנים
האחרים אינם צמודים אלא עצמאיים.
 
1. 
גן ילדים עצמאי במגזר הערבי שווה במעמדו לכל גני הילדים מבחינת היקף
משרת הגננת. גננת שהיא מנהלת הגן זכאית לגמול ניהול.
 
2. 
משרת גננת עצמאית: יחידת עבודה של גננת מורכבת מ-27 ש"ש של הוראה
ו-3 ש"ש של חינוך (ראה בחוזר המיוחד שכפול/24, התשמ"ה).
שעות ההוראה: 5 שעות + 25 דקות בכל יום עבודה, בין השעות
13.20‎-7.55 (לפי ההסכם עם הסתדרות המורים מ-15.7.91).
 
3. 
משרת גננת בגן צמוד: בגני ילדים הצמודים לבתי הספר במגזר הערבי
והדרוזי המלמדים 5 ימים בשבוע, למעט חטיבה צעירה, מתכונת הלימודים
היא כדלקמן: הלימודים יתחילו בשעה הראשונה, ויסתיימו בסוף השעה
השישית לפי המערכת הקבועה של בית הספר (ולא לפני השעה 13.30) (ראה
חוזר מיוחד שכפול/8, התשנ"ו).
משרת הגננת בגן צמוד היא 30 ש"ש, מתוכן 3 שעות חינוך. הגננת בגן
צמוד אינה זכאית לגמול ניהול.


* גן עצמאי: בהוראה זו גן עצמאי הוא גן שאינו צמוד לבית הספר.
 
4. 
ההוראות האלה מתייחסות לכלל גני החובה הרשמיים, לילדים בני 4 ו-5 שנים,
למעט חטיבה צעירה.


לפרטים נוספים אפשר לפנות לאגף לחינוך קדם יסודי, טל' 03‎-6935509/7,
דואר אלקטרוני: .http://WWW .education.gov.il/preschool

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס/7(א), כ"ד אדר א' תש"ס, 1 במרס 2000