הארוה יכרד .6
דומיל ירפס 6.3
םהיריחמו םירשואמה דומילה ירפס תמישר
ס"שתה םידומילה תנשל
טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ חוקיפב
6.3-5(ס"שת)

םיניינעה ןכות

אובמ
תוביתה ישארו םינמיסה ירואיב
םירודמה רדסלו םייגולטקה םירפסמל חתפמ
'א תותיכל (םיכירדמו הדובע יפד ללוכ) דומיל ירפס .1
'ו-'ב תותיכל (םיכירדמו הדובע יפד ללוכ) דומיל ירפס .2
'ט-'ז תותיכל (םיכירדמו הדובע יפד ללוכ) דומיל ירפס .3
ב"י-'י תותיכל (םיכירדמו הדובע יפד ללוכ) דומיל ירפס .4
םילוע םידימלתל רזע ירפסו דומיל ירפס .5
שדוק ירפס .6
םיסובולגו תופמ ,םיסלטא .7
ינפוג ךוניח .8
ידוסי-לעה יגולונכטה ךוניחב דומיל ירפס .9
עבקה תוארוה ירקיע - הארוה ידבועלו םידימלתל דומיל ירפס א חפסנ
ט"נשתה םידומילה תנשל דומיל ירפס אשונב תוכרעיה ב חפסנ
ןהירפס לע לח וניא מ"עמש םירפסה תואצוה תמישר ג חפסנתועדוה


2000 סרמב 1 ,ס"שת 'א רדא ד"כ ,(ב)7/סשת ל"כנמ רזוח