הארוה יכרד .6
דומיל ירפס 6.3
םהיריחמו םירשואמה דומילה ירפס תמישר
א"סשתה םידומילה תנשל
ךוניחה דרשמ חוקיפב
6.3-6(ס"שת)

אובמ
תנשב רפסה יתב שומישל ורשואש דומילה ירפס תא תללוכ וז המישר
.םירפסה יריחמ םג וניוצ המישרב .א"סשתה םידומילה
תוארוהב אבומכ ,תונקתה יולימ לע דיפקהל םישקבתמ רפסה יתב ילהנמ
תוארוהה ירקיע ;163 ףיעס ,4/גנ רזוח) םידימלתל םירפס ןיינעב ל"כנמה
עוציב לע דיפקהל םישקבתמ םילהנמה ,ןכ ומכ .(הז רזוחל א חפסנב םיאבומ
.הז רזוחל ב חפסנב אבומכ ,א"סשתה םידומילה תנשל תוכרעיהה רבדב תויחנהה
,םירומה לכ לש םנויעל ירשפאה םדקהב המישרה תא ואיבי רפסה יתב ילהנמ
תומישרה הנרסמית א"סשתה םידומילה תנשל דומילה ירפס תמישר תעיבק רחאלו
.דבלב תירפס תיב הריחב איה תועוצקמה לכב דומיל ירפס תריחב .םידימלתל
.תוזוחמה ילהנממ בתכב רושיא תלבקל תונפל שי הז להונמ הייטס לש הרקמ לכב
,1957-ח"שתה ,םיתורישו םיכרצמה לע חוקיפה קוחל 'ז 16 ףיעסל םאתהב
.דומילה ירפס לש םהיריחמ ןאכ םיטרופמ
טעמל תאז .17%רועישב מ"עמ םיללוכ הז רזוחבש המישרב םיניוצמה םיריחמה
.הז רזוחל ג חפסנב תוטרופמהו רוטפ ולביקש תואצוהב םירפסה
םניא םיל"ומהו תויונחה ילעב .םייברמ םיריחמ םה רזוחב םיעיפומה םיריחמה
,תאז םע דחי .ןוריחמב םושרה הזמ הובג םוכס שורדל ,הרקמ םושב ,םיאשר
.םהיניע תואר יפל ,םירפסה ישכורל תוחנה תתל םיאשר םה
,יגוגדפה להנימה לא תונפהל שי םירפסב רוסחמ לעו םיריחמ תעקפה לע תונולת
.91911 םילשורי ,2 האיבנה הרובד 'חר ,טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ


יזנכשא הרש 'בגה לא תונפל רשפא תולאשב
.02-5604023 'לט ,יגוגדפה להנימהמ,בר דובכב
תוביתה ישארו םינמיסה ירואיב
.הנושאר הארתה ,רושיא שדחל שי -*
.הנורחא הארתה ,רושיא שדחל שי -**
.יתדה ךוניחה ףגא -ד"חא
תוינכתל ףגאה ףותישב ,ןליא רב 'נואב דומלתל הקלחמה -ל"ת+א"ב
.םידומיל
'נואה ,ךוניחל ס"היב ,הרבחהו חורה יעדמ תארוהל זכרמה -ה"מלה
.םילשורי ,תירבעה
.דחואמה ץוביקה -ה"מקה
.הארוה יעצמאל ןוכמה -ה"אמ
,טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ ,םידומיל תוינכתל ףגאה -ל"ת
.םילשורי
'נואה ,טילש-הד סומע ש"ע םיעדמה תארוהל זכרמה -ם-י מ"למ
.םילשוריב תירבעה
,ןמציו ןוכמ ,טילש-הד סומע ש"ע םיעדמה תארוהל זכרמה -תובוחר מ"למ
.תובוחר
.א"ת 'נוא ,חותיפלו רקחמל הדיחיה -א"ת מ"למ
.הפיח 'נוא ,ךוניחל ס"היב ,םידומיל תוינכתל רודמה -ל"למ
.ביבא-לת ,תיכוניח היגולונכטל זכרמה -ח"טמ
.םילשורי ,הלוגב םיינרות תוברתלו ךוניחל הקלחמה -ב"תחמ
.םילשורי ,(ןיטשניבור) לארשיב בתכב הלכשהל ירבעה ןוכמה -ב"לעמ
.ביבא-לת ,בתכב הלכשהל ילארשיה ןוכמה -ב"לשימ
.ביבא-לת 'נוא ,יתרבח יכוניח חופיטל הדבעמ -ע"טנ
.םילעופ תירפס -פ"ס
.יצראה יגוגדפה זכרמה -ה"פמה
.הרומל ךירדמ -ל"דמ
.ביבא-לת 'נוא ,רואל האצוהל םיאטיסרבינוא םילעפמ -'נוא 'פמ
.דבוע םע -ע"ע
.א"ת תטיסרבינוא ,גירחה דליל עויס -ס"חי
.ביבא-לת ,תילארשיה תיכוניחה היזיוולטה -י"חט
.ןולוח ,50 ןוהט 'חר ,הקיזומל זכרמה -'יס 'םא 'ןא
.ןולוח ,יגולונכט ךוניחל זכרמה -ט"למ
.למע ,יגולונכט-יגוגדפה זכרמה -ט"פמםירודמה רדסלו םייגולטקה םירפסמל חתפמ
םיבורק תועוצקמו הרבחה יעדמ .30  תנמסמ לאמשמ הנושארה הרפסה .א
הירוטסיה .31 םיגוסהו םיליגה יפל םירפסה תא
 תוחרזא .32  'א תותיכל .1
ידוסיה ס"היבל הרבחה ידומילו תדלומ .33
 'ו-'ב תותיכל .2
 י"א ידומיל ,בושייה תודלות .34  'ט-'ז תותיכל .3
 היפרגואיג .35  ב"י-'י תותיכל .4
 הרבחה יעדמ .36  םילוע ידליל .5
 עונלוקו תרושקת .37  שדוק ירפסל .6
    םיסובולגלו תופמל ,םיסלטאל .7
 הקיטמתמ .40  ינפוגה ךוניחל .8
 הקיטמתמ .41  יגולונכטה ךוניחל .9
 הקיטסיטטס .46  
 בשחמה יעדמ .47  
 
 תואלקחהו עבטה יעדמ .50 לאמשמ תישילשהו היינשה תורפסה .ב
 ידוסיה ס"היבל עבט .51  :ןלהלדכ ,עוצקמה תא תונמסמ
םייניבה תביטחל היגולונכטו עדמ .52  תודהי ידומיל .10
 היגולויב .53  ך"נת .11
 הקיזיפ .54  פ"עבש הרות .12
 היימיכ .55  םיניד .13
 היגולואיג .56  הליפת .14
 תואלקחהו הביבסה ידומיל .57  לארשי תבשחמ .15
הנוילעה הביטחל היגולונכטו עדמ .58 תודהיב םיימוחת ןיב םיאשונ .16
 תואלקחהו םייחה יעדמ .59  
 (יתובשייתההו יאלקחה ס"היבל)  
   היפוסוליפו תורפס ,תירבע ןושל .20
 תורז תופש .60  הביתכו האירק .21
 תילגנא .61  (ןושלה תעידי) קודקד .22
 תיברע .62  העבה .23
 תיתפרצ .63  תורפס .24
 תיסקר'צ .64  היפוסוליפ .25


 תוריית .88


 הדובעה תועוצקמו תויונמא .70
 בוציעה תויונמא .91  תונמאו רויצ .71
היגולונכטויבו תיתיישעת היימיכ .92  ילקיזומ ךוניח .72
 תונוכמ .93 םיכרדב תוחיטבו ינפוג ךוניח .73
 תוטועפל ךוניח .94 ב"הטחלו ידוסיה ס"היבל היגולונכט .74
 תולבותו תימי תואנוכמ .95  ב"הטחל תוינכט תויונמא .75
 ץע דוביע .96  הנוזתל תויללכ תויונמא .76
 תרושקת תויגולונכט .97  הנוזתל ךוניחו תואירב .77
 לוהינו היישעת .98  תושר תוינכת .78
 תיגולונכט-תיעדמ .99  םידחוימ םיאשונ .79
 
 תישימחה ,תיעיברה תורפסה .ג  
 תא תונמסמ לאמשמ תישישהו  יגולונכט ךוניח .80
 ךותב רפסה לש ירודיסה רפסמה  ב"הטחב היגולונכט .81
 :ןלהלש הקולחה יפל ,עוצקמה  הקינורטקלאו למשח .82
 דומיל ירפס :899-400 ,299-1 -  עדימ תויגולונכט .83
 תונוש תואצוהב  תולכירדאו היינב .84
ףגאה תרגסמב םירפס :399-300 -
 להנימ .85
 םידומיל תוינכתל  הרובחתו בכר תואנוכמ .86
תרגסמב םירפס :ךליאו 900 -
 תיכוניחה היזיוולטה
 הנפוא .87


'א תותיכל (םיכירדמו הדובע יפד ללוכ) דומיל ירפס .1

 ח"שב ריחמה האצוהה  רבחמהו רפסה םש יגולטקה 'סמה
          הרות
יתכלממ רפסה תיבל
 1.11
 12.60  תולעמ  ** ל"ת / הרות ןתמו םירצמ תאיצי  1.11.301/00
 37.70  תולעמ ** ל"ת / תונומת קית ,הרות ןתמו םירצמ תאיצי  1.11.301/01
 15.45  תולעמ ,ףסוי ירופיסו תובאה ירופיס
 ** ל"ת / ךרה ליגל ,תישארב
 1.11.304/00
 18.95  תולעמ ףסוא ,ףסוי ירופיסו תובאה ירופיס
  ** ל"ת / התיכב הגוצתל תונומת
 1.11.305/00
         יתד יתכלממ רפסה תיבל  
 
9.10
 
ח"טמ
תומר 2) דימלתל תרבוח ,תישארבמ ליחתהל
  תרבוח לכ * ח"טמ / (ד"ממ) 'ב-'א תותיכל (ישוק
 1.11.001/00
 
9.10
 
ח"טמ
 הרומל המגוד תרבוח ,תישארבמ ליחתהל
תרבוח לכ * ח"טמ / (ד"ממ) (ישוק תומר 2)
 1.11.002/00
 12.55  דלוגכר ,ד"ממ ,םירמאמ טקל ,ותארוה לעו ארקמה לע
  ל"ת / הרומל ,'ב תרבוח
 1.11.306/00
  17.00  תולעמ  ,ד"ממ ,הרומל ךירדמ ,תישארב רפס
ל"ת / הארוהל םימגד
 1.11.307/00
   
  הפ-לעבש הרות

 1.12
 13.95  תולעמ תפדפד - (רודיסה) יטוקליב העתפא
 ל"ת + א"ב / (ד"ממ) 'א התיכל
 1.12.300/00
   

  ארקנה תנבהו הביתכו האירק


 1.21
 42.80 רפס לכל ךוניח - תילופיט 'א התיכל ,תולקב ארקנ
 ןולטמ רמת / דחוימ
 1.21.010/00
 8.55 רפס לכל  ןולטמ רמת / הרומל ךירדמ ,תולקב ארקנ  1.21.010/01
   
  התיכל תוזרכו ףצרב תונומת

 
 51.60  דוסי הנסנס ,בונר'צ הוח / תיב ףלאל הרזחב
 ** גרבנזור
 1.21.042/00
 26.40  דוסי הוח / הרומל ךירדמ ,תיב ףלאל הרזחב
 ** גרבנזור הנסנס ,בונר'צ
 1.21.042/01
 12.25  ןדומ האירק תארוהל תרבוח ,יל הרוק לוכה
 ** רב 'ח / 'א התיכב תיתועמשמ
 1.21.043/00
 12.25  ןדומ  ** רב 'ח ,לוק 'ד / הרומל ךירדמ ,יל הרוק לוכה  1.21.044/00
   
  ח"טמ/'ב-'א תותיכל ,םוקנ םוק
 
 52.55  ח"טמ  * תויוליעפ תרדס  1.21.045/00
 4.20  ח"טמ  * הרומל ךירדמ  1.21.045/01
 24.20  ח"טמ  * תובושת תרבוח  1.21.045/02
 6.55  ח"טמ  * (םידימלת 5-ל) בקעמו ןחבמ יפד  1.21.045/03
   
  ח"טמ/'ב-'א תותיכל ,א ,דעצ דעצ
(תנכדועמ הרודהמ)
 
 35.05  ח"טמ  * םינורפס 5 זראמ  1.21.046/00
 35.05  ח"טמ  * (הדובע תרבוח) םינורפס 5 זראמ  1.21.046/01
 100.75  ח"טמ  * תוטלק 5 זראמ  1.21.046/05
 9.00  ח"טמ  * 'ג-'א ,"דעצ דעצ"ל הרומל ךירדמ  1.21.046/06
   
  'ב-'א תותיכל !ארוק ינא - דוס יל שי
ח"טמ/'ממ ,דחוימ ךוניח
 
 8.05  ח"טמ  * תרבוח - תיתעימש הנחבה ,דוס יל שי  1.21.047/00
 8.05  ח"טמ  * תרבוח - 1 דוס יל שי  1.21.047/01
 8.05  ח"טמ  * תרבוח - 2 דוס יל שי  1.21.047/02
 8.05  ח"טמ  * תרבוח - 3 דוס יל שי  1.21.047/03
 8.05  ח"טמ  * תרבוח - 4 דוס יל שי  1.21.047/04
 8.05  ח"טמ  * תרבוח - 5 דוס יל שי  1.21.047/05
 8.05  ח"טמ  * תרבוח - 6 דוס יל שי  1.21.047/06
 8.05  ח"טמ  * תרבוח - 7 דוס יל שי  1.21.047/07
 8.05  ח"טמ  * תרבוח - 8 דוס יל שי  1.21.047/08
 8.05  ח"טמ  * תרבוח - 9 דוס יל שי  1.21.047/09
 8.05  ח"טמ  * תרבוח - 10 דוס יל שי  1.21.047/10
 8.05  ח"טמ  * תרבוח - 11 דוס יל שי  1.21.047/11
 8.05  ח"טמ  * תרבוח - 12 דוס יל שי  1.21.047/12
 8.05  ח"טמ  * תרבוח - 13 דוס יל שי  1.21.047/13
 8.05  ח"טמ  * תרבוח - 14 דוס יל שי  1.21.047/14
 8.05  ח"טמ  * תרבוח - 15 דוס יל שי  1.21.047/15
 8.05  ח"טמ  * תרבוח - 16 דוס יל שי  1.21.047/16
 8.05  ח"טמ  * תרבוח - 17 דוס יל שי  1.21.047/17
 8.05  ח"טמ  * הביתכ תינכת - דוס יל שי  1.21.047/18
 13.50  ח"טמ  * תרבוח - בשחמב יתארקש םירופיס  1.21.047/19
 48.35  ח"טמ  * הקרבה יסיטרכ זראמ  1.21.047/20
 12.05  ח"טמ  * הרומל ךירדמ  1.21.047/21
 24.90  ףטיל  / האירקה תישארל דימלתל םיפד :'א תרבוח
* ףלטלא 'נ
 1.21.048/00
 17.55  ףטיל ךילהת סוסיבל דימלתל םיפד :'ב תרבוח
 * ףלטלא 'נ / האירקה תשיכר
 1.21.048/01
 16.10  ףטיל האירקה חופיטל דימלתל םיפד :'ג תרבוח
 * ףלטלא 'נ / ארקנה תנבהו
 1.21.048/02
 29.30  ףטיל  * ףלטלא 'נ / הרומל ךירדמ ,ףטיל  1.21.048/03
 24.50  הדסמ 'נ / תילופיט התיכ ,'א תרבוח ,הלק האירק
  יול 'י ,ןיול
 1.21.049/00
 21.60  הדסמ 'נ / תילופיט התיכ ,'ב תרבוח ,הלק האירק
  יול 'י ,ןיול
 1.21.050/00
 24.45  הדסמ 'נ / תילופיט התיכ ,'ג תרבוח ,הלק האירק
  יול 'י ,ןיול
 1.21.051/00
 13.80  הדסמ ,'א ,תויתוא לע הרזח תרבוח ,הלק האירק
 יול 'י ןיול 'נ / 'ב
 1.21.052/00
 7.65  הדסמ 'ג ,'ב ,'א ,תורבוחל , הרומל ךירדמ ,הלק האירק
 1.21.052/01
 21.70  ריבד ןה הרופיצ / 'א התיכל ,'א תרבוח ,בותכלו אורקל ףיכ
 1.21.053/00
 21.70  ריבד  ןה הרופיצ / 'א התיכל ,'ב תרבוח  
 21.70  ריבד  ןה הרופיצ / 'א התיכל ,'ג תרבוח  
 םניח  ריבד  ןה הרופיצ / 'א התיכל ,הרומל ךירדמ  1.21.053/01
 14.30  י"חט ליחתמה דמולל םירופיס תרדס ,"ףיכב אורקל"
םיצבקמ 20 הרדסב) 'ב ,'א תותיכל ,םדקתמלו
ץבקמ לכ       ל"ת ,ח"טמ / (תורבוח 4 ץבקמ לכבו
 1.21.301/00
   
ןושלה תעידי

1.22
 50.95  ח"טמ 'ש ,סלפ 'ש / םידליל ריוצמ ןולימ ,ינולימ
 ** ילאירא
 1.22.005/00
 10.30  ח"טמ 'ש ,סלפ 'ש / 'א התיכל ,הדובע יפד ,ינולימ
 ** קיר
 1.22.006/00
 49.15  תולעמ  ** ל"ת / םיקחשמ זראמ ,םילימב םיקחשמ  1.22.300/00
 
7.80
 
ח"טמ
/ (10-1 תורבוח) תבתכושמ הרודהמ - תודוס ילב
 תרבוח לכ             רומיל 'נ ,להוו 'א
 1.22.301/00
   
 בתכבו הפ לעב העבה

 1.23
         ןגב האירקל תונכומ תינכת ,יולג דוס  
         * ח"טמ / 'א התיכבו  
         תינכתה טוריפ  
 32.50  ח"טמ דימלתה םע תורכיהל םיפד - תורכיה תשיגפ
('לת 20-ל זראמ)
 1.23.001/01
 95.40  ח"טמ  עמש תוטלק זראמ  1.23.001/02
 60.10  ח"טמ  (יתתיכ זראמ) ןושלה חופיטל זראמ  1.23.001/03
 4.35  ח"טמ  הרומל המגוד - תורכיה תשיגפ  1.23.001/04
 
9.70
 
ח"טמ
;תדלוה םויב .2 ;בוחרב .1 :הדובע תורבוח
תרבוח לכ     בוט ברע .4 ;טקרמרפוסב .3
 1.23.001/05
 19.25  תולעמ  ל"ת / 'א התיכב תוניירוא  1.23.300/00
 35.80  ה"פמה  ל"ת / ואידיו תטלק ,ליפ םיבתוכ ךיא  1.23.301/00
 20.55  תולעמ ל"ת / בשחמ תועצמאב (םג) 'א התיכב תוניירוא  1.23.302/00
   
 תוארקמ - תורפס

 1.24
 םניח  ח"טמ  ** חתפי 'א / שיבכב םידלי  1.24.005/00
 34.65  תרנכ  ,ןמתילט 'ב / הארקמ ,ילש 'א רפס ,םילימה ךרד
** גרבזייר
 1.24.008/00
 15.05  תרנכ  / הרומל ךירדמ ,ילש 'א רפס ,םילימה ךרד
** גרבזייר ,ןמתילט 'ב
 1.24.008/01
 42.85  הנבי תימצע הדובע ,הנושאר הארקמ ,תולק ילק
 ** זפרה 'מ ,בונר'צ 'ח / הבישחה חופיטל
 1.24.010/00
      תימצע הדובע ,הנושאר הארקמ ,תולק ילק
 ** זפרה 'מ ,בונר'צ 'ח / הבישחה חופיטל
 1.24.010/01
 11.90  הנבי ** זפרה 'מ ,בונר'צ 'ח / הרומל ךירדמ ,הבישחה  
   
תוארקמ

 
 28.45 + ח"טמ
 ע"ע
** דבוע םע + ח"טמ + ל"ת / הארקמ ,'א תונולח
 1.24.300/00
 7.65 + ח"טמ
 ע"ע
םע + ח"טמ + ל"ת / הדובע תרבוח ,'א תונולח
 ** דבוע
 1.24.301/00
 8.40 + ח"טמ
 ע"ע
םע + ח"טמ + ל"ת / הרומל ךירדמ ,'א תונולח
 ** דבוע
 1.24.301/01
 49.55 + ח"טמ
 ע"ע
םע + ח"טמ + ל"ת / ואידיו תטלק ,'א תונולח
 ** דבוע
 1.24.302/00
 11.70 + ח"טמ
 ע"ע
דבוע םע + ח"טמ + ל"ת / עמש תטלק ,'א **תונולח  1.24.303/00
   
 הקיטמתמ

 1.41
 11.35  הנבי 'ש / (דחוימ ךוניחל) 'א םיליחתמל ןובשח
 ** קרוב
 1.41.002/00
 20.95 רפס לוכל
,'א קלח ,'א התיכל ,ילש שדחה ןובשחה רפס
 רדה-ץע רמת /דימלתל
 1.41.003/00
 12.15 רפס לוכל
 - 'א קלח ,'א התיכל ,ילש שדחה ןובשחה רפס
רדה-ץע רמת / הדובע תרבוח ,"קית"
 1.41.003/01
  14.60 רפס לוכל
- 'א קלח ,'א התיכל ,ילש שדחה ןובשחה רפס
/('ב+'א םיקלחל הדובע יפדו) םיקדבמ קית
 רדה-ץע רמת
 1.41.003/02
 34.20 רפס לוכל
,'ב קלח ,'א התיכל ,ילש שדחה ןובשחה רפס
 רדה-ץע רמת /דימלתל
 1.41.003/03
 17.05 רפס לוכל
- 'ב קלח ,'א התיכל ,ילש שדחה ןובשחה רפס
 הדובע תרבוח "קית"
 1.41.003/04
 14.60 רפס לוכל
- 'ב קלח ,'א התיכל ,ילש שדחה ןובשחה רפס
 רדה-ץע רמת / םיקדבמ קית
 1.41.003/05
 68.20 רפס לוכל
 לכל) ל"דמ - 'א התיכל ,ילש שדחה ןובשחה רפס
רדה-ץע רמת / (זראמה לש םיקלחה תשש
 1.41.003/06
 23.85  יחימע  קרוב 'ש / 'א ךרכ ,1 הקיטמתמ  1.41.007/00
 23.85  יחימע  קרוב 'ש / 'ב ךרכ ,2 הקיטמתמ  1.41.007/01
 5.95  יחימע קרוב 'ש / 'ב-'א םיקלחל ,הרומל ךירדמ ,הקיטמתמ  1.41.007/02
 21.40  י"חט ,תויוליעפ תרבוח ,'א קלח ,1 הקיטמו יתמ
 הרומל דימלתל
 1.41.900/02
   
/ 'א התיכל ,שולש ...ו םייתש תחא
ח"טמ + ל"ת
 
 17.55  ח"טמ  ** (תבתכושמ הרודהמ) 1 קלח  1.41.300/01
 17.10  ח"טמ  ** (תבתכושמ הרודהמ) 2 קלח  1.41.300/02
 16.85  ח"טמ  ** (תבתכושמ הרודהמ) 3 קלח  1.41.300/03
 16.00  ח"טמ  ** דימלתל םירזבא זראמ  1.41.301/00
 30.85  ח"טמ  ** (םידימלת 5-ל) םינחבמ זראמ  1.41.303/00
 17.60  ח"טמ  ** 'א התיכל ,היירטמואיג יקרפ  1.41.305/00
 21.45  ח"טמ  1 קלחל הרומל ךירדמ  1.41.305/01
 26.45  ח"טמ  2 קלחל הרומל ךירדמ  1.41.305/04
   
  הקיטמתמה תארוהל תינכת ,תחא דועו
ח"טמ + ל"ת / תמאתומ הארוהל
תבתכושמ הרודהמ - 'א התיכ
 
 6.10  ח"טמ  * = ,> ,> םינמיסה ,10-0 םירפסמה תרכה  1.41.306/00
 9.15  ח"טמ  * םידידבב רוסיחו רוביח  1.41.307/00
 3.50  ח"טמ  ** םיעלוצמו םיעטק  1.41.308/00
 6.05  ח"טמ  * 10 דע רוסיחו רוביח  1.41.309/00
 6.90  ח"טמ  * תומלש תורשע :20 דע םירפסמה  1.41.310/00
 3.05  ח"טמ  ** הארמ תדיח  1.41.311/00
 5.65  ח"טמ  * 'א קלח - תוילולימ תויעב  1.41.312/00
 7.65  ח"טמ  * 'ב קלח - תוילולימ תויעב  1.41.313/00
 6.40  ח"טמ  * תרשרש יליגרת : 13 דע רוסיחו רוביח  1.41.314/00
 7.75  ח"טמ  * 20 דע לפכ  1.41.315/00
 6.50  ח"טמ  * ךרוא תדידמ  1.41.316/00
 1.70  ח"טמ  * םירפסמה רשי  1.41.317/00
 5.75  ח"טמ  * תובצה ,םירסח םירפסמ ;'א ןובשחמ ןובשח  1.41.318/00
 16.00  ח"טמ  * דימלתל םירזבא זראמ  1.41.319/00
 24.00  ח"טמ  * םידידב תיקש  1.41.320/00
 5.75  ח"טמ  * (םידימלת 5-ל) 'א התיכל הנשה ףוס ןחבמ  1.41.321/00
 4.80  ח"טמ  * (םידימלת 10-ל) המלשהל - םימודא םיפקש זראמ  1.41.322/00
 17.55  ח"טמ  (םידימלת 5-ל) תוארמ זראמ  1.41.323/00
 34.10  ח"טמ  (םידימלת 5-ל) םיעלוצמ תיינבל תועוצר זראמ  1.41.324/00
     
(םירשג) םישקתמל םירמוח
םירשג - 'א התיכ
 
 6.55  ח"טמ  המלשה - 10-0 םירפסמה תרכה  1.41.325/00
 6.55  ח"טמ  תונכומ - רוסיחו רוביח יבצמ  1.41.326/00
 4.05  ח"טמ  תונכומ - רוביח  1.41.327/00
 4.05  ח"טמ  תונכומ - רוסיח  1.41.328/00
 5.10  ח"טמ  הפולח - 20-11 םירפסמה  1.41.329/00
 6.55  ח"טמ  הפולח - תוילולימ תויעב  1.41.330/00
     
ידוסיה רפסה תיבל עבט

1.51
 11.35  ח"טמ תונועב םימו םדא ,עבט - לגעמב תונוע
 * ח"טמ / 'ב-'א תותיכל תרבוח ,הנשה
 1.51.001/00
 12.70  ח"טמ תונועב םימו םדא ,עבט - לגעמב תונוע
 * ח"טמ / הרומל ךירדמ ,הנשה
 1.51.001/01
 51.25  ח"טמ  * ח"טמ / 'ב-'א תותיכ ,הלעפהל תונומת זראמ  1.51.002/00
 15.45  תרנכ הנוי / 'ב-'א תותיכל ,ילש עבטה הז
 בגש-חרוק הילד ,ןמרבלז
 1.51.003/00
 14.15  תרנכ הנוי / הרומל ךירדמ ,ילש עבטה הז
 בגש-חרוק הילד ,ןמרבלז
 1.51.003/01
 20.25  תומר ** א"ת 'נוא / 'ב-'א תותיכל ,(תרושקת) תעה לכ טלוק  1.51.305/00
 17.55  תומר  ** א"ת 'נוא / הרומל ךירדמ ,תעה לכ טלוק  1.51.306/00
 32.40  תומר  ** א"ת 'נוא / 'ב-'א תותיכל ,הנשה תונוע  1.51.307/00
 28.95  תומר  ** א"ת 'נוא / הרומל ךירדמ ,הנשה תונוע  1.51.308/00
 25.70  ם-י מ"למ ,םיננוחמ םידימלתל ,ריווא גזמב תויפצת
 ** ךליאו 'א התיכל
 1.51.309/00
 26.55  תומר  * א"ת 'נוא / 'ב-'א תותיכל ,וניניב  1.51.310/00
 15.25  תומר  * א"ת 'נוא / הרומל ךירדמ ,וניניב  1.51.310/01
 26.55  תומר * א"ת 'נוא / 'ב-'א תותיכל ,'א רפס ,אירב תויהל  1.51.311/00
 15.25  תומר א"ת 'נוא / הרומל ךירדמ ,'א רפס ,אירב תויהל  1.51.312/00
 26.55  תומר א"ת 'נוא / ,'ב-'א תותיכל,'ב רפס ,אירב תויהל  1.51.313/00
 25.40  תומר א"ת 'נוא / הרומל ךירדמ , 'ב רפס ,אירב תויהל  1.51.314/00
 12.70  תומר  א"ת 'נוא / דבל אל ונחנא  1.51.315/00
 11.10  תומר  א"ת 'נוא / הרומל - דבל אל ונחנא  1.51.315/01
 13.70  תומר  א"ת 'נוא / 'ב-'א תותיכל ,יל תפכא  1.51.316/00
 11.60  תומר  א"ת 'נוא / הרומל ךירדמ ,יל תפכא  1.51.316/01
   
היגולואיג

1.56
 50.50 ןמציו ןוכמ
,תונמאלו היגולונכטל ,עדמל בנשא - םיעלסו םידלי
  ,הליש הדרו ,ןורהא רינ / תננגלו הרומל ךירדמ
ןתיול רמת
 1.56.800/01
     
'ב-'א תותיכל תיברע

1.62
 13.35  י"חט  הדובע תרבוח ,ןאכ אמ אי ןאכ  1.62.904/02
 14.45  י"חט  הדובע תרבוח ,ןאכ אמ אי ןאכ  1.62.904/01
 14.45  י"חט  הדובע תרבוח ,ןותייז לא ןוסו'ג יריש  1.62.905/02
 22.45  י"חט  הרומל ךירדמ ,ןותייז לא ןוסו'ג יריש  1.62.905/01
 23.85  י"חט  הרומל ךירדמ ,'א קלח םייחהמ םירופיס  1.62.906/01
 22.45  י"חט  הרומל ךירדמ ,דועיתו הירוטסיה יטרס  1.62.907/01
 10.70  י"חט  דימלתל תרבוח ,(ב"הז) טובזמו טוברח  1.62.908/01
     
תונמא

1.71
 84.20  תולעמ תכרע ,תונמא תוריצי םע םישגפנ םידלי
  ל"ת / ךירדמ ללוכ ,תונומת
 1.71.301/00
     
םיכרדב תוחיטב

1.73
 39.20  רתכ םידליה ןגל ,הייצח רבעמב היהש השעמ
  ** לארה 'נ / 'ב-'א תותיכלו
 1.73.001/00
 39.20  רתכ  ** דיבר 'ש / הרומל ךירדמ ,היהש השעמ  1.73.002/00
 240.70  ח"טמ תכרע ,ךרה ליגל תורבוח תרדס ,רורהז
 חתפי הלייא / הכרדה
 1.73.003/00
 
13.85
 
ח"טמ
 :תורבוח 3 ,'ד-'ב תותיכל ,הנואת לא תנידמב
הלייא / תיבב ,תובוחר ,יתביבסו ינא
 תרבוח לכ         חתפי
 1.73.004/00
 7.30  ח"טמ חתפי הלייא / הרומל ךירדמ ,הנואת לא תנידמב  1.73.004/01
   
היגולונכט

1.74
 9.35  ח"טמ  * ח"טמ + ל"ת / 'ב-'א תותיכל ,ןאכ זז והשמ  1.74.300/00
 12.95  ח"טמ  * ח"טמ + ל"ת / הרומל ךירדמ ,ןאכ זז והשמ  1.74.301/00
 8.65  ח"טמ  ח"טמ + ל"ת / 'ב-'א תותיכל ריינמ לכה  1.74.302/00
 10.75  ח"טמ  ח"טמ + ל"ת / ! םיסיפדמ ?םישוע המ  1.74.303/00
 13.85  ח"טמ  ח"טמ + ל"ת / הרומל ךירדמ ,םיכילהתו םירמוח  1.74.304/00
 35.80  ה"פמה  ל"ת / ואידיו תטלק ,םיכילהתו םירמוח  1.74.305/00
   
םייח ירושיכ

1.79
 39.90  תולעמ ס"היבל 'ב-'א תותיכל ל"דמ ,םייח ירושיכ
 י"פש + ל"ת / 'ממה
 1.79.300/00
 46.95  תולעמ ס"היבל 'ב-'א תותיכל ל"דמ ,םייח ירושיכ
 י"פש + ל"ת /ד"ממה
 1.79.301/00
   
םילודגל ןיינע

 24.60  ח"טמ יגוגדפה להנימה / םילודגה םלועב תובלתשה עסמ  1.79.400/00
 21.40  ח"טמ   להנימה / הרומל ךירדמ ,םילודגה םלועב תובלתשה עסמ
יגוגדפה
 1.79.400/01תועדוה


2000 סרמב 1 ,ס"שת 'א רדא ד"כ ,(ב)7/סשת ל"כנמ רזוח