'ט-'ז תותיכל (םיכירדמו הדובע יפד ללוכ) דומיל ירפס .3

 ח"שב ריחמה  האצוהה  רבחמהו רפסה םש  יגולטקה 'סמה

     תודהי  3.10
 26.25  ח"טמ בקעי רופיס ךרד םימעהו לארשי - רחבמ ,ושעו
םק היתמ / 'ח-'ז תותיכל
 3.10.001/00
 26.25  ח"טמ תור רופיס ךרד תיתרבח תוביוחמ
 / הייבאומה
 םק היתמ
 3.10.400/00
 8.55  ח"טמ תור רופיס ךרד תיתרבח תוביוחמ
 ,הייבאומה
 םק היתמ / הרומל ךירדמ
 3.10.400/01
 38.65  י"חט 'ב / הרומל ךירדת ,תודהיב םיגשומ
 *ץיבומוד
 3.10.901/00
 13.40  י"חט ינב / הרומל ךירדמ ,תישארב ישגפמ
 ץיבומוד
 3.10.902/01

     ך"נת  3.11
         יתכלממה רפסה תיבל הרות  
 10.00  ןמוא  ** רקב 'מ / תומש רפסל הדובע  3.11.310/00
 13.55  תולעמ  ** ל"ת / ('ממ) 'ח-'ז תותיכל ,רבדמב-תומש  3.11.311/00
 3.95  תולעמ  ** ל"ת / הרומל ךירדמ ,רבדמב-תומש  3.11.312/00
 6.60  תולעמ  ** ל"ת / ('ממ) 'ח-'ז תותיכל ,םיקוח  3.11.313/00

         יתכלממה רפסה תיבל ך"נ  
 29.90  סכר 'ר / דימלתל הדובע תרבוח ,סומעו הנוי
 ,ןיקמחנ
 ** ןמתילט 'ב
 3.11.001/00
 29.90  סכר 'ר ,ןמתילט 'ב / הרומל ךירדמ ,סומעו הנוי
 ** ןיקמחנ
 3.11.002/00
 46.50  סכר / דימלתל ןדגוא ,םירופיכה םויו הנוי רפס
 ,ןוטלמ זכרמ
 ** תירבעה הטיסרבינואה
 3.11.003/00
 55.50  סכר / הרומל ןדגוא ,םירופיכה םויו הנוי רפס
 ,ןוטלמ זכרמ
 ** תירבעה הטיסרבינואה
 3.11.004/00
 25.70  ח"טמ ,הרשעהו דומילל והיעשי רפסמ םיקרפ
  ב"היטחל
 3.11.005/00
 25.70  ח"טמ ,הרשעהו דומילל והיעשי רפסב םיקרפ
 ל"דמ - ב"היטחל
 3.11.005/01
 31.05  סכר 'ב ,ןיקמחנ 'ר / 'ט-'ז תותיכל ,'א לאומש רפס
  ןמתילט
 3.11.006/00
 31.05  סכר 'ב ,ןיקמחנ 'ר / הרומל ךירדמ ,'א לאומש רפס
  ןמתילט
 3.11.006/01
 18.00  סכר  ןמתילט-רלג 'ב ,ןיקמחנ 'ר / 'ב לאומש רפס  3.11.007/00
 10.00  סכר 'ב ,ןיקמחנ 'ר / הרומל ךירדמ ,'ב לאומש רפס
  ןמתילט-רלג
 3.11.007/01
 33.50  סכר 'ב ,ןיקמחנ 'ר / 'ממ ,םיטפושה תפוקת
  ןמתילט-רלג
 3.11.008/00
 20.00  סכר 'ר / 'ממ ,הרומל ךירדמ ,םיטפושה תפוקת
  ןמתילט-רלג 'ב ,ןיקמחנ
 3.11.008/01
 7.10  תולעמ  ** ל"ת / ('ממ) 'ח-'ז תותיכל ,סומע  3.11.315/00
 4.05  תולעמ  ** ל"ת / הרומל ךירדמ ,סומע  3.11.316/00
 10.60  תולעמ  ** ל"ת / ('ממ) 'ח-'ז תותיכל ,והיעשי  3.11.317/00
 11.90  תולעמ  ** ל"ת / הרומל ךירדמ ,והיעשי  3.11.318/00
 7.15  ה"פמה  ** ל"ת / ('ממ) 'ח התיכל תטלק ,והיעשי  3.11.319/00
 20.70  םימודק 'נ תויפוקש ,והיעשי רפסב ףונו עבט
  ** ל"ת / ןוטרסו
 3.11.320/00
 12.00  תולעמ  * ל"ת / ('ממ) 'ט התיכל ,והימרי  3.11.320/01
 14.70  תולעמ  * ל"ת / הרומל ךירדמ ,והימרי  3.11.320/02
 35.80  ה"פמה ךירדמ ,ואידיו תטלק ,והימרי תובקעב
  ל"ת / ד"ממו 'ממ ,הרומל
 3.11.320/03
 4.90  תולעמ  ** ל"ת / ('ממ) 'ט התיכל ,לאומש  3.11.321/00
 13.00  תולעמ  ** ל"ת / הרומל ךירדמ ,לאומש  3.11.322/00
 3.30  תולעמ ,םיכלמ רפסל תיתרוסמה תונשרפהמ רחבמ
** ל"ת / ('ממ) ב"י-'ט ,הרומל
 3.11.323/00
 3.50  תולעמ  ** ל"ת / ('ממ) 'ט-'ח תותיכל ,םיטפוש  3.11.325/00
 9.85  תולעמ  ** ל"ת / הרומל ךירדמ ,םיטפוש  3.11.326/00
         יתד יתכלממה רפסה תיבל הרות  
 8.95  תולעמ / (ד"ממ) 'ז תותיכל ,(א"י-'א םיקרפ) תומש
  ל"ת
 3.11.327/00
 14.60  תולעמ  ל"ת / (ד"ממ) הרומל ךירדמ ,א"י-'א תומש  3.11.328/00
 11.30  תולעמ  ל"ת / (ד"ממ) 'ז התיכל ,'מ-ב"י תומש  3.11.329/00
 34.65  דלוגכר * ל"ת / (ד"ממ) 'ח התיכל ,'מ-ה"כ ,ג"כ ,א"כ ,תומש  3.11.329/01
 26.90  דלוגכר ,ןוידל תודוקנו םיאשונ תועצה ,רבדמב
  ** ל"ת / (ד"ממ) הרומל ךירדמ 'ח התיכל
 3.11.329/02
 11.75  תולעמ  ** ל"ת / הדובע תרבוח ,רבדמב  3.11.329/03
         יתד יתכלממה רפסה תיבל ך"נ  
 31.80 ם-י 'מ
  תונבל
הירכז ,יגח תואובנו הימחנו ארזע
ךירדמ ,יכאלמו
* תונבל ם-י תללכמ / ד"ממ ,'ח התיכ ,הרומל
 3.11.331/00
 33.50  תולעמ   הירכז ,יגח תואובנו הימחנו ארזע
ל"ת / ('ח התיכ) דימלתל הדובע תרבוח ,יכאלמו
 3.11.330/00
 25.95  תולעמ / (ד"ממ) 'ח התיכל ,ארקמב םירועיש ,והימרי
  תונבל ם-י תללכמ + ל"ת
 3.11.332/00
 30.00  דלוגכר / הרומל ךירדמ ,ארקמב םירועיש ,והימרי
  ל"ת
 3.11.333/00
 10.60  תולעמ  ל"ת / 'ט התיכל ,לאקזחי  3.11.334/00
 22.65  דלוגכר  ל"ת / (ד"ממ) הרומל ךירדמ ,לאקזחי  3.11.334/01
 7.40  תולעמ  * ל"ת / (ד"ממ) 'ט התיכל ,סומע  3.11.335/00
 20.10  דלוגכר  ל"ת / (ד"ממ) הרומל ךירדמ ,סומע  3.11.336/00
 35.35  תולעמ (ד"ממ) הרומל ךירדמ ,והימרי רפסב םיקרפ
  ל"ת /
 3.11.337/00
 13.70  תולעמ 'י התיכל ך"נתב תואיקבו עדי תדיחי
  ל"ת / (ד"ממ)
 3.11.338/00
 9.00  תולעמ / (ד"ממ) 'ט התיכל ,עשוהי רפסב םירועיש
  ל"ת
 3.11.339/00
 10.60  תולעמ הרומל ,'ט התיכל ,עשוהי רפסב םירועיש
  ל"ת / (ד"ממ)
 3.11.339/01
 8.15  תולעמ / (ד"ממ) 'ט התיכל ,םיטפוש רפסב םירועיש
  ל"ת
 3.11.340/00
 13.50  תולעמ התיכל,םיטפוש רפסב םירועיש
  ל"ת/(ד"ממ)הרומל,'ט
 3.11.340/01

     הפ-לעבש הרות  3.12
         יתכלממה רפסה תיבל  
 7.15  ה"פמה **ה"פמה / ('ממ) 'ח התיכל ,לוק ספ ,ארקמה תודגא  3.12.312/00
 8.25  תולעמ  ** ל"ת / ('ממ) 'ח התיכב דימלתל ,ארקמה תודגא  3.12.313/00
 5.65  תולעמ  ** ל"ת / ('ממ) הרומל ךירדמ ,ארקמה תודגא  3.12.314/00
 7.80  תולעמ  ** ל"ת / ('ממ) 'ז התיכל ,הימכחו הנשמה  3.12.315/00
 6.00  תולעמ  ** ל"ת / ('ממ) 'ז התיכל ,תואל ךל היהו  3.12.317/00
 12.20  תולעמ  ל"ת / ('ממ) םייניבה תוביטחל ,ירבעה חולה  3.12.318/00
 5.00  תולעמ  ,(חספ לש הדגהב םינויע) ךנבל תדגהו
  ** ל"ת / ('ממ) 'ז התיכ
 3.12.319/00
 6.20  תולעמ  ** ל"ת / ('ממ) הרומל ךירדמ ,ךנבל תדגהו  3.12.320/00
 3.30  תולעמ  ** ל"ת / ('ממ) 'ח התיכל ,תובא יקרפ  3.12.321/00
 8.00  תולעמ  ** ל"ת / ('ממ) הרומל ךירדמ ,תובא יקרפ  3.12.322/00
 6.00  תולעמ **ל"ת / ('ממ) דיחיה לש וכרע ,'א תובא יקרפ  3.12.323/00
 5.90  תולעמ  ** ל"ת / ('ממ) 'ז התיכל ,הליפת יקרפ  3.12.324/00
 5.50  תולעמ  ** ל"ת / ('ממ) 'ט התיכל ,םירמוש יניד  3.12.326/00
 4.65  תולעמ  ** ל"ת / ('ממ) 'ט התיכל ,הדבא תבשה  3.12.328/00
 6.50  תולעמ  ** ל"ת / ('ממ) 'ט התיכל ,הדובע יניד  3.12.330/00
 9.75  תולעמ הבר אנעשוהו הבאושה תיב תחמש
  ** ל"ת / ('ממ) ב"הטחב דימלתל
 3.12.332/00
 4.80  תולעמ  ** ל"ת / ('ממ) 'ח התיכל ,רמועב ג"ל  3.12.332/01
 150.00  דלוגכר  ל"ת / עדימ רגאמ ,תודגאה םלועב עסמ  3.12.332/02
         יתד יתכלממה רפסה תיבל  
 29.45  תולעמ + א"ב / (ד"ממ) םינב 'ז תותיכל ,ןיליפת
  ל"ת
 3.12.333/00
 19.80  תולעמ ךוניח ,םייניבה תוביטחל ןיליפת
  ל"ת / (ד"ממ) דחוימ
 3.12.334/00
 15.25  תולעמ ,תורוקמ רחבמ ,ץראב תויולתה תווצמה
ל"ת + א"ב / (ד"ממ) דימלתל
 3.12.336/00
 9.50  תולעמ רב 'נוא ,ד"ממ ,'ז-'ו תותיכל ,הווצמ תב
  ןליא
 3.12.337/00
 4.15  תולעמ + א"ב / (ד"ממ) 'ז התיכל ,םייח-ילעב רעצ
  ל"ת
 3.12.341/00
 8.40  תולעמ + א"ב / (ד"ממ) 'ח-'ו תותיכל ,ערה תבהא
  ל"ת
 3.12.343/00
 6.80  תולעמ  ל"ת + א"ב / (ד"ממ) (השדח הרודהמ) הליגמ  3.12.344/00
 9.15  תולעמ  / םינב ,(ד"ממ) 'ט-'ח תותיכל ,םינבו תובא
  ל"ת + א"ב
 3.12.350/00
 7.10  תולעמ + א"ב / (ד"ממ) 'ח-'ז תותיכל ,םירופה ימי
  ל"ת
 3.12.352/00
 21.70  תולעמ ,'ט-'ח תותיכל ,(הליפתה לע) בלבש הדובע
  ל"ת + א"ב / תונב ,(ד"ממ) השדח הרודהמ
 3.12.354/00
 3.60  תולעמ  / תונב ,(ד"ממ) 'ט-'ח תותיכל ,םתובא תיבל
  ל"ת + א"ב
 3.12.356/00
 13.15  תולעמ א"ב / (ד"ממ) 'י-'ט תותיכל ,רחסמו הדובע
  ל"ת +
 3.12.357/00
 7.00  תולעמ  ב"י-'ט תותיכל ,תורוקמ ףסוא - תומילא
  ל"ת / (ד"ממו 'ממ)
 3.12.365/00
 11.05  תולעמ  ל"ת + א"ב / ת"ושה תורפס  3.12.371/00
 11.85  תולעמ  * ל"ת + א"ב / הטימש תנשל  3.12.372/00
 17.35  תולעמ ,ארתב אבבו אעיצמ אבב :הנשמ יקרפ
ל"ת + א"ב / 'ז התיכל
 3.12.373/00
 26.30  תולעמ ךירדמ ,ד"ממ ,'ב קלח ,תודהיב עדימ ירגאמ
  ל"ת + ןליא רב / הרומל
 3.12.903/00

     לארשי תבשחמ  3.15
 17.90  תולעמ  ל"ת / םייחב תרחבו  3.15.300/00

     תודהיב םיימוחת ןיב םיאשונ  3.16
 25.80  תולעמ  ל"ת / 'ממ ,הזכ יפוי לולכמ - חספ לש תודגה  3.16.300/00
 46.10  תולעמ  ל"ת / 'ממ ,הרומל ךירדמ ,הכרע ,עובשה תשרפ  3.16.301/00
 11.10  תולעמ / 'ממ ,הרומל ךירדמ ,תווצמלו יל המ ,הווצמ רב
  ל"ת
 3.16.302/00
 14.00  תולעמ ,םירופיכה םויו הנשה שאר ,חתפנה רעשה לא םיכרד
 יכרע ךוניחל להנימה ,ל"ת / הרומל ךירדמ ,'ממ
 3.16.303/00
 21.90  ריבד  ** דיגמ 'ח / ןושל ינוקית טוקלי  3.22.007/00
 14.35  ינרק  ** ןמניילק 'י / 'ח התיכל ,ןושלו קודקד  3.22.009/00
 60.95  ריבד  ** דיגמ 'ח / 'ט התיכל ,וננושל  3.22.024/00

     ןושלה תעידיו קודקד  3.22
 47.10  סכר  ** ילבק 'ר / ב"הטחל ,'א קלח ,ןושלה תעידי  3.22.027/00
 47.10  סכר  ** ילבק 'ר / הרומל ךירדמ ,ןושלה תעידי  3.22.028/00
 15.80  ח"טמ  * ח"טמ / 'ז ,הגהה תרות רפס ,ןושל ךרע ןייע  3.22.029/00
 6.85  ח"טמ / הגהה תרותל לוגרת תרבוח ,ןושל ךרע ןייע
 * ח"טמ
 3.22.030/00
 8.85  ח"טמ / הגהה תרות ,הרומל ךירדמ ,ןושל ךרע ןייע
 * ל"ת
 3.22.031/00
 17.00  ח"טמ 'ש / 'א ,תורוצה תרות ,ןושל ךרע ןייע
 ןוניבא
 3.22.031/01
 12.50  ח"טמ תרבוח ,'א ,תורוצה תרות ,ןושל ךרע ןייע
 ןוניבא 'ש / הדובע
 3.22.031/02
 9.55  ח"טמ ךירדמ ,'א ,תורוצ תרות ,ןושל ךרע ןייע
 ןוניבא 'ש / הרומל
 3.22.031/03
 24.20  ח"טמ  'ב ,תורוצו הגה ,ןושל ךרע ןייע  3.22.031/04
 14.50  ח"טמ ךירדמ ,'ב ,תורוצו הגה ,ןושל ךרע ןייע
 הרומל
 3.22.031/05
 18.25  ח"טמ תרבוח ,'ב ,תורוצו הגה ,ןושל ךרע ןייע
 לוגרת
 3.22.031/06
 28.85  ח"טמ / 'ח-'ז תותיכל ,'א קלח ,ארוקל בתוכמ ,העבה
 שורב 'ש
 3.22.032/00
 28.85  ח"טמ 'ש / 'ט-'ח תותיכל ,'ב קלח ,ארוקל בתוכמ ,העבה
 שורב
 3.22.033/00
 33.40  ח"טמ 'ש / 'ט התיכל ,'ג קלח ,ארוקל בתוכמ ,העבה
 שורב
 3.22.034/00
 18.65  ח"טמ םיקלח ,הרומל ךירדמ ,ארוקל בתוכמ ,העבה
  'ט-'ז תותיכל ,'ג-'א
 3.22.034/01
 12.70  ח"טמ  ח"טמ / םירמאמ טקל ,ארוקל בתוכמ ,העבה  3.22.035/00
 41.85  ברוח / דימלתל ,'ט-'ז תותיכל ,םילק ריבחתו קודקד
 * הקדצ 'י
 3.22.036/00
 14.60  ברוח ךירדמ ,'ט-'ז תותיכל ,םילק ריבחתו קודקד
 
 * הקדצ 'י / הרומל
 3.22.036/01
 30.00  ח"טמ  דיבר תירוד / ריבחת  3.22.400/00
 25.00  ח"טמ תירוד / הרומל ךירדמ ,ותארוהו ריבחתה
 דיבר
 3.22.400/01
 23.00  ח"טמ  דיבר תירוד / הדובע תרבוח ,ריבחת  3.22.400/02
 61.35  טרוא בקעי ,זפרה הרובד / הגהה תרות תודוסי
 טיבש
 3.22.600/00
 48.80  טרוא בקעי ,זפרה הרובד / 'א - טפשמה ריבחת
 טיבש
 3.22.601/00
 76.35  טרוא בקעי ,זפרה הרובד / 'ב - טפשמה ריבחת
 טיבש
 3.22.602/00
 48.00  טרוא הרומל ךירדמ ,טסקט לש רשקהב ןושל תוארוה
זפרה הרובד
 3.22.603/01

     ס"היבב 'א המרל העבהו ןושל
ד"ממהו 'ממה
 
 7.05  תולעמ  ** ל"ת / שגד יקרפ  3.22.310/00
 21.15  תולעמ  ** ל"ת / 'י-'ט תותיכל ,העונת יקרפ  3.22.313/00
 6.55  תולעמ  ** ל"ת / רבסהה  3.22.315/00

     ס"היבב 'ב המרל העבהו ןושל
ד"ממהו 'ממה
 
 7.55  תולעמ  ** ל"ת / ?םימכסמ דציכ  3.22.324/00
 10.25  תולעמ  ** ל"ת / ?םיבישמ דציכ  3.22.324/01


     +תומרה לכל ףתושמ רמוח - העבהו ןושל
(ד"ממו 'ממ) הרשעה רמוח
 
 7.15  ה"פמה  ** ה"פמה / תטלק ,לקה לגה לע קודקד  3.22.339/00
 21.05  תולעמ  ** ל"ת / עבמה ידצ ינשמ  3.22.339/02
 36.05  תולעמ  ל"ת / ללוכ טבמב  3.22.339/03

     (ק"חש) האירקה קוזיחו רופיס
ח"טמ + החוורל ףגאה + ל"ת
 
     וילאמ ןבומ :הרדסה םש  
 15.25  ח"טמ  ** םיאמזוגה ףולא  3.22.340/00
 15.25  ח"טמ  ** ? 'גרו'ג יובל הרק המ  3.22.341/00
 15.25  ח"טמ  ** סיריא  3.22.342/00
 15.25  ח"טמ  ** בלב ץח  3.22.343/00
 15.25  ח"טמ  ** הביסמל הביס  3.22.344/00
 15.25  ח"טמ  ** םישוחל רבעמ  3.22.345/00
 15.25  ח"טמ  ** סקרקל הנמזה  3.22.346/00
 15.25  ח"טמ  ** םלח ימכח  3.22.347/00
 15.25  ח"טמ  ** הטאיד רחממ  3.22.348/00
 15.25  ח"טמ  ** םייניעב הדובע  3.22.349/00
 15.25  ח"טמ  ** ללחב הסיט  3.22.350/00
 15.25  ח"טמ  ** םיקותמ תומולח  3.22.351/00
 15.25  ח"טמ  ** ימצע לא  3.22.352/00
 15.25  ח"טמ  ** םיבלכ  3.22.353/00
 9.35  ח"טמ  1 'סמ הרומל ךירדמ :וילאמ ןבומ  3.22.354/00
 9.35  ח"טמ  2 'סמ הרומל ךירדמ :וילאמ ןבומ  3.22.355/00
 9.35  ח"טמ  3 'סמ הרומל ךירדמ :וילאמ ןבומ  3.22.356/00
 9.35  ח"טמ  4 'סמ הרומל ךירדמ :וילאמ ןבומ  3.22.357/00
 44.90  תומר תיחנומ האירקל ךירדמ ,ארוק לכ
 **עטנ + ל"ת / הרומל ,ב"היטחב
 3.22.358/00
 12.90  תומר + ל"ת / 'א ,תויוליעפ תרבוח ,ארוק לכ
 ** ע"טנ
 3.22.359/00
 12.90  תומר + ל"ת / 'ב ,תויוליעפ תרבוח ,ארוק לכ
 ** עטנ
 3.22.360/00
 12.90  תומר + ע"טנ / 'ג ,תויוליעפ תרבוח ,ארוק לכ
 ** ל"ת
 3.22.361/00
 13.70  דלוגכר םירפס תמישר ,הבוטה האירקה ףיכ
 תימצע האירקל
/ התיכב היילתל הזרכ + םירומל תכרדומו
  עטנ + ל"ת
 3.22.362/00

     ארקנה תנבהו העבה ,ןושל  3.23
 44.35  סכר 'ד ,ןולא 'ע / 'ז התיכל ,םירעשו םירועיש
  ** לט 'ל ,בגש-חרק
 3.23.001/00
 44.35  סכר 'ד ,ןולא 'ע / הרומל ךירדמ ,םירעשו םירועיש
  ** לט 'ל ,בגש-חרק
 3.23.002/00
 31.00  ןדומ םייניבה תביטחל ,"רוביצב רוביד"
  אריפש הרופצ / הנוילעה הביטחלו
 3.23.004/00
 38.50  ןדומ םייניבה תביטחל ,"רוביצב רוביד"
 , הנוילעה הביטחלו
 אריפש הרופצ / הרומל ךירדמ
 3.23.004/01

     'ב המרל ארקנה תנבהו םייח ימוחת  
 5.50  תולעמ  ** רעונה תיילע + ל"ת / 'א קלח ,םדאל םדא ןיב  3.23.338/00
 3.75  תולעמ  ** רעונה תיילע + ל"ת / 'ב קלח ,םדאל םדא ןיב  3.23.339/00
 7.15  ה"פמה  ** רעונה תיילע + ל"ת / תטלק ,םדאל םדא ןיב  3.23.340/00
 5.85  טילטסג הבישחו ארקנה תנבה חופיטל םיליגרת
 / 'א ,תיתרוקיב

 ** ע"טנ
 3.23.341/00
 5.85  טילטסג הבישחו ארקנה תנבה חופיטל םיליגרת
 / 'ב ,תיתרוקיב

 ** ע"טנ
 3.23.343/00
 5.85  טילטסג הבישחו ארקנה תנבה חופיטל םיליגרת
 ,תיתרוקיב

 **ע"טנ/'ג
 3.23.345/00
 4.30  תולעמ  ** ל"ת / יתוא ראת  3.23.350/00
 3.50  תולעמ  ** ל"ת / !ךינפל תוארוה ,  3.23.352/00
 12.35  תולעמ  ** ל"ת / דימלתל ,?הלאשה המ  3.23.354/00
 46.00  תומר 'ז-'ו ,'ה תותיכל הארקמ ,'ב ,ונחנאו ינא
 **
 3.23.378/00
 48.85  תומר  ** הרומל ,'ב ,ונחנאו ינא  3.23.379/00
 19.90  תומר  * דחא םלוע  3.23.380/00
 22.75  תומר  * הרומל ךירדמ ,דחא םלוע  3.23.381/00
 37.80  תומר  'ט-'ו תותיכל ,תדלומב הארקמ ,ץראב ךלהתהל
 (ד"ממ 'ממ)
 3.23.382/00
 12.15  תומר  הדובע תרבוח ,ץראב ךלהתהל  3.23.383/00
 20.25  תומר  הרומל ךירדמ ,ץראב ךלהתהל  3.23.384/00

     תורפס  3.24
 6.05  ןקוש ,ןותניג 'נ / (ד"ממו 'ממ) ןונגע ירופיס רחבמ
 * דסמ 'צ
 3.24.015/00
 31.50  ןדומ ,בגש חרק 'ד / 'ז התיכל הארקמ ,הפי תורפס
 ** גרבניו 'ו
 3.24.028/00
 26.75  ןדומ התיכל ,דימלתל הדובע תרבוח ,הפי תורפס
 / 'ז

 ** גרבניו 'ו ,בגש-חרק 'ד
 3.24.029/00
 28.65  ןדומ 'ו ,בגש חרק 'ד / הרומל ךירדמ ,הפי תורפס
 ** גרבניו
 3.24.030/00
 11.95  ח"טמ ,יחרז תירונ ירישמ - ריש לא םיכרד
 דימלתל תרבוח

 ח"טמ / ('ממה) ב"הטחב
 3.24.031/00
 11.40  ח"טמ , יחרז תירונ ירישמ - ריש לא םיכרד
 / הרומל ךירדמ

 ח"טמ
 3.24.032/00
 9.50  ח"טמ תרבוח ,באר רתסא ירישמ - ריש לא םיכרד
 דימלתל

 ח"טמ / ('ממ) ב"הטח
 3.24.033/00
 9.05  ח"טמ ךירדמ ,באר רתסא ירישמ - ריש לא םיכרד
 / הרומל

 ח"טמ
 3.24.033/01
 30.80  ןדומ ,בגש-חרק 'ד / 'ח התיכל הארקמ ,הפי תורפס
 ** גרבניו 'ו
 3.24.034/00
 28.00  ןדומ ,בגש-חרק 'ד / הרומל ךירדמ ,הפי תורפס
 ** גרבניו 'ו
 3.24.035/00
 22.80  ח"טמ / תורפסה יארב האושה ,תוהזו הדועת
 יקסבופפ לכימ
 3.24.037/00
 22.80  ח"טמ ,תורפסה יארב האושה ,תוהזו הדועת
 / הרומל ךירדמ

 יקסבופפ לכימ
 3.24.037/01
 22.75  'יס 'םא 'ןא  * ל"ת / תרבוח + תטלק ,רישו ןחל  3.24.322/00
 30.90  תולעמ  ** ל"ת / ('ממ) 'ז התיכל ,הארקמ ,ןווגמ  3.24.323/00
 19.70  תולעמ ** ל"ת / ('ממ) 'ז התיכל ,הרומל ךירדמ ,ןווגמ  3.24.323/01
 28.60  תולעמ  ** ל"ת / ('ממ) 'ח התיכל ,הארקמ ,ןווגמ  3.24.323/02
 21.25  תולעמ  * ל"ת / ('ממ) 'ח התיכל ,הרומל ךירדמ ,ןווגמ  3.24.323/03
 30.90  תולעמ  * ל"ת / ('ממ) 'ט התיכל ,הארקמ ,ןווגמ  3.24.323/04
 36.15  תולעמ  ל"ת / 'ט התיכל ,הרומל ךירדמ ,ןווגמ  3.24.323/05
 29.60  תולעמ  ** ל"ת / (ד"ממ) 'ז התיכל ,הארקמ ,תוארמ  3.24.323/06
 34.60  תולעמ  ל"ת / (ד"ממ) הרומל ךירדמ ,תוארמ  3.24.323/07
 16.35  תולעמ / 'ט-'ז תותיכל הארקמ ,םירישו תורוש
 ** ע"טנ
 3.24.323/08
 32.10  ה"פמה  ל"ת / 'ט התיכל ,ואידיו תטלק ,?בנגה ימ  3.24.324/00
 4.15  תולעמ  ** ל"ת / (ד"ממו 'ממ) 'ז התיכל ,לשמה  3.24.326/00
 11.35  תולעמ  ל"ת / הרומל ךירדמ ,ןורטאיתה תונמא  3.24.327/01
 29.80  תולעמ  ל"ת / תונומת תכרע + רפס ,םיבוליש  3.24.328/00
 12.50  תולעמ  ל"ת / הרומל ךירדמ ,םיבוליש  3.24.328/01
 42.45  ןדומ רגניול הרימ / 'ח התיכל ,תורפס ילע
 סיסקיבא הכרבו
 3.24.500/00
 42.45  ןדומ רגניול הרימ / 'ט התיכל ,תורפס ילע
 סיסקיבא הכרבו
 3.24.501/00
 73.85  טרוא ,תרופיס ,הריש - הארקמ ,תורפס םיארוק
 הסמ
 3.24.600/00
 6.00  י"חט  * הרומל ךירדת ,םירפסמ םירפוס  3.24.901/00
 3.40  י"חט ,ןורוד / הרומל ךירדת ,ידגהו זעה
 * ינימינב
 3.24.906/00
 3.40  י"חט * ינימינב 'י / הרומל ךירדת ,תופסה יתש
 3.24.907/00
 3.75  י"חט  * 'זר 'ה / הרומל ךירדת ,םיילענב השעמ  3.24.908/00

     הירוטסיה  3.31
 51.35 ירפס
 א"ת
 / 'ז התיכל דומיל רפס ,בלצהו רהסה ימיב
 גרבניילק דעיבאו איבנ רב ילא
 3.31.001/00
 20.00 ירפס
 א"ת
,'ז התיכל דומיל רפס ,בלצהו רהסה ימיב
 /הרומל ךירדמ

 גרבניילק דעיבאו איבנ רב ילא
 3.31.001/01
 41.60 ירפס
 א"ת
 / 'ח התיכל ,לומתא לש םלועה - 19-ה האמה
 ךורב ןב הירורב
 3.31.002/00
 21.40 ירפס
 א"ת
 / הרומל ךירדמ ,לומתא לש םלועה - 19-ה האמה
 הוונ לייא
 3.31.002/01
 50.00 ירפס
 א"ת
 הונ לייא / רחמה ףס לע 20-ה האמה  3.31.003/00
 22.00 ירפס
 א"ת
לייא / הרומל ךירדמ ,רחמה ףס לע 20-ה האמה
 הונ
 3.31.003/01
 31.10  תולעמ  ל"ת / 'ממ ,'ט התיכל ,תורומת לש םלוע  3.31.301/00
 11.40  תולעמ  ל"ת / הרומל ךירדמ ,'ט התיכל ,תורומת לש םלוע
 3.31.301/01
 51.25  תולעמ 'ז התיכל ,'ב קלח ,םימעהו לארשי תודלות
 תינגורטה

 ** ל"ת / תנקותמו תבחרומ הרודהמ ,('ממ)
 3.31.316/00
 11.85  תולעמ  ,'ב קלחל הדובע יפד ,םימעהו לארשי תודלות
** ל"ת / תנקותמ הרודהמ
 3.31.317/00
 18.90  ה"פמה תויפוקשו תטלק ,םימעהו לארשי תודלות
 קלחל תוולנ

 ** ל"ת / הרומל ךירדמ ללוכ ,'ב
 3.31.318/00
      ,'ב קלחל הרומל ךירדמ ,םימעהו לארשי תודלות
 3.31.319/00
 30.25  תולעמ  ** ל"ת / תנקותמ הרודהמ  
 18.75  ה"פמה תוולנ תוטלק 2 ,םילילצב הירוטסיה
 לארשי תודלותל

 ** ל"ת / 'ג ,םימעהו
 3.31.319/04
 48.70  תולעמ סנסנרה - תונמאה יארב הירוטסיה
 תכרע ,יקלטיאה

 ל"ת/הרומל ךירדמו תונומת
 3.31.320/00
 45.50  ה"פמה  ל"ת/תויפוקש תרדס ,יקלטיאה סנסנרה  3.31.320/01
 42.85  תולעמ התיכב דימלתל ,'ב ,הירוטסיהב םירועיש
 ** ל"ת / ('ממ) 'ז
 3.31.321/00
 34.15  תולעמ  ל"ת / 'ח התיכל ,המדיקל תונרמשמ  3.31.323/00
 29.00  תולעמ / הרומל ךירדמ ,'ח התיכל ,'ממ ,המדיקל תונרמשמ
 ל"ת
 3.31.323/01
 12.40  תולעמ  םידוהיהו הפוריא תודלותב המחלמל המחלממ
 ** ל"ת / ('ממ) 'ט התיכל ,(1945‎-1918)
 3.31.334/00
 6.70  תולעמ ,הנושארה םלועה תמחלמו םזילאירפמיאה
 'ט התיכל

 ** ל"ת / ('ממ)
 3.31.335/00
 9.75  תולעמ  ** ל"ת / ('ממ) 'ט התיכל ,ףסכ לש שגמ לע אל  3.31.336/00
 10.60  תולעמ ל"ת / ('ממ) 'ט התיכל ,השעמה ןחבמב תונויצה
 **
 3.31.337/00
 6.65  תולעמ  ** ל"ת / ('ממ) 'ט התיכל ,מ"הירבו ב"הרא  3.31.339/00
 10.95  תולעמ ,לארשי תנידמ לש תונושארה םינשה 20
 ,דימלתל

 ** ל"ת / ('ממ) 'ט התיכל
 3.31.339/01
 61.45  ח"טמ תעה דעו םייניבה ימימ - רבעה לא עסמ
 ,השדחה

 ח"טמ ,ל"ת / ('ממ) 'ז התיכל
 3.31.350/00
 48.00  ח"טמ תוכזב ,םירשעה האמה - רבעה לא עסמ
 / תוריחה

 ןאיביבט העיצק
 3.31.400/00
 9.40  י"חת  * ןריש 'א / 'א ,ב"טחל ךירדת ,תדלומ ץרא  3.31.900/00
 9.40  י"חת  * ןריש 'א / 'ב ,ב"טחל ךירדת ,תדלומ ץרא  3.31.901/00
 
         יתד יתכלממה רפסה תיבל  
 18.50  תולעמ ןוטלשה תפוקתב םאלסאה תוצראב םידוהיה
 ,ינמותועה

 ** ל"ת / (ד"ממ) 'ח התיכל
 3.31.345/00
 24.60  תולעמ ,ינש תיב תפוקתב לארשי םע לש הירוטסיה
 ,הארקמ

 ל"ת/ד"ממ ,דחוימה ךוניחל
 3.31.346/00
 18.00  תולעמ  ,ינש תיב תפוקתב לארשי םע לש הירוטסיה
 ל"ת / ד"ממ ,דחוימ ךוניח ,הרומל ךירדמ
 3.31.346/01
 9.85  תולעמ  ,ינש תיב תפוקתב לארשי םע לש הירוטסיה
 ל"ת/ד"ממ ,דחוימה ךוניחל ,הדובע תרבוח
 3.31.346/02
 29.75  תולעמ  ל"ת / רחאה יארב תובשייתהה תודלות  3.31.347/00
 39.50  תולעמ  ל"ת / ד"ממ ,'ח התיכל ,'ג רודל רודמ  3.31.348/00
 35.05  תולעמ  * ל"ת / ד"ממ ,'ז התיכל ,'ב רודל רודמ  3.31.349/00

     תוחרזא  3.32
 25.70  רואפרג ,הפיכאל דעו הקיקחה ןמ - קוחה ךרד
 / ב"הטחל

 ** ןורוד 'ד
 3.32.001/00
 7.50  רואפרג ,הפיכאל דעו הקיקחה ןמ - קוחה ךרד
 ,ב"הטחל

 ** ןורוד 'ד / הרומל
 3.32.002/00
 38.05  תולעמ  ,'ח התיכל ,תילארשיה היטרקומדה לא עסמ
 ל"ת / ד"ממו 'ממ
 3.32.300/00
 18.25  תולעמ תפטעמ ,תילארשיה היטרקומדה לא עסמ
 ,הדובע

 ל"ת / ד"ממו 'ממ
 3.32.301/00
 17.00  תולעמ ךירדמ ,תילארשיה היטרקומדה לא עסמ
 ,הרומל

 ל"ת / ד"ממו 'ממ
 3.32.310/01

     היפרגואיג  3.35
 42.00  סכר ,רטומלרפ הבידנ / ונילעמש חורה בצמ
 הימחנ תינור
 3.35.001/00
 42.00  סכר  / הרומל ךירדמ ,ונילעמש חורה בצמ
 הימחנ תינור ,רטומלרפ הבידנ
 3.35.001/01
 38.00  דבוע םע הויז ,רוד היח / לארשי תריב םילשורי
 ינומימ
 3.35.002/00
 םניח  דבוע םע  / הרומל ךירדמ ,לארשי תריב םילשורי
 ינומימ הויז ,רוד היח
 3.35.002/01
 41.75  ח"טמ  'ח התיכ ,"בחרמב םישנא"  3.35.025/00
 21.45  ח"טמ  הרומל ךירדמ ,"בחרמב םישנא"  3.35.025/01
 21.45  ח"טמ  תויוליעפ תרבוח ,"בחרמב םישנא"  3.35.025/02
 51.25  רתכ  ,םיכילהת ,הנבמ ,םירמוח - ץראה רודכ
 רורד-ןילי 'ע ,רסכלפ 'ע / 'ט-'ז תותיכל
 3.35.026/00
 5.35  רתכ  ,םיכילהת ,הנבמ ,םירמוח - ץראה רודכ
 רורד-ןילי 'ע ,רסכלפ 'ע / הרומל ךירדמ
 3.35.026/01
 31.05  תולעמ  ל"ת / דוחיא לומ דוחיי ,הפוריא  3.35.306/00
 11.80  תולעמ הרומל ךירדמ ,דוחיא לומ דוחיי ,הפוריא
 ל"ת /
 3.35.306/01
 20.40  תולעמ ל"ת / 'ט-'ז תותיכל ,ולולסמב ץראה רודכ
 **
 3.35.307/00
 4.75  תולעמ  ** ל"ת / הדובע יפד ,ולולסמב ץראה רודכ  3.35.308/00
 8.65  תולעמ  ל"ת / הרומל ךירדמ ,ולולסמב ץראה רודכ  3.35.308/01
 15.55  טילטסג ,השדח 'דהמ ,תואלקחה לש היפרגואיג
 / 'ז התיכל

 ** ל"למ
 3.35.309/00
 13.95  טילטסג התיכל ,לארשי ץרא לש תיללכ היפרגואיג
 ** ל"למ / 'ט
 3.35.311/00
 24.95  טילטסג ,תירבה תוצרא לש היפרגואיגב םיקרפ
 / 'ט התיכל

 ** ל"למ
 3.35.312/00
 14.35  תולעמ / דחוימה ךוניחל ,רוצייו היישעת לע
 ל"ת
 3.35.313/00
 19.25  תולעמ  ל"ת / דחוימה ךוניחל ,ףונ תורוצ לע  3.35.314/00
 46.00  ח"טמ סיריא ,פר רתסא / בחרמב םיבושיי
 ילאיבצ-ינוליש
 3.35.400/00
 18.70  ח"טמ / תויוליעפ תרבוח ,בחרמב םיבושיי
 ,פר רתסא

 ילאיבצ-ינוליש סיריא
 3.35.400/02
 44.00  ח"טמ  לג הריפוא / בגנה לא  3.35.401/00
 21.00  ח"טמ  לג הריפוא / תויוליעפ תרבוח ,בגנה לא  3.35.401/02
 48.80  טרוא סיריא ,בומיסקמ הויז / ףונו םדא
 רדיירג
 3.35.600/00
 15.75  י"חט ,ןענכ / הרומל ךירדת ,'ז היפרגואיג
 * יתפרצ
 3.35.900/00
 33.00  י"חט 'ר / 'ט-'ז תותיכל ,דימלתל רפס ,בגנה
 ,טנקירבפ

 ** ןמענ 'ח
 3.35.901/00
 23.35  י"חט 'ר / (תיברעל םוגרת) 'ט-'ז תותיכל ,בגנה
 ,טנקירבפ

 ** ןמענ 'ח
 3.35.902/00
 28.00  י"חט  * ןמענ 'ח ,טנקירבפ 'ר / הרומל ךירדמ ,בגנה  3.35.903/00
 32.95  י"חט  ןמענ ינב / דימלתל ,םילשוריו יזכרמה רהה  3.35.904/00
 39.55  י"חט ינב / הרומל ךירדמ ,םילשוריו יזכרמה רהה
 ןמענ
 3.35.904/01
 24.80  י"חט ךירדמ ,היפרגואיגב דוסי תויונמוימ
 הרומל
 3.35.905/00

 ץיבוניבר
     הרבחה יעדמ  3.36
 25.35 ח"טמ ינד / דימלתל רפס ,תולוק השימחב
 3.36.001/00
 13.95  ח"טמ ינד / הרומל ךירדמ ,תולוק השימחב
 ץיבוניבר
 3.36.001/01
 17.10  ח"טמ ינד / םירמאמ ץבוק ,תולוק השימחב
 ץיבוניבר
 3.36.002/00
 76.05  ח"טמ תטלק ,החבסמה יזורחב ,תולוק השימחב
 / ואידיו

 ץיבוניבר ינד
 3.36.003/00
 8.40  י"חט 'ד / ב"טחב הרומל ךירדת ,'א ,ןיינעלו רשי
 * תימע
 3.36.901/00
 6.85  י"חט 'ד / ב"טחב הרומל ךירדת ,'ב ,ןיינעלו רשי
 * תימע
 3.36.902/00
 7.85  י"חט  ,תימע 'ד / (שדח) הרומל ךירדת ,םיטפוש ונא
 * בולוקוס 'א
 3.36.903/00
 4.95  י"חט  * תימע 'ד / הרומל ךירדת ,הלכלכ  3.36.906/00
 10.70  י"חט  / ךירדמ ,(תונלבוס) הזכ אל ינא
 ארפס 'ה ,ןוסנמלז 'י ,הנד 'ג ,רוזמ 'א
 3.36.907/00

     עונלוקו תרושקת  3.37
 29.15  ח"טמ  'ח-'ז תותיכל ,ךיא דועו ןותיע אורקל  3.37.001/00
 13.65  ח"טמ  הרומל ךירדמ ,ךיא דועו ןותיע אורקל  3.37.001/01
 29.60  תולעמ  ל"ת / 'א קלח ,תופצל תעדל  3.37.300/00
 16.65  תולעמ  ל"ת / ךסמ ירופיס  3.37.301/00
 12.40  תולעמ  ל"ת / יוטיבה שפוח  3.37.302/00
 7.25  תולעמ םיטרס ,תיפצת תדוקנ - הנבל הנוי
 ,םירצק םילארשי

 ל"ת / ('ממ) הרומל ךירדמ
 3.37.303/00
      ,תוברתה לש םיחרזאה תמחלמו טרס ,תורפס
/ ('ממ) הרומל ךירדמ
 3.37.304/00
 11.35  תולעמ  ל"ת / ('ממ) הרומל ךירדמ  
 62.10  תולעמ תכרע ,הרומל ךירדמ ,ןבל לוחכ םוליצ
 ל"ת / תונומת
 3.37.305/00
 41.75  ח"טמ  ןהכ יקימ / טרס םישוע  3.37.400/00
 149.80  ח"טמ 2 + הרומל ךירדמ ,םירצויו םיפוצ
 ןהכ יקימ/תוטלק
 3.37.400/01

     הירטמואיגו הקיטמתמ  3.41
 51.35  ירוא / 'א קלח ,תינגורטה התיכל היירטמואיג
 דומיל רפס

 הביטח הרינ / םייניבה תביטחל
 3.41.001/00
 םניח  ירוא  ,'א קלח ,תינגורטה התיכל היירטמואיג
 הביטח הרינ / הרומל ךירדמ
 3.41.001/01
 14.40  הנבי ךוניחל) יעיבש קלח ,דימלתל ןובשח
 * קרוב 'ש / (דחוימה
 3.41.009/00
 61.25  ןרבס  * רומיט ןורימ / 'ט-'ח תותיכל ,הרבגלא  3.41.010/00
 21.90  ןרבס / הרומל ךירדמ ,'ט-'ח תותיכל ,הרבגלא
 ** רומיט ןורימ
 3.41.011/00
 100.15  טרוא / הרומל ךירדמ ,הקיטמתמה תארוהב םיכרד
 קיזיצ ימענ
 3.41.600/01
 22.05  /מ"למ
ןמציו ןוכמ
 היירטמואיג םישועו םיאור  3.41.800/00
 25.80  /מ"למ
ןמציו ןוכמ
 הרומל ךירדמ ,ןחבמו הירטמואיג  3.41.801/01
 42.80  /מ"למ
 ןוכמ ןמציו
 הרומל ךירדמ ,יטמתמ ךוניחו םיבשחמ  3.41.802/01
 86.00  /מ"למ
 ןוכמ ןמציו
ךירדמ ,'א המר ,'ב קלח ,היירטמואיג
 ילט ,רמייהקורב םיסקמ ,יריס סיריא/ הרומל
 ןמרופ
 3.41.803/01
 21.00  /מ"למ
  ןוכמ ןמציו
ןב 'י / 'ט התיכל ,הוולמ תרבוח ,הקיטבשחמ
  םייהנפוא 'א ,יבהז 'נ ,ץיבודיוד 'ע ,ןונ
 3.41.804/00
 21.00  /מ"למ
 ןוכמ ןמציו
/ 'ח התיכל ,הוולמ תרבוח ,הקיטבשחמ
  ליטרסו האל ,יבהז תירונ
 3.41.805/00
 17.00  /מ"למ
ןמציו ןוכמ
 / 'ז התיכל ,הוולמ תרבוח ,הקיטבשחמ
ןמגרא ילנ ,יבהז תירונ
 3.41.806/00

     ח"טמ / הקיטמתמ תוארל  
 15.50  ח"טמ  הרומל ךירדמ ,םישלושמ - ירטמואיגה רעשמה  3.41.401/01
 15.40  ח"טמ  ץבוק ,םישלושמ - 2 ירטמואיגה רעשמה
 דימלתל הדובע-יפד
 3.41.401/02
 15.50  ח"טמ  הרומל ךירדמ ,םיעבורמ- ירטמואיגה רעשמה  3.41.402/01
 9.90  ח"טמ  ץבוק ,םיעבורמ - ירטמואיגה רעשמה
 דימלתל הדובע יפד
 3.41.402/02
 9.90  ח"טמ  יפד ץבוק ,םילגעמ - ירטמואיגה רעשמה
 דימלתל הדובע
 3.41.403/02
 5.95  ח"טמ  הרומל ךירדמ ,םינתשמל םירפסממ  3.41.404/01
 9.90  ח"טמ  דימלתל תרבוח ,םינתשמל םירפסממ  3.41.404/02
 5.95  ח"טמ  הרומל ךירדמ ,המאתה יללכ  3.41.405/01
 9.90  ח"טמ  דימלתל תורבוח ,המאתה יללכ  3.41.405/02
 5.95  ח"טמ  הרומל ךירדמ ,היצקנופה גשומב הקמעה  3.41.406/01
 9.90  ח"טמ  דימלתל תרבוח ,היצקנופה גשומב הקמעה  3.41.406/02
 9.90  ח"טמ  דימלתל תרבוח ,דחא הנתשמב תוילולימ תולאש  3.41.407/02
 5.95  ח"טמ  הרומל ךירדמ ,תיעוביר היצקנופ  3.41.408/01
 9.90  ח"טמ  דימלתל תרבוח ,תיעוביר היצקנופ  3.41.408/02
 5.95  ח"טמ  הרומל ךירדמ ,רייצלו רפסל  3.41.409/01
 9.90  ח"טמ  דימלתל תרבוח ,רייצלו רפסל  3.41.409/02
 9.90  ח"טמ תרבוח ,םימאות םייוטיבו תיווק היצקנופ
 דימלתל
 3.41.410/02
 5.95  ח"טמ  הרומל ךירדמ ,תויצקנופ לש האוושה  3.41.411/01
 9.90  ח"טמ  דימלתל תרבוח ,תויצקנופ לש תואוושה  3.41.411/02
 9.90  ח"טמ  דימלתל תרבוח ,םינתשמ ינשב תויצקנופ  3.41.414/02

     "הקיטמתמ יקרפ" הרדסה - 'א המרל  
 37.55  ןמציו ןוכמ  ** תובוחר מ"למ / 'ז התיכל ,םירפסמ לע  3.41.368/00
 43.35  ןמציו ןוכמ  ** תובוחר מ"למ / 'ז התיכל ,תוינבת לע  3.41.371/01
 33.25  ןמציו ןוכמ  **תובוחר מ"למ / 'ח התיכל ,תמא תוצובק לע
 3.41.371/02
 22.80  ןמציו ןוכמ  **תובוחר מ"למ / 'ח התיכל ,ףרגו תוינבת לע  3.41.371/04
 86.85  ןמציו ןוכמ מ"למ/הרומל ךירדמ ,'א קלח ,היירטמואיג
 תובוחר
 3.41.372/01
 48.60  ןמציו ןוכמ  ** תובוחר מ"למ / 'ט התיכל ,תויצקנופ  3.41.377/00
 62.75  ןמציו ןוכמ מ"למ / תרשעומ הרודהמ ,היירטמואיג
 ** תובוחר
 3.41.378/01
 13.15  ןמציו ןוכמ  ** תובוחר מ"למ / תורבתסה  3.41.380/00
 23.80  ןמציו ןוכמ  ** תובוחר מ"למ / הרומל ךירדמ ,תורבתסה  3.41.380/01

     םירחבנ םיקרפ" הרדסה - 'ב המרל
"הקיטמתמב
 
 30.15  ןמציו ןוכמ  ** תובוחר מ"למ / 'ז התיכל ,םירפסמ לע  3.41.381/00
 39.10  ןמציו ןוכמ  ** תובוחר מ"למ / 'ז התיכל ,תוינבת לע  3.41.385/01
 29.40  ןמציו ןוכמ  **תובוחר מ"למ / 'ח התיכל ,תמא תוצובק לע
 3.41.385/02
 20.65  ןמציו ןוכמ  **תובוחר מ"למ / 'ח התיכל ,ףרגו תינבת לע  3.41.385/03
 40.35  ןמציו ןוכמ  ** תובוחר מ"למ / 'ט התיכל ,תויצקנופ  3.41.390/00
 41.80  ןמציו ןוכמ  **תובוחר מ"למ / הרומל ךירדמ ,תויצקנופ  3.41.390/01

     'ב המרל רושימה תסדנהב םיקרפ
םידומילל םג םיאתמ)
('א המרל הרדסה יפ-לע
 
 19.10 ןוכמ
 ןמציו
 ** תובוחר מ"למ / 'ח התיכל ,םישלושמ - 'א קלח  3.41.391/00
 8.10 ןוכמ
 ןמציו
מ"למ / 'ט התיכל ,ןוימדו לגעמ - 3 הסדנה
 ** תובוחר
 3.41.395/00
 10.40 ןוכמ
 ןמציו
 מ"למ / הרומל ךירדמ ,ןוימדו לגעמ - 3 הסדנה
 ** תובוחר
 3.41.396/00

     "הקיטמתמ דמלנ הבה" הרדסה - 'ג המרל  
 30.65 ןוכמ
 ןמציו
מ"למ / 'ז התיכל ,םירפסמ לע :'א רפס
 ** תובוחר
 3.41.399/00
 38.35 ןוכמ
 ןמציו
מ"למ / 'ז התיכל ,תוינבת לע :'ב רפס
 ** תובוחר
 3.41.400/00
 31.30 ןוכמ
 ןמציו
 * תובוחר מ"למ / 'ט התיכל ,תויצקנופ  3.41.400/01
 29.00  ןמציו ןוכמ  **תובוחר מ"למ / ףרגו תינבת לע :'ד רפס
 3.41.408/00
 33.05  /מ"למ
ןמציו ןוכמ
 **'ח התיכל ,תמא תוצובק לע  3.41.409/00
 4.40  ןמציו ןוכמ  ** תובוחר מ"למ / שלושמל ןבלממ - 1 הסדנה  3.41.412/00
 42.40  ןמציו ןוכמ  / הרומל ךירדמ ,שלושמל ןבלממ - 1 הסדנה
 ** תובוחר מ"למ
 3.41.413/00

     בשחמיתמ  
 13.90  /מ"למ
ןמציו ןוכמ
 'א קלח ,תויצקנופה םלועב  3.41.414/00
 69.50  /מ"למ
ןמציו ןוכמ
 הרומל ךירדמ ,'א המר ,תויצקנופ  3.41.414/01
 21.45  /מ"למ
ןמציו ןוכמ
 'ב המר ,םיחטשו םיעבורמ  3.41.415/00
 31.45  /מ"למ
ןמציו ןוכמ
 רקח תומישמ - הקיטסיטטס  3.41.416/00
 11.75  /מ"למ
ןמציו ןוכמ
 העונתב םישלושמ  3.41.417/00

     דימלתל הרשעה רמוח  
 43.05  /מ"למ
ןמציו ןוכמ
 הרומל ךירדמ ,םירגתאו תומישמ  3.41.418/01
 53.05  /מ"למ
ןמציו ןוכמ
 הדובע תרבוח ,םירגתאו תומישמ
 3.41.418/02
 36.25  /מ"למ
ןמציו ןוכמ
הרומל ךירדמ ,I הקמעה תויוליעפ ,תומישמ  3.41.419/01
 16.05  /מ"למ
ןמציו ןוכמ
הדובע תרבוח ,I הקמעה תויוליעפ תומישמ  3.41.419/02
 44.20  /מ"למ
ןמציו ןוכמ
,II הקמעה תויוליעפ ,תומישמ
 הרומל ךירדמ
 3.41.420/01
 17.85  /מ"למ
ןמציו ןוכמ
,II הקמעה תויוליעפ ,תומישמ
 הדובע תרבוח
 3.41.420/02

     תוילוח  
 8.50  ןמציו ןוכמ מ"למ / דימלתל סקנפ ,'א הסדנה :תוילוח
  ** תובוחר
 3.41.423/00
 20.00  ןמציו ןוכמ םידימלת 20-ל ןחבמ יפד ,'א הסדנה :תוילוח
  ** תובוחר מ"למ / (הרומל תפסות םע)
 3.41.424/00
 8.75  ןמציו ןוכמ מ"למ / הרומל ךירדמ ,'א הסדנה :תוילוח
 ** תובוחר
 3.41.425/00
 6.75 ןמציו ןוכמ  ** דימלתל סקנפ ,'ב הסדנה :תוילוח  3.41.425/01
 6.50  ןמציו ןוכמ  ** תובוחר מ"למ / תולועפו םירפסמ :תוילוח
 3.41.427/00
 7.90  ןמציו ןוכמ  מ"למ / דימלתל סקנפ ,םיטושפ םירבש :תוילוח
** תובוחר
 3.41.428/00
 7.45  ןמציו ןוכמ  מ"למ/ הרומל ךירדמ ,םיטושפ םירבש :תוילוח
  ** תובוחר
 3.41.429/00
 12.70  ןמציו ןוכמ תפסות םע םידימלת 20-ל ןחבמ יפד ,ל"נכ
  ** תובוחר מ"למ / הרומל
 3.41.430/00
 8.30  ןמציו ןוכמ  מ"למ / דימלתל סקנפ ,םיינורשע םירבש :תוילוח
** תובוחר
 3.41.431/00
 12.35  ןמציו ןוכמ  מ"למ/ הרומל ךירדמ ,םיינורשע םירבש :תוילוח
  ** תובוחר
 3.41.432/00
 26.00  ןמציו ןוכמ תפסות םע ,םידימלת 20-ל ןחבמ יפד ,ל"נכ
 / הרומל  ** תובוחר מ"למ
 3.41.433/00
 6.00  ןמציו ןוכמ  ** תובוחר מ"למ / ןדמוא :תוילוח  3.41.434/00
 18.05  ןמציו ןוכמ  **תובוחר מ"למ / הרומל ךירדמ ,ןדמוא :תוילוח  3.41.435/00
 3.05  ןמציו ןוכמ / תולועפ רדס ,1 קלח ,םינובשחמ :תוילוח
 ** תובוחר מ"למ
 3.41.436/00
 8.00  ןמציו ןוכמ  / הרומל ךירדמ ,1 קלח ,םינובשחמ :תוילוח
  ** תובוחר מ"למ
 3.41.437/00
 5.50  ןמציו ןוכמ מ"למ / תוקזח ,2 קלח ,םינובשחמ :תוילוח
 ** תובוחר
 3.41.438/00
 12.85  ןמציו ןוכמ  / הרומל ךירדמ ,2 קלח ,םינובשחמ :תוילוח  3.41.439/00

     תינגורטה התיכל הקיתמתמ םידמול  
 16.60  ןמציו ןוכמ  'ז התיכל ,1 םירפסמ לע  3.41.440/00
 22.55  ןמציו ןוכמ  'ז התיכל ,2 םירפסמ לע  3.41.441/00
 19.00  ןמציו ןוכמ  'ז התיכל ,3 םירפסמ לע  3.41.442/00
 27.00  /מ"למ
ןמציו ןוכמ
 'ז התיכל ,1 תוינבת לע  3.41.443/00
 26.20  /מ"למ
ןמציו ןוכמ
 'ז התיכל ,2 תוינבת לע  3.41.444/00

     םיקחשמ
תומרה לכל םידעוימ
 
 9.70  ןמציו ןוכמ  ** תובוחר מ"למ / ךרוא ךרעה  3.41.459/00
 16.30  ןמציו ןוכמ / 'ז התיכל ,הצובקלו דיחיל קחשמ ,המאתה
  ** תובוחר מ"למ
 3.41.460/00
 19.10  ןמציו ןוכמ  * תובוחר מ"למ / תומיסח  3.41.461/00
 5.05  ןמציו ןוכמ  ** תובוחר מ"למ / 'ז התיכל ,םלשל םלשה  3.41.462/00
 5.70  ןמציו ןוכמ  ** תובוחר מ"למ / 'ז התיכל ,אנ ץבשח  3.41.463/00
 6.90  ןמציו ןוכמ תובוחר מ"למ / 'ז התיכל ,תיבב םינושאר
 **
 3.41.464/00
 8.90  ןמציו ןוכמ תותיכל ,הצובקל קחשמ ,לודגה ץורימה
 / 'ח-'ז
 3.41.465/00
 10.05  ןמציו ןוכמ  **תובוחר מ"למ / הצובקל קחשמ ,תמאל ץורימה  3.41.466/00
 2.10  ןמציו ןוכמ / 'ט התיכל ,הצובקל קחשמ ,ףרגו תינבת
 **תובוחר מ"למ
 3.41.467/00
 5.20  ןמציו ןוכמ  / 'ט-'ז תותיכל ,גוזל קחשמ ,תשרה תא אלמ
  ** תובוחר מ"למ
 3.41.468/00
 11.10  ןמציו ןוכמ מ"למ / ןובשחב םיקחשמ תרדס ,ובנובשח
 ** תובוחר
 3.41.469/00

 
     ב"טחל היגולונכטו עדמ  3.25
         םירמוח :אשונה  
 29.95  תולעמ  םילשורי מ"למ + ל"ת / רמוח לש םלוע  3.52.304/00
 385.20  דלוגכר מ"למ + ל"ת / תשרל הסרג ,ןקנקב רתתסמ המ
 םילשורי
 3.52.308/00
 64.20  דלוגכר מ"למ + ל"ת / דיחיל הסרג ,ןקנקב רתתסמ המ
 םילשורי
 3.52.309/00
 214.00  םלוע ןידי + דיחיל הסרג ,םיקיקלחה םלועל עסמ
 + ל"ת / תרבוח

 םילשורי מ"למ
 3.52.311/00
 53.50  םלוע ןידי + דיחיל הסרג ,םיקיקלחה םלועל עסמ
 + ל"ת / תרבוח

 םילשורי מ"למ
 3.52.312/00
 52.45  תולעמ  ** ל"ת / 'ז התיכל ,רמוחה ךות לא  3.52.300/00
 17.65  תולעמ  ל"ת / 'ח התיכל ,הרוטרפמטו םוח  3.52.301/00
 8.80  תולעמ  ל"ת / הרומל ךירדמ ,הרוטרפמטו םוח  3.52.302/00
 33.50  דלוגכר ויתונוכת ,רמוחה :ןחבמ תולאש קנב
 והנבמו

 ל"ת / יקיקלחה
 3.52.302/01
 39.65  תולעמ  ל"ת / 'ח התיכל ,היימיכבו למשחב םיקרפ  3.52.302/02
 26.30  תולעמ / הרומל ךירדמ ,היימיכבו למשחב םיקרפ
 ל"ת
 3.52.302/03
 7.05  תולעמ תויחנה ללוכ) 'ט התיכ ,דימלתל ,לקשמו הסמ
 / (הרומל

 ** ל"ת
 3.52.303/00
 23.95  דלוגכר  ל"ת / הדמול ,רק-םח  3.52.304/05
 43.55  ם-י מ"למ ךוניחל ,הביבסבו תיבב םיימיכ םירמוח
 ןגד ,רב / דחוימ
 3.52.804/00
 
         היגרנא :אשונה  
 17.55  דלוגכר  ל"ת / היגרנא ,ןחבמ תולאש קנב  3.52.304/02
 20.55  תולעמ  ** ל"ת / דימלתל ,'א קלח ,היגרנא  3.52.304/04
 14.10  תולעמ מ"למ + ל"ת / 'א קלח ,היגרנא לש םלוע
 םילשורי
 3.52.305/00
 11.85  תולעמ מ"למ + ל"ת / 'ב קלח ,היגרנא לש םלוע
 םילשורי
 3.52.306/00
 
       םייח םירוצי לש םיפוגב םימ קשמ :אשונה
 
 22.90  דלוגכר תועצמאב םייוסינ לש תואצות דוביע
 ינורטקלא ןויליג

 םילשורי מ"למ + ל"ת / הדמול ,EXCEL
 3.52.310/00
 12.00  ם-י מ"למ  םילשורי מ"למ + ל"ת / םייחל רמוח םימה  3.52.324/00
 18.00  דלוגכר  םוחה ןזאמו םימה ןזאמ ,ןחבמ תולאש קנב
 ל"ת / םייח םירוצי לש םפוגב
 3.52.341/02
         הייבר :אשונה  
 20.10  תולעמ ילעבב ,םדאב הייבר - הייברב םיקרפ
 םיחמצבו םייח

 ** ל"ת / (תינגורטה התיכל םג דעוימ)
 3.52.334/00
 16.90  תולעמ / תימצע הדובעל תסטרכ ,הייברב םיקרפ
 ** ל"ת
 3.52.335/00
 7.10  תולעמ  ** ל"ת / הרומל ךירדמ ,הייברב םייקרפ  3.52.336/00
 697.30  דלוגכר תביבסב עדימ רגאמ ,םייח ילעב תייבר
 תשרל הסרג - ל"ת / הידמיטלומ
 3.52.337/00
 139.40  תולעמ  תביבסב עדימ רגאמ ,םייח ילעב תייבר
 ל"ת / דיחיל הסרג ,הידימטלומ
 3.52.337/01
 21.80  דלוגכר ךירדמ ,הייבר אשונב ןחבמ תולאש קנב
 ל"ת / הרומל
 3.52.337/02
 26.70  תומר ,דוד ןב תאילו דלפסייר רדמס / םייחה לגלג
 א"ת תטיסרבינוא
 3.52.801/00
         הנזה :אשונה  
 13.95  תולעמ  ** ל"ת / הנזהב םיקרפ  3.52.349/02
 9.55  תולעמ  ל"ת / הרומל ךירדמ ,הנזהב םיקרפ  3.52.349/03
 20.40  תולעמ  ל"ת / תסטרכ ,הנזהב םיקרפ  3.52.349/04
 13.75  דלוגכר / תובשחוממ תויוליעפ ,תנווגמ הנוזת
 ל"ת
 3.52.349/05
 10.80  דלוגכר  ,הנזה אשונב ןחבמ תולאש קנב
 ל"ת / הרומל ךירדמ
 3.52.349/06
 
         השרות :אשונה  
 40.65  א"ת ירפס ידע / 'ט התיכל ,אתה תודוס
 סה-הזוקרמ
 3.52.001/00
 21.40  א"ת ירפס ידע / הרומל ךירדמ ,אתה תודוס
 סה-הזוקרמ
 3.52.001/01
 161.10  ם-י מ"למ  / (ס"היבל הכרע) בשחמ תדמול ,השרות
 םילשורי מ"למ + ל"ת
 3.52.347/01
 33.05  ם-י מ"למ  * םילשורי מ"למ + ל"ת / השרותב םיקרפ  3.52.348/00
 13.75  ם-י מ"למ מ"למ + ל"ת / הרומל ךירדמ ,השרותב םיקרפ
 * םילשורי
 3.52.349/00
 29.00  דלוגכר  ל"ת / השרות ,ןחבמ תולאש קנב  3.52.349/01
 41.15  ח"טמ  'ט התיכל ,השרותה תדיח  3.52.400/00
 41.15  ח"טמ  הרומל ךירדמ ,השרותה תדיח  3.52.400/01
 8.50  דלוגכר מ"למ / 'ט התיכל ,םהיתונוכתו םירמוח
 * תובוחר
 3.52.600/00
 
         תויגולוקא תוכרעמ :אשונה  
 9.50  תולעמ  םילשורי מ"למ + ל"ת / תויגולוקא תוכרעמ  3.52.302/00
 21.40  תולעמ / ריוואה תוכיא ,עבטב םדאה תוברועמ
 םילשורי מ"למ + ל"ת
 3.52.303/00
 
         היגולונכטבו עדמב תוכרעמ :אשונה  
 22.55  תולעמ  ל"ת / 'ח ,'ז תותיכל ,םינרוצי  3.52.305/00
 
         םוקיהו ץראה רודכ :אשונה  
 12.30  תולעמ  + ל"ת / הרומל ךירדמ ,חריה לא יתבישח עסמ
 המחור הוונ הנפלוא
 3.52.306/01
 6.75  תולעמ  + ל"ת / הדובע יפד ,חריה לא יתבישח עסמ
 המחור הוונ הנפלוא
 3.52.306/02
 7.40  תולעמ + ל"ת / תונומת ,חריה לא יתבישח עסמ
 הנפלוא

 המחור הוונ
 3.52.307/00
 20.00  תומר  לארה ריאי / הרומל ךירדמ ,םימשה יארב
 א"ת 'נוא ,יריאמ לאומשו ריאי באוי
 3.52.802/01

     א"ת תטיסרבינוא /ט"וחומה שלושמ  
 26.65  תומר  א"ת תטיסרבינוא / םירפרפו םיחרפ ןיב  3.52.313/00
 26.65  תומר  א"ת תטיסרבינוא / םימשה יארב  3.52.314/00

     טרוא /ט"וחומה שלושמ  
 42.55  ןהכ ינול יטומו רדנט הרימ / רמוחה ךרד
 טרוא ,ץיבובייל
 3.52.601/00
 31.30  ןהכ ינול ,רדנט הרימ / הרומל ךירדמ ,רמוחה ךרד
 טרוא
 3.52.601/01
 42.55  ןהכ ינול ,ןמרפיק בדו ןגד תנסא / תכרעמה רבד
 טרוא
 3.52.602/00
 31.30  ןהכ ינול  ןגד תנסא / הרומל ךירדמ ,תכרעמה רבד
 טרוא ,ןמרפיק בדו
 3.52.602/01
 42.55  ןהכ ינול ,רסודוימ דוד ר"ד / ונוכית לע אב לוכה
 טרוא
 3.52.603/00
 31.30  ןהכ ינול  / הרומל ךירדמ ,ונוכית לע אב לוכה
 טרוא ,רסודוימ דוד ר"ד
 3.52.603/01
 42.55  ןהכ ינול בדו ןגד תנסא / רבד ותוא אל הז רחמ
 טרוא ,ןמרפיק
 3.52.604/00
 31.30  ןהכ ינול  / הרומל ךירדמ ,רבד ותוא אל הז רחמ
 טרוא ,ןגד תנסא
 3.52.604/01

     תובוחר מ"למ  
 17.80  תולעמ מ"למ / 'ט התיכ ,דימלתל ,היגרנאו למשח
 ** תובוחר
 3.52.308/00
 64.30  ןמציו ןוכמ הרודהמ ,הרומל ךירדמ ,היגרנאו למשח
 ** תובוחר מ"למ / תבחרומו השדח
 3.52.309/00
 11.95  ןמציו ןוכמ  התיכל) היגרנאו למשח - "בושמ"
  ** תובוחר מ"למ / תולאש ,(תינגורטה
 3.52.310/00
 13.15  ןמציו ןוכמ הזירא ,הבושת ,היגרנאו למשח - "בושמ"
  ** תובוחר מ"למ / דחא דימלתל
 3.52.311/00
 23.65  תומר  םג םיאתמ ,הקיזיפב םיטושפ םייוסינ
  ** א"ת מ"למ / הדובע תרבוחל
 3.52.312/00
 10.45  ןמציו ןוכמ ,דימלתל תרבוח ,תובוכרתה לא תודוסיה ןמ
  ** תובוחר מ"למ / 'ח התיכ
 3.52.315/00

     הרומל  
 49.95  ם-י מ"למ 'י ,רהוז 'ע / הרומל ךירדמ ,עדמב הבישח
 גרבנייו
 3.52.800/00
 25.70  ם-י מ"למ  ,בשחמ תויוליעפ ,עדמב הבישח
  / הרומל ךירדמ גרבנייו 'י ,רהוז 'ע
 3.52.800/01
 62.00  ם-י מ"למ  / תוחותפ רקח תויוליעפ ,עדמב הבישח
 רצרווש 'נ ,תילגרמ 'י ,רהוז 'ע
 3.52.803/00

     תואלקחו הביבסה ידומיל  3.57
 12.70  תולעמ  ** ל"ת / 'ז התיכל ,םיחמצ לדגנ  3.57.315/00
 16.05  דלוגכר םיבר םיכרצ ,תחא עקרק ,יתביבס ןונכת
 תותיכל

 ל"ת / ב"י-'ט
 3.57.316/01
 11.65  תולעמ  ל"ת / ףיטק יחרפ  3.57.320/00
 89.35  ם-י מ"למ ,רב / דחוימ ךוניחל ,התיכה רדחל ץוחמ
 ,ןגד

 ינביל ,רוח ןב
 3.57.800/00

     תילגנא  3.61
 39.35  ןמרנרק DESTINATION ENGLISH / R.
 BARATZ**
'ט התיכל
 3.61.007/00
 43.05  תרבחמה FRIENDS ACROSS THE SEA, PART 1/
 SH. POSTOL**

 (ד"ממו 'ממ) 'ח התיכל
 3.61.008/00
 26.25  תרבחמה FRIENDS ACROSS THE SEA / SH.
  POSTOL**

 הרומל ךירדמ
 3.61.009/01
 41.30  תרבחמה WE ARE THE WORLD, PART 1 / SH.
  POSTOL**

 (ד"ממו 'ממ) 'ט התיכל
 3.61.011/00
 38.05  תרבחמה THE TELEM STREET GANG / SH.
 POSTOL**
תשדוחמ הרודהמ) 'ז התיכל (ד"ממו 'ממ)
  (תנקותמו
 3.61.022/00
 35.60  ןהכ קירא
,GRAMMAR FOR THE 7TH GRADE
  /WORKBOOK
** ירד 'מ ,ןיב 'ש
 3.61.023/00
 35.60  ןהכ קירא
,GRAMMAR FOR THE 8TH GRADE
 WORKBOOK/**
 3.61.025/00
 40.80  ןהכ קירא
 TRAVEL THROUGH ENGLISH
** ןייטשקיד 'ק ,סיוויד 'ש
 3.61.040/00
 םניח  ןהכ קירא
 TRAVEL THROUGH ENGLISH /
 ןייטשקיד 'ק ,סיוויד 'ש
הרומל ךירדמ
 3.61.040/01
 34.10  ןהכ קירא
 TRAVEL THROUGH ENGLISH /
 ןייטשקיד 'ק ,סיוויד 'ש
הדובע תרבוח
 3.61.040/02
 7.15  ןהכ קירא  TRAVEL THROUGH ENGLISH /
 ** ןייטשקיד 'ק ,סיוויד 'ש
הדובע תרבוחל הרומל ךירדמ
 3.61.040/04
 40.45  ןהכ קירא  NETWORK / רדנלדירפ 'פ**
 'ט התיכל
 3.61.044/00
 םניח  ןהכ קירא  NETWORK / רדנלדירפ 'פ**
 הרומל ךירדמ
 3.61.044/01
 40.45  ןהכ קירא  NETWORK / גרבסלה 'ק**
 הדובע תרבוח
 3.61.044/02
 18.00  ןהכ קירא  NETWORK / רדנלדירפ 'פ**
תטלק
 3.61.044/03
 םניח  ןהכ קירא  NETWORK / גרבסלה 'ק**
 הדובע תרבוחל הרומל ךירדמ
 3.61.044/04
 52.65  'נוא 'פמ FIVE IN ACTION / L. BELLELI, S. BEN
  SHAHAR**

'ז התיכל
 3.61.046/00
 19.75  'נוא 'פמ FIVE IN ACTION / L. BELLELI, S. BEN
 **SHAHAR

 הרומל ךירדמ
 3.61.046/01
 17.90  'נוא 'פמ FIVE IN ACTION / L. BELLELI, S. BEN
 SHAHAR **

 תטלק
 3.61.046/03
 52.65  'נוא 'פמ  TIME OUT / R. GREEN *
 'ט התיכל
 3.61.047/00
 15.80  'נוא 'פמ  TIME OUT / R. GREEN
 הרומל ךירדמ
 3.61.047/01
 17.90  'נוא 'פמ  TIME OUT / R. GREEN
 תטלק
 3.61.047/03
 45.95  ןהכ קירא TAKE THE LEAD / Z. LARON, A.
  ABARBANEL*

 'ז התיכל
 3.61.048/00
 םניח  ןהכ קירא TAKE THE LEAD / Z. LARON, A.
  ABARBANEL

 הרומל ךירדמ
 3.61.048/01
 17.90  ןהכ קירא TAKE THE LEAD / Z. LARON, A.
  ABARBANEL

 תטלק
 3.61.048/03
 45.60  ןהכ קירא  SEVEN AND UP / D. LURIA, I. PE'ER*
 'ח-'ז תותיכל
 3.61.049/00
 םניח  ןהכ קירא  SEVEN AND UP / D. LURIA, I. PE'ER
 הרומל ךירדמ
 3.61.049/01
 17.90  ןהכ קירא  SEVEN AND UP / D. LURIA, I. PE'ER
 תטלק
 3.61.049/03
 43.70  ןהכ קירא GOING PLACES / A. SOTTO, J.
  OHANA*

 (םישלח םידימלתל) 'ט התיכל
 3.61.050/00
 םניח  ןהכ קירא GOING PLACES / A. SOTTO, J.
  OHANA

 הרומל ךירדמ
 3.61.050/01
 17.90  ןהכ קירא GOING PLACES / A. SOTTO, J.
  OHANA

 תטלק
 3.61.050/03
 57.65  ןהכ קירא  MOSAIC / S. DAVIS
 'ח התיכל
 3.61.051/00
 םניח  ןהכ קירא  MOSAIC / S. DAVIS
 הרומל ךירדמ
 3.61.051/01
 17.90  ןהכ קירא  MOSAIC / S. DAVIS
 תטלק
 3.61.051/03
 37.75  ןהכ קירא  MOSAIC, WORKBOOK / S. DAVIS  3.61.051/02
 41.90  'נוא 'פמ  MOVING ON / SH. POSTOL
 'ח התיכל
 3.61.052/00
 16.75  'נוא 'פמ   MOVING ON / SH. POSTOL

 הרומל ךירדמ
 3.61.052/01
 27.90  'נוא 'פמ  MOVING ON / SH. POSTOL
 הדובע תרבוח
 3.61.052/02
 16.75  'נוא 'פמ  MOVING ON / SH. POSTOL
 תטלק
 3.61.052/03
 27.90  'נוא 'פמ   MOVING ON / SH. POSTOL

 הדובע תרבוחל הרומל ךירדמ
 3.61.052/04
 57.50  ןהכ קירא GO FOR IT / רוא ינפ ,טייר ורדנא ,ירד לסרמ
'ז התיכל
 3.61.053/00
 55.35  ןהכ קירא GO FOR IT /רוא ינפ ,טייר ורדנא ,ירד לסרמ
  הרומל ךירדמ
 3.61.053/01
 31.15  ןהכ קירא GO FOR IT / רוא ינפ ,טייר ורדנא ,ירד לסרמ
  הדובע תרבוח
 3.61.053/02
 17.90  ןהכ קירא GO FOR IT / רוא ינפ ,טייר ורדנא ,ירד לסרמ
  תטלק
 3.61.053/03
 23.85  ןהכ קירא  GO FOR IT /רוא ינפ ,טייר ורדנא
 האירק יסיטרכ
 3.61.053/04
 40.20  ןהכ קירא   GO FOR IT / רוא ינפ ,ירד לסרמ

 (םישלח םידימלתל) הדובע תרבוח
 3.61.053/05
 40.20  ןהכ קירא  GO FOR IT / רוא ינפ ,ירד לסרמ
 הדובע תרבוחל הרומל ךירדמ
 3.61.053/06
 8.95  ןהכ קירא  GO FOR IT / רוא ינפ ,ירד לסרמ
 ןולימ
 3.61.053/07
 47.75  'נוא 'פמ  A NEW LEAF / אריפש 'ת ,ןמציו 'ש ,ץלמ 'ס
 'ט התיכל
 3.61.054/00
 14.30  'נוא 'פמ  A NEW LEAF / אריפש 'ת ,ןמציו 'ש ,ץלמ 'ס
 הרומל ךירדמ
 3.61.054/01
 46.95  ןהכ קירא  WHAT'S UP?/ אירול 'ד ,ראפ 'א
 'ח-'ז תותיכל
 3.61.055/00
 36.85  ןהכ קירא   WHAT'S UP?/ אירול 'ד ,ראפ 'א

 הרומל ךירדמ
 3.61.055/01
 22.90  ןהכ קירא  WHAT'S UP?/ אירול 'ד ,ראפ 'א
 
תטלק
 3.61.055/03
 42.80  'נוא 'פמ  SPRINGBOARD/ ץלמ ןזוס
 
'ז התיכל דומיל
 3.61.056/00
 21.40  'נוא 'פמ  SPRINGBOARD / ץלמ ןזוס
 
הרומל ךירדמ
 3.61.056/01
 30.50  'נוא 'פמ  SPRINGBOARD / ץלמ ןזוס
 
הדובע תרבוח
 3.61.056/02
 37.45  'נוא 'פמ  SPRINGBOARD / ץלמ ןזוס
 
תטלק
 3.61.056/03
 50.30  'נוא 'פמ SPECTRUM / סור 'א 'ח
התיכל דומיל רפס
 3.61.057/00
 21.40  'נוא 'פמ SPECTRUM / סור 'א
הרומל ךירדמ
 3.61.057/01
 28.90  'נוא 'פמ SPECTRUM / סור 'א
הדובע תרבוח
 3.61.057/02
 21.40  'נוא 'פמ SPECTRUM / סור 'א
תטלק
 3.61.057/03
 55.10  ןהכ קירא  FLYING COLON / ןמרק-וס ,ארזע ןילוא  3.61.058/00
 33.70  ןהכ קירא  FLYING COLON / ןמרק-וס ,ארזע ןילוא
  הרומל ךירדמ
 3.61.058/01
 33.15  ןהכ קירא  FLYING COLON / ןמרק-וס ,ארזע ןילוא
  הדובע תרבוח
 3.61.058/02
 21.40  ןהכ קירא  FLYING COLON / ןמרק-וס ,ארזע ןילוא
    תטלק
 3.61.058/03
 52.45  'נוא 'פמ  RAINBOW / רגרב זיאול הנא  3.61.059/00
 16.05  'נוא 'פמ  RAINBOW / רגרב זיאול הנא  הרומל ךירדמ  3.61.059/01
 31.85  'נוא 'פמ  RAINBOW / רגרב זיאול הנא  הדובע תרבוח  3.61.059/02
 21.40  'נוא 'פמ  RAINBOW / רגרב זיאול הנא    תטלק  3.61.059/03
 19.25  ח"טמ  DOLPHINS / ל"ת  3.61.400/00
 5.75  ח"טמ  DOLPHINS / הרומל ךירדמ  3.61.400/01
 17.90  י"חט  SIGNAL C.Q., WORKBOOK /
סייר 'ק ,ןייטשקא 'ש ,רחש ןב 'צ
 3.61.934/02
 47.80    SIGNAL C.Q.,/ ריאמ ןב 'ד ,ןניק 'ר **  3.61.934/03
 9.15  י"חט  תטלק  
 15.85  י"חט SUCCEEDING AT READING WITH
  SIGNAL C.Q. /

 
ריאמ ןב 'ד ,ןניק 'ר
'ז התיכב האירקב םישקתמל הדובע תרבוח
 3.61.935/00
 55.85  י"חט SUCCEEDING AT READING WITH
 SINGAL C.Q. /

 ןיבוגור תיריא ,הירזע ןורש
הרומל ךירדמ
 3.61.935/01
 8.35  י"חט SUCCEEDING AT READING WITH
 SINGAL C.Q. /

 
'ז התיכב האירקב םישקתמל תטלק
 3.61.935/03
 45.35  י"חט  RADIO FEVER / לגס 'ג ,ריאמ ןב 'ד
 
'ח התיכל
 3.61.936/00
 29.85  י"חט RADIO FEVER / ןיבוגור 'ע ,הירזע 'ש ,ריאמ ןב 'ד
 
הרומל ךירדמ
 3.61.936/01
 26.25  י"חט  RADIO FEVER / לגס 'ג ,ריאמ ןב 'ד
 
הדובע תרבוח
 3.61.936/02
 19.15  י"חט  RADIO FEVER / לגס 'ג ,ריאמ ןב 'ד
 
וידוא תוטלק 2
 3.61.936/03
 71.60  י"חט  RADIO FEVER       ואידיו תוטלק 2
 3.61.936/05
 51.35  י"חט TAKE FIVE        הרדסל דימלתל רפס
 3.61.937/00
 21.40  י"חט  TAKE FIVE        הרדסל עמש תטלק  3.61.937/03

     תיברע  3.62
 32.10 'פס
 בירעמ
 ** הטנמאיפ 'מ / תיברע רבד  3.62.003/00
 17.50  תוהמ  **באז ןב 'י / 'א תרבודמ תיברע  3.62.006/00
 34.40  הנבי  **תניע 'מ / 'ב קלח ,'גראדמ  3.62.011/00
 21.00  הנבי  ** הנד 'מ / 'ב הנשל תיברע  3.62.013/00
 95.90 'נוא
 'ותפ
 **ריפוא 'י / לוק-םשר יטרס 12  3.62.021/00
 33.95  ח"טמ  * תטלק + 'א רפס ,"וידחי"  3.62.027/00
 14.30  ח"טמ  * 'א ,הדובע תרבוח ,"וידחי"  3.62.028/00
 6.35  ח"טמ  * ח"טמ / 'א ,חרזמה ןמ ,"וידחי"  3.62.029/00
 22.25  ח"טמ  * 'א ,הרומל ךירדמ ,"וידחי"  3.62.030/00
 76.20  ח"טמ  * (244) תויסיטרכ זראמ ,"וידחי"  3.62.031/00
 15.85  ח"טמ  * תויתוא זראמ ,"וידחי"  3.62.032/00
 18.90  ח"טמ  * תוטלק זראמ ,"וידחי"  3.62.033/00
 14.30  ח"טמ  * (2) תוזרכ זראמ ,"וידחי"  3.62.034/00
 21.80  ח"טמ  תטלק + 'ב רפס ,"וידחי"  3.62.035/00
 18.65  ח"טמ  'ג-'א הדובע תרבוח ,'ב רפס ,"וידחי"  3.62.035/02
 12.85  ח"טמ  'ה-'ד הדובע תרבוח ,'ב רפס ,"וידחי"  3.62.035/03
 126.95  ח"טמ ,'ב תרבוחל םיקחשמ זראמ ,"וידחי"
 התיכל
 3.62.035/04
 14.15  ח"טמ  תרבוח ,תיברעה הקיסומה ,"וידחי"  3.62.036/00
 3.70  ח"טמ דימלתה בולישל רזע יפד ,"וידחי"
 תינכתב
 3.62.036/01
 12.25  ח"טמ הלעפהל קוזיח יליגרת ,"וידחי"
 תינגורטה התיכב
 3.62.036/02
 41.35  תולעמ ירבעה רפסה תיבל תיברע ,"היברע לא"
 ,'א רפס -

 ** ל"ת / 'ז התיכל
 3.62.300/00
 40.30  תולעמ ירבעה רפסה תיבל תיברע ,"היברע לא"
 ,'ב רפס -

 * ל"ת / 'ח התיכל
 3.62.301/00
 30.80  תולעמ ירבעה רפסה תיבל תיברע ,"היברע לא"
 ,'ג רפס -

 * ל"ת / 'ט התיכל
 3.62.302/00
 37.15  ח"טמ  תטלק + 'ג רפס ,"וידחי"  3.62.400/00
 50.10  ח"טמ תולעפה זראמ ,'ג רפס ,"וידחי"
 תומידקמ
 3.62.400/02
 55.00  ח"טמ + תטלק + רפס) 'א זראמ ,'ד רפס ,"וידחי"
 (ןולימ
 3.62.401/00
 35.00  ח"טמ  (תטלק + רפס) 'ב זראמ ,'ד רפס ,"וידחי"  3.62.402/00

     תיתפרצ  3.63
 49.15  CLE INTER
NATIONAL
 PILE OU FACE 1 - METHODE DE FRANCAIS,
SERIE VERTE / JEANNE VASSAL
דימלתל רפס
 3.63.010/00
 49.15  CLE INTER
NATIONAL
 PILE OU FACE 1 - SERIE VERTE, LIVRE DU
 PROFESSEUR / JEANNE VASSAL
הרומל ךירדמ
 3.63.010/01
 15.05  CLE INTER
NATIONAL
 PILE OU FACE 1 - SERIE VERTE, CAHIER
D'EXERCICES NO. 1 /JEANNE VASSAL
םיליגרת תרבוח
 3.63.010/02
 22.45  CLE INTER
NATIONAL
 PILE OU FACE 1 - SERIE VERTE, CAHIER
D'EXERCICES NO. 2 / EDITHBLINDER
JEANNE VASSAL
םיליגרת תרבוח
 3.63.010/03
 24.60  CLE INTER
NATIONAL
PILE OU FACE 1- SERIE VERTE 1,
 CAHEIR
D'EXERCICES NO. 3 / EDITH
 BLINDER, JEANNE VASSAL
םייניבה תביטחל הדובע תרבוח
 3.63.010/04
 50.30  CLE INTER
NATIONAL
 PILE OU FACE 2 - METHODE DE
 FRANCAIS - SERIE VERTE / JEANNE VASSAL
דימלתל רפס
 3.63.011/00
 50.30  CLE INTER
NATIONAL
 PILE OU FACE 2 - SERIE VERTE, LIVRE DU
 PROFESSEUR / JEANNE VASSAL
הרומל ךירדמ
 3.63.011/01
 51.35  CLE INTER
NATIONAL
 PILE OU FACE 3 - METHODE DE
 FRANCAIS - SERIE VERTE / JEANNE VASSAL
דימלתל רפס
 3.63.012/00
 51.35  CLE INTER
NATIONAL
 PILE OU FACE 3 - SERIE VERTE, LIVRE DU
 PROFESSEUR / JEANNE VASSAL
הרומל ךירדמ
 3.63.012/01
 63.15  HACHETTE - FREQUENCE JEUNES 1 - METHODE DE
FRANCAIS / G. CAPELLE, M. COURELLI, N.GIDON
 
דימלתל רפס
 3.63.013/00
 90.50  HACHETTE  FREQUENCE JEUNES 1 - GUIDE
 / DE PROFESSEUR G. CAPELLE, N. GIDON
הרומל ךירדמ
 
 34.65  HACHETTE  FREQUENCE JEUNES 1 - CAHIER
  D'EXERCICES /
G. CAPELLE, N. GIDON
םיליגרת תרבוח
 3.63.013/02
 63.70  HACHETTE - FREQUENCE JEUNES 2 - METHODE DE
FRANCAIS / G. CAPELLE, M. COVOLLI, N.GIDON
 
דימלתל רפס
 3.63.014/00
 90.50  HACHETTE  FREQUENCE JEUNES 2 - GUIDE
 / DE PROFESSEUR G. CAPELLE, N. GIDON
הרומל ךירדמ
 3.63.014/01
 39.10  HACHETTE  FREQUENCE JEUNES 2 - CAHIER
  D'EXERCICES /
G. CAPELLE, N. GIDON
םיליגרת תרבוח
 3.63.014/02
 70.40  HACHETTE - FREQUENCE JEUNES 3 - METHODE DE
FRANCAIS / G. CAPELLE, M. COVOLLI, N.GIDON
 
דימלתל רפס
 3.63.015/00
 93.85  HACHETTE  FREQUENCE JEUNES 3 - GUIDE
 / DE PROFESSEUR G. CAPELLE, N. GIDON
הרומל ךירדמ
 3.63.015/01
 41.35  HACHETTE  FREQUENCE JEUNES 2 - CAHIER
  D'EXERCICES /
G. CAPELLE, N. GIDON
םיליגרת תרבוח
 3.63.015/02

     םיסקר'צ  3.71
 38.25  רבחמה ,הגידאה תיסקר'צה תשרומב םיקרפ
 /ב"היטחל

 ** וסבאש 'א
 3.64.001/00
 םניח  רבחמה ךירדמ ,הגידאה תיסקר'צה תשרומב םיקרפ
 /הרומל

 ** וסבאש 'א
 3.64.002/00

     תונמא  3.71
 52.65  ה"פמה / תויפוקש תרדס ,םיקיתע תסנכ יתב
 ** ןבודר באז
 3.71.302/00
 75.10  ה"פמה תרדס ,ןבאבו תיכוכזב תונמא
 ** תויפוקש
 3.71.303/01
 15.55  דלוגכר דומיל תדיחי ,האושב תידוהי הדימע
 ,תונמאב

 ** ל"ת / הרומל ךירדמ
 3.71.304/00
 47.55  ה"פמה תויפוקש תרדס ,האושב תידוהי הדימע
 **
 3.71.304/01
 9.05  תולעמ תונמאל הרומל ךירדמ ,בוהצ ,לוחכ ,םודא
 ךוניחב

 ** ל"ת / דחוימה
 3.71.305/00
 37.55  ה"פמה תרבוח ,םייניבה ימיב תידוהי תונמא
 / תויפוקש תרדסו

 ** ה"פמה + ל"ת
 3.71.306/00
 35.35  תולעמ  ** ל"ת / למסו תונמא - תסנכ יתב בוציע  3.71.307/00
 87.60  ה"פמה תויפוקש ,למסו תונמא - תסנכ יתב בוציע
 ** ל"ת /
 3.71.307/01
 21.60  תולעמ םינבמב תופיכ :ןבאו היינב ,םילשורי
 ל"ת / ןורדמ יתבו
 3.71.308/00

     היגולונכט  3.74
 36.80 'פס
 בירעמ
 ** ינורמוש 'א / םיחרפ תריזש  3.74.302/00
 48.05  ם-י מ"למ ךירדמ ,דחוימ ךוניחל ,ןפואו דתי
 סוכרמ ,רב/הרומל
 3.74.800/01
 29.00  ם-י מ"למ תרבוח ,דחוימ ךוניחל ,ןפואו דתי
 סוכרמ ,רב/הדובע
 3.74.800/02

     הנוזתל ךוניחו תואירב  3.77
 11.05  תולעמ  ל"ת / בגה ךרד  3.77.300/00
 35.55  תולעמ ןוזמב םייוניש ,יגולונכט ןדיעב ןוזמה
 ךלהמב

 ל"ת / ודוביע
 3.77.301/00

     םידחוימ םיאשונ  3.79
     "ימצע תוחוכב" - תודדומתה ירושיכ חותיפ
ב"היטח ,ידוסי ךוניחל ,'ממ 'ט-'ז תותיכל דעוימ
ח"טמ / (ט"טו דחוימ ,יגולונכט
 
 9.50  ח"טמ  * דימלתל תרבוח ,ילש הארמה  3.79.001/01
 18.65  ח"טמ  * הרומל ךירדמ ,ילש הארמה  3.79.001/02
 36.85  ח"טמ  * הוולנ זראמ ,ילש הארמה  3.79.001/03
 9.50  ח"טמ  * דימלתל תרבוח ,שגר םע תויחל  3.79.001/04
 18.65  ח"טמ  * הרומל ךירדמ ,שגר םע תויחל  3.79.001/05
 57.55  ח"טמ  * הוולנ זראמ ,שגר םע תויחל  3.79.001/06
 9.50  ח"טמ  * דימלתל תרבוח ,טילחהל תעדל  3.79.001/07
 18.65  ח"טמ  * הרומל ךירדמ ,טילחהל תעדל  3.79.001/08
 34.30  ח"טמ  * הוולנ זראמ ,טילחהל תעדל  3.79.001/09
 9.50  ח"טמ  * דימלתל תרבוח ,דדומתהל  3.79.001/10
 18.65  ח"טמ  * הרומל ךירדמ ,דדומתהל  3.79.001/11
 9.50  ח"טמ  * דימלתל תרבוח ,םירחאו ינא  3.79.001/12
 18.65  ח"טמ  * הרומל ךירדמ ,םירחאו ינא  3.79.001/13
 9.50  ח"טמ  * דימלתל תרבוח ,ןנכתל  3.79.001/14
 18.65  ח"טמ  * הרומל ךירדמ ,ןנכתל  3.79.001/15
 41.05  ח"טמ  * הוולנ זראמ ,ןנכתל  3.79.001/16
 9.50  ח"טמ  * דימלתל תרבוח ,יב שיש המ  3.79.001/17
 18.65  ח"טמ  * הרומל ךירדמ ,יב שיש המ  3.79.001/18
 41.05  ח"טמ  * הוולנ זראמ ,יב שיש המ  3.79.001/19
 9.50  ח"טמ  * דימלתל תרבוח ,קחשמה יללכ  3.79.001/20
 18.65  ח"טמ  * הרומל ךירדמ ,קחשמה יללכ  3.79.001/21
 18.65  ח"טמ  * הוולנ זראמ ,קחשמה יללכ  3.79.001/22
 9.50  ח"טמ  * דימלתל תרבוח ,רגוב תויהל  3.79.001/23
 18.65  ח"טמ  * הרומל ךירדמ ,רגוב תויהל  3.79.001/24
 31.85  ח"טמ  * הוולנ זראמ ,רגוב תויהל  3.79.001/25
 9.50  ח"טמ  * דימלתל תרבוח ,יוניש תארקל  3.79.001/26
 18.75  ח"טמ  הרומל ךירדמ ,יוניש תארקל  3.79.001/27
 9.80  ח"טמ  * דימלתל תרבוח ,תרגסמ רוחבל  3.79.001/28
 18.65  ח"טמ  * הרומל ךירדמ ,תרגסמ רוחבל  3.79.001/29
 9.50  ח"טמ  דימלתל רפס ,ימצע קוושל :ימצע תוחוכב  3.79.001/30
 16.70  ח"טמ  הרומל ךירדמ ,ימצע קוושל :ימצע תוחוכב  3.79.002/31
 11.35  דלוגכר  ** ל"ת / הרומל ,םלובגל םינב ובשו  3.79.300/00
 21.85  תולעמ 'ט-'ז תותיכל ,תונכשו הניכש - םילשורי
 * ל"ת /
 3.79.301/00
 13.50  ה"פמה ,וידחי הל הנגונש ריעה ,םילשורי
 ןיחלמה תוריצי

 * ח"טמ / תטלק + רמאמ ,ינבא יבצ
 3.79.302/00
 13.10  דלוגכר םע תודדומתהב ,ןויוושו תונוש
  ,ב"הטחב םידימלת תייסולכואב תוינגורטה
  ל"ת / הרומל
 3.79.303/00

תועדוה


2000 סרמב 1 ,ס"שת 'א רדא ד"כ ,(ב)7/סשת ל"כנמ רזוח