דרכי הוראה 6.
ספרי לימוד 6.3
רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם
לשנת הלימודים התש"ס
בפיקוח משרד החינוך התרבות והספורט
(תש"ס)6.3‎-6


הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/7(ב), כ"ד אדר א' תש"ס, 1 במרס 2000