ארגון ומינהל 3.
ארגון העבודה הפדגוגית 3.1
תכנית היסוד למערכת החינוך הקדם-יסודי 3.1‎-9
 
1 במרס 2000
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  


1. הקדמה - חינוך 2000 בגני הילדים
מאפייני המאה ה-21 הם "השתנות והתחדשות מתמידות, דינמיות רבה ופלורליזם".
זהו עידן שבו "הידע אינו נתפס עוד כסופי ומוחלט, כפי שנתפס בעבר. ידע הקיים היום
בתחומים רבים עשוי להשתנות במהירות הולכת וגדלה, ולפיכך ברור שתלמידינו
בהווה ייאלצו בעתיד ללמוד דברים חדשים ולהתמודד עם בעיות שלא למדו בבית
הספר. הרי כי-כן, הכשירויות הנחוצות לתפקוד מוצלח בתקופה שאלו מאפייניה הן
היכולת ללמוד באופן עצמאי תוך הכוונה עצמית, לחשוב, לשקול, להסתגל למצבים
חדשים והיכולת לפתור בעיות חדשות תוך שימוש בידע קודם או בידע חדש. מטרת
ההוראה המודרנית היא אפוא פיתוח כשירויות אלה אצל הלומד".1
הכשירויות המתוארות כחיוניות לפיתוח לומד עצמאי ומסתגל הן כשירויות
קוגניטיביות, כשירויות מטא-קוגניטיביות וכשירויות חברתיות ואישיות.
האיזון בין טיפוח המיומנויות ובין הרחבת עולם הידע של הלומדים בגיל הרך מבוסס
על -
קביעת תכנים מתאימים לגיל, בהתאם לעקרונות של תכניות היסוד ובהתאמה
לתכניות המסגרת, והוראתם בדרכים תואמות-התפתחות
 
א. 
הרחבת עולם המושגים של הלומדים באמצעות תיווך-משמעות של המתרחש
סביבם
 
ב. 
הרחבת מערכת המושגים של הלומדים בתחומים המעניינים אותם באמצעות
פיתוחן של תכניות למידה צומחות.
 
ג. 


2. הנחות היסוד
החינוך בגיל הרך הוא התשתית לחינוכם הכולל של הילדים.
 
2.1 
מתן הזדמנות שווה לכל ילד מחייב את טיפוח יכולתו המולדת ואת פיתוח יכולתו
להסתגל בחברה שבה יבחר לחיות, וזאת תוך טיפוח והבניה של מטען תרבותי
אחיד ותוך הקניה של מיומנויות המאפשרות את מימוש הפוטנציאל האישי.
 
2.2 
יצירה של בסיס מושגים עשיר, עמדות אינטלקטואליות מפותחות (סקרנות,
התמדה, ריכוז ורצון להתמודד עם אתגרים) ועמדות חיוביות כלפי הלמידה
וכלפי מערכת החינוך בגיל צעיר מבטיחה טיפוח של צעירים לומדים, מתעניינים
ומוכנים להשקיע בטיפוח עצמם וסביבתם.
 
2.3 
הגורמים העיקריים המסייעים ללמידה בגיל הרך הם: האינטראקציה החברתית
בין הילדים, יצירת קשר עם דמות התקשרות, למידה בקבוצת למידה קטנה,
למידה תוך קשר עם מבוגרים שתפקידם לתווך את הסביבה וליצור את עולם
הייצוגים המנטליים וסביבה חברתית נעימה הכוללת ילדים מאותה קבוצת גיל
ומקבוצות גיל קרובות.
 
2.4 
הלמידה בגיל הרך מבוססת על יצירת סביבת למידה מותאמת-התפתחות
(הסביבה הפיזית, דרכי ההוראה, עזרי ההוראה, סדר היום, תכנית הלימודים)
ועל התאמת המעשה החינוכי לצורכיהם האמיתיים של הילדים.
 
2.5 
שילוב הטיפול (ה-Care) הוא חלק בלתי נפרד מהחינוך האינטלקטואלי,
הרגשי-החברתי והערכי.
 
2.6 
תכנית הלימודים בגן היא על-תחומית, והיא מכוונת לפיתוח מיומנויות ולהבניית
הידע.
 
2.7 


3. הגדרת השירותים הפדגוגיים של מערכת החינוך הקדם-יסודי
טיפוח של מיומנויות חשיבה, הקניה של כלים לטיפול במידע וחשיפה לידע
בתחומי דעת שונים, על פי תכנית קבועה מראש
 
3.1 
הקניה של כישורי חיים, כישורים חברתיים וערכים חברתיים ולאומיים וטיפוח
יחסי אנוש
 
3.2 
טיפוח אישיות עצמאית, בעלת עמדות של כבוד, סובלנות וקבלת הדומה והשונה
 
3.3 
טיפוח אוריינות לשפות ולסימנים, לטכנולוגיה ולאמצעי תקשורת, טיפוח רגישות
לאסתטיקה והכרת אמנויות ואופנויות ביטוי אמנותיות
 
3.4 
הקניית מיומנויות של לומד עצמאי לתמיד (Long Life Learner - LLL).
 
3.5 


4. עקרונות תכנון הלימודים בגן הילדים
תכנית הלימודים בגן נבנית על בסיס של התאמה התפתחותית והתאמת המעשה
החינוכי לצורכיהם האמיתיים של קבוצת הילדים ושל הפרטים בתוכה.
 
4.1 
הפעילות החינוכית-הלימודית בגן מבוססת על עיסוק בנושאים רב-תחומיים
שהם משמעותיים לילדים.
 
4.2 
תכנון הלימודים בגן מתבצע על ידי הגננת בזיקה לתכנים המופיעים ב"תכנית
המסגרת לגיל שלוש עד שש"2 ובזיקה ל"תכנית מסגרת לילדים מתקשים"3
(חינוך מיוחד), שאושרו על ידי המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך, וכן בזיקה
ל"תכנית למסגרות חינוכיות לבני שנתיים עד שלוש"4 שראתה אור במהדורת
עיצוב (כתיבת מהדורתה הסופית הסתיימה לאחרונה). העיקרון המנחה את
הגננת בבניית התכנית הוא ההיענות לצרכים של הילדים ושל הקהילה בכל גן.
התכנית גמישה, והיא משתנה בהתאם לנסיבות.
 
4.3 


5. דרכי הוראה בגן הילדים
הפעילות בגן מגוונת בסוגי הפעילות, במסגרות הלימוד, באתרי הלמידה ובזמן
התרחשותה.
 
5.1 
הילדים לומדים במהלך המשחק, בפעילויות הבעה והתנסות בחומר, בפעילות
דידקטית ובפעילות מונחית.
 
5.2 
הילדים לומדים במסגרות חברתיות שונות בגודלן: במסגרת יחידנית, בקבוצות
ובמליאה.
 
5.3 
ארגון הסביבה החינוכית וארגון סדר היום בגן מותאמים לגיל הילדים ולתוכן
הנלמד, והם מתוכננים באופן שהילדים יוכלו לבחור תחום לימוד או התנסות
מועדפים.
 
5.4 
המשחק לסוגיו (חופשי-דרמטי, קונסטרוקטיבי, דידקטי ותנועתי) הוא כלי עיקרי
ללמידה, ובמהלכו הילד רוכש ידע ומיומנויות, ומתנסה בפתרון בעיות בתחומים
שונים ובחקר של תופעות.
 
5.5 
בסביבת הלמידה בגן משולבים אמצעי למידה טכנולוגיים, והילדים מפתחים
כלפיהם עמדות חיוביות.
 
5.6 


6. עקרונות מנחים לתכנית היסוד למערכת החינוך הקדם-יסודי
תכנית היסוד משקפת ראייה מערכתית, ומכוונת ליצור מכנה משותף לכלל בוגרי
המערכת, כדי שלכל הלומדים יהיה בסיס ידע אחיד שאותו יישמו בהבניית
תקשורת עם אחרים.
 
6.1 
תכנית היסוד מאפשרת התייחסות דיפרנציאלית לקבוצות אוכלוסייה שונות.
 
6.2 
המרכיבים המופיעים בתכנית היסוד הם בסיס לתכנון תכנית הלימודים בגנים,
והם יהיו גרעין להרחבה בהתאם לאוכלוסיית הגן, למדיניות המשרד (האגף,
המחוז), להשקפת המגזר ולהשקפת עולמה המקצועית של הגננת.
 
6.3 
תכנית היסוד של מערכת החינוך הקדם יסודית היא על-תחומית ברובה, והיא
מתמקדת בטיפוח מצטבר של מיומנויות, של כשירויות ושל תכונות אישיות.
 
6.4 
תכנית היסוד כוללת תכנים, מושגים וערכים בסיסיים שיש לגביהם הסכמה
חברתית רחבה והם מוכרים כבסיס תרבותי-חברתי משותף לכל ילדי מדינת
ישראל.
 
6.5 
תכנית היסוד נגזרת מתכניות המסגרת, שיש בהן פריסה רחבה של מיומנויות
יסוד וכישורי חיים, עקרונות לבחירה של תכנים בתחומי הדעת ורשימות של
נושאים ברמות מורכבות מותאמות-גיל.
 
6.6 
צוות הגן הוא אוטונומי בבחירת הנושאים ובקביעת דרכי העבודה המתאימות,
תוך הקפדה על ביטוי פלורליסטי ועל התאמה לצרכים מקומיים וייחודיים.
 
6.7 


7. מרכיבי תכנית היסוד בגן הילדים
בגיל הרך מונחת התשתית לכישורי החשיבה והלמידה, לכישורי החיים ולכישורים
החברתיים-הרגשיים. בגן הילדים יש להתמקד בלמידה משמעותית
מותאמת-התפתחות, המבוססת על עיסוק בנושאים על-תחומיים רלוונטיים ללומדים.
במסגרת הגן הילדים מתנסים בלמידת הקשרים שונים של נושאים ובבחינת דרכים
לטיפוח אוריינות לשפות המאפיינות תחומי דעת וגישות שונות אל הדעת.
כדי להבטיח מתן הזדמנות שווה לכל הילדים ולממש את יכולתם תכנית היסוד חייבת
לכלול טיפוח בנושאים האלה:
מיומנויות לשון ואוריינות כוללת: שימוש במערכות ייצוג שונות בהתאם לצורך
והכרת מגוון דרכים להתייחסות אל העולם: שפה דבורה,5 שפה כתובה,6
שפות סמלים, שפה מתמטית,7 שפות האמנות (אמנות חזותית-פלסטית,
מוזיקה, מחול, תיאטרון וספרות לפי בחירת הגננת),8 השפה המדעית,9 שפות
אור-קוליות (מולטימדיה בסביבות מתוקשבות וממוחשבות).10
 
7.1 
 
מיומנויות למידה  7.2 
יישום מיומנויות חשיבה (ברמות מורכבות מותאמות-התפתחות): השוואה
והבחנה, מיון והכללה, ארגון וסדירה במרחב ובזמן, זכירה והמשגה11
-   
עריכת פעולת חקר בנושא שעוסקים בו: הגדרת שאלה, העלאת השערות,
איסוף מידע ממקורות שונים, ארגון המידע ועיבודו, סיכום הנתונים והצגת
התוצאות
 
-   
פתרון בעיה (ברמות מורכבות מותאמות-התפתחות).12
 
-   
 
כשרים חברתיים-רגשיים  7.3 
מודעות עצמית ואסרטיביות  -   
שיתוף פעולה וניהול תקשורת עם עמיתים (במשחק, בפתרון בעיות,
בפעילות חקר משותפת, ביצירה)
 
-   
הכרת דרכים קונסטרוקטיביות לפתרון קונפליקטים חברתיים  -   
הכרת דרכים מקובלות לניהול שיחה  -   
הכרה בשונות בין בני האדם וקבלתה (כבוד הדדי, עזרה הדדית וסובלנות)
-   
הכרת חוקים וכללים בחברה, חשיבותם ומשמעותם  -   
הכרת מאפייני תרבויות שונות
 
-   
הכרת הרגלי שמירה על ההגייניה, על הבריאות, על איכות החיים13 ועל
הבטיחות והביטחון14
 
-   
צריכת תרבות ואמצעי תקשורת.
 
-   
 
כשרים גופניים-תנועתיים15  7.4
התנסות יום-יומית בתנועה ובשימוש במתקני חצר  -   
אימון גופני ומשחקי כדור.
 
-   
תכנים לגיבוש בסיס תרבותי-חברתי-אזרחי משותף  7.5 
הכרת המדינה ומוסדותיה, אורחות השלטון והסמלים הלאומיים16  -   
הכרת מורשת העם והמדינה17  -   
הכרת המורשת והמסורת (לפי המגזרים): חגים ומועדים,18 סיפורי
המקרא וסיפורים מהמסורת19
 
-   
הכרת ספרות ושירה עממית.
 
-   

אפשר לפנות בשאלות אל מנהלת האגף לחינוך קדם-יסודי,
הגב' דליה לימור, טל' 03‎-6935507/9.

1. מנוחה בירנבוים, חלופות בהערכת הישגים, רמות, 1997.
2. תכנית מסגרת לגן הילדים גילאי 6‎-3 הממלכתי והממלכתי דתי, הערבי והדרוזי, האגף לתכניות
לימודים, האגף לחינוך קדם יסודי, ירושלים, התשנ"ה.
3. תכנית מסגרת לילדים מתקשים בגיל הרך בגן הילדים הרגיל, המשולב והמיוחד, האגף לתכניות
לימודים, האגף לחינוך קדם יסודי, האגף לחינוך מיוחד, ירושלים, התשנ"ו.
4.תכנית למסגרות חינוכיות לבני שנתיים עד שלוש (מהדורת עיצוב), האגף לתכניות לימודים, האגף
לחינוך קדם יסודי, ירושלים, התשנ"ו.
5. פירוט ראה בתכנית מסגרת לגן הילדים גילאי 6‎-3 הממלכתי והממלכתי דתי, הערבי והדרוזי, האגף
לתכניות לימודים, האגף לחינוך קדם יסודי, ירושלים, התשנ"ה, עמ' 48‎-44.
6. שם עמ' 49.
7. שם, עמ' 71‎-69.
8. שם, עמ' 84‎-76.
9. שם, עמ' 109‎-105.
10. שם, עמ' 87‎-85 ו-109.
11. שם, עמ' 39‎-37.
12. שם, עמ' 39.
13. שם, עמ' 55‎-53.
14. שם, עמ' 55‎-50 ו-64.
15. שם, עמ' 60‎-58.
16. שם, עמ' 100‎-99.
17. שם, עמ' 100.
18. שם, עמ' 129 למגזר הממלכתי, עמ' 137‎-133 למגזר הממלכתי דתי ועמ' 141 לגנים מוסלמיים,
נוצריים ודרוזיים.
19. שם, מבחר מתוך הרשימה בעמ' 114‎-113 לגן הממלכתי ומתוך עמ' 122‎-118 לגן הממלכתי דתי.
פירוט נוסף ראה בתרגום תכנית המסגרת לשפה הערבית.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס/7(ג), כ"ד אדר א' תש"ס, 1 במרס 2000